A secret society is a club or an organization whose activities, events, inner functioning, or membership are concealed from non-members. The society may or may not attempt to conceal its existence. The term usually excludes covert groups, such as intelligence agencies or guerrilla warfare insurgencies, that hide their activities and memberships but maintain a public presence.

Property Value
dbo:abstract
 • التنظيمات السرية جماعات تتخذ طابع تنظيمى في الغالب لها اتجاهات سياسية أو دينية يرفضها المجتمع أو القوى السياسية الغالبة لذلك تتخذ من السرية طابعا لها تواجه بها هجوم الضد عليها وتنتج في الغالب كرد فعل للآتى السلطوية والديكتاتورية الشديدة والفساد. (ar)
 • Una societat secreta és una organització que requereix que els seus membres amaguen certes activitats, com els ritus d'iniciació per als candidats, els seus objectius, o fins i tot l'existència mateixa de la societat. Una societat secreta, "", va governar Mèxic durant més de mig segle xx, sota el domini del Partit Revolucionari Institucional. (ca)
 • Tajná společnost je organizace, která své aktivity tají před osobami, které nejsou jejími členy. Tajné společnosti jsou předmětem mnoha konspiračních teorií, stejně jako námětem řady uměleckých děl. Často jde o bratrstva a jeho členové se pak označují bratři. Často také (alespoň podle konspiračních teorií) provádějí tajné, veřejnosti nepřístupné symbolické rituály. Historie tajných společností je dlouhá, sahá až do antiky. Ve středověku začaly konspirační teorie s nimi operující a tajné společnosti byly pronásledovány. V Polsku je dodnes ústavou zakázáno fungování „společností, které utajují svou strukturu nebo členstvo“. Mnoho z nich vzniká mezi studenty, zejména v americkém prostředí, například Lebka a hnáty (Skull and Bones) – tajná společnost smetánky na Yale University. Společnosti mohou mít různý účel, nejčastější jsou tajné společnosti charitativní (svobodné zednářství), osvícenské (Ilumináti), politické (Ku-Klux-Klan, spiklenecké organizace revolucionářů), mystické (rosenkruciánství), některé tajné společnosti vznikají pouze z recese. (cs)
 • Geheimbünde, Geheimgesellschaften oder auch arkane Gesellschaften (abgeleitet von lateinisch arcanum „Geheimnis“) sind Organisationen oder Vereinigungen, die ihre Mitglieder, ihre Ziele oder ihre Tätigkeit vor ihrer sozialen Umwelt geheimhalten. Sie unterscheiden sich nach Entstehung, Organisationsform und Ausrichtung voneinander. Allen Geheimbünden gemeinsam ist der Besitz sie charakterisierender „Geheimnisse“, die keinem Außenstehenden bekannt gemacht werden dürfen, und die Verfolgung verschiedener Interessen, die etwa von aufklärerischen, esoterischen, politischen, oder kriminellen Zielen motiviert sein können. Die Geheimhaltung kann sich auf alle oder nur einige der sie betreffenden Aspekte erstrecken, wie Namen und Anzahl der Mitglieder, die hierarchische Gliederung, Absichten und Ziele, Aktivitäten, Treffpunkte, Aufnahme- und Übergangsriten, Glauben, Dokumente und eine zumeist symbolische Geheimsprache. Seit dem 19. Jahrhundert entstanden politische, meist kämpferische Geheimbünde und terroristische Untergrund- und Partisanenbewegungen verschiedenster Zielrichtung mit bis zu Terror und Mord reichenden Methoden. Geheimbünde sind auch verbreitet Gegenstand gesellschaftlicher Imaginationen in Verschwörungstheorien und der Popkultur. (de)
 • Sekreta societo estas por la publiko kaŝe aganta societo de sampensantaj personoj – kiuj celas firman kunlaboron en nomo de komuna – ofte pensite: nobla - ideo. Ili havis ofte ekskluzivan membraron (princoj, altrangaj oficiroj ktp.). Plej konataj estas/is , mafio, Ku-Kluks-Klano, Opus Dei. Pli frue la framasonismo estis sekreta movado, sed nun ĝi agadas publike. Tiuj societoj formas ideojn kaj celojn, kiuj por la samtempuloj ne estus akcepteblaj (puneblaj), tiel ili devas kaŝe agadi. Ili povas esti revoluciemaj (Karbonari), konservemaj (Ku-kluks-klano, , ), krimaj (mafio), esoteraj (Framasonismo), ktp. Ankaŭ kelkaj malkaŝaj politikaj partioj foje havas ankaŭ flanke sekretan branĉon, ĉu por plenumi perfortajn aŭ terorismajn agojn, ĉu antaŭvide de pli danĝeraj tempoj, kiam necesos kaŝiĝi. Oni ofte rigardas sekreta societo la ordenojn, kiuj estas hierarkie organizitaj. (ankaŭ Scientology) Oni ne povas akre diferencigi inter sekreta societo, sekto, fermita (ekskluziva) klubo, ĉar la sekreteco ne estas klare difinebla. (eo)
 • A secret society is a club or an organization whose activities, events, inner functioning, or membership are concealed from non-members. The society may or may not attempt to conceal its existence. The term usually excludes covert groups, such as intelligence agencies or guerrilla warfare insurgencies, that hide their activities and memberships but maintain a public presence. (en)
 • Isilpeko elkarte edo elkarte sekretu haren partaideak eta aktibitateak ezkutuan gordetzen dituenak da. Ezkutatzeko behar horren zergatiak jatorri desberdinak izan ditzake; izan daiteke partaideak elkar ez ezagutzeko beharraren ondorioa, edota helburu ilegalak dituenaren ondorioa, edo tradizioz horrela izanaren ondorioa. Partaideek elkartean sartzen direnean barruan esaten eta egiten guztiaren sekretua gordetzeko iuramentua egin behar dute. Horrek ez du adierazten elkartearen helburuak ezkutatzeko moduan direnik. Esaterako unibertsitate munduan ezagunak dira anaitasun elkarteak non zeremonia eta ekintza asko ezin dira zabaldu nahiz eta horren atzean gauza handirik ez izan. Badira ere beste motatako erakundeak, benetan eraginkorrak, bai finantza munduetan zein politika mailan horrelako ezaugarri dituztenak. Bestetan ere sektetaz ari gara eta kasu horietan barruko informazioa zabaltzeko debekua taldearen defentsarako izan daiteke. Esan daiteke elkarte sekretuaren definizioa gaur egun oso zabala dela. (eu)
 • Una sociedad secreta es una organización que exige a sus miembros ocultar ciertas actividades, como los ritos de iniciación para los candidatos, o los objetivos de la misma. (es)
 • Perkumpulan rahasia adalah sebuah kelompok atau organisasi yang kegiatan, acara, fungsi dalam, atau keanggotaannya tertutup dari non-anggota. Perkumpulan tersebut dapat atau tak dapat berniat untuk membongkar keberadaannya. Istilah tersebut biasanya dipakai khusus untuk kelompok-kelompok tertutup, seperti atau pemberontak gerilya, yang menyembunyikan kegiatan dan keanggotaan mereka namun memberi tekanan masyarakat. (in)
 • Une société secrète est une organisation sociale qui demande que ses membres gardent une partie de ses activités et de ses motivations cachées. Ces sociétés avaient à l'origine un but religieux, reposant sur l'initiation, notamment en Égypte antique, ou dans les cultes à mystères du monde gréco-romain. Depuis le Moyen Âge sont apparues les sociétés secrètes d'ordre politique, avec un but parfois révolutionnaire, conspirationniste ou criminel. Les membres doivent garder leurs activités loin des regards des médias et de l'État, et ont parfois l’obligation de ne pas dévoiler ou de nier leur appartenance au groupe. De plus, ils ont souvent fait le serment d’être les gardiens des secrets de la société. Le terme de « société secrète » est souvent employé pour qualifier des fraternités (comme la franc-maçonnerie) qui ont également des cérémonies secrètes, mais aussi d’autres organisations allant de la fraternité étudiante aux organisations mystiques décrites dans des théories de conspiration comme immensément puissantes, dotées de services financiers et politiques qui leur sont dédiés, un rayonnement mondial et parfois des croyances sataniques. (fr)
 • 秘密結社(ひみつけっしゃ)とは、結社の一形態。一般に団体結社の存在や、組織内の活動などを外部の人間に対して秘匿しているクラブや団体、会を指す。政府などの組織によって組織される機関は含まれない。 (ja)
 • 비밀결사(秘密結社)는 일반적으로 정부 등 국가기관을 제외한, 소재지나 구성원, 행동강령 혹은 그 조직의 존재 자체를 외부로부터 공개하지 않는 단체나 모임 등을 말하며, 통상 입문식 등 비공개 의식을 수반하고 있다. (ko)
 • Tajny związek – w etnologii termin określający różnego rodzaju stowarzyszenia o działalności skrywanej przed niewtajemniczonymi. (pl)
 • Een geheim genootschap of geheime bond is een verzamelnaam voor allerlei verenigingen op niet-verwantschappelijke grondslag, waarvan de leden – meestal alleen mannen – een zekere betrachten tegenover buitenstaanders. Zij komen voor over de gehele wereld. (nl)
 • Sociedade secreta é uma associação de iniciados que têm acesso a certos mistérios e conhecimentos que, segundo os seus membros e líderes, não devem ser compartilhados com as demais pessoas, por estas serem incapazes de compreendê-los e levá-los a sério. Assim sendo, não mereceriam conhecer ou fazer parte de tais sociedades ou grupos. (pt)
 • Та́йное о́бщество — организация, члены которой скрывают определённые действия (типа обрядов инициации) от лиц, не касающихся их деятельности. Члены могут быть обязаны скрывать или отрицать их членство, и часто дают клятву хранить тайны общества. Термин «тайное общество» часто используется, чтобы описать братские организации (например, масонство), которые могут иметь секретные церемонии, но также может применяться и к таким не вполне серьёзным организациям как университетские братства. В функциональном отношении тайные общества — это формы социальной организации, не вписывающиеся в господствующую (официальную) социальную структуру, что связано с целями, которые ставят перед собой тайные организации: например, такой целью может быть смена стратегических перспектив развития современных политических систем, где реализация долгосрочных проектов, рассчитанных на десятилетия или даже на столетия, оказывается невозможной (в частности, ввиду активной ротации лидеров этих политических систем). Важным аспектом тайной организации является выстраивание альтернативной системы связей и отношений между людьми внутри уже существующих систем. Так, в США широко распространены университетские «организации греческих букв», которые имеют элементы тайных обществ, хотя их существование ни от кого и не скрывается. Они служат достаточно важным механизмом для установления неформальных связей внутри интеллектуальной элиты страны и могут помочь выпускнику университета в построении будущей карьеры. Иногда трудно отличить обряды племенного посвящения от обрядов тайного общества или же обряды принятия (инициация) в тайное общество от обрядов шаманского посвящения. В теориях заговора термин тайное общество применяется по отношению либо к мифическим организациям, либо к действительно существующим, но которым приписывается значительное влияние, корыстные финансовые или политические интересы, глобальная досягаемость, иногда — сатанизм, и человеконенавистнические цели. (ru)
 • Тає́мне товари́ство — організація, яка вимагає, щоб її члени приховували певні дії (типу обрядів ініціювання) від сторонніх. Члени можуть бути зобов'язані приховувати або заперечувати їх членство і часто дають клятву зберігати таємниці товариства. Термін «таємне товариство» часто використовується, щоб описати братські організації (наприклад, масонство), які може мати секретні церемонії, але також зазвичай може застосовуватися до організації в межах від загального і нешкідливого (університетські братства).Подібні спілки іноді можуть називатись орденУ теорії змови термін таємне товариство застосовується по відношенню або до міфічних організацій, або до дійсно існуючих, але яким приписується значний вплив, корисливі фінансові чи політичні інтереси, глобальна досяжність, іноді — сатанізм і людиноненависницькі цілі. Функціонально, таємні товариства, це форми соціальної організації, які не вписуються в пануючу (офіційну) соціальну структуру. Це пов'язано з цілями, які ставить перед собою таємна організація. Наприклад в сучасних політичних системах неможлива реалізація довгострокових проектів, розрахованих на десятиліття або навіть століття. Важливим аспектом таємної організації є вибудовування альтернативної системи зв'язків і відносин між людьми всередині вже існуючих систем. Так, у США широко поширені шкільні таємні товариства. (uk)
 • 秘密結社是一種組織,亦稱秘密組織、秘密會社、秘密社會、地下社會。其成員隱藏其活動不對一般公眾公開,其成員可能不得透露其身份和拒絕其他組織份子的要求並要發誓保持結社的秘密。 秘密結社往往是外界非成員猜疑的對象,並且在古希臘時已經引起外界的緊張。 他們也是陰謀論的要角,被視為有極大的權力和不當的意圖並被指控保有秘密信仰,自給自足經濟和政治目標。 某些陰謀論者宣稱秘密結社的要求是建立新世界秩序,其他人士則視其為無害或被過度評價,解散他們反而美化他們的形象。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 164143 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22103 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984464879 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • التنظيمات السرية جماعات تتخذ طابع تنظيمى في الغالب لها اتجاهات سياسية أو دينية يرفضها المجتمع أو القوى السياسية الغالبة لذلك تتخذ من السرية طابعا لها تواجه بها هجوم الضد عليها وتنتج في الغالب كرد فعل للآتى السلطوية والديكتاتورية الشديدة والفساد. (ar)
 • Una societat secreta és una organització que requereix que els seus membres amaguen certes activitats, com els ritus d'iniciació per als candidats, els seus objectius, o fins i tot l'existència mateixa de la societat. Una societat secreta, "", va governar Mèxic durant més de mig segle xx, sota el domini del Partit Revolucionari Institucional. (ca)
 • A secret society is a club or an organization whose activities, events, inner functioning, or membership are concealed from non-members. The society may or may not attempt to conceal its existence. The term usually excludes covert groups, such as intelligence agencies or guerrilla warfare insurgencies, that hide their activities and memberships but maintain a public presence. (en)
 • Una sociedad secreta es una organización que exige a sus miembros ocultar ciertas actividades, como los ritos de iniciación para los candidatos, o los objetivos de la misma. (es)
 • Perkumpulan rahasia adalah sebuah kelompok atau organisasi yang kegiatan, acara, fungsi dalam, atau keanggotaannya tertutup dari non-anggota. Perkumpulan tersebut dapat atau tak dapat berniat untuk membongkar keberadaannya. Istilah tersebut biasanya dipakai khusus untuk kelompok-kelompok tertutup, seperti atau pemberontak gerilya, yang menyembunyikan kegiatan dan keanggotaan mereka namun memberi tekanan masyarakat. (in)
 • 秘密結社(ひみつけっしゃ)とは、結社の一形態。一般に団体結社の存在や、組織内の活動などを外部の人間に対して秘匿しているクラブや団体、会を指す。政府などの組織によって組織される機関は含まれない。 (ja)
 • 비밀결사(秘密結社)는 일반적으로 정부 등 국가기관을 제외한, 소재지나 구성원, 행동강령 혹은 그 조직의 존재 자체를 외부로부터 공개하지 않는 단체나 모임 등을 말하며, 통상 입문식 등 비공개 의식을 수반하고 있다. (ko)
 • Tajny związek – w etnologii termin określający różnego rodzaju stowarzyszenia o działalności skrywanej przed niewtajemniczonymi. (pl)
 • Een geheim genootschap of geheime bond is een verzamelnaam voor allerlei verenigingen op niet-verwantschappelijke grondslag, waarvan de leden – meestal alleen mannen – een zekere betrachten tegenover buitenstaanders. Zij komen voor over de gehele wereld. (nl)
 • Sociedade secreta é uma associação de iniciados que têm acesso a certos mistérios e conhecimentos que, segundo os seus membros e líderes, não devem ser compartilhados com as demais pessoas, por estas serem incapazes de compreendê-los e levá-los a sério. Assim sendo, não mereceriam conhecer ou fazer parte de tais sociedades ou grupos. (pt)
 • 秘密結社是一種組織,亦稱秘密組織、秘密會社、秘密社會、地下社會。其成員隱藏其活動不對一般公眾公開,其成員可能不得透露其身份和拒絕其他組織份子的要求並要發誓保持結社的秘密。 秘密結社往往是外界非成員猜疑的對象,並且在古希臘時已經引起外界的緊張。 他們也是陰謀論的要角,被視為有極大的權力和不當的意圖並被指控保有秘密信仰,自給自足經濟和政治目標。 某些陰謀論者宣稱秘密結社的要求是建立新世界秩序,其他人士則視其為無害或被過度評價,解散他們反而美化他們的形象。 (zh)
 • Tajná společnost je organizace, která své aktivity tají před osobami, které nejsou jejími členy. Tajné společnosti jsou předmětem mnoha konspiračních teorií, stejně jako námětem řady uměleckých děl. Často jde o bratrstva a jeho členové se pak označují bratři. Často také (alespoň podle konspiračních teorií) provádějí tajné, veřejnosti nepřístupné symbolické rituály. Mnoho z nich vzniká mezi studenty, zejména v americkém prostředí, například Lebka a hnáty (Skull and Bones) – tajná společnost smetánky na Yale University. (cs)
 • Geheimbünde, Geheimgesellschaften oder auch arkane Gesellschaften (abgeleitet von lateinisch arcanum „Geheimnis“) sind Organisationen oder Vereinigungen, die ihre Mitglieder, ihre Ziele oder ihre Tätigkeit vor ihrer sozialen Umwelt geheimhalten. Sie unterscheiden sich nach Entstehung, Organisationsform und Ausrichtung voneinander. Allen Geheimbünden gemeinsam ist der Besitz sie charakterisierender „Geheimnisse“, die keinem Außenstehenden bekannt gemacht werden dürfen, und die Verfolgung verschiedener Interessen, die etwa von aufklärerischen, esoterischen, politischen, oder kriminellen Zielen motiviert sein können. (de)
 • Sekreta societo estas por la publiko kaŝe aganta societo de sampensantaj personoj – kiuj celas firman kunlaboron en nomo de komuna – ofte pensite: nobla - ideo. Ili havis ofte ekskluzivan membraron (princoj, altrangaj oficiroj ktp.). Plej konataj estas/is , mafio, Ku-Kluks-Klano, Opus Dei. Pli frue la framasonismo estis sekreta movado, sed nun ĝi agadas publike. Ankaŭ kelkaj malkaŝaj politikaj partioj foje havas ankaŭ flanke sekretan branĉon, ĉu por plenumi perfortajn aŭ terorismajn agojn, ĉu antaŭvide de pli danĝeraj tempoj, kiam necesos kaŝiĝi. (eo)
 • Isilpeko elkarte edo elkarte sekretu haren partaideak eta aktibitateak ezkutuan gordetzen dituenak da. Ezkutatzeko behar horren zergatiak jatorri desberdinak izan ditzake; izan daiteke partaideak elkar ez ezagutzeko beharraren ondorioa, edota helburu ilegalak dituenaren ondorioa, edo tradizioz horrela izanaren ondorioa. (eu)
 • Une société secrète est une organisation sociale qui demande que ses membres gardent une partie de ses activités et de ses motivations cachées. Ces sociétés avaient à l'origine un but religieux, reposant sur l'initiation, notamment en Égypte antique, ou dans les cultes à mystères du monde gréco-romain. (fr)
 • Та́йное о́бщество — организация, члены которой скрывают определённые действия (типа обрядов инициации) от лиц, не касающихся их деятельности. Члены могут быть обязаны скрывать или отрицать их членство, и часто дают клятву хранить тайны общества. Термин «тайное общество» часто используется, чтобы описать братские организации (например, масонство), которые могут иметь секретные церемонии, но также может применяться и к таким не вполне серьёзным организациям как университетские братства. (ru)
 • Тає́мне товари́ство — організація, яка вимагає, щоб її члени приховували певні дії (типу обрядів ініціювання) від сторонніх. Члени можуть бути зобов'язані приховувати або заперечувати їх членство і часто дають клятву зберігати таємниці товариства. Термін «таємне товариство» часто використовується, щоб описати братські організації (наприклад, масонство), які може мати секретні церемонії, але також зазвичай може застосовуватися до організації в межах від загального і нешкідливого (університетські братства).Подібні спілки іноді можуть називатись орденУ теорії змови термін таємне товариство застосовується по відношенню або до міфічних організацій, або до дійсно існуючих, але яким приписується значний вплив, корисливі фінансові чи політичні інтереси, глобальна досяжність, іноді — сатанізм і люд (uk)
rdfs:label
 • تنظيم سري (ar)
 • Societat secreta (ca)
 • Tajná společnost (cs)
 • Geheimbund (de)
 • Sekreta societo (eo)
 • Sociedad secreta (es)
 • Isilpeko elkarte (eu)
 • Secret society (en)
 • Société secrète (fr)
 • Perkumpulan rahasia (in)
 • 秘密結社 (ja)
 • 비밀결사 (ko)
 • Geheim genootschap (nl)
 • Tajny związek (pl)
 • Sociedade secreta (pt)
 • Тайное общество (ru)
 • Таємні товариства (uk)
 • 秘密結社 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is dbp:wing1Title of
is foaf:primaryTopic of