About: Pardon     Goto   Sponge   Distinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FPardon

A pardon is a government decision to allow a person to be relieved of some or all of the legal consequences resulting from a criminal conviction. A pardon may be granted before or after conviction for the crime, depending on the laws of the jurisdiction.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Pardon
 • عفو (مصطلح)
 • Indult
 • Milost (právo)
 • Χάρη
 • Begnadigung
 • Forpardono
 • Indulto
 • Barkamen (zuzenbidea)
 • Grâce (droit)
 • Grasi
 • Grazia (diritto)
 • 사면
 • Ułaskawienie
 • 恩赦
 • Gratie
 • Помилование
 • Indulto
 • Benådning
 • Помилування
 • 特赦
rdfs:comment
 • Η χάρη, στην καθαρεύουσα χάρις (λατ. Gratia, αγγλ. remission ή Pardon) είναι ιδιότυπος συνταγματικός θεσμός με τον οποίο, με απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας αφήνεται (χαρίζεται) ή μετριάζεται ποινή που έχει επιβληθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
 • Zigor-zuzenbidean, barkamena, urrikalmendua edo indultua delitu bat egiteagatik ezarritako zigorra kendu edo gutxitzea da. Delitugileari amnistia emanez gero, berriz, delitua bera barkatzen zaio, eta ondorioz zigorra bertan behera geratzen zaio guztiz.
 • La grâce est le droit d'annuler ou de modifier une peine, confié en général par la justice à la plus haute instance politique du pays. La grâce entraîne la non-mise à exécution de la peine ou de la peine subsistante et s'apparente à un « pardon ». N'effaçant pas la condamnation, elle se distingue donc : - de l’amnistie, qui efface la condamnation et annule la peine subsistante, sans effet sur la peine déjà effectuée ; - de la révision judiciaire d'un procès, à même d'annuler la condamnation et, autant que faire se peut, toutes ses conséquences.
 • 恩赦(おんしゃ、英語: Pardon)とは、行政権(又は立法権)により国家の刑罰権の全部又は一部を消滅若しくは軽減させる制度のことを言う。赦免復権とも言われる。 権威者が宗教儀式などに合わせて恩赦を与えることは古代から行われており、ユダヤ教では過越において罪人に恩赦を与えることが慣例となっていた。イエス・キリストも恩赦の対象だったが、民衆がバラバの釈放を望んだため、代わりにバラバが釈放されたとされる。 その権限が行政機関に帰属する例が多いが、フランスなどのように議会(立法機関)に一般的な恩赦の権能を与え、行政機関に個別的な恩赦の権能を与える仕組みになっていることもある。フランスを含めたアメリカ合衆国、ロシア、ドイツ、韓国、日本、イギリス、オーストラリア、ベルギーなどにある。
 • ( 다른 뜻에 대해서는 사면 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 사면(赦免, 영어: Pardon)의 사전적 의미는 죄를 용서하여 기소나 형벌을 면제하는 것이다. 형사적 절차에 의하지 않고 형선고의 효과, 공소권의 소멸 또는 형집행의 면제 권능을 가지는 국가원수의 특권(대권)이다. 광의의 사면은 앞의 개념에 감형과 복권도 포함한다.
 • Nel diritto penale la grazia è un provvedimento di clemenza individuale, di cui beneficia soltanto un determinato condannato detenuto o internato, al quale la pena principale è condonata in tutto o in parte, con o senza condizioni, oppure è sostituita con una pena meno grave. A differenza dell'amnistia e dell'indulto, che si applicano ad una determinata categoria rispettivamente di reati e di condannati, la grazia si riferisce ad un singolo soggetto che si trovi in condizioni eccezionali di carattere equitativo o giudiziario.
 • Ułaskawienie – indywidualny akt ingerencji odpowiedniego organu władzy wykonawczej lub ustawodawczej w kompetencje władzy sądowniczej polegający najczęściej na całkowitym darowaniu kary lub też częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego.
 • Помилование — акт верховной власти (обычно главы государства), полностью или частично освобождающий осуждённого от назначенного или могущего быть назначенным впоследствии наказания, либо заменяющий назначенное ему судом наказание более мягким. Актом помилования может также сниматься судимость с лиц, ранее отбывших наказание. Акты помилования имеют всегда индивидуальный характер, то есть они принимаются в отношении конкретного лица или нескольких определённых лиц.
 • 特赦指以行政權免除罪犯全部或部分的刑罰,通常由國家元首行使。宋代以前中國即存在特赦,有所謂「八議」之同罪異罰之說。學者認為特赦權的開始始於19世紀的英國君主,在司法獨立以及國會擴權的時代,是少數專屬於君主的特權之一。 在不同的国家里,不同的人或组织有下达特赦令的权利,比如国家元首或者议会。在不同国家里对特赦令的定义和理解也各不相同。比如有些国家中(如德国),对个人和对一群人的特赦令有不同的称呼和定义。在有些国家里,特赦令虽然免除被特赦的人的服刑期或服刑的重度,但它并不表示该人已经无罪了。在另一些国家中,特赦令也免除被特赦者的罪行。減刑及其他從寬處分(clemency)的作為,與特赦相關;另外特赦與寬恕的概念也相關,英語中指稱「赦免」的Pardon一詞,和指稱「原諒」的forgiveness被一些字典給列為同義詞。 某些情況下法官也會尋求國家元首的特赦,例如2020年在台灣發生老父悶死照顧50年病女的刑案,被依殺人罪判處法律所允許最低刑度,二年六月的徒刑,法官於判決書中建議總統考慮發布特赦令。
 • Помилування — звільнення від відбування кримінального покарання індивідуальним рішенням, як правило, глави держави. Помилування здійснюється за клопотанням засудженого у випадках, що потребують гуманного ставлення.
 • Nåd innebär i juridiska sammanhang allmänt sett ett efterskänkande eller mildrande av straff (benådning) i ett enskilt fall. Det kan också innebära att en person undantas från att lagföras, genom att han eller hon benådas redan innan åtal väcks eller domstol dömer till brottspåföljd. Nåd räknas som ett , eftersom det faller utanför ramen för den normala rättsskipningen i domstolarna. Nåd finns som ett inslag i rättssystemet i många länder.
 • العفو، (بالإنجليزية: Pardon)‏، هو قرار يستثني الشخص المدان من الإدانة الجنائية. قد يكون العفو «كاملاً» أو «جزئيا»: * العفو الكامل، يزيل كل تبعات الإدانة. * العفو الجزئي، لا يعفي الشخص تماما من الإدانة. على سبيل المثال، لا يجوز تنحية العفو الجزئي جانباً كنتيجة للذنب، أو قد لا يعيد بالكامل حقوق الشخص الذي حصل على العفو. يتم منح العفو أحيانا، للأشخاص الذين أدينوا خطأً. في هذه الحالة، يتم تبرئة الشخص من هذه الإدانة، كما لو لم تتم إدانته مطلقًا. الممارسة تختلف اختلافا كبيرا بين البلدان. في الولايات المتحدة، يمكن منح عفو عن الإدانة الفيدرالية، من قبل الرئيس.
 • L'indult o perdó és l'acte mitjançant el qual es causa l'extinció de la responsabilitat penal, i suposa el perdó de la pena. És una situació diferent de l'amnistia, perquè en aquesta els beneficiaris són exonerats tant de la pena com del delicte que la motivava, mentre que l'indult només exonera del compliment de la pena, però no de l'atribució del delicte. Així la persona continua estant culpable però no ha de complir la pena. Cada estat en té una legislació pròpia, però a grans trets es poden assenyalar algunes característiques comunes de les legislacions dels diferents països. L'indult pot ésser total o parcial. També pot ésser general o particular.
 • Milost je nevymahatelným a nezaslouženým odpuštěním trestu. Je institutem trestního práva, o kterém samostatně rozhoduje prezident republiky (k platnosti abolice však potřebuje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, vláda je pak za ni odpovědná). Rozeznávají se tři formy udělení milosti: * abolice – nařízení, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo * agraciace – odpuštění nebo zmírnění dosud nevykonaného trestu * rehabilitace – zahlazení odsouzení
 • Forpardono estas pardono de krimo kaj nuligo de la koncerna puno; ĝi kutime estas rajto de ŝtatestro (kiaj reĝo aŭ prezidento) aŭ fare de dokumento eldonita de parlamento aŭ religia aŭtoritato. Indulgo estas simila termino, kiu signifas malpliigon de krimopuno (eĉ entute) sen forgeso de la krimo mem. Ĝi estas ĝenerala koncepto kiu enhavas kelkajn rilatajn procedurojn: pardono, punkomuto, kaj aliaj. Punkomuto konsistas je malpliigo de verdikto, ĉefe pri enprizonado sen pardono de la krimo.
 • Begnadigung ist der Erlass, die Umwandlung, die Ermäßigung oder die Aussetzung einer rechtskräftig verhängten Strafe, Nebenstrafe, Disziplinarstrafe oder Geldbuße bei Ordnungswidrigkeiten. Ob sie auch für Maßregeln der Besserung und Sicherung gilt, ist umstritten. Die Begnadigung ist im allgemeinen Sprachverständnis die Erweisung von Gnade (Gnadenerweis) im Einzelfall. Wird eine Personengruppe begnadigt, spricht man von (General-)Amnestie. Das Recht, Gnade zu gewähren, wird als Gnadenbefugnis, Gnadenrecht oder Begnadigungsbefugnis bezeichnet. Die Begnadigung kann von Amts wegen oder auf Antrag, dem Gnadengesuch, erfolgen.
 • El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. El indulto puede ser total o parcial. A su vez puede ser general y particular.
 • A pardon is a government decision to allow a person to be relieved of some or all of the legal consequences resulting from a criminal conviction. A pardon may be granted before or after conviction for the crime, depending on the laws of the jurisdiction.
 • Grasi di Indonesia, menurut UU No. 22/2002 dan UU No. 5/2010, adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi adalah salah satu dari empat hak istimewa yang dimiliki Presiden Indonesia, selain amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Grasi biasanya mulai dipertimbangkan ketika terpidana atau keluarga terpidana mengajukan permohonan grasi. Grasi, bersama dengan rehabilitasi, dapat diberikan atau ditolak dengan oleh presiden pertimbangan dari Mahkamah Agung.
 • Onder gratie of genade wordt het kwijtschelden, verminderen of veranderen verstaan van straffen die door de rechter zijn opgelegd. Amnestie betekent het volledig kwijtschelden van een straf, aan bepaalde individuen of aan allen die voor een bepaald strafbaar feit zijn veroordeeld. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen: * individuele gratie, toegekend aan een bepaalde persoon, op grond van diens persoonlijke omstandigheden * collectieve gratie, toegekend aan groepen personen, vanwege een bijzondere gelegenheid, zoals een verjaardag of regeringsjubileum van het staatshoofd.
 • O indulto é um ato de perdão jurídico emitido pelo Estado. É uma forma de extinguir o cumprimento de uma condenação imposta ao sentenciado desde que se enquadre nos requisitos pré-estabelecidos no decreto de indulto, sendo concedida por chefes de estado de um determinado país. Os decretos de indulto costumam ser publicados em dias particulares.
rdfs:seeAlso
skos:narrower
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Nast_asks_Pardon.jpg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git115 as of Sep 09 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3327 as of Feb 7 2023, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 38 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2023 OpenLink Software