An Entity of Type: ethnic group, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Sri Lankan Tamils (Tamil: இலங்கை தமிழர், ilankai tamiḻar ?,Tamil: ஈழத் தமிழர், īḻat tamiḻar ?), also known as Ceylon Tamils or Eelam Tamils, are members of the Tamil ethnic group native to the South Asian island state of Sri Lanka. Today, they constitute a majority in the Northern Province, live in significant numbers in the Eastern Province and are in the minority throughout the rest of the country. 70% of Sri Lankan Tamils in Sri Lanka live in the Northern and Eastern provinces.

Property Value
dbo:abstract
 • تاميليو سريلانكا هم التاميليون الذي يتواجدون في جزيرة سريلانكا والذين يعتبرون ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد، خاضت هذه العرقية حرب طويلة إمتدت ل29 سنة إنتهت بسيطرة الحكومة على مناطقهم، يعود تواجد التاميليين في الجزيرة إلى الثاني قبل الميلاد. وكانوا قد أسسوا مملكة جفنا في شمال الجزيرة التي بدأ حكمها في سنة 1215 وإنتهى حكمها في سنة 1624، اليوم يعد التاميليون ثاني أكبر مجموعة عرقية في سريلانكا ويعتنق أغلبهم الهندوسية مع وجود مسلمين والذين يسمون بالمورو وكذلك يوجد مسيحيين. (ar)
 • Tàmils de Sri Lanka (en tàmil: இலங்கை தமிழர், ilankai tamiḻar o també: ஈழத் தமிழர், īḻat tamiḻar), també coneguts com a tàmils d'Eelam, tàmils de Ceilan o simplement tàmils, són membres del grup ètnic tàmil nadiu de l'estat insular de Sri Lanka, en el sud d'Àsia. Avui dia constitueixen una majoria a la i viuen un important nombre de tàmils a la . De fet, el 70% dels tàmils de Sri Lanka viuen en aquestes dues províncies mentre que en la resta de l'estat són minoria. Els moderns tàmils de Sri Lanka descendeixen dels residents del Regne de Jaffna, un antic regne del nord de Sri Lanka i de les cacics de Vannimai de l'est. Segons les proves antropològiques i arqueològiques, els tàmils de Sri Lanka tenen una llarga història a Sri Lanka i han viscut a l'illa almenys des d'al voltant del segle II a. C. Encara que els tàmils de Sri Lanka són cultural i lingüísticament diferents, els estudis genètics indiquen que estan estretament relacionats amb el grup ètnic de l'illa. Els tàmils de Sri Lanka són en la seva majoria hindús amb una important població cristiana. La tàmil de Sri Lanka sobre temes com la religió i les ciències va florir durant el període medieval en la cort del Regne de Jaffna. Des del començament de la en el decenni de 1980, es distingeix pel seu èmfasi en temes relacionats amb el conflicte. Els es caracteritzen pel seu arcaisme i la retenció de paraules que no són d'ús quotidià en Tàmil Nadu (l'Índia). Des que Sri Lanka es va independitzar de Gran Bretanya en 1948, les relacions entre les comunitats singalesa majoritària i tàmil minoritària han estat tibants. Les creixents tensions ètniques i polítiques, juntament amb els pogroms ètnics duts a terme per les torbes singaleses en 1956, 1958, 1977, 1981 i 1983, van conduir a la formació i l'enfortiment de grups militants que advocaven per la independència dels tàmils. La guerra civil subsegüent va provocar la mort de més de 100.000 persones i la desaparició forçada d'unes altres milers. La guerra civil va acabar en 2009, però continua havent-hi denúncies d'atrocitats comeses per les . Un grup de les Nacions Unides va determinar que fins a 40.000 civils tàmils podrien haver mort en els últims mesos de la guerra civil. El gener de 2020, el President va dir que els més de 20.000 civils tàmils segrestats a Sri Lanka havien mort. El final de la guerra civil no ha millorat les condicions a Sri Lanka, ja que no s'ha restablert la llibertat de premsa i el poder judicial està baix control polític. (ca)
 • Als Sri-Lanka-Tamilen (Tamil: இலங்கைத் தமிழர் Ilaṅkait Tamiḻar [ˈilaŋɡɛi̯ t̪ːamɨɻər]; auch Eelam-Tamilen, Tamil: ஈழத் தமிழர் Īḻat Tamiḻar [ˈɨːɻə t̪ːamɨɻər]) wird die einheimische tamilische Bevölkerung auf Sri Lanka bezeichnet. Die größtenteils hinduistischen Sri-Lanka-Tamilen bilden die größte ethnische Minderheit des Inselstaates, der mehrheitlich von buddhistischen Singhalesen bewohnt wird. Die Sri-Lanka-Tamilen sind von zwei anderen tamilischsprachigen Minderheiten auf Sri Lanka zu unterscheiden: den indischen Tamilen, die während der Kolonialzeit im 19. und 20. Jahrhundert als Plantagenarbeiter einwanderten, und den als Moors bezeichneten tamilischsprachigen Muslimen. (de)
 • Tamil de Sri Lanka (Tamil: ஈழத் தமிழர்) o tamil eelam es la persona del grupo tamil oriunda de Sri Lanka. Esta minoría en este país, constituye la mayoría en la provincia del norte. La mayoría de tamiles de la isla de Sri Lanka claman descendencia de residentes del antiguo reino de Jaffna, al norte la isla, y de tribus de Vannimai, al este. Desde la independencia de Sri Lanka al mandato británico en 1948, las relaciones entre las comunidades mayoritaria cingalesa y minoritaria tamil han sido tensas. Las tensiones étnicas y políticas de 1956 a 1983 llevaron a la formación y reforzamiento de grupos militantes abogando la independencia de los tamiles. La Guerra Civil de Sri Lanka ha provocado el deceso de cerca 70,000 personas y la desaparición forzada de miles.Desde 1983, más de 800,000 tamiles han sido desplazados dentro de Sri Lanka, y muchos han emigrado a destinos como India, Canadá y Europa. Desde el fin de la guerra civil en 2009, un número considerable ha buscado refugios en diversos países.​​ (es)
 • Tamil Sri Lanka adalah anggota kelompok etnik Tamil yang tinggal di negara Sri Lanka. Meskipun orang Tamil Sri Lanka berbeda secara budaya dan bahasa dengan kelompok etnis Sinhala di pulau itu, studi genetik menunjukkan bahwa mereka berhubungan erat. Orang Tamil Sri Lanka kebanyakan beragama Hindu dan sebagian menganut Kristen. Sastra Tamil Sri Lanka tentang berbagai topik termasuk agama dan sains berkembang pesat selama periode abad pertengahan di istana Kerajaan Jaffna. Dialek Tamil Sri Lanka terkenal karena arkaisme dan kata-kata yang tidak digunakan sehari-hari di negara bagian Tamil Nadu di India. (in)
 • Sri Lankan Tamils (Tamil: இலங்கை தமிழர், ilankai tamiḻar ?,Tamil: ஈழத் தமிழர், īḻat tamiḻar ?), also known as Ceylon Tamils or Eelam Tamils, are members of the Tamil ethnic group native to the South Asian island state of Sri Lanka. Today, they constitute a majority in the Northern Province, live in significant numbers in the Eastern Province and are in the minority throughout the rest of the country. 70% of Sri Lankan Tamils in Sri Lanka live in the Northern and Eastern provinces. Modern Sri Lankan Tamils descend from residents of the Jaffna Kingdom, a former kingdom in the north of Sri Lanka and Vannimai chieftaincies from the east. According to the anthropological and archaeological evidence, Sri Lankan Tamils have a very long history in Sri Lanka and have lived on the island since at least around the 2nd century BCE. The Sri Lankan Tamils are mostly Hindus with a significant Christian population. Sri Lankan Tamil literature on topics including religion and the sciences flourished during the medieval period in the court of the Jaffna Kingdom. Since the beginning of the Sri Lankan Civil War in the 1980s, it is distinguished by an emphasis on themes relating to the conflict. Sri Lankan Tamil dialects are noted for their archaism and retention of words not in everyday use in Tamil Nadu, India. Since Sri Lanka gained independence from Britain in 1948, relations between the majority Sinhalese and minority Tamil communities have been strained. Rising ethnic and political tensions following the Sinhala Only Act, along with ethnic pogroms carried out by Sinhalese mobs in 1956, 1958, 1977, 1981 and 1983, led to the formation and strengthening of militant groups advocating independence for Tamils. The ensuing civil war resulted in the deaths of more than 100,000 people and the forced disappearance and rape of thousands of others. The civil war ended in 2009 but there are continuing allegations of atrocities being committed by the Sri Lankan Military. A United Nations panel found that as many as 40,000 Tamil civilians may have been killed in the final months of the civil war. In January 2020, President Gotabaya Rajapaksa said that the estimated 20,000+ disappeared Sri Lankan Tamils were dead. The end of the civil war has not fully improved conditions in Sri Lanka, with press freedom not being restored and the judiciary coming under political control. One-third of Sri Lankan Tamils now live outside Sri Lanka. While there was significant migration during the British colonial period, the civil war led to more than 800,000 Tamils leaving Sri Lanka, and many have left the country for destinations such as Canada, United Kingdom, Germany and India as refugees or emigrants. The persecution and discrimination that Sri Lankan Tamils faced has resulted in some Tamils today not identifying themselves as Sri Lankans but instead identifying themselves as Eelam Tamils or simply Tamils. Many still support the idea of Tamil Eelam, a proposed independent state that Sri Lankan Tamils aspired to create in the North-East of Sri Lanka. Inspired by the Tamil Eelam flag, the tiger also used by the LTTE, has become a symbol of Tamil nationalism for Tamils in Sri Lanka and the Sri Lankan Tamil diaspora. (en)
 • Ланкийские тамилы (там. இலங்கை தமிழர், также там. ஈழத் தமிழர்) или Цейлонские тамилы, так же известные как Илам тамилы (самоназвание) — это южная ветвь тамильского народа на острове Шри-Ланка. По данным антропологических и археологических исследований история ланкийских тамилов очень длинная и тесно связано с историей Шри-Ланки. Они точно жили на острове во II веке до н. э. Большинство современных ланкийских тамилов имеют отношение к жителям королевства Джафна, существовавшего на севере острова и вождествам Ваннимай на востоке. Большинство живёт в Северной и Восточной провинциях, малая часть рассеяна по всей стране. Несмотря на культурные и языковые различия, генетические исследования показывают, что ланкийские тамилы тесно связаны с другими этническими группами на острове. Ланкийские тамилы в основном исповедуют индуизм, однако есть и значительное христианское населением. , представленная в основном религиозными и научными произведениями, процветала во времена средневековья в королевстве Джафна. С начала гражданской войны в 1980-х годах тамильская литература переносит упором на темы связанные с конфликтом. отличают обилием архаизмов и сохранением слов, не используемых в повседневном общении в Тамилнаде (тамильском штате Индии). После того, как Шри-Ланка обрела независимость от Великобритании в 1948 году, отношения между сингальским большинством и тамильским меньшинством были напряжёнными. Рост этнической и политической напряженности, а также в 1956, 1958, 1977, 1981 и 1983 годах, привели к формированию и укреплению , выступающих за независимость тамилов. Последовавшая за этим гражданская война привела к гибели более 70 000 человек и исчезновению тысяч других. Ланкийские тамилы исторически мигрировали в поисках работы, в частности, во время британского колониального периода. С начала гражданской войны в 1983 году более чем 800 000 тамилов покинули Шри-Ланку, и многие из них в Индию, Канаду и Европу. После окончания гражданской войны в 2009 году, большое число ланкийских тамилов нашли убежище в Канаде и Австралии. (ru)
 • Ланкійські таміли (там. இலங்கை தமிழர், також там. ஈழத் தமிழர்) або Цейлонські таміли, так само відомі як Ілам таміли (самоназва) — це південна гілка тамільського народу на острові Шрі-Ланка. За даними антропологічних та археологічних досліджень історія ланкійських тамілів дуже довга і тісно пов'язана з історією Шрі-Ланки. Вони точно жили на острові в II-му столітті до н. е. Більшість сучасних ланкійських тамілів мають відношення до жителів королівства Джафна, яке існувало на півночі острова і вождівства на сході. Більшість живе в Північній і Східній провінціях, мала частина розсіяна по всій країні. Незважаючи на культурні та мовні відмінності, генетичні дослідження показують, що ланкійські таміли тісно пов'язані з іншими етнічними групами на острові. Ланкійські таміли в основному сповідують індуїзм, однак є і значне християнське населенням. , представлена в основному релігійними та науковими творами, процвітала за часів середньовіччя в королівстві Джафна. З початку громадянської війни в 1980-х роках тамільська література переносить увагу на теми пов'язані з конфліктом. відрізняють великою кількістю архаїзмів і збереженням слів, що не використовуються в повсякденному спілкуванні в Тамілнаді (тамільському штаті Індії). Після того, як Шрі-Ланка здобула незалежність від Великої Британії в 1948 році, відносини між сингальською більшістю і тамільською меншістю були напруженими. Зростання етнічної та політичної напруженості, а також в 1956, 1958, 1977, 1981 і 1983 роках, призвели до формування і зміцнення , які виступають за незалежність тамілів. Послідувавша за цим громадянська війна призвела до загибелі понад 70 000 чоловік і зникнення тисяч інших. Ланкійські таміли історично мігрували в пошуках роботи, зокрема, під час британського колоніального періоду. З початку громадянської війни в 1983 році більш ніж 800 тисяч тамілів покинули Шрі-Ланку, і багато з них в такі країни, як Індія, Канада та Європа. Після закінчення громадянської війни в 2009 році, велике число ланкійських тамілів знайшли притулок в таких країнах, як Канада і Австралія. (uk)
dbo:language
dbo:related
dbo:religion
dbo:thumbnail
dbo:totalPopulation
 • 3000000 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 4096004 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 119719 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025705248 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • left (en)
 • right (en)
dbp:caption
 • Puttu, with sea food at a shop in Jaffna. (en)
 • Megalithic burial urns or jar found in Pomparippu, North Western, Sri Lanka dated to at least five to two centuries BCE. These are similar to Megalithic burial jars found in South India and the Deccan during the similar time frame. (en)
 • South Indian type black and red ware pot sherds found in Sri Lanka and dated to 1st to 2nd century CE. Displayed at the National Museum of Colombo. (en)
 • String hoppers, known as Idiyappam in Tamil, is a popular breakfast and dinner dish. (en)
 • The Jaffna royal family, first from the right is Cankili I, who held off the Portuguese Empire. (en)
 • Coylot Wanees Contrey , Malabar country in the northeast of the island on a 1681 CE map by Robert Knox as published in his book. (en)
dbp:direction
 • vertical (en)
dbp:flag
dbp:group
 • Sri Lankan Tamils (en)
dbp:image
 • Black and Red ware.jpg (en)
 • Idiyappam.jpg (en)
 • Jaffna Royal family 280x190.jpg (en)
 • Map-of-ceylon-c1692.jpg (en)
 • Megalithic burial jar.jpg (en)
 • Pittu At Omax.jpg (en)
dbp:indic
 • இலங்கை தமிழர் (en)
 • ஈழத் தமிழர் (en)
dbp:lang
 • ta (en)
dbp:languages
 • Languages of Sri Lanka: Tamil (en)
dbp:nativeName
 • (en)
 • இலங்கை தமிழர் (en)
dbp:nativeNameLang
 • ta (en)
dbp:pop
 • 2270924 (xsd:integer)
 • ~20,000 (en)
 • ~10,000 (en)
 • ~50,000 (en)
 • ~9,000 (en)
 • ~30,000 (en)
 • ~35,000 (en)
 • ~300,000 (en)
 • ~60,000 (en)
 • ~25,000 (en)
 • ~100,000 (en)
 • ~120,000 (en)
 • ~24,436 (en)
dbp:population
 • (en)
 • ~ 3.0 million (en)
dbp:related
dbp:religions
 • 11 (xsd:integer)
 • 15 (xsd:integer)
 • Minority: (en)
 • Majority: (en)
dbp:trans
 • ilankai tamiḻar (en)
 • īḻat tamiḻar (en)
dbp:width
 • 160 (xsd:integer)
 • 175 (xsd:integer)
 • 200 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • تاميليو سريلانكا هم التاميليون الذي يتواجدون في جزيرة سريلانكا والذين يعتبرون ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد، خاضت هذه العرقية حرب طويلة إمتدت ل29 سنة إنتهت بسيطرة الحكومة على مناطقهم، يعود تواجد التاميليين في الجزيرة إلى الثاني قبل الميلاد. وكانوا قد أسسوا مملكة جفنا في شمال الجزيرة التي بدأ حكمها في سنة 1215 وإنتهى حكمها في سنة 1624، اليوم يعد التاميليون ثاني أكبر مجموعة عرقية في سريلانكا ويعتنق أغلبهم الهندوسية مع وجود مسلمين والذين يسمون بالمورو وكذلك يوجد مسيحيين. (ar)
 • Als Sri-Lanka-Tamilen (Tamil: இலங்கைத் தமிழர் Ilaṅkait Tamiḻar [ˈilaŋɡɛi̯ t̪ːamɨɻər]; auch Eelam-Tamilen, Tamil: ஈழத் தமிழர் Īḻat Tamiḻar [ˈɨːɻə t̪ːamɨɻər]) wird die einheimische tamilische Bevölkerung auf Sri Lanka bezeichnet. Die größtenteils hinduistischen Sri-Lanka-Tamilen bilden die größte ethnische Minderheit des Inselstaates, der mehrheitlich von buddhistischen Singhalesen bewohnt wird. Die Sri-Lanka-Tamilen sind von zwei anderen tamilischsprachigen Minderheiten auf Sri Lanka zu unterscheiden: den indischen Tamilen, die während der Kolonialzeit im 19. und 20. Jahrhundert als Plantagenarbeiter einwanderten, und den als Moors bezeichneten tamilischsprachigen Muslimen. (de)
 • Tamil Sri Lanka adalah anggota kelompok etnik Tamil yang tinggal di negara Sri Lanka. Meskipun orang Tamil Sri Lanka berbeda secara budaya dan bahasa dengan kelompok etnis Sinhala di pulau itu, studi genetik menunjukkan bahwa mereka berhubungan erat. Orang Tamil Sri Lanka kebanyakan beragama Hindu dan sebagian menganut Kristen. Sastra Tamil Sri Lanka tentang berbagai topik termasuk agama dan sains berkembang pesat selama periode abad pertengahan di istana Kerajaan Jaffna. Dialek Tamil Sri Lanka terkenal karena arkaisme dan kata-kata yang tidak digunakan sehari-hari di negara bagian Tamil Nadu di India. (in)
 • Tàmils de Sri Lanka (en tàmil: இலங்கை தமிழர், ilankai tamiḻar o també: ஈழத் தமிழர், īḻat tamiḻar), també coneguts com a tàmils d'Eelam, tàmils de Ceilan o simplement tàmils, són membres del grup ètnic tàmil nadiu de l'estat insular de Sri Lanka, en el sud d'Àsia. Avui dia constitueixen una majoria a la i viuen un important nombre de tàmils a la . De fet, el 70% dels tàmils de Sri Lanka viuen en aquestes dues províncies mentre que en la resta de l'estat són minoria. (ca)
 • Tamil de Sri Lanka (Tamil: ஈழத் தமிழர்) o tamil eelam es la persona del grupo tamil oriunda de Sri Lanka. Esta minoría en este país, constituye la mayoría en la provincia del norte. La mayoría de tamiles de la isla de Sri Lanka claman descendencia de residentes del antiguo reino de Jaffna, al norte la isla, y de tribus de Vannimai, al este. Desde la independencia de Sri Lanka al mandato británico en 1948, las relaciones entre las comunidades mayoritaria cingalesa y minoritaria tamil han sido tensas. Las tensiones étnicas y políticas de 1956 a 1983 llevaron a la formación y reforzamiento de grupos militantes abogando la independencia de los tamiles. La Guerra Civil de Sri Lanka ha provocado el deceso de cerca 70,000 personas y la desaparición forzada de miles.Desde 1983, más de 800,000 tami (es)
 • Sri Lankan Tamils (Tamil: இலங்கை தமிழர், ilankai tamiḻar ?,Tamil: ஈழத் தமிழர், īḻat tamiḻar ?), also known as Ceylon Tamils or Eelam Tamils, are members of the Tamil ethnic group native to the South Asian island state of Sri Lanka. Today, they constitute a majority in the Northern Province, live in significant numbers in the Eastern Province and are in the minority throughout the rest of the country. 70% of Sri Lankan Tamils in Sri Lanka live in the Northern and Eastern provinces. (en)
 • Ланкийские тамилы (там. இலங்கை தமிழர், также там. ஈழத் தமிழர்) или Цейлонские тамилы, так же известные как Илам тамилы (самоназвание) — это южная ветвь тамильского народа на острове Шри-Ланка. По данным антропологических и археологических исследований история ланкийских тамилов очень длинная и тесно связано с историей Шри-Ланки. Они точно жили на острове во II веке до н. э. Большинство современных ланкийских тамилов имеют отношение к жителям королевства Джафна, существовавшего на севере острова и вождествам Ваннимай на востоке. Большинство живёт в Северной и Восточной провинциях, малая часть рассеяна по всей стране. (ru)
 • Ланкійські таміли (там. இலங்கை தமிழர், також там. ஈழத் தமிழர்) або Цейлонські таміли, так само відомі як Ілам таміли (самоназва) — це південна гілка тамільського народу на острові Шрі-Ланка. За даними антропологічних та археологічних досліджень історія ланкійських тамілів дуже довга і тісно пов'язана з історією Шрі-Ланки. Вони точно жили на острові в II-му столітті до н. е. Більшість сучасних ланкійських тамілів мають відношення до жителів королівства Джафна, яке існувало на півночі острова і вождівства на сході. Більшість живе в Північній і Східній провінціях, мала частина розсіяна по всій країні. (uk)
rdfs:label
 • تاميليو سريلانكا (ar)
 • Tàmils de Sri Lanka (ca)
 • Sri-Lanka-Tamilen (de)
 • Sri Lankan Tamils (en)
 • Tamil cingalés (es)
 • Tamil Sri Lanka (in)
 • 스리랑카 타밀족 (ko)
 • Ланкийские тамилы (ru)
 • Ланкійські таміли (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Sri Lankan Tamils (en)
is dbo:country of
is dbo:ethnicGroup of
is dbo:ideology of
is dbo:knownFor of
is dbo:language of
is dbo:nationality of
is dbo:related of
is dbo:stateOfOrigin of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:data of
is dbp:demographics1Title of
is dbp:ethnicGroups of
is dbp:ethnicity of
is dbp:group of
is dbp:label of
is dbp:nationality of
is dbp:observedby of
is dbp:related of
is dbp:target of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License