About: Verbal noun

An Entity of Type: country, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A verbal noun or gerundial noun is a verb form that functions as a noun. An example of a verbal noun in English is 'sacking' as in the sentence "The sacking of the city was an epochal event" (sacking is a noun formed from the verb sack). Verbal nouns are morphologically related to non-finite verb forms, but they are not themselves non-finite verbs. Non-finite verb forms are forms such as gerunds, infinitives and participles in English.

Property Value
dbo:abstract
 • اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث، ولكنه لم يساوه في احتوائه على جميع حروف فعله، أي نقصت حروفه عن الحروف الموجودة في الفعل مثل:توضأ – وضوء والأصل توضؤا وتكلم – كلاما والأصل تكلما وأيسر يسرا والأصل إيسارا. (ar)
 • Ein Verbalsubstantiv ist im weitesten Sinn jedes Substantiv, das aus einem Verb gebildet wurde (deverbales Substantiv). Der überwiegend etablierte Gebrauch des Terminus Verbalsubstantiv in sprachwissenschaftlicher Fachliteratur ist jedoch der einer Substantivierung mit direktem Ereignisbezug (das Lesen, die Lesung). Daneben gibt es auch Substantivierungen, die nicht das Ereignis, sondern Personen oder Gegenstände bezeichnen, die mit dem Ereignis verbunden sind (der Leser u. a.). Diese sind also häufig nicht gemeint, wenn von Verbalsubstantiven die Rede ist. Da Substantiv je nach Tradition als Synonym oder als Unterkategorie von Nomen behandelt werden kann, werden Verbalsubstantive bisweilen auch als Verbalnomen bezeichnet, wobei aber diese letztere Bezeichnung in manchen Quellen auch mit Spezialbedeutungen versehen sein kann. Die hieraus entstehenden terminologischen Schwierigkeiten zwingen dazu, bei jeder Verwendung der Bezeichnungen ihre Einordnung in bestimmte fachliche Traditionen oder Einzelphilologien im Blick zu behalten. (de)
 • An t- (Béarla verbal noun) (ga)
 • Nom d'action En grammaire, un nom verbal, également appelé nom d'action d'un verbe, est un type de nom exprimant sémantiquement le procès d'un radical verbal dont il dérive par des procédés plus ou moins systématiques selon les langues. Le nom verbal se rapproche sémantiquement et fonctionnellement des formes nominales du verbe, tels l'infinitif, le gérondif ou le supin (bien que les notions recouvertes par ces catégories soient variables d'une langue à l'autre) ; mais il s'en distingue par sa syntaxe qui est purement nominale, alors que les formes nominales d'un verbe conservent des propriétés verbales. Par exemple, l'infinitif d'un verbe transitif est susceptible de s'adjoindre un complément d'objet direct, ce qui est impossible pour un nom verbal, pour lequel le rôle sémantique correspondant à l'objet d'un infinitif sera rendu par un complément du nom. Comparer en français les deux phrases suivantes, de même sens mais de construction différente : * infinitif + complément d'objet direct : Écrire un livre est le plus souvent une entreprise de longue haleine. * nom verbal + complément du nom : L'écriture d'un livre est le plus souvent une entreprise de longue haleine. Certaines langues ne possèdent pas d'infinitif et recourent à la place à des constructions fondées sur le nom verbal. C'est par exemple le cas de l'arabe et des langues celtiques. (fr)
 • A verbal noun or gerundial noun is a verb form that functions as a noun. An example of a verbal noun in English is 'sacking' as in the sentence "The sacking of the city was an epochal event" (sacking is a noun formed from the verb sack). Verbal nouns are morphologically related to non-finite verb forms, but they are not themselves non-finite verbs. Non-finite verb forms are forms such as gerunds, infinitives and participles in English. Some grammarians use the term "verbal noun" to cover verbal noun, gerund, and nominal infinitive. Some may use the term "gerund" to cover both verbal noun and gerund. "Verbal noun" has often been treated as a synonym for "gerund". This article includes only gerundial nouns within the scope of "verbal nouns", excluding gerunds, nominal infinitives, and nouns formed from verbs through derivational processes. Outside of English, the term "verbal noun" may be used for 1) the citation form of verbs such as the masdar in Arabic and the verbal noun (berfenw) in Welsh or 2) declinable verb forms in Mongolian that can serve as predicates, comparable to participles but with a larger area of syntactic use (en)
 • 動詞的名詞 (どうしてきめいし,英:verbal noun, 仏:nom verbal) とは,動詞から作られたもしくは動詞に対応する名詞である.異なる言語は異なるタイプの動詞的名詞を有しており,これをさまざまなしかたで形成および使用する.英語における動詞的名詞の一例は,“Singing is fun.” という文における語 singing である (これは動詞 sing から作られた名詞である).動詞的名詞は英語 (またはラテン語) の用法における不定詞 (infinitive) や動名詞 (gerund) のような非定形 (non-finite) の動詞形 (準動詞) でありうる.それらはまた動詞から作られる「純粋な」動詞的名詞にもありうるが,文法的に動詞というよりは完全に名詞のようにふるまう (たとえば直接目的語をとらない).このような場合は (deverbal noun) とも呼ばれる. (ja)
 • Verbalsubstantiv (även kallat verbalnomen) är ett substantiv bildat av ett verb, en ordklass som ju ofta uttrycker ett händelseförlopp, att något sker. Denna betydelse överförs i mer eller mindre förändrad form till det avledda substantivet. Substantivets semantiska relation till verbet är av skiftande slag, och substantivet kan beteckna: * själva handlandet eller processen, till exempel rodd * en "portion" av handlingen, till exempel fniss * den som utför handlingen, till exempel domare * resultatet av handlingen, till exempel byggnad * instrumentet för handlingen, till exempel såg * platsen för handlingen, till exempel parkering En sådan klassifikation är dock svår att genomföra konsekvent på grund av ordens mångtydighet. Ord som fynd och betalning kan sålunda beteckna både handlingen och dess resultat, till exempel Han dröjde med betalningen av skulden - Skicka betalningen genast! På samma sätt kan parkering beteckna både handling och plats. Den alternativa termen "verbalnomen" används särskilt ofta om den förstnämnda relationstypen, vilken på latin kallas nomen actionis. Eftersom substantivet här är synonymt med verbet kan det användas i så kallade nominaliseringar, till exempel De städade lägenheten - deras städning av lägenheten. Även andra transformationer är tänkbara, till exempel med så kallade nomen agentis: Han samlar frimärken - Han är frimärkssamlare. Ibland är substantivet inte formellt bildat på verbet, men den semantiska relationen är densamma: Modern älskar sitt barn - moderns kärlek till sitt barn. Strikt semantiskt ligger verbalsubstantiv nära infinitiv, men medan infinitiv alltid är verb, som kan ha objekt och adverbial, så är verbalsubstantivet i exempelvis svenska både i morfologisk och syntaktisk mening alltid ett egentligt substantiv. Inom vissa språk finns emellertid undantag: i latinet är exempelvis verbformen gerundium en typ av verbalsubstantiv. I motsats till vanliga substantiv kan verbalsubstantiv ibland ersättas av adverb. De flesta svenska verbalsubstantiv bildas genom att man lägger till ett suffix till stammen, som till exempel läsning och murare, från läsa respektive mura. De vanligaste suffixen vid bildande av verbalsubstantiv är -ing/-ning och -are. De kan också bildas utan suffix, så kallat nollsuffix, till exempel bad från bada. Ord som betalande, studerande kan föras hit, men de är bildade indirekt, via ett particip, som sedan används substantiviskt. Utgångsverbets underordnade led kan i olika grad och ofta i modifierad form "överleva" transformationen till verbalsubstantiv, något som följande exempel illustrerar: Man flyttade produktionen utomlands.Det pågick en utredning om arbetslösheten. (Jämför "arbetslöshetsutredning".)Det sker en ständig utveckling av nya produkter. (Jämför "produktutveckling".)Hans deltagande i förhandlingarna var sporadiskt. (sv)
 • Substantivo verbal, em gramática, é um substantivo derivado do infinitivo, do gerúndio ou do particípio de um verbo. Em português, estes substantivos são derivados dos verbos terminados em -ar, -er ou -ir, ou dos particípios terminados em -do. Por exemplo: Andar - AndarilhoAndado - AndadorLer - LedorVer - VedorMoer - Moedor, MoeduraOuvir - Ouvinte, Ouvidor Lente e leitor são tirados do latim, e são irregularmente derivados de ler. Muitas destas palavras podem assumir a classe gramatical de substantivo ou de adjetivo. Não existindo diferença essencial entre o substantivo e o adjetivo, e entre o primeiro e os infinitos absolutos dos verbos, todos os nomes formados destes são verdadeiros substantivos de ação que podem fazer a função de adjetivos junto a nomes individuais, como cavalo andador, homem amador. Pode-se dizer também um bom andador. Os substantivos derivados do gerúndio, tanto do português quanto do latim, exprimem a ideia de uma ação prolongada: Estudando - EstudanteOuvindo - OuvinteLendo - Lente Os substantivos que designam uma ação absoluta são derivados do infinitivo: Atar - AtaduraMorder - MordeduraNegar - NegaçãoInflamar - InflamaçãoDoar - DoaçãoAbater - AbatimentoMover - MovimentoSentir - SentimentoFiar - Fiação As desinências -ção, -dura/-tura e -mento indicam ideais distintas. Por exemplo, os verbos armar e ligar tem como derivados as palavras armação, armadura, armamento, ligação, ligadura e ligamento. Armação e ligação indicam a ação de armar ou ligar, ou a coisa que foi armada ou ligada. Armadura e ligadura são aquilo que se arma ou liga, ou o resultado do ato de armar ou ligar, analogamente a moedura e serradura que são o resultado de moer ou serrar. Armamento e ligamento são o estado permanente da armação e ligação. Estes três radicais derivam dos radicais latinos: -ção - -actio (ação)-dura - particío futuro -turus, -tura, -turum-mento - -manens, -manentis, que permanece (pt)
 • Отглаго́льное существи́тельное (также девербати́в) в ряде флективных языков, включая русский, — имя существительное, образованное непосредственно от глагола. По многим семантическим и синтаксическим свойствам отглагольное существительное близко к герундию (хотя считается, что, скажем, в русском языке герундия нет). От одной глагольной основы возможно образование двух или более видов отглагольных имён существительных: девербатива имени действия — лат. nomen actionis (сев, преобразование, спасение), имени действующего лица или отправителя действия — лат. nomen agentis (сеятель, преобразователь, спасатель,строитель), имени инструмента — лат. nomen instrumenti (сеялка, преобразователь), имени результата — лат. nomen resultatis (строение), имени объекта — лат. nomen patientis (любимец), имени места — лат. nomen loci (спальня, убежище), имени свойства — лат. nomen qualitatis (в русском языке только через посредство прилагательного, например, проницаемость),. В немецком языке существуют два вида отглагольных существительных: субстантивированный инфинитив, или «имя процесса» (примеры: sein — das Sein, schwimmen — das Schwimmen и др.) и «имя результата» на -ung. От большинства глаголов могут образовываться как первая, так и вторая форма; от «статических» по смыслу глаголов обычно образуется только первая, от «динамических» могут образовываться обе формы (первая имеет более абстрактный смысл). Применительно к арабскому языку отглагольное существительное традиционно именуется «ма́сдар» (араб. مصدر‎). Он является источником словообразования согласно мнению учёных басрийской школы морфологии. Аргументируют они это тем, что он указывает лишь на определённое понятие или состояние. Он проще и элементарнее глагола, который отягощён связью со временем и лицом деятеля. Например:شُكْرٌ غُفْرَانٌ «благодарность» — «ШуКРун» (понятие не связано ни со временем, ни с деятелем), «прощение» — ГуФРаанун (тоже нет даже намёка на ответ к вопросам: «когда?» и «кто?») (ru)
dbo:wikiPageID
 • 447959 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 4770 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1029780419 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث، ولكنه لم يساوه في احتوائه على جميع حروف فعله، أي نقصت حروفه عن الحروف الموجودة في الفعل مثل:توضأ – وضوء والأصل توضؤا وتكلم – كلاما والأصل تكلما وأيسر يسرا والأصل إيسارا. (ar)
 • An t- (Béarla verbal noun) (ga)
 • 動詞的名詞 (どうしてきめいし,英:verbal noun, 仏:nom verbal) とは,動詞から作られたもしくは動詞に対応する名詞である.異なる言語は異なるタイプの動詞的名詞を有しており,これをさまざまなしかたで形成および使用する.英語における動詞的名詞の一例は,“Singing is fun.” という文における語 singing である (これは動詞 sing から作られた名詞である).動詞的名詞は英語 (またはラテン語) の用法における不定詞 (infinitive) や動名詞 (gerund) のような非定形 (non-finite) の動詞形 (準動詞) でありうる.それらはまた動詞から作られる「純粋な」動詞的名詞にもありうるが,文法的に動詞というよりは完全に名詞のようにふるまう (たとえば直接目的語をとらない).このような場合は (deverbal noun) とも呼ばれる. (ja)
 • Ein Verbalsubstantiv ist im weitesten Sinn jedes Substantiv, das aus einem Verb gebildet wurde (deverbales Substantiv). Der überwiegend etablierte Gebrauch des Terminus Verbalsubstantiv in sprachwissenschaftlicher Fachliteratur ist jedoch der einer Substantivierung mit direktem Ereignisbezug (das Lesen, die Lesung). Daneben gibt es auch Substantivierungen, die nicht das Ereignis, sondern Personen oder Gegenstände bezeichnen, die mit dem Ereignis verbunden sind (der Leser u. a.). Diese sind also häufig nicht gemeint, wenn von Verbalsubstantiven die Rede ist. (de)
 • A verbal noun or gerundial noun is a verb form that functions as a noun. An example of a verbal noun in English is 'sacking' as in the sentence "The sacking of the city was an epochal event" (sacking is a noun formed from the verb sack). Verbal nouns are morphologically related to non-finite verb forms, but they are not themselves non-finite verbs. Non-finite verb forms are forms such as gerunds, infinitives and participles in English. (en)
 • Nom d'action En grammaire, un nom verbal, également appelé nom d'action d'un verbe, est un type de nom exprimant sémantiquement le procès d'un radical verbal dont il dérive par des procédés plus ou moins systématiques selon les langues. Par exemple, l'infinitif d'un verbe transitif est susceptible de s'adjoindre un complément d'objet direct, ce qui est impossible pour un nom verbal, pour lequel le rôle sémantique correspondant à l'objet d'un infinitif sera rendu par un complément du nom. Comparer en français les deux phrases suivantes, de même sens mais de construction différente : (fr)
 • Substantivo verbal, em gramática, é um substantivo derivado do infinitivo, do gerúndio ou do particípio de um verbo. Em português, estes substantivos são derivados dos verbos terminados em -ar, -er ou -ir, ou dos particípios terminados em -do. Por exemplo: Andar - AndarilhoAndado - AndadorLer - LedorVer - VedorMoer - Moedor, MoeduraOuvir - Ouvinte, Ouvidor Lente e leitor são tirados do latim, e são irregularmente derivados de ler. Os substantivos derivados do gerúndio, tanto do português quanto do latim, exprimem a ideia de uma ação prolongada: Estudando - EstudanteOuvindo - OuvinteLendo - Lente (pt)
 • Verbalsubstantiv (även kallat verbalnomen) är ett substantiv bildat av ett verb, en ordklass som ju ofta uttrycker ett händelseförlopp, att något sker. Denna betydelse överförs i mer eller mindre förändrad form till det avledda substantivet. Substantivets semantiska relation till verbet är av skiftande slag, och substantivet kan beteckna: Utgångsverbets underordnade led kan i olika grad och ofta i modifierad form "överleva" transformationen till verbalsubstantiv, något som följande exempel illustrerar: (sv)
 • Отглаго́льное существи́тельное (также девербати́в) в ряде флективных языков, включая русский, — имя существительное, образованное непосредственно от глагола. По многим семантическим и синтаксическим свойствам отглагольное существительное близко к герундию (хотя считается, что, скажем, в русском языке герундия нет). (ru)
rdfs:label
 • اسم مصدر (ar)
 • Verbalsubstantiv (de)
 • Ainm briathartha (ga)
 • Nom verbal (fr)
 • 動詞的名詞 (ja)
 • Substantivo verbal (pt)
 • Отглагольное существительное (ru)
 • Verbal noun (en)
 • Verbalsubstantiv (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License