An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In economics, returns to scale describe what happens to long run returns as the scale of production increases, when all input levels including physical capital usage are variable (able to be set by the firm). The concept of returns to scale arises in the context of a firm's production function. It explains the long run linkage of the rate of increase in output (production) relative to associated increases in the inputs (factors of production). In the long run, all factors of production are variable and subject to change in response to a given increase in production scale. While economies of scale show the effect of an increased output level on unit costs, returns to scale focus only on the relation between input and output quantities.

Property Value
dbo:abstract
 • Der Begriff der Skalenerträge (auch Niveaugrenzprodukt, engl. returns to scale) ist ein Bestandteil der Produktionstheorie. Im Gegensatz zu den Skaleneffekten geben die Skalenerträge die Rate an, mit der sich eine auf wenigstens zwei Produktionsfaktoren beruhende Produktion bei proportionaler Erhöhung aller Produktionsfaktoren erhöht. (de)
 • El término rendimientos de escala aparece en el contexto de la función de producción de una empresa. Hace referencia a los cambios en la producción que resultan de un cambio proporcional en todos los inputs (Elemento que participa en un determinado proceso productivo), cuando todos los inputs aumentan por un factor constante. Si el producto aumenta en el mismo cambio proporcional entonces existen rendimientos constantes de escala (RCS). Si el producto aumenta en menos que el cambio proporcional, existen rendimientos decrecientes de escala (RDS). Si el producto aumenta en más que el cambio proporcional, existen rendimientos crecientes de escala (RCrS). Así, los rendimientos de escala a los que se enfrenta una empresa están impuestos exclusivamente por la tecnología y no están influidos por las decisiones económicas o por las condiciones de mercado. La función de producción de una empresa puede mostrar diferentes tipos de rendimientos de escala para diferentes rangos de producción. Típicamente, puede haber rendimientos crecientes para niveles relativamente bajos de producción, rendimientos decrecientes para niveles relativamente altos de producción, y rendimientos constantes para un nivel de producción entre esos dos rangos. En economía, rendimientos de escala y economías de escala son conceptos relacionados, no obstante, son términos diferentes y no deben ser confundidos. Mientras que los rendimientos de escala se refieren a la relación existente entre la variación de los inputs de producción y la variación del output, relación más expresada en términos físicos, la economía de escala se refiere a la relación existente entre la dimensión de la planta y el costo medio unitario.​ Las economías de escala ponen en relación el costo de producción unitario en función de las cantidades producidas, mientras que los rendimientos de escala ponen en relación las cantidades producidas en función del volumen factores puestos en obra.​ Rendimientos a escala. Reflejan la respuesta del producto total cuando todos los factores se incrementan proporcionalmente. Las propiedades técnicas de la producción en el largo plazo se establecen en torno al concepto de rendimientos a escala. Escala significa el tamaño de la empresa medido por su producción Los rendimientos de escala se refieren a la forma en que varía la producción cuando se altera la escala de producción. Si multiplicamos todos los factores por la cantidad t y la producción se multiplica por esa misma cantidad, hay rendimientos constantes de escala. Se multiplica por una cantidad superior a t, hay rendimientos crecientes de escala, y si se multiplica por una cantidad inferior a t, hay rendimientos decrecientes de escala. Los rendimientos de escala expresan cómo varía la cantidad producida por una empresa a medida que varía el uso de todos los factores que intervienen en el proceso de producción en la misma proporción. No se deben confundir los rendimientos a escala con el producto marginal de un factor. El producto marginal se obtiene modificando un solo factor de producción, mientras que los rendimientos a escala se obtienen modificando todos los factores de producción. (es)
 • Ekonomian, eskala-errendimenduek ekoizpen-faktore guztiak proportzio berdin batean gehitzean, ekoizpena proportzio berean igotzen den adierazten dute. Batera igotako ekoizpen-faktoreen proportzio berean igotzen bada ekoizpena, eskala-errendimendu konstanteak daude; adibidez, ekoizpen-faktore guztiak bikoiztean, ekoizpena ere bikoizten bada. Ekoizpena ekoizpen-faktoreen igoera baino gehiago igotzen bada, eskala-errendimendu gorakorrak daudela edo eskala-ekonomiak gertatzen direla esaten da. Eskala-errendimendu beherakorrak edo eskala-desekonomiak daudela esaten da ekoizpena ekoizpen-faktoreak baino proportzio txikiagoan igotzen direnean. Nabarmendu behar da eskala-errendimenduak aztertzean ekoizpen-faktore guzti guztiak igotzen direla batera. Faktore mota bat konstante mantendu (gehienetan, ) eta bestea aldatzen denean, ekoizpenaren bilakaerak errendimendu beherakorren legeari jarraiki izaten da, zeinaren arabera ekoizpenaren gehikuntzak edo produktibitatea gero eta txikiagoa izango den. Ekoizpen-prozesu batean eskala-ekonomiak sortzeko zenbait arrazoi daude, makinak eta bestelako kapital finkoaren erabilera-maila hobezinera heldu ez izana. Adibidez, 100 lanordu sartuta zelai batean, traktore-erdia dugula (traktorea beraz ezin da erabili), ekoizpena 200 unitatekoa bada; faktoreak bikoiztuz, traktore oso batekin eta 200 lanordu sartuta, seguru asko 200×2=400 baino askoz gehiago ekoiztuko da. Ostera, eskala-desekonomiak sortzeko arrazoietako bat, ekoizpena maila bat gainditzean, ekoizpen prozesua kudeatzeko beharrezko administrazio eta antolakuntzaren zailtasuna izaten da. Eskala-ekonomiak daudenean, murriztu egiten da, kostu marjinala batez besteko kostua baino txikiagoa da eta kostu totala gero eta erritmo txikiagoan gehitzen da, unitateak ekoiztu ahala. batean hiru zati bereizi ohi da: lehenengo zati batean, eskura dauden ekoizpen-faktoreen erabilera eskasa erabiltzen denean, eskala-ekonomiak edo eskala-errendimendu gorakorrak daude; bigarren zati batean, errendimenduak konstanteak dira eta hirugarren zati batean, ekoizpen-faktoreen erabilera erabatekoa denean, eskala-desekonomiak edo eskala-errendimendu beherakorrak daudela esaten da. (eu)
 • In economics, returns to scale describe what happens to long run returns as the scale of production increases, when all input levels including physical capital usage are variable (able to be set by the firm). The concept of returns to scale arises in the context of a firm's production function. It explains the long run linkage of the rate of increase in output (production) relative to associated increases in the inputs (factors of production). In the long run, all factors of production are variable and subject to change in response to a given increase in production scale. While economies of scale show the effect of an increased output level on unit costs, returns to scale focus only on the relation between input and output quantities. There are three possible types of returns to scale: increasing returns to scale, constant returns to scale, and diminishing (or decreasing) returns to scale.If output increases by the same proportional change as all inputs change then there are constant returns to scale (CRS). If output increases by less than the proportional change in all inputs, there are decreasing returns to scale (DRS). If output increases by more than the proportional change in all inputs, there are increasing returns to scale (IRS). A firm's production function could exhibit different types of returns to scale in different ranges of output. Typically, there could be increasing returns at relatively low output levels, decreasing returns at relatively high output levels, and constant returns at some range of output levels between those extremes. In mainstream microeconomics, the returns to scale faced by a firm are purely technologically imposed and are not influenced by economic decisions or by market conditions (i.e., conclusions about returns to scale are derived from the specific mathematical structure of the production function in isolation). (en)
 • In economia, con la locuzione rendimenti di scala (returns to scale) si indica la relazione esistente tra la variazione degli input di produzione in una unità produttiva e la variazione del suo output. Con il termine scala ci si riferisce al volume della produzione. I rendimenti di scala si definiscono: * costanti (constant returns to scale): se ad un aumento (diminuzione) degli input segue un aumento (diminuzione) proporzionale dell'output; * crescenti (increasing returns to scale): se ad un aumento (diminuzione) degli input segue un aumento (diminuzione) più che proporzionale dell'output; * decrescenti (decreasing returns to scale): se ad un aumento (diminuzione) degli input segue un aumento (diminuzione) meno che proporzionale dell'output; In termini più formali, data una generica funzione di produzione , dove K e L sono i fattori di produzione, questa è caratterizzata da rendimenti di scala: * costanti se ; * crescenti se ; * decrescenti se . (it)
 • Efekt skali – miara, określająca zmiany produkcji relatywne do obniżenia kosztów produkcji i zwiększonego wykorzystania środków. Opisuje co się stanie ze skalą produkcji (wielkością produkcji przedsiębiorstwa), kiedy powiększone zostaną nakłady wszystkich czynników. Występuje ścisły związek między efektami skali i zachowaniem funkcji długookresowych przeciętnych kosztów całkowitych. W przedsiębiorstwach, które mają do czynienia z efektami skali w produkcji, długookresowy koszt przeciętny znacznie się zmienia w zależności od produkowanej ilości. Rozróżniamy 3 rodzaje efektów skali: * rosnące – tzw. korzyści skali – występują, gdy długookresowy koszt całkowity spada wraz ze wzrostem produkcji, * malejące – inaczej koszty skali lub niekorzyści skali – straty wynikające ze skali działalności – występują, gdy długookresowy przeciętny koszt całkowity rośnie wraz ze wzrostem produkcji, * stałe – długookresowy przeciętny koszt całkowity jest stały niezależnie od poziomu produkcji. Technologie kapitałochłonne mają rosnące przychody ze skali, a technologie pracochłonne mają stałe lub malejące efekty skali. A więc dla rosnących efektów ze skali na rynku powinniśmy zaobserwować mniejszą liczbę dużych przedsiębiorstw (gdyż charakteryzują się one większą kapitałochłonnością), dla malejących efektów – większą liczbę małych przedsiębiorstw (gdyż wymagają one większych nakładów pracy). Jeśli oba rodzaje przedsiębiorstw mogą istnieć na tym samym rynku, można wywnioskować, że na tym rynku są stałe przychody ze skali. (pl)
 • Skalavkastning, ett sätt att kategorisera olika utifrån hur mycket produktionen ökar när man ökar insatsen av produktionsfaktorer. Om produktionsökningen blir större än ökningen av produktionsfaktorer (exempelvis arbete eller kapital) så talar man om tilltagande skalavkastning, medan det omvända förhållandet benämns avtagande skalavkastning. (sv)
 • Em economia, os retornos de escala e economias de escala estão relacionados, mas são conceitos diferentes, que descrevem o que acontece à medida que a escala de produção aumenta no longo prazo, quando todos os níveis de entrada, incluindo o uso de capital físico, são variáveis (escolhidos pela firma). O conceito de retorno à escala surge no contexto da função de produção de uma empresa. Explica o comportamento da taxa de aumento na produção (produção) em relação ao aumento associado nos insumos (os fatores de produção) no longo prazo. No longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis e sujeitos a mudanças devido a um dado aumento no tamanho (escala). Enquanto as economias de escala mostram o efeito de um aumento no nível de produção nos custos unitários, os retornos para a escala se concentram apenas na relação entre as quantidades de insumos e produção. Existem três tipos possíveis de retornos de escala: retornos crescentes de escala, retornos constantes de escala e retornos decrescentes de escala. Se a produção aumenta pela mesma mudança proporcional que todos os insumos mudam, então há retornos constantes de escala. Se a produção aumentar em menos que a mudança proporcional em todos os insumos, haverá retornos decrescentes de escala. Se a produção aumentar em mais do que a mudança proporcional em todos os insumos, haverá retornos crescentes de escala. A função de produção de uma empresa poderia exibir diferentes tipos de retornos para escalar em diferentes faixas de produção. Normalmente, pode haver retornos crescentes em níveis de saída relativamente baixos, retornos decrescentes em níveis de saída relativamente altos e retornos constantes em um nível de saída entre esses intervalos. Na microeconomia mainstream, os retornos de escala enfrentados por uma empresa são puramente tecnologicamente impostos e não são influenciados por decisões econômicas ou pelas condições de mercado (isto é, conclusões sobre retornos de escala derivam da estrutura matemática específica da função de produção de forma isolada). (pt)
 • 规模报酬是一个形容投入要素变化和产出变化关系的概念。 对于某个给定公司的生产函数,如果产出与投入成相同比率变化,则称为规模报酬恒定,如果产出比例低于投入比例称为规模报酬递减,反之称为规模报酬递增。 (zh)
 • Отдача от масштаба (англ. returns to scale) — показатель, определяющий объем выпуска от изменения масштаба производства. Если увеличивается количество всех факторов в одно и то же число —раз и объем выпуска возрастает также в —раз, то это функция с постоянной отдачей от масштаба. Если выпуск возрастает более чем в —раз, то это возрастающая отдача от масштаба. Если выпуск возрастает менее чем в —раз — это убывающая отдача от масштаба. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1169924 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9891 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1051015907 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Der Begriff der Skalenerträge (auch Niveaugrenzprodukt, engl. returns to scale) ist ein Bestandteil der Produktionstheorie. Im Gegensatz zu den Skaleneffekten geben die Skalenerträge die Rate an, mit der sich eine auf wenigstens zwei Produktionsfaktoren beruhende Produktion bei proportionaler Erhöhung aller Produktionsfaktoren erhöht. (de)
 • Skalavkastning, ett sätt att kategorisera olika utifrån hur mycket produktionen ökar när man ökar insatsen av produktionsfaktorer. Om produktionsökningen blir större än ökningen av produktionsfaktorer (exempelvis arbete eller kapital) så talar man om tilltagande skalavkastning, medan det omvända förhållandet benämns avtagande skalavkastning. (sv)
 • 规模报酬是一个形容投入要素变化和产出变化关系的概念。 对于某个给定公司的生产函数,如果产出与投入成相同比率变化,则称为规模报酬恒定,如果产出比例低于投入比例称为规模报酬递减,反之称为规模报酬递增。 (zh)
 • Отдача от масштаба (англ. returns to scale) — показатель, определяющий объем выпуска от изменения масштаба производства. Если увеличивается количество всех факторов в одно и то же число —раз и объем выпуска возрастает также в —раз, то это функция с постоянной отдачей от масштаба. Если выпуск возрастает более чем в —раз, то это возрастающая отдача от масштаба. Если выпуск возрастает менее чем в —раз — это убывающая отдача от масштаба. (ru)
 • El término rendimientos de escala aparece en el contexto de la función de producción de una empresa. Hace referencia a los cambios en la producción que resultan de un cambio proporcional en todos los inputs (Elemento que participa en un determinado proceso productivo), cuando todos los inputs aumentan por un factor constante. Si el producto aumenta en el mismo cambio proporcional entonces existen rendimientos constantes de escala (RCS). Si el producto aumenta en menos que el cambio proporcional, existen rendimientos decrecientes de escala (RDS). Si el producto aumenta en más que el cambio proporcional, existen rendimientos crecientes de escala (RCrS). Así, los rendimientos de escala a los que se enfrenta una empresa están impuestos exclusivamente por la tecnología y no están influidos por (es)
 • In economics, returns to scale describe what happens to long run returns as the scale of production increases, when all input levels including physical capital usage are variable (able to be set by the firm). The concept of returns to scale arises in the context of a firm's production function. It explains the long run linkage of the rate of increase in output (production) relative to associated increases in the inputs (factors of production). In the long run, all factors of production are variable and subject to change in response to a given increase in production scale. While economies of scale show the effect of an increased output level on unit costs, returns to scale focus only on the relation between input and output quantities. (en)
 • Ekonomian, eskala-errendimenduek ekoizpen-faktore guztiak proportzio berdin batean gehitzean, ekoizpena proportzio berean igotzen den adierazten dute. Batera igotako ekoizpen-faktoreen proportzio berean igotzen bada ekoizpena, eskala-errendimendu konstanteak daude; adibidez, ekoizpen-faktore guztiak bikoiztean, ekoizpena ere bikoizten bada. Ekoizpena ekoizpen-faktoreen igoera baino gehiago igotzen bada, eskala-errendimendu gorakorrak daudela edo eskala-ekonomiak gertatzen direla esaten da. (eu)
 • In economia, con la locuzione rendimenti di scala (returns to scale) si indica la relazione esistente tra la variazione degli input di produzione in una unità produttiva e la variazione del suo output. Con il termine scala ci si riferisce al volume della produzione. I rendimenti di scala si definiscono: In termini più formali, data una generica funzione di produzione , dove K e L sono i fattori di produzione, questa è caratterizzata da rendimenti di scala: * costanti se ; * crescenti se ; * decrescenti se . (it)
 • Efekt skali – miara, określająca zmiany produkcji relatywne do obniżenia kosztów produkcji i zwiększonego wykorzystania środków. Opisuje co się stanie ze skalą produkcji (wielkością produkcji przedsiębiorstwa), kiedy powiększone zostaną nakłady wszystkich czynników. Występuje ścisły związek między efektami skali i zachowaniem funkcji długookresowych przeciętnych kosztów całkowitych. W przedsiębiorstwach, które mają do czynienia z efektami skali w produkcji, długookresowy koszt przeciętny znacznie się zmienia w zależności od produkowanej ilości. Rozróżniamy 3 rodzaje efektów skali: (pl)
 • Em economia, os retornos de escala e economias de escala estão relacionados, mas são conceitos diferentes, que descrevem o que acontece à medida que a escala de produção aumenta no longo prazo, quando todos os níveis de entrada, incluindo o uso de capital físico, são variáveis (escolhidos pela firma). O conceito de retorno à escala surge no contexto da função de produção de uma empresa. Explica o comportamento da taxa de aumento na produção (produção) em relação ao aumento associado nos insumos (os fatores de produção) no longo prazo. No longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis e sujeitos a mudanças devido a um dado aumento no tamanho (escala). Enquanto as economias de escala mostram o efeito de um aumento no nível de produção nos custos unitários, os retornos para a escala (pt)
rdfs:label
 • عوائد الحجم (ar)
 • Skalenertrag (de)
 • Returns to scale (en)
 • Rendimientos de escala (es)
 • Eskala-errendimendu (eu)
 • Rendements d'échelle (fr)
 • Rendimenti di scala (it)
 • Efekt skali (pl)
 • Rendimentos de escala (pt)
 • Отдача от масштаба (ru)
 • Skalavkastning (sv)
 • 规模报酬 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License