Saxo Grammaticus (c. 1160 – c. 1220), also known as Saxo cognomine Longus, was a Danish historian, theologian and author. He is thought to have been a clerk or secretary to Absalon, Archbishop of Lund, the main advisor to Valdemar I of Denmark. He is the author of the Gesta Danorum, the first full history of Denmark, from which the legend of Amleth would come to inspire the story of Hamlet by Shakespeare.

Property Value
dbo:abstract
 • ساكسو غراماتيكوس هو مؤرخ وشاعر دنماركي عاش تقريبا بين عامي 1150 - 1220، وكتب Gesta Danurum (الأعمال الدنماركية) ويعتبر أهم وأول عمل عن تاريخ الدنمارك وأول مساهمة دنماركية للأدب. (ar)
 • Saxo Grammaticus (nascut entre 1150 i 1157-mort a principis del segle XIII) és un clergue autor de la primera història de Dinamarca coneguda i un dels historiadors més destacats de l'Edat Mitjana europea. Nascut probablement a l'illa de Sjælland, va rebre una educació clàssica (probablement va anar a una universitat) i va entrar al servei del bisbe de Lund, Absalon, a qui va acompanyar en diverses campanyes militars. La seva monumental Gesta Danorum, en setze volums, va ser un encàrrec d'aquest senyor feudal. Narra les gestes heroiques dels danesos seguint el model de l'èpica clàssica, especialment l'Eneida de Virgili, amb un llatí força ornamentat que va ser imitat pels humanistes, que van imprimir i difondre la seva obra. Inclou la història que va inspirar parcialment Hamlet, de Shakespeare. (ca)
 • Saxo Grammaticus (okolo 1140 – okolo 1220) byl dánský letopisec a duchovní. Od roku 1185 sepisoval na zakázku biskupa Absalona 16svazkové dějiny Dánska v latinském jazyce, Gesta Danorum (Činy Dánů), nejranější a nejvýznamnější dánské dějepisné dílo a zároveň prostředek národní identifikace; toto dílo obsahuje též četné zmínky o . (cs)
 • Ο Σάξων ο Γραμματικός ή Σάξων ο Υψηλός (γενν. Σγιέλαν, μετά το 1150 – περί το 1220) ήταν ο κορυφαίος Δανός ιστορικός, θεολόγος και συγγραφέας του Μεσαίωνα. Ήταν κληρικός υπό τις υπηρεσίες του Αμπσαλόν, αρχιεπισκόπου του Λάντ του κυρίου συμβούλου των βασιλέων της Δανίας Βάλντεμαρ Α΄, Κνούτου ΣΤ΄ και Βάλντεμαρ Β΄. Το μικρό του όνομα, το «Σάξων», ήταν συνηθισμένο στην μεσαιωνική Δανία, το Γραμματικός πιθανότατα έχει σχέση με την Λατινική του εκπαίδευση για τις πολλές γνώσεις του, ζούσε σε μια περίοδο δόξας του βασιλείου της Δανίας και μεγάλης του επέκτασης υπό την ηγεσία του αρχιεπισκόπου Αμπσαλόν και των τριών βασιλέων που υπηρέτησε. (el)
 • Saxo Grammaticus (c. 1160 – c. 1220), also known as Saxo cognomine Longus, was a Danish historian, theologian and author. He is thought to have been a clerk or secretary to Absalon, Archbishop of Lund, the main advisor to Valdemar I of Denmark. He is the author of the Gesta Danorum, the first full history of Denmark, from which the legend of Amleth would come to inspire the story of Hamlet by Shakespeare. (en)
 • Sakso Gramatiko aŭ Saxo Grammaticus (ĉ. 1150 – ĉ. 1220) konata ankaŭ kiel Saxo cognomine Longus estis dana historiisto kaj aŭtoro, kvankam eble li estis skribisto aŭ sekretario de , arĉepiskopo de Lund, iam konsilisto de . Li estas la aŭtoro de la unua kompleta historio de Danio nome Gesta Danorum. Tiu estas la plej ambicia literatura entrepreno de mezepoka Danio kaj ĝi estas esenca fonto por la komenca historio de la nacio. Ĝi estas ankaŭ unu el la plej malnovaj konataj verkitaj dokumentoj pri la historio de Estonio kaj de Latvio. (eo)
 • Saxo Grammaticus (* um 1160; † nach 1208) war ein dänischer Geschichtsschreiber und Geistlicher. Wegen seines im Hochmittelalter nicht mehr üblichen geschliffenen, korrekten Lateins erhielt Saxo den Beinamen „Grammaticus“. Saxo entstammte einer Oberschichtsfamilie und studierte in Nordfrankreich. Er trat in den Dienst des Bischofs Absalon von Lund und begleitete diesen als Schreiber auf den dänischen Kriegsfahrten. Ab 1185 verfasste Saxo auf Veranlassung Bischof Absalons die Gesta Danorum, eine 16-bändige Geschichte Dänemarks in lateinischer Sprache. Dabei konnte er die Bibliothek des Erzbistums Lund benutzen. (de)
 • Saxo Gramaticus (gutxi gorabehera 1150 - 1220) XII. mendeko historialari daniarra izan zen. (eu)
 • Saxo Grammaticus o Sajón Gramático (m. 1208) fue un historiador medieval danés de cuya vida personal se conoce muy poco. Se le atribuyen los dieciséis libros de la historia danesa de su época, la Gesta Danorum. En el prefacio de la Gesta Danorum relata que su padre y abuelo sirvieron como guerreros bajo el rey Valdemar I de Dinamarca, y que él mismo serviría a Valdemar II de Dinamarca, de un modo más espiritual. Se cree que nació en Selandia, según citan fuentes posteriores.​ Su elegante latín y sus conocimientos sobre la antigua Roma, presentes en la Gesta Danorum, hacen suponer que recibió su educación fuera de Dinamarca, quizá en alguna de las grandes escuelas eclesiásticas de Francia.​ Sirvió como sacerdote en la catedral de Rothschild.​ Saxo Grammaticus no fue su nombre real, sino que recibió el apelativo Grammaticus, término latino para un maestro de letras, en el Compendium Saxonis de la Chronica Jutensis, hacia 1342. Probablemente fue su versión de la saga del príncipe danés Amled la que inspiró a Shakespeare su Hamlet. (es)
 • Saxo Grammaticus (c. 1150-1220) juga dikenal sebagai longus cognomine Saxo adalah seorang sejarawan Denmark, diperkirakan telah menjadi petugas sekuler atau sekretaris Absalon, Uskup Agung Lund, penasihat utama untuk Valdemar I dari Denmark. Dia adalah penulis sejarah penuh pertama dari Denmark. (in)
 • Saxo Grammaticus, in italiano Sàssone il Grammatico (1150 circa – 1220 circa), è stato uno storico medievale danese. (it)
 • Saxo Grammaticus (Saxon le Grammairien, en latin) (v. 1150 - † v. 1220) est un moine et historien de l'époque médiévale danoise. Il est l'auteur des seize livres d'une histoire des Danois : la Gesta Danorum (la Geste des Danois) considérée comme un véritable chef d'œuvre de la littérature médiévale et source d'information majeure concernant la mythologie nordique et l'histoire du Danemark. (fr)
 • サクソ・グラマティクス(Saxo Grammaticus,1150年 - 1220年)は、中世デンマークの歴史家であるが、その生涯については詳しくはわかっていない。 こんにち『デンマーク人の事績』(Gesta Danorum)の名で知られる全16巻のデンマーク史が彼によって編纂されたと考えられており、この著書の存在が彼を実在の人物とする主な根拠となっている。サクソは大司教アブサロンのもとで働いていたと目されており、彼を支持していた事が明らかになっているが、教会組織の中で占めた地位は不明である。一介の聖職者に過ぎなかったかもしれない。 アブサロンの遺した公文書の中で、サクソという名の聖職者が銀貨2枚半の負債を免除され、現在の西シェラン州ソーレー(Sorø)の修道院から借りていた2冊の書物を返却するように命じられている。これが後年見つかったデンマークの公の記録に残る、同年代に生きた10余人のサクソス(Saxos)あるいはサクソ(Saxo)のうちサクソ・グラマティクスに結びつくであろう唯一のものであるが、この人物がサクソ本人と証明する証拠は存在しない。 また『デンマーク人の事績』でサクソ自身が書くところによると、彼の祖父と父の両者が兵士としてデンマーク王ヴァルデマー1世に仕えていた。サクソも同様ながら、より宗教的な職務でヴァルデマー2世に仕えていたようである。 以上が数少ないサクソ・グラマティクスに関する具体的な記録である。 後年の研究によりシェラン島出身であると断定されているが、 『デンマーク人の事績』の中で洗練されたラテン語を用いていることや著書から古代ローマに関する知識の深さが伺われるため、彼が教育を受けたのはデンマークではなくフランスの大きな神学校ではないかとされている。 なおラテン語で「学者」を意味するグラマティクス(Grammaticus)はサクソの本名ではない。1342年頃に書かれた『ユトランド年代記』(Chronica Jutensis)の『サクソン族概説』(Compedium Saxonis)の中で、彼の優れた表現力を強調するために用いられた愛称である。それが1514年出版されたクリスチャン・ピーダセンの印刷版『デンマーク人の事績』でサクソの名前の一部として用いられるようになり、現在に至っている。 サクソの著書に登場する半ば伝説の英雄「アムレート」(Amleth) の物語は様々な劇作家によって翻案されている。最も著名な作品がウィリアム・シェイクスピアの「ハムレット」である。 (ja)
 • 삭소 그라마티쿠스(Saxo Grammaticus, 1150년경 ~ 1220년경)은 덴마크의 역사가이다. 일생에 대해서는 자세히 알 수 없다. 라틴어로 《덴마크의 역사》을 썼는데 이는 덴마크 중세문학의 유일한 작품으로 그 자료는 옛 이야기노래, 아이슬란드 사람에 의해 만들어진 이야기, 압살론의 전설과 편지, 옛 연대기, 당시에 이르기까지의 덴마크 역사에 관한 저작 등이다. 16권으로 되어 있는데 1-9권은 고대사, 10-13권은 그리스도 교화(敎化)시대, 14-16권은 당시의 일들을 엮어 놓았다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Saxo Grammaticus (ca. 1150 - na 1208) was een Deense middeleeuwse geschiedschrijver aan wie de 16-delige Deense kroniek Gesta Danorum ("daden van de Denen") wordt toegeschreven. Deze geschiedenis van Denemarken tot 1186 (grotendeels gebaseerd op de Vikingsaga's) was de bron voor het verhaal over de semilegendarische Deense prins Hamlet, nu vooral bekend als toneelstuk van William Shakespeare. Samen met het boek Heimskringla van de ongeveer gelijktijdige IJslandse historicus Snorri Sturluson is Saxo's Gesta Danorum een van de belangrijkste bronnen van de vroegste Scandinavische geschiedenis. Een belangrijk verschil is dat de Gesta Danorum nog in het Latijn geschreven werd, terwijl de Heimskringla in het Oudnoords geschreven is. Voor de oudste Scandinavische geschiedenis moet ook het werk van de clericus Adam van Bremen genoemd worden, dat reeds rondom 1070 geschreven werd in het Latijn. Saxo Grammaticus was niet zijn werkelijke naam. Het Latijnse Grammaticus betekent "geleerde" of meer letterlijk "leraar in lezen en schrijven", en werd hem pas toegekend in 14e-eeuwse Deense manuscripten. De naam is blijven beklijven sinds de gedrukte versie van de Gesta Danorum in 1514. In de ("kronieken van Seeland") wordt hij genoemd als Saxo, cognomine Longus ("Saxo, die de lange genoemd wordt"). (nl)
 • Saxo Gramatyk, Sakso Gramatyk (łac. Saxo Grammaticus, także: Saxo cognomine Longus, ur. ok. 1140/50 – zm. 1220/30) – duński średniowieczny historyk i kronikarz. Saxo był również sekretarzem biskupa Absalona. Urodził się prawdopodobnie na Zelandii, a nauki odbierał we Francji. „Saxo Gramatyk” nie jest jego prawdziwym imieniem. Zajmował się literaturą rzymską, jednak jego najważniejszym dziełem jest 16-tomowa spisana po łacinie historia Danii: Gesta Danorum. Kronika ta jest jednocześnie praktycznie jedynym świadectwem istnienia Saxo. Opisał w niej m.in. życie Słowian nadbałtyckich. Gesta Danorum posłużyła za inspirację Szekspirowi przy tworzeniu Hamleta. (pl)
 • Саксон Грамматик (лат. Saxo Grammaticus; ок. 1140 — около 1216 года) — датский летописец, в шестнадцатитомной хронике «Деяния данов» (лат. Gesta Danorum) изложивший древнейшие саги. Один из мотивов был использован Шекспиром для создания трагедии «Гамлет». О личности Саксона Грамматика неизвестно почти ничего, и все упоминания о нём за пределами его собственного труда сомнительны. Непосредственно в «Деяниях данов» говорится лишь, что отец и дед хрониста служили в войске короля Вальдемара I, а сам хронист состоял на службе, но уже не военной, у Вальдемара II. Изощренный стиль латыни Саксона заставляет предполагать, что он получил образование за пределами Дании — вероятно, во Франции. Существует также версия о том, что Саксон был некоторое время секретарем и доверенным лицом епископа Абсалона (Авессалома) — известного церковного деятеля Дании второй половины XII века. Прозвище «Грамматик» впервые дано Саксону в хронике XIV века в знак признания его стилистического мастерства. Характерно то, что «Деяния данов» долгое время оставались почти неизвестными в Дании и впервые были напечатаны в Париже в 1514 году. Только после этого сочинение Саксона в 1575 Андерс Сёренсен Ведель перевёл на датский и его начали изучать на родине. (ru)
 • Saxo, med tillnamnet Grammaticus ("den lärde"), född cirka 1150 eller 1160 (troligen på Själland), död tidigast cirka 1206, var en dansk historiker och författare. Han var sekreterare hos ärkebiskop Absalon av Danmark i Lund och samtida med kung Valdemar den store av Danmark. Saxo är känd för sin danska historia, Gesta Danorum. (sv)
 • 萨克索•格拉玛提库斯 (c. 1150 – c. 1220), 又称Saxo cognomine Longus, 是丹麦史学家,神学家和作家。据说他曾任职过阿布萨隆大主教的神职人员或秘书,也是瓦爾德馬一世最看重的谋臣。丹麦的第一部通史《丹麦人的事迹》(Gesta Danorum)就是他的著作。 (zh)
 • Саксон Граматик (лат. Saxo Grammaticus; біля 1140 — після 1208) — данський хроніст, що у 16-томовій хроніці «Діяння данів» (лат. Gesta Danorum) виклав давні саги. Про особу Саксона Граматика майже нічого невідомо, і всі відомості про нього поза межами його власної праці є сумнівними. У Діяннях… же сказано, що батько-дід хроніста служили у війську короля Вальдемара I, а сам хроніст перебував при дворі короля Вальдемара II. За непрямими ознаками, зокрема з вишуканої латини твору Саксона можна зробити висновок, що автор навчався за межами тогочасної Данії — імовірно в одній з романських країн (Франції, Італії). Додаток до імені Саксон «Граматик» вперше з'явився у хроніці XIV століття, на знак визання його стилістичної майстерності. Один з мотивів твору Саксона Граматика використав Вільям Шекспір при написанні трагедії «Гамлет». (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 73009 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18675 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982989139 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • ساكسو غراماتيكوس هو مؤرخ وشاعر دنماركي عاش تقريبا بين عامي 1150 - 1220، وكتب Gesta Danurum (الأعمال الدنماركية) ويعتبر أهم وأول عمل عن تاريخ الدنمارك وأول مساهمة دنماركية للأدب. (ar)
 • Saxo Grammaticus (okolo 1140 – okolo 1220) byl dánský letopisec a duchovní. Od roku 1185 sepisoval na zakázku biskupa Absalona 16svazkové dějiny Dánska v latinském jazyce, Gesta Danorum (Činy Dánů), nejranější a nejvýznamnější dánské dějepisné dílo a zároveň prostředek národní identifikace; toto dílo obsahuje též četné zmínky o . (cs)
 • Ο Σάξων ο Γραμματικός ή Σάξων ο Υψηλός (γενν. Σγιέλαν, μετά το 1150 – περί το 1220) ήταν ο κορυφαίος Δανός ιστορικός, θεολόγος και συγγραφέας του Μεσαίωνα. Ήταν κληρικός υπό τις υπηρεσίες του Αμπσαλόν, αρχιεπισκόπου του Λάντ του κυρίου συμβούλου των βασιλέων της Δανίας Βάλντεμαρ Α΄, Κνούτου ΣΤ΄ και Βάλντεμαρ Β΄. Το μικρό του όνομα, το «Σάξων», ήταν συνηθισμένο στην μεσαιωνική Δανία, το Γραμματικός πιθανότατα έχει σχέση με την Λατινική του εκπαίδευση για τις πολλές γνώσεις του, ζούσε σε μια περίοδο δόξας του βασιλείου της Δανίας και μεγάλης του επέκτασης υπό την ηγεσία του αρχιεπισκόπου Αμπσαλόν και των τριών βασιλέων που υπηρέτησε. (el)
 • Saxo Grammaticus (c. 1160 – c. 1220), also known as Saxo cognomine Longus, was a Danish historian, theologian and author. He is thought to have been a clerk or secretary to Absalon, Archbishop of Lund, the main advisor to Valdemar I of Denmark. He is the author of the Gesta Danorum, the first full history of Denmark, from which the legend of Amleth would come to inspire the story of Hamlet by Shakespeare. (en)
 • Sakso Gramatiko aŭ Saxo Grammaticus (ĉ. 1150 – ĉ. 1220) konata ankaŭ kiel Saxo cognomine Longus estis dana historiisto kaj aŭtoro, kvankam eble li estis skribisto aŭ sekretario de , arĉepiskopo de Lund, iam konsilisto de . Li estas la aŭtoro de la unua kompleta historio de Danio nome Gesta Danorum. Tiu estas la plej ambicia literatura entrepreno de mezepoka Danio kaj ĝi estas esenca fonto por la komenca historio de la nacio. Ĝi estas ankaŭ unu el la plej malnovaj konataj verkitaj dokumentoj pri la historio de Estonio kaj de Latvio. (eo)
 • Saxo Gramaticus (gutxi gorabehera 1150 - 1220) XII. mendeko historialari daniarra izan zen. (eu)
 • Saxo Grammaticus (c. 1150-1220) juga dikenal sebagai longus cognomine Saxo adalah seorang sejarawan Denmark, diperkirakan telah menjadi petugas sekuler atau sekretaris Absalon, Uskup Agung Lund, penasihat utama untuk Valdemar I dari Denmark. Dia adalah penulis sejarah penuh pertama dari Denmark. (in)
 • Saxo Grammaticus, in italiano Sàssone il Grammatico (1150 circa – 1220 circa), è stato uno storico medievale danese. (it)
 • Saxo Grammaticus (Saxon le Grammairien, en latin) (v. 1150 - † v. 1220) est un moine et historien de l'époque médiévale danoise. Il est l'auteur des seize livres d'une histoire des Danois : la Gesta Danorum (la Geste des Danois) considérée comme un véritable chef d'œuvre de la littérature médiévale et source d'information majeure concernant la mythologie nordique et l'histoire du Danemark. (fr)
 • 삭소 그라마티쿠스(Saxo Grammaticus, 1150년경 ~ 1220년경)은 덴마크의 역사가이다. 일생에 대해서는 자세히 알 수 없다. 라틴어로 《덴마크의 역사》을 썼는데 이는 덴마크 중세문학의 유일한 작품으로 그 자료는 옛 이야기노래, 아이슬란드 사람에 의해 만들어진 이야기, 압살론의 전설과 편지, 옛 연대기, 당시에 이르기까지의 덴마크 역사에 관한 저작 등이다. 16권으로 되어 있는데 1-9권은 고대사, 10-13권은 그리스도 교화(敎化)시대, 14-16권은 당시의 일들을 엮어 놓았다. 이 문서에는 다음커뮤니케이션(현 카카오)에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Saxo, med tillnamnet Grammaticus ("den lärde"), född cirka 1150 eller 1160 (troligen på Själland), död tidigast cirka 1206, var en dansk historiker och författare. Han var sekreterare hos ärkebiskop Absalon av Danmark i Lund och samtida med kung Valdemar den store av Danmark. Saxo är känd för sin danska historia, Gesta Danorum. (sv)
 • 萨克索•格拉玛提库斯 (c. 1150 – c. 1220), 又称Saxo cognomine Longus, 是丹麦史学家,神学家和作家。据说他曾任职过阿布萨隆大主教的神职人员或秘书,也是瓦爾德馬一世最看重的谋臣。丹麦的第一部通史《丹麦人的事迹》(Gesta Danorum)就是他的著作。 (zh)
 • Saxo Grammaticus (nascut entre 1150 i 1157-mort a principis del segle XIII) és un clergue autor de la primera història de Dinamarca coneguda i un dels historiadors més destacats de l'Edat Mitjana europea. Nascut probablement a l'illa de Sjælland, va rebre una educació clàssica (probablement va anar a una universitat) i va entrar al servei del bisbe de Lund, Absalon, a qui va acompanyar en diverses campanyes militars. La seva monumental Gesta Danorum, en setze volums, va ser un encàrrec d'aquest senyor feudal. Narra les gestes heroiques dels danesos seguint el model de l'èpica clàssica, especialment l'Eneida de Virgili, amb un llatí força ornamentat que va ser imitat pels humanistes, que van imprimir i difondre la seva obra. Inclou la història que va inspirar parcialment Hamlet, de Shakespe (ca)
 • Saxo Grammaticus (* um 1160; † nach 1208) war ein dänischer Geschichtsschreiber und Geistlicher. Wegen seines im Hochmittelalter nicht mehr üblichen geschliffenen, korrekten Lateins erhielt Saxo den Beinamen „Grammaticus“. (de)
 • Saxo Grammaticus o Sajón Gramático (m. 1208) fue un historiador medieval danés de cuya vida personal se conoce muy poco. Se le atribuyen los dieciséis libros de la historia danesa de su época, la Gesta Danorum. En el prefacio de la Gesta Danorum relata que su padre y abuelo sirvieron como guerreros bajo el rey Valdemar I de Dinamarca, y que él mismo serviría a Valdemar II de Dinamarca, de un modo más espiritual. Probablemente fue su versión de la saga del príncipe danés Amled la que inspiró a Shakespeare su Hamlet. (es)
 • サクソ・グラマティクス(Saxo Grammaticus,1150年 - 1220年)は、中世デンマークの歴史家であるが、その生涯については詳しくはわかっていない。 こんにち『デンマーク人の事績』(Gesta Danorum)の名で知られる全16巻のデンマーク史が彼によって編纂されたと考えられており、この著書の存在が彼を実在の人物とする主な根拠となっている。サクソは大司教アブサロンのもとで働いていたと目されており、彼を支持していた事が明らかになっているが、教会組織の中で占めた地位は不明である。一介の聖職者に過ぎなかったかもしれない。 アブサロンの遺した公文書の中で、サクソという名の聖職者が銀貨2枚半の負債を免除され、現在の西シェラン州ソーレー(Sorø)の修道院から借りていた2冊の書物を返却するように命じられている。これが後年見つかったデンマークの公の記録に残る、同年代に生きた10余人のサクソス(Saxos)あるいはサクソ(Saxo)のうちサクソ・グラマティクスに結びつくであろう唯一のものであるが、この人物がサクソ本人と証明する証拠は存在しない。 サクソの著書に登場する半ば伝説の英雄「アムレート」(Amleth) の物語は様々な劇作家によって翻案されている。最も著名な作品がウィリアム・シェイクスピアの「ハムレット」である。 (ja)
 • Saxo Grammaticus (ca. 1150 - na 1208) was een Deense middeleeuwse geschiedschrijver aan wie de 16-delige Deense kroniek Gesta Danorum ("daden van de Denen") wordt toegeschreven. Deze geschiedenis van Denemarken tot 1186 (grotendeels gebaseerd op de Vikingsaga's) was de bron voor het verhaal over de semilegendarische Deense prins Hamlet, nu vooral bekend als toneelstuk van William Shakespeare. (nl)
 • Saxo Gramatyk, Sakso Gramatyk (łac. Saxo Grammaticus, także: Saxo cognomine Longus, ur. ok. 1140/50 – zm. 1220/30) – duński średniowieczny historyk i kronikarz. Saxo był również sekretarzem biskupa Absalona. Urodził się prawdopodobnie na Zelandii, a nauki odbierał we Francji. „Saxo Gramatyk” nie jest jego prawdziwym imieniem. Zajmował się literaturą rzymską, jednak jego najważniejszym dziełem jest 16-tomowa spisana po łacinie historia Danii: Gesta Danorum. Kronika ta jest jednocześnie praktycznie jedynym świadectwem istnienia Saxo. Opisał w niej m.in. życie Słowian nadbałtyckich. (pl)
 • Саксон Грамматик (лат. Saxo Grammaticus; ок. 1140 — около 1216 года) — датский летописец, в шестнадцатитомной хронике «Деяния данов» (лат. Gesta Danorum) изложивший древнейшие саги. Один из мотивов был использован Шекспиром для создания трагедии «Гамлет». (ru)
 • Саксон Граматик (лат. Saxo Grammaticus; біля 1140 — після 1208) — данський хроніст, що у 16-томовій хроніці «Діяння данів» (лат. Gesta Danorum) виклав давні саги. Про особу Саксона Граматика майже нічого невідомо, і всі відомості про нього поза межами його власної праці є сумнівними. У Діяннях… же сказано, що батько-дід хроніста служили у війську короля Вальдемара I, а сам хроніст перебував при дворі короля Вальдемара II. За непрямими ознаками, зокрема з вишуканої латини твору Саксона можна зробити висновок, що автор навчався за межами тогочасної Данії — імовірно в одній з романських країн (Франції, Італії). (uk)
rdfs:label
 • ساكسو غراماتيكوس (ar)
 • Saxo Grammaticus (ca)
 • Saxo Grammaticus (cs)
 • Saxo Grammaticus (de)
 • Σάξων ο Γραμματικός (el)
 • Sakso Gramatiko (eo)
 • Saxo Grammaticus (es)
 • Saxo Grammaticus (eu)
 • Saxo Grammaticus (en)
 • Saxo Grammaticus (fr)
 • Saxo Grammaticus (in)
 • Saxo Grammaticus (it)
 • サクソ・グラマティクス (ja)
 • 삭소 그라마티쿠스 (ko)
 • Saxo Grammaticus (nl)
 • Saxo Gramatyk (pl)
 • Saxão Gramático (pt)
 • Саксон Грамматик (ru)
 • Saxo Grammaticus (sv)
 • Саксон Граматик (uk)
 • 萨克索·格拉玛提库斯 (zh)
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbo:writer of
is dbp:sign of
is dbp:writer of
is foaf:primaryTopic of