An Entity of Type: Abstraction100002137, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A subject is a being who has a unique consciousness and/or unique personal experiences, or an entity that has a relationship with another entity that exists outside itself (called an "object"). A subject is an observer and an object is a thing observed. This concept is especially important in Continental philosophy, where 'the subject' is a central term in debates over the nature of the self. The nature of the subject is also central in debates over the nature of subjective experience within the Anglo-American tradition of analytical philosophy.

Property Value
dbo:abstract
 • الموضوع هو كائن ذو وعي فريد و/أو تجارب شخصية فريدة من نوعها، أو كيان على علاقة مع كيان آخر موجود خارج ذاته (يُسمّى «شيء»). يُعد الموضوع مراقِبًا بينما يُعدّ الشيء مُراقَبًا. تتجسّد أهمية هذا المفهوم في الفلسفة القارّية خصوصًا، حيث يُعتبر «الموضوع» مصطلحًا جوهريًا في النقاشات المتعلّقة بطبيعة الذات. تعدّ طبيعة الموضوع أساسيةً في النقاشات المرتبطة بطبيعة التجربة الذاتية ضمن إطار التقاليد الأنجلوأمريكية للفلسفة التحليلية أيضًا. يقابل الفرق الواضح بين الموضوع والشيء التمييز بين الفكر والامتداد في فلسفة رينيه ديكارت. يعتقد ديكارت أن الفكر (ذا الطابع الذاتي) هو جوهر العقل، وأن الامتداد (شغل المكان) هو جوهر المادة. (ar)
 • El subjecte en filosofia és l'entitat oposada a l'objecte i que es defineix per la consciència i individualitat. Tot allò extern al subjecte, inclosos altres subjectes, cauen sota la categoria d'objecte. La paraula "subjecte" prové del llatí subiectus, participi de del verb subiicĕre, que significa posar per sota, sotmetre. El primer a postular el concepte de subjecte fou Aristòtil i l'assimilà a substància. Per a ell, subjecte era allò que estava sota les altres categories, del que es podia afirmar quelcom. Per això es relacionava la lògica i l'ontologia, essent la primera l'expressió racional de la segona; un subjecte era al mateix temps allò que funcionava com a part primera d'una proposició (oposant-se al predicat) i allò que permetia que diverses qualitats se li afegissin. Per exemple, es podia dir "Aquesta taula és vermella" justament perquè taula era una substància, un subjecte, a la qual se li podia afegir la qualitat del color vermell. Posteriorment altres persones van preferir separar aquestes dues propietats. El subjecte lògic es va apropar al subjecte sintàctic i el concepte filosòfic de subjecte va adquirir una definició diferent, lligada a la consciència, a l'ésser humà. El màxim exponent d'aquest gir es troba en Descartes, el qual va diferenciar el , assimilat ara al jo, de tota la resta del món (res extensa), que aleshores esdevenia un conjunt d'objectes. El subjecte havia de conèixer els objectes que l'envoltaven. Algunes persones, des de la psicologia, van adoptar més endavant, modificant-la, aquesta noció de subjecte. Algunes, des de la psicoanàlisi, afegeixen que part d'aquesta configuració és inconscient i que per tant no es pot equiparar subjecte i autoconsciència, ja que és un sistema més complex que la simple afirmació de l'existència separada de la resta del món. Es va estendre també a altres camps, com el dret. L'idealisme alemany (Hegel, Fichte) va qüestionar la separació radical entre subjecte i objecte, divisió que també nega la filosofia oriental en afirmar la fusió de tot en un absolut. També se subratlla per a algunes persones que el subjecte és al mateix temps objecte en tant que una pot estudiar-se, percebre's o tenir conceptes sobre una mateixa, per la qual cosa el subjecte pur no existiria i sí, en tot cas, un subjecte-objecte. Una altra línia de negació de la dicotomia parteix de l'afirmació que tot és subjecte. Per tant, a l'extrem els postulats cartesians, algunes afirmen que no existeix un món exterior fiable o que aquest només existeix en el moment de ser observat pel subjecte, per la qual cosa l'objecte no seria una oposició sinó una emanació o del jo. La filosofia postmoderna postula, per contra, que el subjecte és una construcció social i fragmentària. La memòria humana és garant de la identitat, formada per records, experiències, condicionaments socioeconòmics, cultura i la visió dels altres, que influeix en l'autoconcepte. (ca)
 • Dem Begriff Subjekt (lateinisch subiectum ‚das Daruntergeworfene‘; griechisch ὑποκείμενον hypokéimenon ‚das Zugrundeliegende‘) wurden in der Philosophiegeschichte verschiedene Bedeutungen zugewiesen. Ursprünglich kennzeichnete der Begriff einen Gegenstand des Handelns oder einen Sachverhalt, über den eine Aussage gemacht wird. Mit der Reflexion auf das eigene Erkenntnis­vermögen erfolgte in der Neuzeit ein Bedeutungswandel. Der Begriff des Subjekts wurde nun eingeschränkt auf das erkennende Ich. Es entstand die Vorstellung eines Dualismus von einer (geistigen) Innenwelt und einer (materiellen) Außenwelt. Seitdem versteht man in der Philosophie unter Subjekt den menschlichen Geist, die Seele, das seiner selbst gewisse und sich selbst bestimmende Ich-Bewusstsein. Daraus ergibt sich allerdings ein philosophisches Problem, denn die Welt erscheint einem Subjekt nicht mehr zwangsläufig so, „wie sie wirklich ist“, vielmehr wird nunmehr alles Wahrgenommene subjektiv, indem es vom Erkenntnisapparat des Subjekts zurechtgeschnitten wird (Subjekt-Objekt-Spaltung). Indem es sich auf die Dinge in der Welt richtet, ist das Subjekt Träger sogenannter intentionaler Akte. Die intentionalen Gegenstände der Erkenntnis werden dann im Denken repräsentiert und als Objekte bezeichnet. Diese erkenntnistheoretischen Positionen wurden in der Philosophie immer wieder kritisiert, und es wurde versucht, auf eine Überwindung des Subjekt-Objekt-Schemas hinzuarbeiten. Neben der erkenntnistheoretischen hat der Begriff Subjekt noch andere Bedeutungen: In der Handlungstheorie ist das Subjekt der Träger des freien Willens und der Entscheidungen. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Subjekt als Gegenstand ist noch in der Grammatik, in der Linguistik sowie im Bereich des Rechts als Rechtssubjekt erhalten. Während in der Philosophie auch der Körper einschließlich des kognitiven Apparates als Objekt betrachtet wird, bezieht sich der Begriff des Subjekts in den Sozialwissenschaften und in der Psychologie auf die ganze Person als Träger bewussten und unbewussten Handelns. (de)
 • Subjekto - ĝenerale estas tiu, kiu agas.En filozofio, juroscienco kaj kutima vivo subjekto estas ĉiu ulo, kiu agas, pensas, decidas ktp. Male al subjekto estas objekto. En gramatiko subjekto estas vorto en propozicio, kiu signifas (1) agantan ulon aŭ (2) aĵon, pri kiu estas fakto. Ekzemploj: Por varianto 1: "Knabo portas sakon." Ĉi tie subjekto estas "Knabo". Por varianto 2: "Pordo estas fermita." Ĉi tie subjekto estas "Pordo". (eo)
 • En filosofía, Sujeto hace referencia a un ser que es «autor de sus actos», en el sentido de que su comportamiento o conducta no son meramente «reactivas», sino que aporta un plus de originalidad que responde a lo que solemos entender por decisión o voluntad. Suele añadirse también la capacidad de un conocimiento inteligente, lo que quiere decir que es capaz de conocer la realidad como objeto, es decir, tal cual es, con independencia de las condiciones propias del conocimiento subjetivo. Este es el concepto de sujeto cognoscitivo. (es)
 • Subjektua, logikan, proposizioaren zati bat da zeinari predikatu bat egozten zaion. Metafisikan, berriz, subjektua erreala den eta atributu konkretu batzuk dituen izakia da. Subjektua, bigarren diziplina horretan, aldi berean da pentsamentuaren zein ezagutzaren objetu, bai eta beste errealitate askoren euskarri ere, hots: ekintzena, kontzientziarena, pertzepzioarena, zuzenbidearena, eta abarrena. (eu)
 • Le sujet est, en logique, la partie de la proposition à laquelle est attribuée un prédicat. En métaphysique, le sujet est l'être réel doté de qualités et qui produit des actes. Le sujet est à la fois ce qui est objet de la pensée et de la connaissance et le support de certaines autres réalités (actes, conscience, perception, droit, etc.). (fr)
 • An gníomhaí san fhios, san aireachtáil is ea Suibiacht; an 'mise' (Béarla, subject). (ga)
 • A subject is a being who has a unique consciousness and/or unique personal experiences, or an entity that has a relationship with another entity that exists outside itself (called an "object"). A subject is an observer and an object is a thing observed. This concept is especially important in Continental philosophy, where 'the subject' is a central term in debates over the nature of the self. The nature of the subject is also central in debates over the nature of subjective experience within the Anglo-American tradition of analytical philosophy. The sharp distinction between subject and object corresponds to the distinction, in the philosophy of René Descartes, between thought and extension. Descartes believed that thought (subjectivity) was the essence of the mind, and that extension (the occupation of space) was the essence of matter. (en)
 • Subjek adalah sesuatu yang memiliki kesadaran subjektif atau memiliki pengalaman personal, atau entitas yang memiliki hubungan dengan entitas lainnya yang berada di luar dirinya (atau objek). "Subjek" adalah seorang pengamat dan "Objek" adalah sesuatu yang diamati. Konsep ini penting khususnya dalam filsafat kontinental; di mana 'Subjek' adalah terma sentral yang diperdebatkan dalam otonomi manusia dalam sifat alamiah diri. Perbedaan antara subjek dan objek dipengaruhi filsafat René Descartes, melalui pembedaan antara aktivitas mental dengan realitas badaniah. Descartes mencetuskan tentang otoritas Subjek sebagai pusat dari ide, gagasan, dan pengetahuan dengan penyataannya yang terkenal cogito ergo sum—saya berpikir karenanya saya ada. (in)
 • 주관(主觀)은 감각하고 의식하고 사고하는 것이며, 객관에 대립되는 말로서 대상에 작용하는 작용자(作用者), 의식 그 자체를 말한다. 실천을 강조할 때에는 주체(主體)라고 말한다. 관념론에서 객관은 주관에 의하여 구성되고 주관에 좌우된다고 생각하여 주관의 우월성을 주장한다. 또한 유물론에서 주관은 최고도로 조직된 물질(뇌)의 작용으로서 객관을 반영, 모사(模寫)하는 것이다. 일반적으로 대상의 객관성과 배치되는 독선적이고 비과학적인 태도를 '주관적'이라 하나, 철학적으로는 칸트의 주관주의처럼 객관과 일치기도 한다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Il termine soggetto che deriva dal latino subiectus (participio passato di subicere, composto da sub, sotto e iacere gettare, quindi assoggettare) letteralmente significa "quello posto sotto", "ciò che sta sotto". Nella speculazione filosofica il termine ha assunto una varietà di significati: * un essere, sostrato sostanziale di qualità che lo configurano particolarmente e accidentalmente; * elemento soggettivo che determina una data sostanza nella sua singolare peculiarità; * termine che, in età moderna, viene riferito alla coscienza individuale e all'autocoscienza intesa come attività consapevole dell'io. (it)
 • Subject (van het Latijnse 'subicere, subiectum', als vertaling van het Griekse 'hupokeimenon') betekent letterlijk 'het ondergeworpene', 'het onderliggende'. Door Aristoteles kwam het begrip in gebruik in de zin van substantie of wezenskern van het ding: datgene wat blijft bestaan onder wisselende omstandigheden. (nl)
 • Podmiot – byt, który subiektywnie doznaje, przeżywa, a także wchodzi w zależność z innym bytem (istnieniem) lub przedmiotem, przy czym w tej ostatniej relacji podmiot jest obserwatorem, a obiekt – rzeczą obserwowaną. W teorii krytycznej i psychologii podmiotowość to także akcje i ukierunkowania zmierzające do budowy indywidualizmu. (pl)
 • Sujeito é um ser que tem uma consciência e experiências únicas ou uma entidade que tem um relacionamento com outra entidade que existe fora de si mesma (chamado de "objeto"). Um sujeito é um observador e um objeto é uma coisa observada. Este conceito é especialmente importante na filosofia continental, onde "o sujeito" é um termo central nos debates sobre a autonomia humana e da natureza do eu ou do meu ser. A nítida distinção entre sujeito e objeto corresponde à distinção, na filosofia de René Descartes, entre o pensamento e a extensão. Descartes acreditava que o pensamento (a subjetividade) era a essência da mente e que a extensão (a ocupação do espaço) era a essência da matéria. (pt)
 • Subjekt har i västerländsk filosofi betraktats som en rationell/förnuftig varelse (enligt Immanuel Kant) som tänker om och agerar mot världen (som då tar formen av objekt). Subjektet har bland upplysningstidens filosofer även betraktats som bäraren av politiska rättigheter och moraliska skyldigheter. (sv)
 • Суб'є́кт (лат. subjectum те, що лежить внизу, перебуває в основі) з точки зору філософії — поняття, яке означає носій діяльності, що пізнає світ навколо себе та впливає на нього; людина або група осіб, культура, суспільство або людство в цілому на відміну від того, що вивчається або змінюється внаслідок дій. Суб'єкт — це особа, або організована група осіб, соціальна, етнічна та політична спільнота, суспільство загалом, що здійснюють властиву їм діяльність, спрямовану на практичне перетворення предметної дійсності, теоретичне й духовно-практичне освоєння об'єктивної реальності; носій означених якостей, що уможливлюють виконання ним суспільно значущих функцій. Суб'єкт це той, хто здійснює якусь дію, або від кого направлена певна діяльність. І відповідно направлена ця діяльність на об'єкт. Об'єкт — це лише та частина об'єктивної реальності, яку суб'єкт уже залучив у рамки своєї діяльності. Різні філософські течії по-різному дивляться на суб'єкт і відводять йому різне місце. Так ідеалізм зводить суб'єкт до свідомості й заперечує його предметність. Споглядальний матеріалізм не бере до уваги активність суб'єкта. Суб'єкт є однією з основних категорій гносеології. В її рамках суб'єкт вступає у взаємодію з об'єктом, намагаючись його пізнати, і перетворює його, створюючи корпус знань про об'єкт. Суб'єктивізм не визнає того факту, що об'єкт існує незалежно від суб'єкту. Крайнім його проявом є соліпсизм, який стверджує, що не існує нічого поза межами власного Я тут і зараз. Досліджуючи навколишній об'єктивний світ, суб'єкт змінюється і сам під його впливом у межах культури, яку він сформував, а отже має виразну суспільно історичну природу. Гносеологічний антропологізм заперечує таку його природу. (uk)
 • Субъе́кт (лат. subjectum «лежащее внизу; находящееся в основе») — носитель деятельности, сознания и познания; индивид, познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него в своей практической деятельности; человек или консолидированная группа лиц (напр., научное сообщество), общество, культура или даже человечество в целом, противопоставляемые познаваемым или преобразуемым объектам. (ru)
 • 在哲學中,主體(英語:Subject)是指具有獨特意識和/或獨特個人經歷的存在,或與存在於自身之外的另一個實體(稱為“對象”)有關係的實體。 主體是觀察者,客體是被觀察的事物。 這個概念在歐陸哲學中尤為重要,在歐陸哲學中,“主體”是關於自我本質的辯論的中心術語。 在英美分析哲學傳統中關於主觀經驗的性質的爭論中,主體的性質也是核心。 主體和客體之間的明顯區別對應於笛卡爾哲學中思維物(拉丁語:Res cogitans)和廣延物(拉丁語:Res extensa)之間的區別;他認為思維物(主體性)是心靈的本質,而廣延物(空間的佔有)是物質的本質。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 18930 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 11850 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1096251695 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Subjekto - ĝenerale estas tiu, kiu agas.En filozofio, juroscienco kaj kutima vivo subjekto estas ĉiu ulo, kiu agas, pensas, decidas ktp. Male al subjekto estas objekto. En gramatiko subjekto estas vorto en propozicio, kiu signifas (1) agantan ulon aŭ (2) aĵon, pri kiu estas fakto. Ekzemploj: Por varianto 1: "Knabo portas sakon." Ĉi tie subjekto estas "Knabo". Por varianto 2: "Pordo estas fermita." Ĉi tie subjekto estas "Pordo". (eo)
 • En filosofía, Sujeto hace referencia a un ser que es «autor de sus actos», en el sentido de que su comportamiento o conducta no son meramente «reactivas», sino que aporta un plus de originalidad que responde a lo que solemos entender por decisión o voluntad. Suele añadirse también la capacidad de un conocimiento inteligente, lo que quiere decir que es capaz de conocer la realidad como objeto, es decir, tal cual es, con independencia de las condiciones propias del conocimiento subjetivo. Este es el concepto de sujeto cognoscitivo. (es)
 • Subjektua, logikan, proposizioaren zati bat da zeinari predikatu bat egozten zaion. Metafisikan, berriz, subjektua erreala den eta atributu konkretu batzuk dituen izakia da. Subjektua, bigarren diziplina horretan, aldi berean da pentsamentuaren zein ezagutzaren objetu, bai eta beste errealitate askoren euskarri ere, hots: ekintzena, kontzientziarena, pertzepzioarena, zuzenbidearena, eta abarrena. (eu)
 • Le sujet est, en logique, la partie de la proposition à laquelle est attribuée un prédicat. En métaphysique, le sujet est l'être réel doté de qualités et qui produit des actes. Le sujet est à la fois ce qui est objet de la pensée et de la connaissance et le support de certaines autres réalités (actes, conscience, perception, droit, etc.). (fr)
 • An gníomhaí san fhios, san aireachtáil is ea Suibiacht; an 'mise' (Béarla, subject). (ga)
 • Subjek adalah sesuatu yang memiliki kesadaran subjektif atau memiliki pengalaman personal, atau entitas yang memiliki hubungan dengan entitas lainnya yang berada di luar dirinya (atau objek). "Subjek" adalah seorang pengamat dan "Objek" adalah sesuatu yang diamati. Konsep ini penting khususnya dalam filsafat kontinental; di mana 'Subjek' adalah terma sentral yang diperdebatkan dalam otonomi manusia dalam sifat alamiah diri. Perbedaan antara subjek dan objek dipengaruhi filsafat René Descartes, melalui pembedaan antara aktivitas mental dengan realitas badaniah. Descartes mencetuskan tentang otoritas Subjek sebagai pusat dari ide, gagasan, dan pengetahuan dengan penyataannya yang terkenal cogito ergo sum—saya berpikir karenanya saya ada. (in)
 • 주관(主觀)은 감각하고 의식하고 사고하는 것이며, 객관에 대립되는 말로서 대상에 작용하는 작용자(作用者), 의식 그 자체를 말한다. 실천을 강조할 때에는 주체(主體)라고 말한다. 관념론에서 객관은 주관에 의하여 구성되고 주관에 좌우된다고 생각하여 주관의 우월성을 주장한다. 또한 유물론에서 주관은 최고도로 조직된 물질(뇌)의 작용으로서 객관을 반영, 모사(模寫)하는 것이다. 일반적으로 대상의 객관성과 배치되는 독선적이고 비과학적인 태도를 '주관적'이라 하나, 철학적으로는 칸트의 주관주의처럼 객관과 일치기도 한다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Subject (van het Latijnse 'subicere, subiectum', als vertaling van het Griekse 'hupokeimenon') betekent letterlijk 'het ondergeworpene', 'het onderliggende'. Door Aristoteles kwam het begrip in gebruik in de zin van substantie of wezenskern van het ding: datgene wat blijft bestaan onder wisselende omstandigheden. (nl)
 • Podmiot – byt, który subiektywnie doznaje, przeżywa, a także wchodzi w zależność z innym bytem (istnieniem) lub przedmiotem, przy czym w tej ostatniej relacji podmiot jest obserwatorem, a obiekt – rzeczą obserwowaną. W teorii krytycznej i psychologii podmiotowość to także akcje i ukierunkowania zmierzające do budowy indywidualizmu. (pl)
 • Subjekt har i västerländsk filosofi betraktats som en rationell/förnuftig varelse (enligt Immanuel Kant) som tänker om och agerar mot världen (som då tar formen av objekt). Subjektet har bland upplysningstidens filosofer även betraktats som bäraren av politiska rättigheter och moraliska skyldigheter. (sv)
 • Субъе́кт (лат. subjectum «лежащее внизу; находящееся в основе») — носитель деятельности, сознания и познания; индивид, познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него в своей практической деятельности; человек или консолидированная группа лиц (напр., научное сообщество), общество, культура или даже человечество в целом, противопоставляемые познаваемым или преобразуемым объектам. (ru)
 • 在哲學中,主體(英語:Subject)是指具有獨特意識和/或獨特個人經歷的存在,或與存在於自身之外的另一個實體(稱為“對象”)有關係的實體。 主體是觀察者,客體是被觀察的事物。 這個概念在歐陸哲學中尤為重要,在歐陸哲學中,“主體”是關於自我本質的辯論的中心術語。 在英美分析哲學傳統中關於主觀經驗的性質的爭論中,主體的性質也是核心。 主體和客體之間的明顯區別對應於笛卡爾哲學中思維物(拉丁語:Res cogitans)和廣延物(拉丁語:Res extensa)之間的區別;他認為思維物(主體性)是心靈的本質,而廣延物(空間的佔有)是物質的本質。 (zh)
 • الموضوع هو كائن ذو وعي فريد و/أو تجارب شخصية فريدة من نوعها، أو كيان على علاقة مع كيان آخر موجود خارج ذاته (يُسمّى «شيء»). يُعد الموضوع مراقِبًا بينما يُعدّ الشيء مُراقَبًا. تتجسّد أهمية هذا المفهوم في الفلسفة القارّية خصوصًا، حيث يُعتبر «الموضوع» مصطلحًا جوهريًا في النقاشات المتعلّقة بطبيعة الذات. تعدّ طبيعة الموضوع أساسيةً في النقاشات المرتبطة بطبيعة التجربة الذاتية ضمن إطار التقاليد الأنجلوأمريكية للفلسفة التحليلية أيضًا. (ar)
 • El subjecte en filosofia és l'entitat oposada a l'objecte i que es defineix per la consciència i individualitat. Tot allò extern al subjecte, inclosos altres subjectes, cauen sota la categoria d'objecte. La paraula "subjecte" prové del llatí subiectus, participi de del verb subiicĕre, que significa posar per sota, sotmetre. (ca)
 • Dem Begriff Subjekt (lateinisch subiectum ‚das Daruntergeworfene‘; griechisch ὑποκείμενον hypokéimenon ‚das Zugrundeliegende‘) wurden in der Philosophiegeschichte verschiedene Bedeutungen zugewiesen. Ursprünglich kennzeichnete der Begriff einen Gegenstand des Handelns oder einen Sachverhalt, über den eine Aussage gemacht wird. (de)
 • A subject is a being who has a unique consciousness and/or unique personal experiences, or an entity that has a relationship with another entity that exists outside itself (called an "object"). A subject is an observer and an object is a thing observed. This concept is especially important in Continental philosophy, where 'the subject' is a central term in debates over the nature of the self. The nature of the subject is also central in debates over the nature of subjective experience within the Anglo-American tradition of analytical philosophy. (en)
 • Il termine soggetto che deriva dal latino subiectus (participio passato di subicere, composto da sub, sotto e iacere gettare, quindi assoggettare) letteralmente significa "quello posto sotto", "ciò che sta sotto". Nella speculazione filosofica il termine ha assunto una varietà di significati: (it)
 • Sujeito é um ser que tem uma consciência e experiências únicas ou uma entidade que tem um relacionamento com outra entidade que existe fora de si mesma (chamado de "objeto"). Um sujeito é um observador e um objeto é uma coisa observada. Este conceito é especialmente importante na filosofia continental, onde "o sujeito" é um termo central nos debates sobre a autonomia humana e da natureza do eu ou do meu ser. (pt)
 • Суб'є́кт (лат. subjectum те, що лежить внизу, перебуває в основі) з точки зору філософії — поняття, яке означає носій діяльності, що пізнає світ навколо себе та впливає на нього; людина або група осіб, культура, суспільство або людство в цілому на відміну від того, що вивчається або змінюється внаслідок дій. Об'єкт — це лише та частина об'єктивної реальності, яку суб'єкт уже залучив у рамки своєї діяльності. Суб'єкт є однією з основних категорій гносеології. В її рамках суб'єкт вступає у взаємодію з об'єктом, намагаючись його пізнати, і перетворює його, створюючи корпус знань про об'єкт. (uk)
rdfs:label
 • موضوع (فلسفة) (ar)
 • Subjecte (filosofia) (ca)
 • Subjekt (Philosophie) (de)
 • Subjekto (eo)
 • Sujeto (filosofía) (es)
 • Subjektu (filosofia) (eu)
 • Suibiacht (Fealsúnacht) (ga)
 • Subjek (filsafat) (in)
 • Sujet (philosophie) (fr)
 • Soggetto (filosofia) (it)
 • 주관 (ko)
 • Subject (filosofie) (nl)
 • Podmiot (filozofia) (pl)
 • Subject (philosophy) (en)
 • Субъект (философия) (ru)
 • Sujeito (filosofia) (pt)
 • Subjekt (filosofi) (sv)
 • Суб'єкт (філософія) (uk)
 • 主体 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:mainInterest of
is dbo:notableIdea of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License