About: Employment agency     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Country, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FEmployment_agency

An employment agency is an organization which matches employers to employees. In developed countries, there are multiple private businesses which act as employment agencies and a publicly-funded employment agency.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • وكالة توظيف
 • Agentura práce
 • Personalberatung
 • Arbeitsvermittler
 • Öffentliche Arbeitsvermittlung
 • Employment agency
 • Servicio público de empleo
 • Agencia de empleo
 • Agence d'emploi privée
 • Service public de l'emploi
 • Kerjantara
 • Sistema di collocamento pubblico
 • Agenzia per il lavoro
 • Cabinet de recrutement
 • 公的職業安定組織
 • 職業紹介事業
 • 고용센터
 • Uitzendbureau
 • Agencja zatrudnienia
 • Биржа труда
 • Кадрова аґенція
 • Біржа праці
 • Кадровое агентство
 • Arbetsförmedling
 • 人力仲介
rdfs:comment
 • Eine Personalberatung berät Unternehmen bei deren Suche und Auswahl von Fach- und Führungskräften. Sie umfasst die Begleitung von Findungsprozessen, die Gestaltung und Durchführung von Beurteilungsmaßnahmen, die Personalentwicklung, Vergütungsberatung, das Personalmarketing, die Begleitung in der Organisations(-entwicklung) sowie strategische und konzeptionelle Fragestellungen in der Personalarbeit.
 • An employment agency is an organization which matches employers to employees. In developed countries, there are multiple private businesses which act as employment agencies and a publicly-funded employment agency.
 • Un servicio público de empleo es un organismo público que intenta casar la demanda de empleo de personas que quieren trabajar con la oferta de empresarios que desean contratar.
 • Una agencia de empleo, oficina de empleo o agencia de colocación es una organización que intenta casar la demanda de empleo de personas que quieren trabajar con la oferta de empresarios que desean contratar. En otras palabras: busca trabajo a los parados y empleados a los patronos. En los países desarrollados suele haber agencias privadas de empleo (no deben confundirse con las empresas de trabajo temporal, ETT) y oficinas públicas de empleo, a un solo nivel administrativo (por ejemplo nacional) o a varios (nacional, provincial y municipal).​ Las agencias públicas y privadas no tienen por qué ser rivales, sino que a veces colaboran.​​
 • Le service public de l'emploi est l’ensemble formé par l'unique ou les multiples organismes et agences mises en place par les administrations publiques, dans le but de favoriser l’emploi et la formation professionnelle, et de lutter contre le chômage.
 • Kerjantara adalah organisasi yang mencocokkan kepada karyawan. Di semua negara maju terdapat agen tenaga kerja yang didanai secara publik dan bisnis pribadi beberapa yang juga bertindak sebagai agen tenaga kerja.
 • Le cabinet de recrutement est le type d'entreprise dont le but est d'aider ses clients à recruter. Comme les autres entreprises de services, les cabinets de recrutement sont rattachées au secteur tertiaire dans la comptabilité nationale.
 • Per sistema di collocamento pubblico si intende, in Italia, un insieme di strutture pubbliche che hanno lo scopo di fornire ai cittadini, disoccupati o in cerca di un nuovo lavoro, un utile strumento per la ricerca di un impiego.Esso si realizza tramite le Agenzie per il lavoro ed i Centri per l'Impiego, successori dei cosiddetti Uffici di Collocamento, ovvero le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego ed il Collocamento in Agricoltura (SCICA).
 • Une agence d’emploi privée est une entreprise qui propose des services de rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi. Elle peut également mettre à disposition des salariés dans une entreprise avec laquelle elle conclut un contrat (travail temporaire ou intérim).
 • Le agenzie per il lavoro (abbreviazione ApL), in Italia, sono imprese preposte all'attività di collocamento al lavoro. Le agenzie per il lavoro sono circa 100 su scala nazionale. Le agenzie per il lavoro sono oggi disciplinate principalmente dal d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, emanato in attuazione della legge Biagi, che ridisegnò completamente la procedura di autorizzazione da parte dello Stato per le agenzie per il lavoro, abrogando completamente le precedenti agenzie di lavoro interinale, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, relativa al cosiddetto pacchetto Treu.
 • 公的職業安定組織(こうきょうしょくぎょうあんていそしき 英語:public employment service)とは、政府により運営される職業紹介事業。国際労働機関条約88条に基づき加盟国に設置され、無料で利用できる。 雇用の仲介を行うだけでなく、職業訓練の援助サービスも責務である。
 • 고용센터는 구직자들의 구직활동을 도와주기 위해 실업급여 지급과 함께 구인·구직정보 및 상담프로그램 제공, 동행면접, 직업훈련 기회 제공 등을 통해 조속한 취업을 지원하는.
 • 職業紹介事業(しょくぎょうしょうかいじぎょう, Employment Agent Service)、職業仲介事業とは、労働市場において雇用の仲介を行う事業であり、公的なものと、民間運営のものが存在する。公的機関により運営されるのは公的職業安定組織(Public employment service)であり、これを無料で提供するよう国際労働条約88号では要求されている。 また民間によって行われる職業紹介事業は、以下に分類される。 * 求人と求職とを結び付けるためのサービス * 労働者派遣事業 * 最も代表的な労使団体との協議の上、権限ある機関が定める求職関連サービス 日本においては職業安定法を根拠とする。転職を希望する求職者と労働者を求める企業(求人者)との仲介を行って、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを提供する。 なお、特に企業における役員職の求人を結びつけるものはエグゼクティブサーチと呼ばれる。
 • Een uitzendbureau (in Vlaanderen ook uitzendkantoor of interimkantoor genoemd) is een intermediair bedrijf op de arbeidsmarkt. Het bemiddelt tussen mensen die (tijdelijk) werk zoeken (de uitzendkracht) en bedrijven die (tijdelijk) mensen nodig hebben (de inlener).
 • Кадровое или рекрутинговое агентство — посредник на рынке труда, организация, оказывающая услуги работодателям по поиску и подбору персонала и/или оказывающая услуги соискателям по поиску работы и трудоустройству, а также другие сопутствующие услуги.
 • Arbetsförmedling är näringsverksamhet eller med syfte att mäkla anställning eller uppdrag. Härmed avses att söka föra samman den som utbjuder sitt arbete (det vill säga den som är arbetslös) med den som söker arbetskraft. Arbetsförmedling organiseras i Sverige bland annat av den statliga Arbetsförmedlingen.
 • Биржа труда — специализированное место, в котором осуществляется посредничество между предпринимателями и безработными или ищущими новую работу наёмными работниками. Обычно биржа труда владеет базой данных вакансий разных предприятий и базой данных соискателей рабочих мест. Государственные биржи труда, кроме помощи в поиске работы, осуществляют общее изучение спроса и предложения рабочей силы, предоставляют информацию о требующихся профессиях, занимаются профессиональной ориентацией молодёжи, производят учёт безработных и выплачивают пособия.
 • Кадрова агенція — це організація, яка на професійному рівні займається посередництвом між претендентом на вакансію і роботодавцем. На ринку послуг з пошуку вакансій та працевлаштування в Україні існують два типи кадрових агенцій: рекрутингові агенції та агенції з працевлаштування. Якщо організація як посередник ринку праці займається пошуком і підбором персоналу на замовлення роботодавця, то така організація є агенцією з підбору персоналу — якщо здійснює пошук роботи на замовлення клієнта — то така організація є . Термін «кадрова агенція» може використовуватися як для рекрутингових агенцій, так і для агенцій із працевлаштування.
 • 人力仲介,或稱人力銀行,中国大陆稱人才中介,泛指仲介人力資源的組織或公司。
 • Бі́ржа пра́ці — підприємство, яке надає спеціалізовані послуги із працевлаштування громадян на ринку робочої сили (ринку праці). На біржі праці здійснюється реєстрація безробітних, їх працевлаштування. Вона виступає посередником між робітниками та роботодавцями в процесі найму на роботу, сприяє забезпеченню підприємств трудовими ресурсами.
 • وكالة التوظيف مصلحة تعمل كهمزة وصل بين أصحاب العمل والشركات وبين الباحثين عن عمل من عمال وموظفين وأكاديميين. وتوجد تلك الوكالات للمساعدة على حصول العاطلين على وظائف والعودة إلى العمل بدلاًً من البطالة. ويتم ذلك في إطار التأمين ضد البطالة الذي تلزمه الدولة على كل موظف وعامل. في معظم الدول المتقدمة يدفع الموظف والعامل الذي يعمل في القطاع الخاص جزءاً من مرتبه الشهري كتأمين ضد البطالة. وعندما يفقد وظيفته، فهو يبادر بتسجيل نفسه في وكالة التوظيف التي يتبعها، فتقوم بالبحث له على عمل، وتتوسط بينه وبين الشركات التي تبحث عن موظفين وعمال، وتكون تلك الوساطة بحسب مؤهلا ومهارة الباحث عن العمل.
 • Agentury práce jsou právnické nebo fyzické osoby, které mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, udělené Generálním ředitelstvím Úřadu práce. Jakožto personální agentury jsou komerčními institucemi, jejichž činností je zajištění poptávky zaměstnavatelů po zaměstnancích a výběr uchazečů o zaměstnání dle kritérií zadaných klienty. Agentura práce však nemůže chtít finanční náhradu po osobě, které je zaměstnání zprostředkováno, zakázány jsou také srážky ze mzdy.
 • Die Tätigkeit eines Arbeitsvermittlers ist auf die Vermittlung von Arbeitssuchenden in Beschäftigung ausgerichtet. Sie kann im öffentlichen oder privaten Auftrag erfolgen. In Deutschland sind die meisten Arbeitsvermittler Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit oder der Jobcenter, die zu ihrer Unterstützung Dritte mit der Vermittlung oder mit Teilaufgaben der Vermittlung (z. B. Bewerbungscoaching) beauftragen können. In Deutschland sind Arbeitsvermittler wobei die Arbeitsvermittler in den Jobcentern persönliche Ansprechpartner (pAp) heißen; oder sie arbeiten
 • Agencja zatrudnienia – niepubliczna jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Wszystkie legalnie działające w Polsce agencje zatrudnienia, tj.: * agencje prowadzące pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, * agencje prowadzące pośrednictwo do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich, * agencje doradztwa personalnego, * agencje pracy tymczasowej, * agencje poradnictwa zawodowego
foaf:depiction
 • External Image
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
Faceted Search & Find service v1.17_git93 as of Oct 15 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Oct 25 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 42 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software