About: Verb     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Food, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FVerb

A verb (from Latin verbum 'word') is a word (part of speech) that in syntax generally conveys an action (bring, read, walk, run, learn), an occurrence (happen, become), or a state of being (be, exist, stand). In the usual description of English, the basic form, with or without the particle to, is the infinitive. In many languages, verbs are inflected (modified in form) to encode tense, aspect, mood, and voice. A verb may also agree with the person, gender or number of some of its arguments, such as its subject, or object. Verbs have tenses: present, to indicate that an action is being carried out; past, to indicate that an action has been done; future, to indicate that an action will be done.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Verb (en)
 • فعل (ar)
 • Verb (ca)
 • Sloveso (cs)
 • Verb (de)
 • Ρήμα (el)
 • Verbo (eo)
 • Aditz (eu)
 • Verbo (es)
 • Verba (in)
 • Verbe (fr)
 • Verbo (it)
 • 동사 (품사) (ko)
 • 動詞 (ja)
 • Werkwoord (nl)
 • Czasownik (pl)
 • Глагол (ru)
 • Verbo (pt)
 • Verb (sv)
 • 动词 (zh)
 • Дієслово (uk)
rdfs:comment
 • Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat). Ve většině případů je sloveso ve větě přísudkem. (cs)
 • Ρήμα είναι το μέρος του λόγου που δηλώνει ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα (το υποκείμενο) ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. Σε κάθε πρόταση υπάρχει ρήμα. (el)
 • Aditza, semantikaren ikuspegitik, ekintza, egoera edo gertaera bat adierazten duen hitza da; sintaxiaren ikuspegitik, berriz, denbora, pertsona (edo pertsonak) eta beste modalitate batzuk adieraz ditzakeen hitza. Adizkera edo aditz-forma aditzaren modalitateak aditzean txertatzeko modua da. Ohiko sailkapen bati jarraikiz, aditzak bi multzotan sailka daitezke, onartzen dituzten objektuen arabera: * Aditz iragangaitzak (aditzak subjektua du): Ama erori da. * Aditz iragankorrak (aditzak subjektua eta osagarri zuzena ditu): Amak auto berria erosi du. (eu)
 • Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. (in)
 • 動詞(どうし、英: verb)とは、品詞の一つで、主に動作や状態を表し、項として主語や目的語などの名詞句をとる語である。時制がある言語では、一般的には動詞が時制を示す。 (ja)
 • 동사(動詞, Verb) 또는 움직이는 사람이나 사물의 움직임을 나타내는 품사이다. 형용사와 함께 용언에 속한다. 주어 다음에 동사가 나오는 영어나 중국어와는 달리 한국어의 동사는 문장의 끝에서 /-다/로 끝나는 경우가 많기 때문에 그 형태만 가지고는 형용사와 구별하기 쉽지 않다. (ko)
 • Il verbo (dal latino verbum, "parola") è una parte del discorso variabile, che indica un'azione che il soggetto compie o subisce, l'esistenza o uno stato del soggetto, il rapporto tra il soggetto e il nome del predicato. Alcuni esempi in lingua italiana: * Il tacchino mangia (il soggetto compie un'azione); * Il tacchino è mangiato (il soggetto subisce un'azione); * L'essere è, il nulla non è (esistenza del soggetto); * Paolo è arrabbiato (rapporto tra soggetto e nome del predicato). (it)
 • Het werkwoord (Latijn: verbum [afk.: ww.]) is een woordsoort die in bijna alle talen van de wereld samen met het subject (onderwerp) en eventueel een of meer objecten (voorwerpen) de basis vormt van een zin. (nl)
 • Czasownik – część mowy służąca do przedstawiania dziejących się czynności oraz zachodzących stanów. W zdaniu tworzy orzeczenie. Czasowniki są nazwami czynności, jakie wykonują w danym czasie istoty żywe, narzędzia lub maszyny, oraz nazwami stanów, w jakich te istoty albo przedmioty się znajdują. Nie w każdym języku da się wyróżnić jasną klasę czasowników (na przykład w języku japońskim przymiotniki mają wiele właściwości charakterystycznych dla czasowników). (pl)
 • Глаго́л — самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние или действие предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?. Глагол может быть переходным и непереходным, возвратным и невозвратным. Как правило, в предложении глаголы выступают в качестве сказуемого. Например: Русалка плыла по реке голубой, / озаряема полной луной… (М. Ю. Лермонтов); Так думал молодой повеса, / летя в пыли на почтовых… (А. С. Пушкин) Изменение формы глаголов по лицам и числам называется спряжением. (ru)
 • Verb (av lat. verbum, ord) är en ordklass som innehåller ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. Ett verb beskriver något man gör eller något som händer. Verb kan i svenskan böjas efter tempus, modus och diates. I vissa andra språk, till exempel ryska och grekiska, förekommer aspekt som böjningskategori. I många språk böjs verben också efter person, numerus och i vissa språk även genus. (sv)
 • 動詞(英語:verb)是詞類的一種,中文的動詞是用來表示動作、行為或事件之詞。動詞在各種的語言的語法中可能表示動作、發生或是存在的狀態。英語的動詞(verb)一字是用來指聲明或聲稱的詞,可以單獨或與不同的修飾詞、助詞一起,和主詞組成句子。「verb」之辭源為古法語「verbe」,在古法語時已具備「表達動作或存在的詞性」之含義,「verbe」又源自於拉丁語「verbum」,原意為「文字」。 在許多語言中,動詞存在有詞形變化,並藉此表示時態、體貌、語境和語態。也可能是為了一致於人稱、性別、量詞、論元。在一些有詞形變化的語言中也存在有不帶有詞形變化的基礎形態動詞,像是不定詞,像是英語中就將不定詞描寫成「字典格式(dictionary form)」。 (zh)
 • Дієсло́во (лат. verbum) — самостійна частина мови, що вказує на дію або стан предмета й відповідає на питання «що робити?», «що зробити?». (uk)
 • الفعل كلمة تدل على حدث مقترن بزمن. فأقسامه ثلاثة: فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر. فإذا قلنا: فهمَ الطالبُ. سافرَ الرَّحالة. رجعَ الغائب. فإنَّ كل كلمةٍ من الكلمات: «فهمَ» «سافرَ» «رجعَ» تدلُّ بذاتها دونَ حاجةٍ لكلمةٍ أخرى، على أمرين: * أولهما: المعنى العقلي الذي توحي به الكلمة، وهوَ: الفهم، أو السفر، أو الرجوع، وهذا يُسمى الحدث. * وثانيهما: الزمنُ الذي حصلَ فيه ذلك الحدث، وهنا فإنَّ الحدث قد انتهى قبل النطق بتلك الكلمة، فهو إذن زمنٌ قد فاتَ، وانقضى قبلَ الإخبار عنه. (ar)
 • Un verb és una paraula que expresa una acció. Un verb també pot ser una categoria gramatical, nucli del predicat o sintagma verbal, que expressa existència, estats, accions, processos o modificacions d'un subjecte o sintagma nominal. És la categoria del fenomen, la que situa el subjecte en el temps, accident o morfema característic del verb; a més, el verb també és marcat pels morfemes de persona, nombre, aspecte, mode i veu. Aquests morfemes fan del verb una part variable de l'oració i constitueixen la seva conjugació, en flexionar-se el radical (element que conté la significació lexical del mot) o el tema verbal amb les desinències o terminacions, que donen lloc a les distintes formes de cada paradigma. Per tant, és una paraula que expressa l'acció que rep o realitza el subjecte, i és l' (ca)
 • Verbo estas , kiu plej ofte signifas agon ("legi", "kuri"), okazon ("brili", "disiĝi"), aŭ staton ("ekzisti", "vivi", "stari"). Depende de la lingvo, verbo povas varii forme laŭ multaj faktoroj, eble inkluzive de ĝia verbotempo, aspekto, gramatika modo, kaj voĉo. Ĝi ankaŭ povas akordi kun la persono, genro, kaj/aŭ pluraleco de kelkaj el ĝiaj argumentoj (kiujn ni normale nomas subjekton, objekton, ktp.). (eo)
 • Das Verb (oder Verbum, Plural dann: Verba; Herleitung von lateinisch verbum temporale ‚zeitliches Wort‘ oder einfach von verbum ‚Wort‘), deutsch auch Zeitwort oder Tätigkeitswort, ist in der Grammatik eine Wortart. (de)
 • El verbo es la parte de la oración (concretamente una categoría léxica) que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Sintácticamente representa una predicación. En la oración, el verbo conjugado funciona como el núcleo sintáctico del predicado (si el verbo está en una forma conjugada ocupará en general la posición del núcleo del sintagma de tiempo, y si no de un sintagma verbal simple). (es)
 • Le verbe (du latin verbum : mot, verbe) constitue avec le nom la catégorie de mots ou partie du discours principale de toute langue. La tradition grammaticale présente le verbe en opposition au nom à cause de sa capacité d'exprimer un procès, en traduisant une action accomplie (ex. : Il regarde un film) ou subie par le sujet (ex. : Il a été déçu par ce film), ou un état (ex. : Il est satisfait) ou des modifications du sujet (ex. : Il a changé d'avis). À cet aspect sémantique la linguistique contemporaine, de tendance majoritairement distributionnaliste et structuraliste, oppose une approche morphosyntaxique, rejetant toute définition du verbe fondée sur son rapport avec un aspect de la réalité qui le distinguerait du nom (Fonction référentielle) pour privilégier sa fonction de mise en rela (fr)
 • A verb (from Latin verbum 'word') is a word (part of speech) that in syntax generally conveys an action (bring, read, walk, run, learn), an occurrence (happen, become), or a state of being (be, exist, stand). In the usual description of English, the basic form, with or without the particle to, is the infinitive. In many languages, verbs are inflected (modified in form) to encode tense, aspect, mood, and voice. A verb may also agree with the person, gender or number of some of its arguments, such as its subject, or object. Verbs have tenses: present, to indicate that an action is being carried out; past, to indicate that an action has been done; future, to indicate that an action will be done. (en)
 • Verbo (do latim verbum) é a classe gramatical de palavras que normalmente têm significado de ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, e que variam em relação ao tempo. Exemplos: * Ele plantou milho em sua fazenda. (ação/passado) * A professora está satisfeita. (estado/presente) * A aluna virou professora. (mudança de estado/passado) * Amanhã choverá em minha cidade. (fenômeno natural/futuro) (pt)
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Conjugation_of_verb-es.svg
dcterms:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git129 as of Mar 07 2023


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3329 as of Sep 5 2023, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (378 GB total memory, 63 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2023 OpenLink Software