The tremissis or tremis (Greek: τριμίσιον, trimision) was a small solid gold coin of Late Antiquity. Its name, meaning "a third of a unit", formed by analogy with semissis (half of a unit), indicated its value relative to the solidus. It was introduced into Roman currency in the 380s by the Emperor Theodosius I and initially weighed 8 siliquae (equivalent to 1.52 grams).

Property Value
dbo:abstract
 • ثُلُث الصَرْد عملة ذهبية كانت متداولة في آخر أيام الإمبراطورية الرومانية (أي أيام الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو الإمبراطورية البيزنطية)، منذ عام 383 م، حيث أول من قام بضرب هذه العملة هو ماغنوس مكسيموس. تعادل قيمة هذه العملة ثلث قيمة الصرد. نقل الأغالبة شكل ثلث الصرد بإحداثهم لنقد ربع الدينار في صقلية منذ عام 264 هـ \ 878 م. (ar)
 • El tremís o trient (en grec: τριμίσιον, trimision) era una petita moneda daurada de l'antiguitat tardana. El seu nom, que vol dir "un terç d'una unitat", anàleg del semis (la meitat d'una unitat), indicava el seu valor en relació amb el sòlid. Fou introduïda durant la dècada del 380 per l'emperador Teodosi I, i inicialment pesava 8 síliqües (equivalent a 1,52 grams). El tremís romà es va continuar encunyant durant el regnat de Lleó III (717–741), però posteriorment només s'encunyaven ocasionalment a l'est de l'imperi, probablement només per usos cerimonials, fins al regnat de Basili I (867–886), amb qui van desaparèixer. Tanmateix, la moneda va seguir emprant-se comunament a la thema de Sicília fins a la caiguda de Siracusa el 878. Les trachea, introduïdes el segle XI, eren equivalents en valor als antics trients. Malgrat no ser d'or, era un terç de la perpra d'or estàndard. Fora de l'Imperi Romà, els anglosaxons, els burgundis, els francs, els frisis, els llombards, els ostrogots, els sueus i els visigots van encunyar trients entre els segles V i VI. L'Imperi Romà d'Orient també va fer servir la moneda. En fonts franques, el tremís de vegades s'anomena triens, un terme que significa "un terç", que originalment es referia a una moneda de bronza amb un valor d'un terç de l'as. L'historiador i bisbe Gregori de Tours anomena els tremissos francs trians o treans. També s'atesta la forma germànica dremise. A la historiografia francesa, sovint s'empra el terme tiers (terç) o tiers de sou (terç d'un sòlid). En general, els francesos prefereixen referir-se a la moneda dels reis merovingis com a triens (però evitant la forma plural trientes), mentre que l'acadèmia britànica prefereix tremís. (ca)
 • Tremissis byla zlatá mince používaná Římany od dob pozdní antiky. Její hodnota se rovnala jedné třetině solidu. Poprvé se v oběhu objevila ve 3. století. V době vlády císaře Konstantina I. až po vládu Gratiana vážila mince 1,70 gramů. Za Theodosia I. se její váha snížila na 1,51 gramů. Platidlo respektovali i lidé z dálného východu. Po zániku římské říše pokračovali v ražbě těchto mincí také její následníci. Kupříkladu to byli Anglosasové v Británii, franští Merovejci, či mincovny v Byzantské říši. V tomto článku byl použit překlad textu z článku Tremissis na chorvatské Wikipedii. (cs)
 • Το Τριτημόριον (Λατ. triens) ή τριξάς (-άντος) ήταν αρχικά χαλκούν νόμισμα, δηλαδή τριτημόριον ασσαρίου και μεταγενέστερα τριτημόριον χρυσού στην αυτοκρατορική Ρώμη. Φέρεται ότι ως χρυσό νόμισμα (τριμήσιο, tremissis) εμφανίστηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία περίπου το 380 π.Χ. επί αυτοκράτορα Θεοδόσιου Α΄. Παρέμεινε ένα από τα κύρια χρυσά νομίσματα μέχρι την εποχή του Λέοντα Γ΄, αν και μετά το 740 συναντάται σπάνια. Η αξία του ως χρυσό νόμισμα ήταν το ένα τρίτο ενός Σόλιδου. Είχε μάζα 1/216 της ρωμαϊκής λίβρας, δηλαδή περίπου 1,51 γρ. Συνέχισε να χρησιμοποιείται ως μονάδα νομίσματος για πολλούς αιώνες. στα γερμανικά κράτη, στους Βησιγότθους, τους Λαγκομβάρδους και τους Αγγλοσάξονες. (el)
 • Der Tremissis (Plural: Tremisses) ist eine spätantike Goldmünze des Römischen Reiches und seiner nachfolgenden Reiche. Der Tremissis war die Drittelmünze (daher der Name) der Standardgoldmünze Solidus und bestand zunächst aus 1,51 Gramm reinem Gold (entsprechend 24 Karat). Diese Münze war insbesondere im 5. und 6. Jahrhundert in ganz Europa und dem Mittelmeerraum sehr weit verbreitet und dürfte zu der Zeit die häufigste Münze gewesen sein. (de)
 • Le trémissis ou triens est une monnaie romaine en or qui était particulièrement répandue dans le monde méditerranéen et en Europe aux Ve et VIe siècles. Elle est également appelée tiers de sou car sa valeur correspondait à un tiers de solidus, la monnaie de référence de l'Empire romain qui était appréciée en raison de sa stabilité. Il pesait initialement 1,51 gramme et était composé d'or pur (24 carats). Le trémissis a été introduit par l'empereur Valentinien (364-375). Les plus anciennes frappes connues datent du règne de Magnus Maximus (383-388) tandis que les dernières pièces ont été frappées à Syracuse sous Basile Ier (867-888), empereur romain d'Orient. Elles ont également été frappées dans les royaumes qui ont pris la succession de l'Empire romain d'Occident : royaumes mérovingiens, vandale, ostrogoth, wisigoth, burgonde, lombard et anglo-saxons. (fr)
 • The tremissis or tremis (Greek: τριμίσιον, trimision) was a small solid gold coin of Late Antiquity. Its name, meaning "a third of a unit", formed by analogy with semissis (half of a unit), indicated its value relative to the solidus. It was introduced into Roman currency in the 380s by the Emperor Theodosius I and initially weighed 8 siliquae (equivalent to 1.52 grams). Roman tremisses continued to be commonly minted into the reign of Leo III (717–741), but thereafter they were only rarely struck in the east of the empire, probably only for ceremonial uses, until the reign of Basil I (867–886), after which they disappeared. Nevertheless, the coin continued in common use in the Sicilian theme until the fall of Syracuse in 878. The trachy, introduced in the 11th century, was equivalent in value to the old tremissis. Although it was not made of gold, it was one third of the standard golden hyperpyron. It was not, however, called tremissis. Outside of the Roman empire, tremisses were minted by the Anglo-Saxons, Burgundians, Franks, Frisians, Lombards, Ostrogoths, Suevi and Visigoths between the 5th and 8th centuries. The word tremissis was borrowed into Old English as thrymsa. In Frankish sources, the tremissis is sometimes called a triens, a term likewise meaning "a third", which originally referred to a bronze coin worth a third of an as. The historian and bishop Gregory of Tours calls the Frankish tremissis a trians or treans. The German form dremise is also attested. In French historiography the term tiers (third) or tiers de sou (third of a solidus) is often used. The French, in general, prefer to call the coin of the Merovingian kings a triens (but avoiding the plural form trientes), while British scholarship prefers tremissis.Still used as accounting currency until at least the XII-th century in Sardinia. Appears as tremisse in the Condaghe (en)
 • Il tremisse era una moneta del tardo Impero romano, il cui valore era uguale ad un terzo di solido, con un peso di 1/216 della libbra romana, cioè tra 1,49 e 1,52 g. Il tremisse fu coniato per la prima volta tra il 383 ed il 384 dall'imperatore Magno Massimo (383–388); all'inizio del V secolo ne fu coniata una grande quantità. Tremissi d'oro furono coniati per breve tempo sotto Carlo Magno nelle zecche della Toscana e dell'Italia settentrionale. Tremissi furono coniati anche da Franchi, Visigoti, Longobardi e Merovingi. (it)
 • Tremissis - złota moneta rzymska bita w okresie późnego cesarstwa rzymskiego. Równa trzeciej części solida. (pl)
 • De tremissis (ook wel aangeduid als triens) is een goudmunt van het Romeinse Rijk die in 313 n.Chr. onder Constantijn de Grote voor het eerst werd geslagen. De waarde van deze munt was drie achtste deel van een solidus en vanaf 383 een derde deel. Het gewicht van een tremissis was 1,71 g en in de latere periode 1,51 g. Aan het begin van de 5e eeuw n.Chr. werd de tremissis in grote hoeveelheden uitgegeven. Er werden tremissis uitgegeven tot de val van het West-Romeinse Rijk in 476 n.Chr. Deze munten bleven nog lang na het einde van het West-Romeinse rijk in omloop en munten met deze benaming werden nog eeuwen later in de Germaanse opvolgersstaten, zoals het Visigotische Rijk, het Longobardische Rijk en in de koninkrijken van de Angelsaksen geslagen. (nl)
 • Tremisse (em grego: Τρεμίσσης; transl.: tremissis; em latim: tremis) foi uma moeda do Império Romano Tardio, equivalente a ⅓ de um soldo, introduzida nos anos 380 pelo imperador Teodósio (r. 378–395). Permaneceu como uma das principais denominações do Império Bizantino até o reinado do imperador Leão III, o Isauro (r. 717–741). Dos anos 740 em diante foi raramente emitida no Oriente, sendo que os poucos exemplares eram associados a objetivos cerimoniais. Nenhum tremisse é conhecido após o reinado de Basílio I, o Macedônio (r. 867–886). Na Itália e Sicília, o tremisse manteve-se em circulação até o fim do domínio bizantino com o cerco de Siracusa. (pt)
 • Тремисс (лат. tremissis, tremissus), тремиссис, иногда триенс (или золотой триенс в отличие от бронзового триенса) — монета поздней Римской империи, стоимость которой составляла сначала одну третью ауреуса, а затем солида (вес — 1⁄216 римского фунта, то есть 1,51 грамма). Тремисс был введен между 383 и 384 годами императором Магном Максимом (383—388), с начала V века было отчеканено много тремиссов. Тремисс чеканился и после распада Западной Римской империи в Византийской империи. (ru)
 • Tremissis var ett guldmynt i det romerska riket som präglades för första gången av kejsar Magnus Maximus cirka år 383. Värdet motsvarade en tredjedels solidus. Vikten var fastställd till 1/216 av det romerska pundet libra, det vill säga 1,51 gram rent guld (motsvarande 24 karat). Myntet var vida spritt i hela Europa och medelhavsområdet särskilt under 400- och 500-talet, då det var ett av de vanligaste mynten i omlopp. (sv)
 • Треміс (лат. tremissis, tremissus) — золота монета Римської імперії. Початок карбування з 383—384 років імператором Магном Максимом (383 — 388 р). ЇЇ вартість — третина солідуса. Вага треміса 1/216 римського фунта, тобто 1,24 грама. На початку 5 століття карбувався у великих кількостях і вводилась у оббіг до розпаду 476 року. Монети були довгий час у оббігу і навіть століття пізніше використовувались у державах наступниках — Вестготів, Лангобардів та Англосаксів. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 3810717 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 3925 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 965198107 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • ثُلُث الصَرْد عملة ذهبية كانت متداولة في آخر أيام الإمبراطورية الرومانية (أي أيام الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو الإمبراطورية البيزنطية)، منذ عام 383 م، حيث أول من قام بضرب هذه العملة هو ماغنوس مكسيموس. تعادل قيمة هذه العملة ثلث قيمة الصرد. نقل الأغالبة شكل ثلث الصرد بإحداثهم لنقد ربع الدينار في صقلية منذ عام 264 هـ \ 878 م. (ar)
 • Tremissis byla zlatá mince používaná Římany od dob pozdní antiky. Její hodnota se rovnala jedné třetině solidu. Poprvé se v oběhu objevila ve 3. století. V době vlády císaře Konstantina I. až po vládu Gratiana vážila mince 1,70 gramů. Za Theodosia I. se její váha snížila na 1,51 gramů. Platidlo respektovali i lidé z dálného východu. Po zániku římské říše pokračovali v ražbě těchto mincí také její následníci. Kupříkladu to byli Anglosasové v Británii, franští Merovejci, či mincovny v Byzantské říši. V tomto článku byl použit překlad textu z článku Tremissis na chorvatské Wikipedii. (cs)
 • Το Τριτημόριον (Λατ. triens) ή τριξάς (-άντος) ήταν αρχικά χαλκούν νόμισμα, δηλαδή τριτημόριον ασσαρίου και μεταγενέστερα τριτημόριον χρυσού στην αυτοκρατορική Ρώμη. Φέρεται ότι ως χρυσό νόμισμα (τριμήσιο, tremissis) εμφανίστηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία περίπου το 380 π.Χ. επί αυτοκράτορα Θεοδόσιου Α΄. Παρέμεινε ένα από τα κύρια χρυσά νομίσματα μέχρι την εποχή του Λέοντα Γ΄, αν και μετά το 740 συναντάται σπάνια. Η αξία του ως χρυσό νόμισμα ήταν το ένα τρίτο ενός Σόλιδου. Είχε μάζα 1/216 της ρωμαϊκής λίβρας, δηλαδή περίπου 1,51 γρ. Συνέχισε να χρησιμοποιείται ως μονάδα νομίσματος για πολλούς αιώνες. στα γερμανικά κράτη, στους Βησιγότθους, τους Λαγκομβάρδους και τους Αγγλοσάξονες. (el)
 • Der Tremissis (Plural: Tremisses) ist eine spätantike Goldmünze des Römischen Reiches und seiner nachfolgenden Reiche. Der Tremissis war die Drittelmünze (daher der Name) der Standardgoldmünze Solidus und bestand zunächst aus 1,51 Gramm reinem Gold (entsprechend 24 Karat). Diese Münze war insbesondere im 5. und 6. Jahrhundert in ganz Europa und dem Mittelmeerraum sehr weit verbreitet und dürfte zu der Zeit die häufigste Münze gewesen sein. (de)
 • Il tremisse era una moneta del tardo Impero romano, il cui valore era uguale ad un terzo di solido, con un peso di 1/216 della libbra romana, cioè tra 1,49 e 1,52 g. Il tremisse fu coniato per la prima volta tra il 383 ed il 384 dall'imperatore Magno Massimo (383–388); all'inizio del V secolo ne fu coniata una grande quantità. Tremissi d'oro furono coniati per breve tempo sotto Carlo Magno nelle zecche della Toscana e dell'Italia settentrionale. Tremissi furono coniati anche da Franchi, Visigoti, Longobardi e Merovingi. (it)
 • Tremissis - złota moneta rzymska bita w okresie późnego cesarstwa rzymskiego. Równa trzeciej części solida. (pl)
 • Тремисс (лат. tremissis, tremissus), тремиссис, иногда триенс (или золотой триенс в отличие от бронзового триенса) — монета поздней Римской империи, стоимость которой составляла сначала одну третью ауреуса, а затем солида (вес — 1⁄216 римского фунта, то есть 1,51 грамма). Тремисс был введен между 383 и 384 годами императором Магном Максимом (383—388), с начала V века было отчеканено много тремиссов. Тремисс чеканился и после распада Западной Римской империи в Византийской империи. (ru)
 • Tremissis var ett guldmynt i det romerska riket som präglades för första gången av kejsar Magnus Maximus cirka år 383. Värdet motsvarade en tredjedels solidus. Vikten var fastställd till 1/216 av det romerska pundet libra, det vill säga 1,51 gram rent guld (motsvarande 24 karat). Myntet var vida spritt i hela Europa och medelhavsområdet särskilt under 400- och 500-talet, då det var ett av de vanligaste mynten i omlopp. (sv)
 • Треміс (лат. tremissis, tremissus) — золота монета Римської імперії. Початок карбування з 383—384 років імператором Магном Максимом (383 — 388 р). ЇЇ вартість — третина солідуса. Вага треміса 1/216 римського фунта, тобто 1,24 грама. На початку 5 століття карбувався у великих кількостях і вводилась у оббіг до розпаду 476 року. Монети були довгий час у оббігу і навіть століття пізніше використовувались у державах наступниках — Вестготів, Лангобардів та Англосаксів. (uk)
 • El tremís o trient (en grec: τριμίσιον, trimision) era una petita moneda daurada de l'antiguitat tardana. El seu nom, que vol dir "un terç d'una unitat", anàleg del semis (la meitat d'una unitat), indicava el seu valor en relació amb el sòlid. Fou introduïda durant la dècada del 380 per l'emperador Teodosi I, i inicialment pesava 8 síliqües (equivalent a 1,52 grams). (ca)
 • The tremissis or tremis (Greek: τριμίσιον, trimision) was a small solid gold coin of Late Antiquity. Its name, meaning "a third of a unit", formed by analogy with semissis (half of a unit), indicated its value relative to the solidus. It was introduced into Roman currency in the 380s by the Emperor Theodosius I and initially weighed 8 siliquae (equivalent to 1.52 grams). (en)
 • Le trémissis ou triens est une monnaie romaine en or qui était particulièrement répandue dans le monde méditerranéen et en Europe aux Ve et VIe siècles. Elle est également appelée tiers de sou car sa valeur correspondait à un tiers de solidus, la monnaie de référence de l'Empire romain qui était appréciée en raison de sa stabilité. Il pesait initialement 1,51 gramme et était composé d'or pur (24 carats). Le trémissis a été introduit par l'empereur Valentinien (364-375). (fr)
 • De tremissis (ook wel aangeduid als triens) is een goudmunt van het Romeinse Rijk die in 313 n.Chr. onder Constantijn de Grote voor het eerst werd geslagen. De waarde van deze munt was drie achtste deel van een solidus en vanaf 383 een derde deel. Het gewicht van een tremissis was 1,71 g en in de latere periode 1,51 g. (nl)
 • Tremisse (em grego: Τρεμίσσης; transl.: tremissis; em latim: tremis) foi uma moeda do Império Romano Tardio, equivalente a ⅓ de um soldo, introduzida nos anos 380 pelo imperador Teodósio (r. 378–395). Permaneceu como uma das principais denominações do Império Bizantino até o reinado do imperador Leão III, o Isauro (r. 717–741). (pt)
rdfs:label
 • ثلث صرد (ar)
 • Tremís (ca)
 • Tremissis (cs)
 • Tremissis (de)
 • Τριτημόριον (el)
 • Trémissis (fr)
 • Tremissis (en)
 • Tremisse (it)
 • Tremissis (pl)
 • Tremissis (nl)
 • Tremisse (pt)
 • Тремисс (ru)
 • Tremissis (sv)
 • Треміс (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:currency of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:currency of
is foaf:primaryTopic of