The terabyte is a multiple of the unit byte for digital information. The prefix tera represents the fourth power of 1000, and means 1012 in the International System of Units (SI), and therefore one terabyte is one trillion (short scale) bytes. The unit symbol for the terabyte is TB. 1 TB = 1000000000000bytes = 1012bytes = 1000gigabytes.1000 TB = 1 petabyte (PB)

Property Value
dbo:abstract
 • التيرابايت TB كلمة تتكون من مقطعين تيرا وتعني ترليون 1000000000000 (12 صفر) وبايت، التيرابايت هي وحدة قياس لسعة التخزين في الكمبيوتر. سعة التيرابايت: * علمياً يساوي 1012 يساوي 1,000,000,000,000 بايت (1000 غيغا بايت) * ثنائياً يساوي 240 يساوي 1,099,511,627,776 بايت (1024 غيغا بايت). (ar)
 • Un terabyte (unió del prefix del SI tera- i byte) és una unitat d'emmagatzematge. Habitualment s'escriu TB (diferent de Tb, abreviació de terabit) o, més col·loquialment, tera. Hi ha dues possibles mides a què pot fer referència, depenent del context: * 1012 (1.000.000.000.000) bytes és utilitzada en telecomunicacions i també per la majoria de fabricants de maquinari d'emmagatzematge. Aquesta forma segueix les pautes del Sistema Internacional. * 240 (1.099.511.627.776) bytes és la forma més utilitzada en l'àmbit del programari, donat que en aquest àmbit és normal treballar amb potències de 2. Aquesta forma fa servir el prefix del SI de manera diferent al que aquest indica habitualment. Donada la confusió que aquestes dues possibilitats suposen, el desembre de 1998 l'IEC (International Electrotechnical Comission) va definir el que va anomenar com per eliminar aquesta ambigüitat. Amb aquests prefixos, la segona forma, 240, passaria a anomenar-se tebibyte. (ca)
 • The terabyte is a multiple of the unit byte for digital information. The prefix tera represents the fourth power of 1000, and means 1012 in the International System of Units (SI), and therefore one terabyte is one trillion (short scale) bytes. The unit symbol for the terabyte is TB. 1 TB = 1000000000000bytes = 1012bytes = 1000gigabytes.1000 TB = 1 petabyte (PB) A related unit, the tebibyte (TiB), using a binary prefix, is equal to 10244 bytes. One terabyte is about 0.9095 TiB. Despite the longstanding use of TB by hard drive and tape drive manufacturers to mean 1000 billion bytes, following international standards, the terabyte is used in some computer operating systems, primarily Microsoft Windows, to denote 1099511627776 (10244 or 240) bytes for disk drive capacity. (en)
 • Terabajto (de la prefikso tera- por duiliono kaj la radikvorto bajto; mallongige TB) estas unuo por mezuri la grandecon de memoro aŭ de komputila disko. (eo)
 • Terabyte (TB), equivalente a 1012 (1 000 000 000 000 —un billón—) de bytes.​​ No confundir con:Tebibyte (TiB), equivalente a 240 (1 099 511 627 776 —más de un billón—) de bytes.​ Equivalencias relacionadas: 1 TB = 103 GB = 106 MB = 109 kB = 1012 bytes. 1 YB = 103 ZB = 106 EB = 109 PB = 1012 TB. (es)
 • Terabyte (SI-ren notaziotik eratorria tera-) konputagailuen biltegiratze ahalmenean bilioi (1012) byte adierazten duen informazio unitatea da. Bere laburdura TB da, baina ez da Terabit-ekin () nahastu behar. (eu)
 • Terabita (berasal dari awalan tera- dan biasanya disingkat TB) digunakan sebagai satuan untuk sebagai unit informasi atau penyimpanan komputer. Definisi nilai dari terabita berdasarkan pada desimal (radix/basis 10) adalah 1.000.000.000.000 (1 triliun) bita atau 1.000 gigabita Angka bita dalam 1 terabita kadang-kadang dinyatakan mendekati 1,0995 × 1012. Perbedaan ini muncul karena adanya konflik yang lama di antara penggunaan sistem biner pada komputer, atau penggunaan Sistem SI yang digunakan secara luas di dalam dan di luar industri komputer. Beberapa badan standardisasi seperti IEC, IEEE dan ISO merekomendasikan untuk menggunakan istilah alternatif yaitu tebibita (TiB) untuk mengenali satuan tradisional 1.0244 bita, atau 1.024 gibibita, yang akan mengarah pada definisi berikut: * Menurut penggunaan standar SI, 1 terabita (TB) adalah 1.000.000.000.000 bita = 1.0004 atau 1012 bita. * Menurut biner aritmetika, 1 terabita adalah 1.099.511.627.776 bita = 1.0244 atau 240 bita. Ambiguitas ini bisa dihindari dengan penggunaan istilah "tebibita" ketika kita menggunakan definisi menurut biner. Sebagian besar perangkat penyimpanan komputer saat ini menggunakan nilai Standar SI, tetapi ada beberapa sistem operasi perangkat lunak yang menggunakan nilai biner. (in)
 • Il terabyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati, il termine deriva dalla unione del prefisso SI tera con byte ed ha per simbolo TB. (it)
 • テラバイト (terabyte,記号:TB。) は、情報の大きさを表す単位。 クラウドストレージやシリコンディスク、ハードディスクなど記憶媒体の容量や、ファイルサイズを表すのに用いられる。 (ja)
 • 테라바이트(Terabyte, TB)는 1012 를 의미하는 SI 접두어인 테라와 컴퓨터 데이터의 표시단위인 바이트가 합쳐진 자료량을 의미하는 단위이다. 이진 접두어를 사용한 테비바이트(TiB) 와 구분된다. 1 TB = 1012 bytes = 1,000,000,000,000 bytes (ko)
 • Een terabyte, afgekort TB, is strikt genomen 1000 gigabytes ofwel 1.000.000.000.000 bytes (1012 B). In de praktijk wordt de terabyte ook gebruikt voor 1024 GiB = 1.099.511.627.776 B (240 B), maar dit gebruik wordt ontraden sinds er een nieuwe standaard is voor binaire voorvoegsels. 240 B heet nu een tebibyte, afgekort TiB. 1000 TB heet een petabyte. Een terabyte aan informatie komt ongeveer overeen met: * alle tekst uit een grote universiteitsbibliotheek. * De informatie op 212 enkelzijdige dvd-schijven. * De informatie op 1430 enkelzijdige cd-schijven. * De informatie op 754.297 diskettes (3,5 inch High Density (HD) / zogenoemde 1,44 MB (1,38 MB geformatteerd). * gecomprimeerde digitale opslag van 3 jaar muziek op cd-kwaliteit. * gecomprimeerde digitale opslag van 200 uur video op studiokwaliteit heeft in het begin van 2005 de eerste harde schijf van 1 terabyte op de markt gebracht. (nl)
 • Terabajt (skrót TB), tebibajt (skrót TiB) – jednostki używane w informatyce między innymi do określania rozmiaru największych pamięci masowych, zasobów plików i baz danych. Przedrostek tera pochodzi od greckiego słowa téras oznaczającego potwora; przedrostek tebi został utworzony sztucznie (zob. przedrostek dwójkowy). Formalnie, terabajt oznacza bilion (1012) bajtów, natomiast tebibajt to 240 ≈ 1,1×1012 bajtów, zatem tebibajt jest jednostką nieznacznie większą od terabajta. Ze względów historycznych tebibajt jest jednostką używaną znacznie rzadziej, natomiast terabajt bywa rozumiany zarówno jako wielkość odpowiadająca formalnej definicji terabajta, jak i tebibajta. Zgodnie ze standardem IEC 60027-2 w systemie przedrostków dwójkowych (binarnych) obowiązują zależności: 1 TiB = 1024 GiB = 1024 · 1024 MiB = 1024 · 1024 · 1024 kiB = 1024 · 1024 · 1024 · 1024 B Powyższe przeliczenia znajdują zastosowania w określaniu rozmiaru plików i pojemności nośników danych. Natomiast w systemie przedrostków dziesiętnych SI jest następująco: 1 TB = 1000 GB = 1000 · 1000 MB = 1000 · 1000 · 1000 kB = 1000 · 1000 · 1000 · 1000 B jednak w praktyce nowy standard (zaproponowany w roku 1998) jest rzadko przestrzegany i zarówno w opracowaniach pisemnych, jak i w mowie potocznej, przedrostki dziesiętne są nadal używane w zastępstwie binarnych. Brak jednoznaczności oznaczeń jest od dawna (tzn. od czasów poprzedzających ustanowienie standardu IEC 60027-2) wykorzystywany przez producentów pamięci masowych. Twarde dyski o pojemności 1 terabajta istotnie posiadają pojemność około 10004 bajtów, podczas gdy większość nabywców, nieznających ustandaryzowanej definicji terabajta i gigabajta, spodziewa się pojemności 1024 GiB, zamiast faktycznej 931 GiB = 0,91 TiB, co w rezultacie jest pojemnością aż o 9% mniejszą od spodziewanej. (pl)
 • Terabyte equivale a 1000 "GB" (1TB). Analogamente a uma unidade de medida, o byte e seus múltiplos operam como contadores de um volume de dados em um computador ou sistema computacional. Apesar de na ciência computacional se ter utilizado desde o início a notação de base 2 para as medidas de capacidade de memória e armazenamento, desde que existe o kibibyte, mebibyte, gibibyte e tebibyte que um TB já não equivale a 1024GB O tebibyte é o correspondente binário do terabyte, representando a quantidade de 1024 gibibytes. (pt)
 • Тераба́йт (сокр. Тбайт, ТБ; международное сокр.:TB, TByte) — единица измерения количества информации; может означать 1012 (триллион) или 240 байт. Основной документ Международной системы единиц «Брошюра СИ» рекомендует использовать приставку «тера-» только для обозначения 1012, а для 240 применять наименование тебибайт, введённое Международной электротехнической комиссией. Производители запоминающих устройств не с двоичной адресацией (например, жёстких дисков), также называют терабайтом триллион байт. Исторически, а в ряде сфер и поныне (преимущественно для указания объёма памяти с двоичной адресацией, такой, как оперативная память и флеш-память; в операционных системах семейства Windows; в стандарте и согласно российскому «Положению о единицах величин» 2009 года) употребляется в значении 240 (1 099 511 627 776) байт. (ru)
 • Terabyte (TB) är en samt en multipel av byte. Namnet kommer av SI-prefixet tera (T), för en biljon, och byte (B). Enheten används i två skilda betydelser: * 1 TB = 1 000 000 000 000 (1012 = 10004) byte * 1 TiB = 1 099 511 627 776 (240 = 10244) byte Enligt definition av SI och IEC motsvarar en terabyte det förstnämnda värdet, då det är överensstämmande med värdet av tidigare nämnt SI-prefix, medan det senare betecknas tebibyte (TiB). Den förstnämnda beteckningen och förkortningen används dock allmänt i vissa sammanhang också för det senare värdet. (sv)
 • Тераба́йт (Тбайт, ТБ) — кратна одиниця вимірювання кількості інформації, що дорівнює (240 = 1 099 511 627 776) стандартним (8-бітним) байтам або 1024 гігабайтам. Назва «Терабайт» загальноприйнята, але неправильна, оскільки префікс тера-, означає множення на1 000 000 000 000. Для 240 слід використовувати двійковий префікс тебі-. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 30657 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 11016 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984018414 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • التيرابايت TB كلمة تتكون من مقطعين تيرا وتعني ترليون 1000000000000 (12 صفر) وبايت، التيرابايت هي وحدة قياس لسعة التخزين في الكمبيوتر. سعة التيرابايت: * علمياً يساوي 1012 يساوي 1,000,000,000,000 بايت (1000 غيغا بايت) * ثنائياً يساوي 240 يساوي 1,099,511,627,776 بايت (1024 غيغا بايت). (ar)
 • Terabajto (de la prefikso tera- por duiliono kaj la radikvorto bajto; mallongige TB) estas unuo por mezuri la grandecon de memoro aŭ de komputila disko. (eo)
 • Terabyte (TB), equivalente a 1012 (1 000 000 000 000 —un billón—) de bytes.​​ No confundir con:Tebibyte (TiB), equivalente a 240 (1 099 511 627 776 —más de un billón—) de bytes.​ Equivalencias relacionadas: 1 TB = 103 GB = 106 MB = 109 kB = 1012 bytes. 1 YB = 103 ZB = 106 EB = 109 PB = 1012 TB. (es)
 • Terabyte (SI-ren notaziotik eratorria tera-) konputagailuen biltegiratze ahalmenean bilioi (1012) byte adierazten duen informazio unitatea da. Bere laburdura TB da, baina ez da Terabit-ekin () nahastu behar. (eu)
 • Il terabyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati, il termine deriva dalla unione del prefisso SI tera con byte ed ha per simbolo TB. (it)
 • テラバイト (terabyte,記号:TB。) は、情報の大きさを表す単位。 クラウドストレージやシリコンディスク、ハードディスクなど記憶媒体の容量や、ファイルサイズを表すのに用いられる。 (ja)
 • 테라바이트(Terabyte, TB)는 1012 를 의미하는 SI 접두어인 테라와 컴퓨터 데이터의 표시단위인 바이트가 합쳐진 자료량을 의미하는 단위이다. 이진 접두어를 사용한 테비바이트(TiB) 와 구분된다. 1 TB = 1012 bytes = 1,000,000,000,000 bytes (ko)
 • Terabyte equivale a 1000 "GB" (1TB). Analogamente a uma unidade de medida, o byte e seus múltiplos operam como contadores de um volume de dados em um computador ou sistema computacional. Apesar de na ciência computacional se ter utilizado desde o início a notação de base 2 para as medidas de capacidade de memória e armazenamento, desde que existe o kibibyte, mebibyte, gibibyte e tebibyte que um TB já não equivale a 1024GB O tebibyte é o correspondente binário do terabyte, representando a quantidade de 1024 gibibytes. (pt)
 • Terabyte (TB) är en samt en multipel av byte. Namnet kommer av SI-prefixet tera (T), för en biljon, och byte (B). Enheten används i två skilda betydelser: * 1 TB = 1 000 000 000 000 (1012 = 10004) byte * 1 TiB = 1 099 511 627 776 (240 = 10244) byte Enligt definition av SI och IEC motsvarar en terabyte det förstnämnda värdet, då det är överensstämmande med värdet av tidigare nämnt SI-prefix, medan det senare betecknas tebibyte (TiB). Den förstnämnda beteckningen och förkortningen används dock allmänt i vissa sammanhang också för det senare värdet. (sv)
 • Тераба́йт (Тбайт, ТБ) — кратна одиниця вимірювання кількості інформації, що дорівнює (240 = 1 099 511 627 776) стандартним (8-бітним) байтам або 1024 гігабайтам. Назва «Терабайт» загальноприйнята, але неправильна, оскільки префікс тера-, означає множення на1 000 000 000 000. Для 240 слід використовувати двійковий префікс тебі-. (uk)
 • Un terabyte (unió del prefix del SI tera- i byte) és una unitat d'emmagatzematge. Habitualment s'escriu TB (diferent de Tb, abreviació de terabit) o, més col·loquialment, tera. Hi ha dues possibles mides a què pot fer referència, depenent del context: Donada la confusió que aquestes dues possibilitats suposen, el desembre de 1998 l'IEC (International Electrotechnical Comission) va definir el que va anomenar com per eliminar aquesta ambigüitat. Amb aquests prefixos, la segona forma, 240, passaria a anomenar-se tebibyte. (ca)
 • The terabyte is a multiple of the unit byte for digital information. The prefix tera represents the fourth power of 1000, and means 1012 in the International System of Units (SI), and therefore one terabyte is one trillion (short scale) bytes. The unit symbol for the terabyte is TB. 1 TB = 1000000000000bytes = 1012bytes = 1000gigabytes.1000 TB = 1 petabyte (PB) (en)
 • Terabita (berasal dari awalan tera- dan biasanya disingkat TB) digunakan sebagai satuan untuk sebagai unit informasi atau penyimpanan komputer. Definisi nilai dari terabita berdasarkan pada desimal (radix/basis 10) adalah 1.000.000.000.000 (1 triliun) bita atau 1.000 gigabita * Menurut penggunaan standar SI, 1 terabita (TB) adalah 1.000.000.000.000 bita = 1.0004 atau 1012 bita. * Menurut biner aritmetika, 1 terabita adalah 1.099.511.627.776 bita = 1.0244 atau 240 bita. Ambiguitas ini bisa dihindari dengan penggunaan istilah "tebibita" ketika kita menggunakan definisi menurut biner. (in)
 • Terabajt (skrót TB), tebibajt (skrót TiB) – jednostki używane w informatyce między innymi do określania rozmiaru największych pamięci masowych, zasobów plików i baz danych. Przedrostek tera pochodzi od greckiego słowa téras oznaczającego potwora; przedrostek tebi został utworzony sztucznie (zob. przedrostek dwójkowy). Zgodnie ze standardem IEC 60027-2 w systemie przedrostków dwójkowych (binarnych) obowiązują zależności: 1 TiB = 1024 GiB = 1024 · 1024 MiB = 1024 · 1024 · 1024 kiB = 1024 · 1024 · 1024 · 1024 B 1 TB = 1000 GB = 1000 · 1000 MB = 1000 · 1000 · 1000 kB = 1000 · 1000 · 1000 · 1000 B (pl)
 • Een terabyte, afgekort TB, is strikt genomen 1000 gigabytes ofwel 1.000.000.000.000 bytes (1012 B). In de praktijk wordt de terabyte ook gebruikt voor 1024 GiB = 1.099.511.627.776 B (240 B), maar dit gebruik wordt ontraden sinds er een nieuwe standaard is voor binaire voorvoegsels. 240 B heet nu een tebibyte, afgekort TiB. 1000 TB heet een petabyte. Een terabyte aan informatie komt ongeveer overeen met: heeft in het begin van 2005 de eerste harde schijf van 1 terabyte op de markt gebracht. (nl)
 • Тераба́йт (сокр. Тбайт, ТБ; международное сокр.:TB, TByte) — единица измерения количества информации; может означать 1012 (триллион) или 240 байт. Основной документ Международной системы единиц «Брошюра СИ» рекомендует использовать приставку «тера-» только для обозначения 1012, а для 240 применять наименование тебибайт, введённое Международной электротехнической комиссией. Производители запоминающих устройств не с двоичной адресацией (например, жёстких дисков), также называют терабайтом триллион байт. (ru)
rdfs:label
 • تيرابايت (ar)
 • Terabyte (ca)
 • Terabyte (de)
 • Terabajto (eo)
 • Terabyte (es)
 • Terabyte (eu)
 • Terabyte (en)
 • Terabita (in)
 • Terabyte (it)
 • テラバイト (ja)
 • 테라바이트 (ko)
 • Terabyte (nl)
 • Terabajt (pl)
 • Terabyte (pt)
 • Терабайт (ru)
 • Terabyte (sv)
 • Терабайт (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of