About: Velocity     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:TelevisionStation, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FVelocity

The velocity of an object is the rate of change of its position with respect to a frame of reference, and is a function of time. Velocity is equivalent to a specification of an object's speed and direction of motion (e.g. 60 km/h to the north). Velocity is a fundamental concept in kinematics, the branch of classical mechanics that describes the motion of bodies.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Velocity
 • سرعة
 • سرعة متجهة
 • Celeritat
 • Velocitat
 • Rychlost
 • Geschwindigkeit
 • Ταχύτητα
 • Vektora rapido
 • Rapido
 • Celeridad
 • Velocidad
 • Lastertasun
 • Abiadura
 • Vitesse
 • Luas (fisic)
 • Treoluas
 • Kecepatan
 • Kelajuan
 • Vecteur vitesse
 • Velocità
 • 速度
 • 속도
 • 속력
 • 速さ
 • Grootte van de snelheid
 • Snelheid
 • Prędkość
 • Szybkość
 • Скорость движения
 • Rapidez
 • Velocidade
 • Скорость
 • Hastighet
 • Fart
 • Швидкість
 • Середня скалярна швидкість
 • 速率
 • 速度
rdfs:comment
 • السرعة المتجهة هي المسافة التي يقطعها الجسم في وحدة الزمن وهي قيمة متجهة، أي تتميز باتجاه معين. هذه خاصية هامة للسرعة. أولا السرعة لها قيمة معينة تقاس المتر/ثانية أو كيلومتر/ساعة، وثانيا نميز اتجاه السرعة في الرياضيات بسهم لتسهيل الحسابات.
 • Ως ταχύτητα ενός σώματος ορίζεται ο ρυθμός μεταβολής της θέσης του ως προς το χρόνο, όπως αυτή μετράται σε ένα δεδομένο σύστημα συντεταγμένων. Στην κινηματική, είναι μέγεθος διανυσματικό, δηλαδή χαρακτηρίζεται τόσο από το μέτρο (μέγεθος) της, όσο και από τη φορά (κατεύθυνση) της.
 • Vektora rapido aŭ vektorrapido estas baza eco de fiziko. Ĝi estas la ŝanĝo de pozicio tra tempo (derivaĵo de pozicio). Skalara aŭ ordinara rapido estas speciala okazo de vektora rapido, kiam nur unu dimensio estas kosiderata. En la ĉiutaga lingvo oni ofte konsideras nur la dimension, laŭ kiu (iumomente) moviĝas iu objekto, kaj indikas nur skalaran rapidon. Ekzemple oni diras, ke trajno (je certa momento) veturas per 100 km/h (= 27,78 m/s).
 • Le vecteur vitesse, nommé parfois vélocité, est une notion de physique qui à la différence de la vitesse comprend un déplacement vers un point. Par exemple, une voiture a une vitesse de 60 km/h mais a une vélocité de 60 km/h vers le nord, le nord étant un point de référence ou de destination pour la voiture.
 • Is ionann luas agus tapaíocht. Is luas an téarma a úsaidtear is mó den bheirt fhocal. Sé an brí a ghabhann le luas ná go ninsíonn sé dúinn chomh tapaidh is a tharlaíonn rud. Tá foirmle le fáil a insíonn duinn an t-eolas seo - mar atá: luas = an fad a chludaítear / an t-am a ghlactar nó Áit a bhfuil s = luasd = fadt = am S'iad ionaid luais ná méadair san soicind agus ciliméadair san uair sé sin m/s agus km/h.
 • San fhisic, ach go háirithe san chinéimitic, is ionann an téarma treoluas agus ráta athraithe suíomh coirp i leith an ama. Toisc gur chainníocht veicteoireach is ea suíomh coirp, is féidir leis athrú i dhá slí: athrú méide agus/nó athrú i dtreo.
 • 速度(そくど)またはベロシティ(英: velocity)は、単位時間当たりの物体の位置の変化量である(位置の時間微分)。
 • 속력(速力, 영어: speed)은 물체의 빠르기를 나타내는 척도의 하나이다. 단위 시간당 이동한 거리로 정의한다.
 • 속도(速度, 영어: velocity, speed)는 어떠한 물체의 위치 변화를 뜻하는 변위를 변화가 일어난 시간 간격으로 나눈 값이다. 변위는 방향과 크기를 갖는 벡터이기 때문에 속도 역시 벡터이다. 단위 시간당 변위의 비로 나타낼 수 있다. 국제단위계에서는 미터 매 초(m/s, 초속 미터)를 사용하며, 일상에서는 킬로미터 매 시간(km/h, 시속 킬로미터)도 자주 쓰인다. 기호로는 주로 v를 사용한다.
 • 物理学の運動学における速さ(はやさ、英: speed)は、速度ベクトルの大きさを指す用語である。各時刻の位置が特定できるような何らかの'もの'があって、その'もの'が時間とともに移動していく場合に、その(道のりとしての)移動距離が時間的に増していく変化のすばやさ(変化率)を表す量である。速度が一定の場合は、単位時間あたりの移動距離である。
 • Szybkość – termin niejednoznaczny określający tempo zmian w czasie lub wielkość fizyczną. Przykłady stosowania terminu szybkość: 1. * Zmiana dowolnej wielkości w jednostce czasu 2. * szybkość skanowania – kartek na minutę 3. * szybkość procesora – taktów na sekundę, operacji na sekundę 4. * szybkość odpowiadania 5. * Wartość wektora prędkości (prędkość bez podania kierunku, zwrotu) 6. * szybkość samochodu 7. * szybkość marszu 8. * szybkość samolotu
 • Prędkość – wielkość fizyczna opisująca szybkość zmiany położenia ciała względem układu odniesienia. Prędkość jest podstawową koncepcją kinematyki, gałęzi mechaniki klasycznej opisującej ruch ciał. Prędkość może określać: * wektorową wielkość fizyczną wyrażająca zmianę wektora położenia w jednostce czasu, * skalarną wielkość oznaczającą przebytą drogę w jednostce czasu zwaną szybkością. Jednostką prędkości w układzie SI jest metr na sekundę (m/s).
 • Na física, velocidade relaciona a variação da posição no espaço em relação ao tempo, ou seja, qual a distância percorrida por um corpo num determinado intervalo temporal. É uma grandeza vetorial, possuindo direção, sentido e módulo, esse último chamado de rapidez e de dimensões [L][T]-1, sendo medida no SI em metros por segundo (m/s ou ms-1). Em geral, os símbolos da velocidade são v ou , o primeiro para a velocidade escalar e o segundo para o vetor velocidade.A variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração.
 • Fart anger hur snabbt något förflyttas, alltså avståndsförändring per tidsenhet. I tekniska sammanhang skiljer man mellan fart, där förflyttningens riktning inte spelar någon roll och hastighet där man också beaktar riktningen. Fart är en skalär storhet, som har SI-enheten meter per sekund. Även användning av kilometer per timme och knop accepteras i samband med SI. Fordon har ofta hastighetsmätare som mäter farten vid en viss tidpunkt. Med strikt språkbruk borde de kallas fartmätare, då de inte anger färdens riktning.
 • 速率(英語:Speed)是物理學中的一個基本概念,是指物體在單位時間内經過的路程,用來表示物體運動的快慢程度。 在日常生活中,「速率」和「速度」混用,但两者在物理学中对应着不同的概念:速率是一个标量(只有大小、没有方向),它的量纲是路程除以时间;速度是一个向量(有方向),它的量纲是位移除以时间。物体的瞬时速率等于瞬时速度的大小,而平均速率则不一定等于平均速度的大小。 国际单位制中,速率的單位為米每秒(m/s),但日常生活中較常用的單位是公里每小時(km/h)或是英制系統下的英里每小時(mph)。海上船只或物体的行進速率,一般會使用節作為單位。 依照狭义相对论,能量或信息所能傳遞的最快速率為真空中的光速c = 299,792,458 米每秒,大約是1,080,000,000千米每小时或671,000,000英里每小時。静止质量不为零的物質要加速到此速率,需要無限大的能量。在相對論物理學中,會用快度來取代古典力學中的速度。
 • السرعة هي معدل تغير المسافة بالنسبة للزمن (أي: معدل التغير في موقعه)؛ وهي كمية فيزيائية متجهة. أي أنها تقاس بالمقدار والاتجاه. متوسط السرعة لجسم ما (أو حتى طاقة) هو معدل حركته أثناء مدة زمنية معيّنة بغض النظر عن مدى تغير سرعته خلالها. مثلاً، متوسط سرعة سيارة قطعت 60 كم خلال ساعة هو 60 كم في الساعة، حتى لو توقفت في بعض الأحيان ومشت بسرعة 80 كم في الساعة في أحيان أخرى. قانون حساب السرعة بالنسبة للحركة المستقيمة المنتظمة هو: السرعة = المسافة / الزمن.velocity=distance/time أما بالنسبة للحركة المتغيرة بانتظام فهو: (التسارع*الزمن) + السرعة الابتدائية.ومن أنواع السرعة
 • En física, la velocitat (v) és la mesura del canvi de mòdul i direcció de la posició d'un mòbil. És una magnitud física vectorial: es necessiten tant el mòdul com la direcció per definir-la. El valor absolut escalar (mòdul) de la velocitat és la celeritat (o rapidesa), quantitat que és mesurada en metres per segon (m/s o m·s−1) en unitats del Sistema Internacional d'Unitats. La taxa de canvi de la velocitat és l'acceleració, la qual descriu com canvien la celeritat i la direcció en relació amb el temps i com estan canviant en un moment particular del temps.
 • En física, la celeritat, rapidesa o ràpida és un valor escalar representat pel símbol v i que expressa quant varia la posició, sense tenir en compte el canvi d'orientació, en funció del temps. La velocitat és la suma de la variació de la posició, segons una trajectòria donada i que comportà una distància; però a més té en compte la variació d'orientació. El canvi d'orientació es diu velocitat angular, no comporta un canvi de posició a l'espai sinó un canvi de com està encarat un cos, per exemple ho seria el moviment de balanceig a un costat i l'altre d'un vaixell amarrat. La velocitat angular només té sentit a la mecànica del sòlid rígid, mentre que a la mecànica del punt, com aquest és unidimensional i no pot canviar d'orientació, aquesta resulta nul·la i, conseqüentment, coincideix amb e
 • Rychlost je charakteristika pohybu, která určuje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase. Obecněji se rychlost používá pro označení časové změny jakékoliv veličiny (např. rychlost chemické reakce, rychlost společenských změn apod.). Pokud není uvedeno jinak, bude dále pojednáváno o rychlosti charakterizující časovou změnu polohy při mechanickém pohybu. Rychlost je vektorová fyzikální veličina, neboť udává jak velikost jednotky, tak i směr.
 • Die Geschwindigkeit ist neben dem Ort und der Beschleunigung einer der grundlegenden Begriffe der Kinematik, eines Teilgebiets der Mechanik. Die Geschwindigkeit beschreibt, wie schnell und in welcher Richtung ein Körper oder ein Phänomen (beispielsweise ein Wellenberg) im Lauf der Zeit seinen Ort verändert. Eine Geschwindigkeit wird durch ihren Betrag und die Bewegungsrichtung angegeben; es handelt sich also um eine vektorielle Größe. Als Formelzeichen ist üblich nach dem lateinischen bzw. englischen Wort für Geschwindigkeit (lateinisch velocitas, englisch velocity).
 • La rapido estas la ŝanĝo de loko en difinita tempo. Matematike ĝi estas la unua derivaĵo de la koordinato laŭ la tempo. Vektora rapido estas simila, sed ĝi ankaŭ priskribas la direkton de la movo. Fiziko mezuras rapidon laŭ la SI-sistemo en metroj en sekundo (m/s).Alia mezuro ofte uzata estas "kilometroj en horo" (km/h = 0,2778 m/s), en Usono ankaŭ "mejloj en horo" (mi/h = 0,447 m/s).Laŭ la teorio de la relativeco la plej granda ebla rapido de mashava objekto estas la rapido de lumo (en vakuo). Bazaj formuloj de rapideco: momenta rapido laŭ x-akso
 • La celeridad​ o rapidez​ es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en completarla. Su magnitud se designa como v. La celeridad es una magnitud escalar de dimensión​​ [L]/[T]. La celeridad tiene la misma dimensión que la velocidad, pero no el carácter vectorial de esta. La celeridad instantánea representa justamente el módulo de la velocidad instantánea. La diferencia entre velocidad y celeridad es que la velocidad tiene un carácter vectorial y la celeridad es tan solo el módulo de dicha magnitud.​
 • La velocidad es la magnitud física de carácter vectorial que relaciona el cambio de posición (o desplazamiento) con el tiempo. Se representa con: o (en la escritura manuscrita). En análisis dimensional sus dimensiones son: [L]/[t].​​ Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo (símbolo, m/s).
 • Lastertasuna egindako distantziaren eta distantzia osatzeko erabilitako denboraren arteko erlazioa da. Bere magnitudea v bezala izendatzen da. Lastertasuna [L]/[t] dimentsioko bat da. Lastertasuna abiaduraren dimentsio bera du, baina ez horren bektore-izaera. Bat-bateko lastertasun bat-bateko abiaduraren modulua da. Abiaduraren eta lastertasunaren arteko aldea da abiadura bektoriala dela eta azkartasuna magnitude horren modulua baino ez dela.
 • Abiadura izeneko magnitude fisikoak puntu material batek norabide jakin batean denbora-unitateko duen desplazamendua adierazten du. Magnitude hau bektorea da, (edo ) sinboloaz adierazi ohi da, eta denborarekiko posizio-aldaketa adierazten du. Hizkera arruntean, abiadura bektorearen moduluari lastertasuna ere esaten zaio. Analisi dimentsionalean, hauxek dira abiaduraren dimentsioak oinarrizko magnitudeen funtzioan: . Hortaz, nazioarteko SI sisteman, abiaduraren unitatea edo da («metro segundoko» edo «metro zati segundo» irakurtzen da).
 • The velocity of an object is the rate of change of its position with respect to a frame of reference, and is a function of time. Velocity is equivalent to a specification of an object's speed and direction of motion (e.g. 60 km/h to the north). Velocity is a fundamental concept in kinematics, the branch of classical mechanics that describes the motion of bodies.
 • En physique, la vitesse est une grandeur qui mesure le rapport d'une évolution au temps. Exemples : vitesse de sédimentation, vitesse d'une réaction chimique, etc. De manière élémentaire, la vitesse s'obtient par la division d'une mesure d'une variation (de longueur, poids, volume, etc.) durant un certain temps par la mesure de ce temps écoulé. En particulier, en cinématique, la vitesse est une grandeur qui mesure pour un mouvement, le rapport de la distance parcourue au temps écoulé. La vitesse moyenne est définie par : .
 • Di dalam kinematika, kelajuan (atau laju) suatu objek (simbol: v) ialah besarnya (magnitudo) kecepatan objek tersebut; oleh karena itu, kelajuan merupakan besaran skalar. Kelajuan rata-rata dari sebuah objek adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu objek dibagi dengan interval waktu yang dibutuhkan. Sedangkan kelajuan sesaat adalah limit dari kecepatan rata-rata ketika selang waktu mendekati nol. Kecepatan mempunyai arah sedangkan kelajuan tidak.
 • Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, dimana rumus yaitu jarak dibagi waktu. Kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon (m/s atau ms−1). Kecepatan biasa digunakan untuk merujuk pada kecepatan sesaat yang didefinisikan secara matematis sebagai: di mana adalah kecepatan sesaat pada waktu dan adalah fungsi perpindahan terhadap waktu. Penulisan vektor kecepatan: untuk dimensi tiga.
 • In fisica, in primo luogo in cinematica, la velocità (dal latino vēlōcitās, a sua volta derivato da vēlōx, cioè veloce) è una grandezza vettoriale definita come la variazione della posizione di un corpo in funzione del tempo, ossia, in termini matematici, come la derivata del vettore posizione rispetto al tempo. Nel Sistema Internazionale la velocità si misura in m·s-1 (metri al secondo).
 • Snelheid is de mate van verandering per tijdseenheid. Vaak wordt gedoeld op de snelheid van een beweging: de afgelegde weg per tijdseenheid. Plaats en snelheid zijn basisbegrippen in de kinematica. Het zijn beide vectorgrootheden, dus met een grootte en een richting. De snelheidsvector, die een grootte en een richting heeft, is de afgeleide naar de tijd van de plaatsvector. Het begrip snelheid wordt, afhankelijk van de context, ook vaak gebruikt voor de grootte van de snelheid (soms aangeduid met 'vaart' of 'gang').
 • Na cinemática, rapidez média, celeridade ou velocidade escalar média é uma grandeza escalar associada ao movimento definido como a razão entre o espaço percorrido (distância) e o tempo gasto para percorrê-lo. Ou seja: onde é a velocidade escalar média, o espaço percorrido e o tempo necessário para percorrer esse espaço. Não confundir com velocidade, que é uma grandeza vetorial. ; = 3 km / 100 km/h = 0,03h Se por acaso, o condutor do veículo altera essa velocidade, a e a deixam de ser iguais.
 • Ско́рость движе́ния — нередко встречающееся название для модуля скорости ( — радиус-вектор, — координата вдоль траектории, — время) объекта как целого в технике и быту. Является примерным эквивалентом английского слова англ. speed (в русский язык вошло производное от него: спидометр); при этом для скорости как векторной физической величины по-английски есть слово англ. velocity.
 • Ско́рость (стандартное обозначение: , от англ. velocity, исходно от лат. vēlōcitās) — векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчёта. По определению, равна производной радиус-вектора точки по времени. В СИ измеряется в метрах в секунду.
 • Hastighet (även velocitet) är inom fysik en storhet för att beskriva rörelse. Storheten är definierad som förändring av läge per tidsenhet. Hastighet har dimension längd per tid och betecknas vanligen v, från latinets velocitas. Dess skalära magnitud mäts i enheten meter per sekund i Internationella måttenhetssystemet (SI), som till exempel används för vindstyrka. En vardagligare enhet är kilometer per timme. Omräkningen är att 1 m/s = 3 600 m/h = 3,6 km/h.
 • Шви́дкість — фізична величина, що відповідає відношенню переміщення тіла до проміжку часу, за який відбувалось переміщення. Швидкість — величина векторна, тобто вона має значення (модуль) і напрямок. Швидкість, як векторна величина здебільшого позначається літерою або , а коли йде мова тільки про кількісне значення швидкості — (від лат. Velocitas — швидкість).
 • 速度(英語:Velocity)是描述物体运动快慢和方向的物理量。 物體的速度是其位置相對於參考系的變化率,並且是時間的函數。速度等效於物體速度和運動方向的規範(例如,向北每小時60公里)。 速度是運動學的基本概念,經典力學的分支,描述了物體的運動。如果速度,方向或兩者都發生變化,則對象的速度會發生變化,並且被稱為正在加速。 速度是物理矢量量;定義幅度和方向都需要。速度的標量絕對值(量級)稱為速度,是一個相干派生單位,其量在SI(公制)中以米/秒(m / s)或作為(m⋅s-1)的SI基本單位進行測量。例如,“每秒5米”是一個標量,而“東方每秒5米”是一個向量。 速度定義為位置相對於時間的變化率,也可以稱為瞬時速度,以強調與平均速度的區別。物体在一段时间内的平均速度是它在这段时间里的位移和时间间隔之比: 物体在某一时刻的瞬时速度则是定義為位置矢量隨時間的變化率: 物理学中提到物体的速度通常是指其瞬时速度。速度在国际单位制中的单位是米每秒,国际符号是m/s,中文符号是米/秒。相对论框架中,物体的速度上限是光速。
name
 • Velocity
foaf:depiction
 • External Image
 • External Image
 • External Image
 • External Image
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git97 as of Feb 07 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 46 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software