An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

The second law of thermodynamics is a physical law based on universal experience concerning heat and energy interconversions. One simple statement of the law is that heat always moves from hotter objects to colder objects (or "downhill"), unless energy is supplied to reverse the direction of heat flow. Another definition is: "Not all heat energy can be converted into work in a cyclic process." The second law of thermodynamics allows the definition of the concept of thermodynamic temperature, relying also on the zeroth law of thermodynamics.

Property Value
dbo:abstract
 • El segon principi de la termodinàmica diu que l'entropia d’un sistema aïllat augmenta quan es realitza un procés espontani irreversible, , o roman constant si és reversible, . Per tant, els processos termodinàmicament irreversibles, com el refredament d’un cos fins a la temperatura del medi o l'expansió lliure dels gasos, són processos espontanis que han d’anar acompanyats sempre d’un increment de l'entropia , magnitud extensiva que mesura el desordre d'un sistema. Tanmateix els sistemes habituals no estan aïllats i poden, per tant, intercanviar calor, treball i matèria amb l'entorn o medi. En aquest cas, podem considerar que el sistema més els voltants formen un sistema aïllat, per la qual cosa , on representa l'entropia total del sistema i el medi que l'envolta. En qualsevol cas, l'univers és un sistema aïllat, i per això sempre es compleix que en un procés espontani . En els sistemes no aïllats els processos espontanis es produeixen fins que el sistema arriba a un estat d’equilibri, en el que es manté constant. És a dir, mentre el sistema evoluciona espontàniament l'entropia augmenta, i l'equilibri es dona quan la suma és màxima. Basant-se en la física estadística i en el càlcul de probabilitats, el físic alemany Ludwig Boltzmann demostrà que el pas de calor d’un cos calent a un cos fred era el més probable, però que el cas invers no era pas impossible i vendria acompanyat d'una disminució d'entropia. Així, el segon principi deixava de tenir un caràcter absolut i esdevenia estadístic. És a dir que, a causa de les fluctuacions en la distribució molecular, l'entropia d’un sistema aïllat pot disminuir, si bé la probabilitat d’aquest fet és tant més petita com més gran és el de creixement expectat. Recents descobriments han confirmat que a l’Univers es produeixen fenòmens de concentració d’energia (formació de nous estels) que són contraris al segon principi de la termodinàmica. (ca)
 • ينص القانون الثاني للثرموديناميكا على أن الأنتروبي الكلية يمكنها أن تزداد مع مرور الوقت أو أن تظل ثابتة في الحالات المثالية عندما يكون النظام في حالة ثابتة أو يمر . تعبر الزيادة في الأنتروبي عن ان جميع الانظمة تحدث بها عمليات . تاريخيا، فإن القانون الثاني كان عملية تجريبية حتى تم الموافقة عليه كحقيقة مسلمة. تم التعبير عن القانون الثاني بطرق مختلفة. التعبير الأول له تم عن طريق العالم الفرنسي كارنو في عام 1824 والذي أوضح أن هناك حد أعلى لكفاءة تحويل الحرارة إلى شغل في محرك حراري. (ar)
 • Druhý termodynamický zákon (též druhý termodynamický princip,druhá hlavní věta termodynamická nebo nesprávnědruhá termodynamická věta) je důležitý termodynamický zákon určující přirozený směr, kterým přírodní procesy probíhají. První termodynamický zákon je zákonem kvantitativním, který říká, že všechny druhy energie jsou kvantitativně ekvivalentní (rovnocenné) a vzájemně je lze transformovat. Tedy z hlediska tepelné energie ji lze jako formu energie přeměňovat na jiné formy. Druhý termodynamický zákon je kvalitativní a uvádí, jak probíhají tepelné děje v případě, že je tepelnou energii možno přeměňovat s určitým omezením. Je empirický a pravděpodobnostní. Veličina, která charakterizuje směr vývoje systému, se nazývá entropie. (cs)
 • Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος είναι ο ένας σημαντικός νόμος της θερμοδυναμικής. Υπάρχουν δύο ισοδύναμες βασικές διατυπώσεις του νόμου: * Κάθε θερμική μηχανή έχει απώλειες ενέργειας. * Για τη λειτουργία μιας ψυκτικής μηχανής απαιτείται καταβολή ενέργειας. Εξετάζοντας τον νόμο με βάση την εντροπία με κάθε μεταβολή που γίνεται στο σύστημα η συνολική εντροπία μεγαλώνει και μόνο στην ιδανική περίπτωση των αντιστρεπτών μεταβολών μένει σταθερή. (el)
 • Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik trifft Aussagen über die Richtung von Prozessen und das Prinzip der Irreversibilität. Aus dem Zweiten Hauptsatz lassen sich die Definition der thermodynamischen Temperatur und die Zustandsgröße Entropie herleiten. Ebenso folgt aus dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik die Unterscheidung von Exergie und Anergie und die Tatsache, dass der Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine den Carnot-Wirkungsgrad nicht überschreiten kann. (de)
 • La Dua leĝo de termodinamiko konstatas, ke en termodinamike fermita sistemo ekzistas statfunkcio nomata entropio, de kiu ŝanĝo ΔS en izovarma procezo estas plenumata kaj egaleco estas tiam kaj nur tiam, kiam procezo estas inversigebla. Alivorte: "En termodinamike izolata sistemo entropio neniam malkreskas" Eblas multaj ekvivalentaj vortigoj de tiu leĝo, kvankam la ekvivalenteco ne ĉiam estas tuj videbla. El tiu leĝo sekvas, ke natura procezo evoluas nur laŭ unu direkto ne inverse. Ekzemple: varmo fluas de sistemo de pli alta temperaturo al sistemo de pli malalta temperaturo; ekzistas supera limo por transformi termikan energion al alia energi-formo (laboro). Sekvas ke ne eblas konstrui maŝinon, kiu produktus pli da energio (perpetuum mobile duaspeca) ol tiu limo (Vd la principon de konservado de energio laŭ la unua leĝo de temodinamiko). (eo)
 • Termodinamikaren bigarren legea era askotan enuntziatua izan da, ezagunena agian entropiari buruzkoa da: sistema isolatu baten entropia beti handiagotu egiten da balio maximo bat arte. Lege honek oinarri enpirikoa du, behaketa bidez ateratakoa baita. Fisikako oinarrizko lege bat da eta ezin da besteetatik eratorri. (eu)
 • El segundo principio de la termodinámica ​ expresa que: La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo.​ Este principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente durante el intercambio de calor. Es un principio de la evolución que fue enunciado por primera vez por Sadi Carnot en 1824. Después ha sido objeto de numerosas generalizaciones y formulaciones sucesivas por Clapeyron (1834), Clausius (1850), Lord Kelvin, Ludwig Boltzmann en 1873 y Max Planck (véase la historia de la termodinámica y la mecánica estadística), a lo largo del siglo XIX y hasta el presente. El segundo principio introduce la función de estado entropía , por lo general asimilada a la noción de aleatoriedad que no puede más que crecer en el curso de una transformación termodinámica real. (es)
 • Hukum termodinamika kedua adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa adalah tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah; dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah (dapat dibalikkan arahnya).Sebagai contoh jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuh nya akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Akan tetapi beruang tersebut tidak dapat mengambil kalor dari salju tersebut untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari panas ke dingin. Satu aplikasi penting dari hukum kedua adalah studi tentang mesin kalor. (in)
 • Le deuxième principe de la thermodynamique (également connu sous le nom de deuxième loi de la thermodynamique ou principe de Carnot) établit l'irréversibilité des phénomènes physiques, en particulier lors des échanges thermiques. C'est un principe d'évolution qui fut énoncé pour la première fois par Sadi Carnot en 1824. Il a depuis fait l'objet de nombreuses généralisations et formulations successives par Clapeyron (1834), Clausius (1850), Lord Kelvin, Ludwig Boltzmann en 1873 et Max Planck (voir Histoire de la thermodynamique et de la mécanique statistique), tout au long du XIXe siècle et au-delà jusqu'à nos jours. Le second principe introduit la fonction d'état entropie : , usuellement assimilée à la notion de désordre qui ne peut que croître au cours d'une transformation réelle. (fr)
 • The second law of thermodynamics is a physical law based on universal experience concerning heat and energy interconversions. One simple statement of the law is that heat always moves from hotter objects to colder objects (or "downhill"), unless energy is supplied to reverse the direction of heat flow. Another definition is: "Not all heat energy can be converted into work in a cyclic process." The second law of thermodynamics in other versions establishes the concept of entropy as a physical property of a thermodynamic system. It can be used to predict whether processes are forbidden despite obeying the requirement of conservation of energy as expressed in the first law of thermodynamics and provides necessary criteria for spontaneous processes. The second law may be formulated by the observation that the entropy of isolated systems left to spontaneous evolution cannot decrease, as they always arrive at a state of thermodynamic equilibrium where the entropy is highest at the given internal energy. An increase in the combined entropy of system and surroundings accounts for the irreversibility of natural processes, often referred to in the concept of the arrow of time. Historically, the second law was an empirical finding that was accepted as an axiom of thermodynamic theory. Statistical mechanics provides a microscopic explanation of the law in terms of probability distributions of the states of large assemblies of atoms or molecules. The second law has been expressed in many ways. Its first formulation, which preceded the proper definition of entropy and was based on caloric theory, is Carnot's theorem, formulated by the French scientist Sadi Carnot, who in 1824 showed that the efficiency of conversion of heat to work in a heat engine has an upper limit. The first rigorous definition of the second law based on the concept of entropy came from German scientist Rudolf Clausius in the 1850s and included his statement that heat can never pass from a colder to a warmer body without some other change, connected therewith, occurring at the same time. The second law of thermodynamics allows the definition of the concept of thermodynamic temperature, relying also on the zeroth law of thermodynamics. (en)
 • 熱力学第二法則(ねつりきがくだいにほうそく、英: second law of thermodynamics)は、熱力学において可能な操作を定める法則である。熱力学第二法則が定める熱力学的に可能な操作から、熱力学的エントロピーの増大則が示される。 熱力学第二法則によって、可逆過程および不可逆過程、また不可能な過程が定義される。 (ja)
 • Il secondo principio della termodinamica è un principio della termodinamica secondo il quale molti eventi termodinamici, come ad esempio il passaggio di calore da un corpo caldo ad un corpo freddo, sono irreversibili. A differenza di altre leggi fisiche quali la legge di gravitazione universale o le equazioni di Maxwell, il secondo principio è fondamentalmente legato alla freccia del tempo. Il secondo principio della termodinamica possiede diverse formulazioni equivalenti, delle quali una si fonda sull'introduzione di una funzione di stato: l'entropia; in questo caso il secondo principio asserisce che l'entropia di un sistema isolato lontano dall'equilibrio termico tende ad aumentare nel tempo, finché l'equilibrio non è raggiunto. In meccanica statistica, classica e quantistica, si definisce l'entropia a partire dal volume nello spazio delle fasi occupato dal sistema in maniera da soddisfare automaticamente (per costruzione) il secondo principio. (it)
 • 물리학에서 열역학 제2법칙(second law of thermodynamics)은 열적으로 고립된 계에서 매 시각마다 계의 거시상태의 엔트로피를 고려하였을 때, 엔트로피가 더 작은 거시상태로는 진행하지 않는다는 법칙이다. 이 법칙을 통해 자연적인 과정의 비가역성과 미래와 과거 사이의 비대칭성을 설명한다. 하지만 엔트로피가 감소된 거시상태가 될 확률은 극히 낮을 뿐 불가능은 아니다. (ko)
 • Druga zasada termodynamiki – podstawowe prawo termodynamiki, stwierdzające, że w układzie termodynamicznie izolowanym istnieje funkcja stanu, która nie maleje z czasem. Funkcja ta zwana jest entropią i oznacza się ją symbolem Zmiana tej funkcji spełnia więc nierówność przy czym równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy proces jest odwracalny. (pl)
 • De tweede wet van de thermodynamica, ook wel Tweede Hoofdwet genoemd, is een fundamentele wetmatigheid gebaseerd op de volgende elementaire macroscopische waarnemingen: * warmte stroomt van nature van warme naar koude gebieden en nooit spontaan van koud naar warm. * arbeid kan wel volledig in warmte, maar omgekeerd kan warmte nooit volledig in arbeid worden omgezet (dit feit werd met name ontdekt bij de ontwikkeling van de stoommachine) In de tweede helft van de 19e eeuw, toen het bestaan van atomen en moleculen steeds meer bevestigd werd, ontdekte men dat deze macroscopische eigenschappen in wezen zijn terug te voeren tot microscopische eigenschappen, namelijk de chaotische beweging van grote aantallen moleculen of atomen. Met behulp van de statistische mechanica, die vooral door Gibbs en Boltzmann werd ontwikkeld, kon deze hoofdwet worden geherformuleerd in termen van waarschijnlijkheid van de bewegingstoestand van grote aantallen moleculen. Temperatuurverschillen binnen één systeem worden van nature afgevlakt door dissipatie van kinetische energie door onderlinge botsingen van moleculen, die uiteindelijk leiden tot een evenwichtstoestand. Nauw hiermee verbonden is het begrip entropie als maat voor de waarschijnlijkheid van een verdeling van microtoestanden, waarbij de evenwichtstoestand de toestand met maximale entropie is. Deze wet betekent ook dat zelforganisatie in een chaotisch systeem alleen mogelijk is als er energie van buiten het systeem wordt toegevoegd. (nl)
 • A segunda lei da termodinâmica ou segundo princípio da termodinâmica expressa, de uma forma concisa, que "a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo, até alcançar um valor máximo". Mais sensivelmente, quando uma parte de um sistema fechado interage com outra parte, a energia tende a dividir-se por igual, até que o sistema alcance um equilíbrio termodinâmico. Enquanto a primeira lei da termodinâmica estabelece a conservação de energia em qualquer transformação, a segunda lei estabelece condições para que as transformações termodinâmicas possam ocorrer espontaneamente. Historicamente, a segunda lei foi estabelecida como um conceito empírico, ou seja, um axioma, relacionado com a transformação de calor em trabalho em processos cíclicos. Para que houvesse trabalho líquido no ciclo, deveria haver duas fontes térmicas mantidas a temperaturas diferentes entre si. (pt)
 • Второ́е нача́ло термодина́мики (второй закон термодинамики) устанавливает существование энтропии как функции состояния термодинамической системы и вводит понятие абсолютной термодинамической температуры, то есть «второе начало представляет собой закон об энтропии» и её свойствах. В изолированной системе энтропия либо остаётся неизменной, либо возрастает (в ), достигая максимума при установлении термодинамического равновесия (закон возрастания энтропии). Встречающиеся в литературе различные формулировки второго начала термодинамики являются частными следствиями закона возрастания энтропии. Второе начало термодинамики позволяет построить рациональную температурную шкалу, не зависящую от произвола в выборе термометрического свойства термодинамического тела и устройства для измерения температуры (термометра). Вместе первое и второе начала составляют основу феноменологической термодинамики, которую можно рассматривать как развитую систему следствий этих двух начал. При этом из всех допускаемых первым началом процессов в термодинамической системе (то есть процессов, не противоречащих закону сохранения энергии) второе начало позволяет выделить фактически возможные процессы, не противоречащие законам термодинамики, установить направление протекания самопроизвольных процессов, найти предельное (наибольшее или наименьшее) значение энергии, которое может быть полезным образом использовано (получено или затрачено) в термодинамическом процессе с учётом ограничений, накладываемых законами термодинамики, а также сформулировать критерии равновесия в термодинамических системах. (ru)
 • Termodynamikens andra huvudsats innebär att ett isolerat systems entropi aldrig minskar; isolerade system tenderar att utvecklas mot termodynamisk jämvikt, ett tillstånd av maximal entropi. Ingen process är möjlig vars enda resultat är att värme tas från en reservoar och helt omvandlas till arbete. En (tänkt) maskin som bryter mot denna naturlag kallas en perpetuum mobile av andra slaget. Termodynamikens andra huvudsats kan uttryckas på många olika sätt. Den första formuleringen gavs av den franske vetenskapsmannen Sadi Carnot, som 1824 visade att det finns en övre gräns för verkningsgraden vid omvandling av värme till arbete i en värmemaskin. Till exempel har den andra huvudsatsen speciellt formulerats av Rudolf Clausius (1854), av Lord Kelvin (1851) och av Constantin Carathéodory (1909). Josiah Willard Gibbs var "den förste att tillämpa termodynamikens andra huvudsats på den uttömmande diskussionen av förhållandet mellan kemisk och elektrisk energi samt värmeenergi och förmåga att utföra arbete." (sv)
 • Дру́гий зако́н термодина́міки встановлює існування ентропії у класичній термодинаміці як функції стану термодинамічної системи і вводить поняття абсолютної термодинамічної температури). Тобто «другий закон є законом про ентропію» і її властивості. В ізольованій системі ентропія залишається або незмінною, або зростає (в нерівноважних процесах), досягаючи максимуму при встановленні термодинамічної рівноваги (закон зростання ентропії) . Різні формулювання другого закону термодинаміки, що зустрічаються в літературі, є окремі наслідки закону зростання ентропії. Другий закон термодинаміки дозволяє побудувати раціональну температурну шкалу, що не залежить від довільності вибору термометричної властивості термодинамічного тіла і способу її вимірювання .Разом перший і другий закони складають основу феноменологічної термодинаміки, яку можна розглядати як розвинену систему наслідків цих двох законів. При цьому, з усіх допустимих першим законом термодинаміки процесів в термодинамічній системі (тобто процесів, що не суперечать закону збереження енергії), другий закон дозволяє виділити фактично можливі процеси (тобто ті, що не суперечать законам термодинаміки) , встановити напрямок протікання мимовільних процесів, знайти граничне (найбільше або найменше) значення енергії, яке може бути корисним чином використано (отримано або витрачено) в термодинамічному процесі з урахуванням обмежень, що накладаються законами термодинаміки, а також сформулювати критерії рівноваги в термодинамічних системах . (uk)
 • 热力学第二定律(英語:second law of thermodynamics)是热力学的四条基本定律之一,表述热力学过程的不可逆性——孤立系统自發地朝著熱力學平衡方向──最大熵狀態──演化,同样地,第二类永动机永不可能实现。 這一定律的歷史可追溯至尼古拉·卡诺对于热机效率的研究,及其于1824年提出的卡诺定理。定律有许多种表述,其中最具代表性的是克勞修斯表述(1850年)和开尔文表述(1851年),这些表述都可被证明是等价的。定律的数学表述主要借助克勞修斯所引入的熵的概念,具体表述为克勞修斯定理。 虽然这一定律在热力学范畴内是一条经验定律,最初无法得到解释,但随着统计力学的发展,这一定律逐渐得到解释。 这一定律本身及所引入的熵的概念对于物理学及其他科学领域有深远意义。定律本身可作为过程不可逆性及时间流向的判据。而路德维希·玻尔兹曼对于熵的微观解释——系统微观粒子无序程度的量度,更使这概念被引用到物理学之外诸多领域,如信息论及生态学等。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 133017 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 94188 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1124665175 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2007-08-18 (xsd:date)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • ينص القانون الثاني للثرموديناميكا على أن الأنتروبي الكلية يمكنها أن تزداد مع مرور الوقت أو أن تظل ثابتة في الحالات المثالية عندما يكون النظام في حالة ثابتة أو يمر . تعبر الزيادة في الأنتروبي عن ان جميع الانظمة تحدث بها عمليات . تاريخيا، فإن القانون الثاني كان عملية تجريبية حتى تم الموافقة عليه كحقيقة مسلمة. تم التعبير عن القانون الثاني بطرق مختلفة. التعبير الأول له تم عن طريق العالم الفرنسي كارنو في عام 1824 والذي أوضح أن هناك حد أعلى لكفاءة تحويل الحرارة إلى شغل في محرك حراري. (ar)
 • Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος είναι ο ένας σημαντικός νόμος της θερμοδυναμικής. Υπάρχουν δύο ισοδύναμες βασικές διατυπώσεις του νόμου: * Κάθε θερμική μηχανή έχει απώλειες ενέργειας. * Για τη λειτουργία μιας ψυκτικής μηχανής απαιτείται καταβολή ενέργειας. Εξετάζοντας τον νόμο με βάση την εντροπία με κάθε μεταβολή που γίνεται στο σύστημα η συνολική εντροπία μεγαλώνει και μόνο στην ιδανική περίπτωση των αντιστρεπτών μεταβολών μένει σταθερή. (el)
 • Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik trifft Aussagen über die Richtung von Prozessen und das Prinzip der Irreversibilität. Aus dem Zweiten Hauptsatz lassen sich die Definition der thermodynamischen Temperatur und die Zustandsgröße Entropie herleiten. Ebenso folgt aus dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik die Unterscheidung von Exergie und Anergie und die Tatsache, dass der Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine den Carnot-Wirkungsgrad nicht überschreiten kann. (de)
 • Termodinamikaren bigarren legea era askotan enuntziatua izan da, ezagunena agian entropiari buruzkoa da: sistema isolatu baten entropia beti handiagotu egiten da balio maximo bat arte. Lege honek oinarri enpirikoa du, behaketa bidez ateratakoa baita. Fisikako oinarrizko lege bat da eta ezin da besteetatik eratorri. (eu)
 • 熱力学第二法則(ねつりきがくだいにほうそく、英: second law of thermodynamics)は、熱力学において可能な操作を定める法則である。熱力学第二法則が定める熱力学的に可能な操作から、熱力学的エントロピーの増大則が示される。 熱力学第二法則によって、可逆過程および不可逆過程、また不可能な過程が定義される。 (ja)
 • 물리학에서 열역학 제2법칙(second law of thermodynamics)은 열적으로 고립된 계에서 매 시각마다 계의 거시상태의 엔트로피를 고려하였을 때, 엔트로피가 더 작은 거시상태로는 진행하지 않는다는 법칙이다. 이 법칙을 통해 자연적인 과정의 비가역성과 미래와 과거 사이의 비대칭성을 설명한다. 하지만 엔트로피가 감소된 거시상태가 될 확률은 극히 낮을 뿐 불가능은 아니다. (ko)
 • Druga zasada termodynamiki – podstawowe prawo termodynamiki, stwierdzające, że w układzie termodynamicznie izolowanym istnieje funkcja stanu, która nie maleje z czasem. Funkcja ta zwana jest entropią i oznacza się ją symbolem Zmiana tej funkcji spełnia więc nierówność przy czym równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy proces jest odwracalny. (pl)
 • 热力学第二定律(英語:second law of thermodynamics)是热力学的四条基本定律之一,表述热力学过程的不可逆性——孤立系统自發地朝著熱力學平衡方向──最大熵狀態──演化,同样地,第二类永动机永不可能实现。 這一定律的歷史可追溯至尼古拉·卡诺对于热机效率的研究,及其于1824年提出的卡诺定理。定律有许多种表述,其中最具代表性的是克勞修斯表述(1850年)和开尔文表述(1851年),这些表述都可被证明是等价的。定律的数学表述主要借助克勞修斯所引入的熵的概念,具体表述为克勞修斯定理。 虽然这一定律在热力学范畴内是一条经验定律,最初无法得到解释,但随着统计力学的发展,这一定律逐渐得到解释。 这一定律本身及所引入的熵的概念对于物理学及其他科学领域有深远意义。定律本身可作为过程不可逆性及时间流向的判据。而路德维希·玻尔兹曼对于熵的微观解释——系统微观粒子无序程度的量度,更使这概念被引用到物理学之外诸多领域,如信息论及生态学等。 (zh)
 • El segon principi de la termodinàmica diu que l'entropia d’un sistema aïllat augmenta quan es realitza un procés espontani irreversible, , o roman constant si és reversible, . Per tant, els processos termodinàmicament irreversibles, com el refredament d’un cos fins a la temperatura del medi o l'expansió lliure dels gasos, són processos espontanis que han d’anar acompanyats sempre d’un increment de l'entropia , magnitud extensiva que mesura el desordre d'un sistema. Tanmateix els sistemes habituals no estan aïllats i poden, per tant, intercanviar calor, treball i matèria amb l'entorn o medi. En aquest cas, podem considerar que el sistema més els voltants formen un sistema aïllat, per la qual cosa , on representa l'entropia total del sistema i el medi que l'envolta. En qualsevol cas, l'univ (ca)
 • Druhý termodynamický zákon (též druhý termodynamický princip,druhá hlavní věta termodynamická nebo nesprávnědruhá termodynamická věta) je důležitý termodynamický zákon určující přirozený směr, kterým přírodní procesy probíhají. První termodynamický zákon je zákonem kvantitativním, který říká, že všechny druhy energie jsou kvantitativně ekvivalentní (rovnocenné) a vzájemně je lze transformovat. Tedy z hlediska tepelné energie ji lze jako formu energie přeměňovat na jiné formy. Veličina, která charakterizuje směr vývoje systému, se nazývá entropie. (cs)
 • La Dua leĝo de termodinamiko konstatas, ke en termodinamike fermita sistemo ekzistas statfunkcio nomata entropio, de kiu ŝanĝo ΔS en izovarma procezo estas plenumata kaj egaleco estas tiam kaj nur tiam, kiam procezo estas inversigebla. Alivorte: "En termodinamike izolata sistemo entropio neniam malkreskas" Eblas multaj ekvivalentaj vortigoj de tiu leĝo, kvankam la ekvivalenteco ne ĉiam estas tuj videbla. (eo)
 • El segundo principio de la termodinámica ​ expresa que: La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo.​ Este principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente durante el intercambio de calor. Es un principio de la evolución que fue enunciado por primera vez por Sadi Carnot en 1824. Después ha sido objeto de numerosas generalizaciones y formulaciones sucesivas por Clapeyron (1834), Clausius (1850), Lord Kelvin, Ludwig Boltzmann en 1873 y Max Planck (véase la historia de la termodinámica y la mecánica estadística), a lo largo del siglo XIX y hasta el presente. (es)
 • The second law of thermodynamics is a physical law based on universal experience concerning heat and energy interconversions. One simple statement of the law is that heat always moves from hotter objects to colder objects (or "downhill"), unless energy is supplied to reverse the direction of heat flow. Another definition is: "Not all heat energy can be converted into work in a cyclic process." The second law of thermodynamics allows the definition of the concept of thermodynamic temperature, relying also on the zeroth law of thermodynamics. (en)
 • Hukum termodinamika kedua adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa adalah tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah; dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah (dapat dibalikkan arahnya).Sebagai contoh jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuh nya akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Akan tetapi beruang tersebut tidak dapat mengambil kalor dari salju tersebut untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari panas ke dingin. Satu aplikasi penting (in)
 • Le deuxième principe de la thermodynamique (également connu sous le nom de deuxième loi de la thermodynamique ou principe de Carnot) établit l'irréversibilité des phénomènes physiques, en particulier lors des échanges thermiques. C'est un principe d'évolution qui fut énoncé pour la première fois par Sadi Carnot en 1824. Il a depuis fait l'objet de nombreuses généralisations et formulations successives par Clapeyron (1834), Clausius (1850), Lord Kelvin, Ludwig Boltzmann en 1873 et Max Planck (voir Histoire de la thermodynamique et de la mécanique statistique), tout au long du XIXe siècle et au-delà jusqu'à nos jours. (fr)
 • Il secondo principio della termodinamica è un principio della termodinamica secondo il quale molti eventi termodinamici, come ad esempio il passaggio di calore da un corpo caldo ad un corpo freddo, sono irreversibili. A differenza di altre leggi fisiche quali la legge di gravitazione universale o le equazioni di Maxwell, il secondo principio è fondamentalmente legato alla freccia del tempo. (it)
 • De tweede wet van de thermodynamica, ook wel Tweede Hoofdwet genoemd, is een fundamentele wetmatigheid gebaseerd op de volgende elementaire macroscopische waarnemingen: * warmte stroomt van nature van warme naar koude gebieden en nooit spontaan van koud naar warm. * arbeid kan wel volledig in warmte, maar omgekeerd kan warmte nooit volledig in arbeid worden omgezet (dit feit werd met name ontdekt bij de ontwikkeling van de stoommachine) Deze wet betekent ook dat zelforganisatie in een chaotisch systeem alleen mogelijk is als er energie van buiten het systeem wordt toegevoegd. (nl)
 • A segunda lei da termodinâmica ou segundo princípio da termodinâmica expressa, de uma forma concisa, que "a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo, até alcançar um valor máximo". Mais sensivelmente, quando uma parte de um sistema fechado interage com outra parte, a energia tende a dividir-se por igual, até que o sistema alcance um equilíbrio termodinâmico. (pt)
 • Termodynamikens andra huvudsats innebär att ett isolerat systems entropi aldrig minskar; isolerade system tenderar att utvecklas mot termodynamisk jämvikt, ett tillstånd av maximal entropi. Ingen process är möjlig vars enda resultat är att värme tas från en reservoar och helt omvandlas till arbete. En (tänkt) maskin som bryter mot denna naturlag kallas en perpetuum mobile av andra slaget. (sv)
 • Второ́е нача́ло термодина́мики (второй закон термодинамики) устанавливает существование энтропии как функции состояния термодинамической системы и вводит понятие абсолютной термодинамической температуры, то есть «второе начало представляет собой закон об энтропии» и её свойствах. В изолированной системе энтропия либо остаётся неизменной, либо возрастает (в ), достигая максимума при установлении термодинамического равновесия (закон возрастания энтропии). Встречающиеся в литературе различные формулировки второго начала термодинамики являются частными следствиями закона возрастания энтропии. (ru)
 • Дру́гий зако́н термодина́міки встановлює існування ентропії у класичній термодинаміці як функції стану термодинамічної системи і вводить поняття абсолютної термодинамічної температури). Тобто «другий закон є законом про ентропію» і її властивості. В ізольованій системі ентропія залишається або незмінною, або зростає (в нерівноважних процесах), досягаючи максимуму при встановленні термодинамічної рівноваги (закон зростання ентропії) . Різні формулювання другого закону термодинаміки, що зустрічаються в літературі, є окремі наслідки закону зростання ентропії. (uk)
rdfs:label
 • القانون الثاني للديناميكا الحرارية (ar)
 • Segon principi de la termodinàmica (ca)
 • Druhý termodynamický zákon (cs)
 • Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik (de)
 • Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος (el)
 • Dua leĝo de termodinamiko (eo)
 • Segundo principio de la termodinámica (es)
 • Termodinamikaren bigarren legea (eu)
 • Hukum termodinamika kedua (in)
 • Deuxième principe de la thermodynamique (fr)
 • Secondo principio della termodinamica (it)
 • 熱力学第二法則 (ja)
 • 열역학 제2법칙 (ko)
 • Tweede wet van de thermodynamica (nl)
 • Druga zasada termodynamiki (pl)
 • Second law of thermodynamics (en)
 • Segunda lei da termodinâmica (pt)
 • Второе начало термодинамики (ru)
 • Termodynamikens andra huvudsats (sv)
 • Другий закон термодинаміки (uk)
 • 热力学第二定律 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:knownFor of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License