About: Time domain

An Entity of Type: work, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Time domain refers to the analysis of mathematical functions, physical signals or time series of economic or environmental data, with respect to time. In the time domain, the signal or function's value is known for all real numbers, for the case of continuous time, or at various separate instants in the case of discrete time. An oscilloscope is a tool commonly used to visualize real-world signals in the time domain. A time-domain graph shows how a signal changes with time, whereas a frequency-domain graph shows how much of the signal lies within each given frequency band over a range of frequencies.

Property Value
dbo:abstract
 • El domini temporal és un terme utilitzat per descriure l'anàlisi de funcions matemàtiques o senyals físics respecte al temps. En el domini temporal discret el valor del senyal o la funció es coneix únicament en alguns punts discrets de l'eix temporal. No obstant això, en el domini temporal continu es coneix per tots els nombres reals. Segons com sigui aquesta funció, s'utilitzaran mètodes matemàtics per tal d'analitzar-la. Opcions com la transformada de Fourier o de Laplace es troben a la nostra disposició. Normalment l'oscil·loscopi és usat per visualitzar els senyals del món real en domini temporal. Els gràfics en domini temporal mostren el comportament d'un senyal al llarg del temps, mentre que els gràfics en domini freqüencial mostren la zona on un senyal es troba dins una freqüència d'entre un conjunt de freqüències. Cal recordar que un senyal mostrat en domini temporal no té inici ni fi, és continu. Tot i això, és habitual representar-lo com si s'inicialitzés al 0 dels eixos on treballem per facilitar-ne l'anàlisi. El fet que estiguem tan acostumats al paràmetre temporal (diàriament, mesurem les coses, observem altres com evolucionen, etc. comporta que a l'hora d'analitzar un gràfic qualsevol expressat en domini temporal ens sigui relativament fàcil comprendre'l, a diferència del domini freqüencial que requereix més observació per a la comprensió. Fins i tot per a càlculs senzills és molt cómode. Per exemple, si tenim una ona sinusoidal de freqüència desconeguda, és molt fàcil seguint l'escala del gràfic, calcular quants cicles aproximadament s'han produït en 1 segon. El mateix a la inversa, calculant el període, mirem un cicle i anem a l'escala de temps per aproximar el valor. Els paràmetres que descriuen un senyal en el domini temporal són: amplitud màxima, freqüència de repetició i duració. Tot i així, si aprofundim en la creació de sistemes de control i tenim en compte el seu domini temporal ens caldrà saber paràmetres més específics relacionats amb la resposta temporal d'aquest sistema. Més concretament, el sobrepic (overshoot, temps de creixement (rise time, temps d'establiment (settling time, i temps de pic (peak time. (ca)
 • في الإلكترونيات وهندسة التحكم،مجال الزمن يستخدم لتمثيل إشارة عبر دالة رياضية بدلالة الزمن ويوجد بعض التحويلات الرياضية التي تحول من حيز الزمن إلى حيز التردد والعكس. (ar)
 • El dominio del tiempo es un término utilizado para describir el análisis de funciones matemáticas o señales respecto al tiempo. En el dominio temporal discreto el valor de la señal o la función se conoce únicamente en algunos puntos discretos del eje temporal. Sin embargo, en el dominio temporal continuo se conoce para todos los números reales. (es)
 • 시간 영역은 수학적 함수나 물리적 신호의 시간에 대한 해석을 의미하는 용어이다. 시간 영역에는 신호 혹은 함수치가 연속적인 실수로 표현되는 연속 시간과 어떤 간격으로 값이 표현되는 이산 시간이 있다. 오실로스코프는 실세계의 신호를 시간 영역으로 시각화 하는 도구이다. 주파수 영역과 대응된다고 생각하는 경우가 많다. (ko)
 • Le domaine temporel se rapporte à l'analyse de fonctions mathématiques ou de signaux physiques modélisant une variation quelconque au cours du temps. En domaine temporel, la valeur de la fonction ou du signal est connue, soit en quelques points discrets de la durée d'analyse, ou éventuellement, pour tous les nombres réels. L'oscilloscope est parmi les outils usuels permettant de visualiser les signaux physiques du domaine temporel. (fr)
 • 時間領域(じかんりょういき、英: Time domain)とは、数学的関数、物理的信号、経済学や環境統計のデータ等の時間についての解析を意味する用語である。 時間領域には、信号あるいは関数値が連続的な実数で表される連続時間と、ある間隔で値が示されるがある。オシロスコープは、実世界の信号を時間領域で視覚化するツールである。 時間領域のグラフは、時間によって信号がどう変化するかを示し、周波数領域のグラフは、それぞれの周波数帯域にどれだけの信号が存在するかを示す。 (ja)
 • Het tijddomein is een begrip uit de natuurkunde en verschillende technische gebieden, zoals de elektrotechniek, de communicatietechniek, de meet- en regeltechnieken andere gebieden. Analyse van een signaal in het tijddomein betekent dat de waarde van een signaal (of wiskundige functie) wordt beschouwd in de tijd. De tegenhanger van het tijddomein is het frequentiedomein; signalen die periodiek zijn in het tijddomein kunnen door middel van fouriertransformatie worden omgerekend naar het frequentiedomein. Het signaal in het frequentiedomein is dan in principe het spectrum van het overeenkomstige signaal in het tijddomein. Analyse met digitale computers is alleen mogelijk na bemonstering, dat wil zeggen dat het signaal wordt gemeten op een aantal tijdstippen, regelmatig verdeeld over de te beschouwen periode.Het bemonsterde ('discrete') signaal kan nu naar het frequentiedomein worden omgerekend met behulp van de discrete fouriertransformatie. (nl)
 • In matematica e nelle scienze applicate, l'analisi nel dominio del tempo di una funzione (o segnale ne indica la descrizione standard rispetto alla variabile tempo, in contrapposizione con la rappresentazione nel dominio della frequenza (rappresentazione spettrale dei segnali utilizzata in ingegneria, fisica e molti ambiti collegati. (it)
 • Domínio do tempo é um termo usado em análise de sinais para descrever a análise de funções matemáticas com relação ao tempo. No domínio do tempo, o valor da função é conhecido em cada instante, no caso de , ou em vários instantes separados, no caso de tempo discreto. O osciloscópio é uma ferramenta comumente usada para visualizar sinais do mundo real no domínio do tempo, enquanto um analisador de espectro é uma ferramenta usada para visualizar sinais no domínio da frequência. Falando não tecnicamente, um gráfico no domínio do tempo mostra como um sinal varia ao longo do tempo; em contraste, um gráfico no domínio da frequência, comumente chamado de espectro de frequências, mostra quanto do sinal reside em cada faixa de freqUência. (pt)
 • Временная область — анализ , или временных рядов в экономике или статистике охраны окружающей среды относительно времени. Во временной области значения сигнала или функции известное для всех действительных чисел в случае непрерывного времени, или в разные отдельные моменты в случае дискретного времени. Инструментом, который обычно используется для визуализации реальных сигналов во временной области, является осциллограф. График временной области показывает, как сигнал изменяется во времени, тогда как график частотной области показывает, насколько много сигнала лежит в пределах каждой заданной частотной полосы в диапазоне частот. То, что белый шум некоррелирован по времени (или по другому аргументу), не определяет его значений во временной (или любой другой рассматриваемой аргументной) области. (ru)
 • Time domain refers to the analysis of mathematical functions, physical signals or time series of economic or environmental data, with respect to time. In the time domain, the signal or function's value is known for all real numbers, for the case of continuous time, or at various separate instants in the case of discrete time. An oscilloscope is a tool commonly used to visualize real-world signals in the time domain. A time-domain graph shows how a signal changes with time, whereas a frequency-domain graph shows how much of the signal lies within each given frequency band over a range of frequencies. (en)
 • 時域(英語:time domain)是描述數學函數或物理信號對時間的關係。例如一個信號的時域波形可以表達信號隨著時間的變化。 若考慮,時域中的函數或信號,在各個離散時間點的數值均為已知。若考慮,則函數或信號在任意時間的數值均為已知。 在研究時域的信號時,常會用示波器將信號轉換為其時域的波形。 (zh)
 • Часова́ о́бласть — це аналіз математичних функцій, фізичних сигналів або часових рядів економічних або даних у відношенні до часу. У часовій області значення сигналу або функції відоме для всіх дійсних чисел у випадку , або в різні окремі моменти у випадку . Інструментом, що зазвичай використовується для візуалізації реальних сигналів у часовій області, є осцилограф. Графік часової області показує, як сигнал змінюється в часі, тоді як графік частотної області показує, наскільки багато сигналу лежить в межах кожної заданої частотної смуги в діапазоні частот. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 173419 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 2036 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1014889475 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • في الإلكترونيات وهندسة التحكم،مجال الزمن يستخدم لتمثيل إشارة عبر دالة رياضية بدلالة الزمن ويوجد بعض التحويلات الرياضية التي تحول من حيز الزمن إلى حيز التردد والعكس. (ar)
 • El dominio del tiempo es un término utilizado para describir el análisis de funciones matemáticas o señales respecto al tiempo. En el dominio temporal discreto el valor de la señal o la función se conoce únicamente en algunos puntos discretos del eje temporal. Sin embargo, en el dominio temporal continuo se conoce para todos los números reales. (es)
 • 시간 영역은 수학적 함수나 물리적 신호의 시간에 대한 해석을 의미하는 용어이다. 시간 영역에는 신호 혹은 함수치가 연속적인 실수로 표현되는 연속 시간과 어떤 간격으로 값이 표현되는 이산 시간이 있다. 오실로스코프는 실세계의 신호를 시간 영역으로 시각화 하는 도구이다. 주파수 영역과 대응된다고 생각하는 경우가 많다. (ko)
 • Le domaine temporel se rapporte à l'analyse de fonctions mathématiques ou de signaux physiques modélisant une variation quelconque au cours du temps. En domaine temporel, la valeur de la fonction ou du signal est connue, soit en quelques points discrets de la durée d'analyse, ou éventuellement, pour tous les nombres réels. L'oscilloscope est parmi les outils usuels permettant de visualiser les signaux physiques du domaine temporel. (fr)
 • 時間領域(じかんりょういき、英: Time domain)とは、数学的関数、物理的信号、経済学や環境統計のデータ等の時間についての解析を意味する用語である。 時間領域には、信号あるいは関数値が連続的な実数で表される連続時間と、ある間隔で値が示されるがある。オシロスコープは、実世界の信号を時間領域で視覚化するツールである。 時間領域のグラフは、時間によって信号がどう変化するかを示し、周波数領域のグラフは、それぞれの周波数帯域にどれだけの信号が存在するかを示す。 (ja)
 • In matematica e nelle scienze applicate, l'analisi nel dominio del tempo di una funzione (o segnale ne indica la descrizione standard rispetto alla variabile tempo, in contrapposizione con la rappresentazione nel dominio della frequenza (rappresentazione spettrale dei segnali utilizzata in ingegneria, fisica e molti ambiti collegati. (it)
 • Time domain refers to the analysis of mathematical functions, physical signals or time series of economic or environmental data, with respect to time. In the time domain, the signal or function's value is known for all real numbers, for the case of continuous time, or at various separate instants in the case of discrete time. An oscilloscope is a tool commonly used to visualize real-world signals in the time domain. A time-domain graph shows how a signal changes with time, whereas a frequency-domain graph shows how much of the signal lies within each given frequency band over a range of frequencies. (en)
 • 時域(英語:time domain)是描述數學函數或物理信號對時間的關係。例如一個信號的時域波形可以表達信號隨著時間的變化。 若考慮,時域中的函數或信號,在各個離散時間點的數值均為已知。若考慮,則函數或信號在任意時間的數值均為已知。 在研究時域的信號時,常會用示波器將信號轉換為其時域的波形。 (zh)
 • Часова́ о́бласть — це аналіз математичних функцій, фізичних сигналів або часових рядів економічних або даних у відношенні до часу. У часовій області значення сигналу або функції відоме для всіх дійсних чисел у випадку , або в різні окремі моменти у випадку . Інструментом, що зазвичай використовується для візуалізації реальних сигналів у часовій області, є осцилограф. Графік часової області показує, як сигнал змінюється в часі, тоді як графік частотної області показує, наскільки багато сигналу лежить в межах кожної заданої частотної смуги в діапазоні частот. (uk)
 • El domini temporal és un terme utilitzat per descriure l'anàlisi de funcions matemàtiques o senyals físics respecte al temps. En el domini temporal discret el valor del senyal o la funció es coneix únicament en alguns punts discrets de l'eix temporal. No obstant això, en el domini temporal continu es coneix per tots els nombres reals. Segons com sigui aquesta funció, s'utilitzaran mètodes matemàtics per tal d'analitzar-la. Opcions com la transformada de Fourier o de Laplace es troben a la nostra disposició. (ca)
 • Het tijddomein is een begrip uit de natuurkunde en verschillende technische gebieden, zoals de elektrotechniek, de communicatietechniek, de meet- en regeltechnieken andere gebieden. Analyse van een signaal in het tijddomein betekent dat de waarde van een signaal (of wiskundige functie) wordt beschouwd in de tijd. (nl)
 • Временная область — анализ , или временных рядов в экономике или статистике охраны окружающей среды относительно времени. Во временной области значения сигнала или функции известное для всех действительных чисел в случае непрерывного времени, или в разные отдельные моменты в случае дискретного времени. Инструментом, который обычно используется для визуализации реальных сигналов во временной области, является осциллограф. График временной области показывает, как сигнал изменяется во времени, тогда как график частотной области показывает, насколько много сигнала лежит в пределах каждой заданной частотной полосы в диапазоне частот. (ru)
 • Domínio do tempo é um termo usado em análise de sinais para descrever a análise de funções matemáticas com relação ao tempo. No domínio do tempo, o valor da função é conhecido em cada instante, no caso de , ou em vários instantes separados, no caso de tempo discreto. (pt)
rdfs:label
 • مجال الزمن (ar)
 • Domini temporal (ca)
 • Zeitbereich (de)
 • Dominio del tiempo (es)
 • Domaine temporel (fr)
 • Dominio del tempo (it)
 • 時間領域 (ja)
 • 시간 영역 (ko)
 • Tijddomein (nl)
 • Domínio do tempo (pt)
 • Временная область (ru)
 • Time domain (en)
 • Часова область (uk)
 • 時域 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:content of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License