In a computer language, a reserved word (also known as a reserved identifier) is a word that cannot be used as an identifier, such as the name of a variable, function, or label – it is "reserved from use". This is a syntactic definition, and a reserved word may have no meaning.

Property Value
dbo:abstract
 • Ο όρος δεσμευμένη λέξη ή λέξη-κλειδί (αγγλικά: reserved word ή reserved identifier ή keyword) στον προγραμματισμό, δηλώνει λέξη (ακολουθία χαρακτήρων) την οποία ο μεταγλωττιστής αντιλαμβάνεται σαν τελεστή κάποιας λειτουργίας. Για παράδειγμα η λέξη if θεωρείται δεσμευμένη και δηλώνει την έναρξη επιλογής. Οι δεσμευμένες λέξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ονόματα μεταβλητών ή σταθερών. Αυτό το λήμμα σχετικό με την Πληροφορική χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε τη Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το! (el)
 • En programlingvoj ŝlosilvorto estas vorta simbolo, kiu rolas estkiel gramatikilo, ekz-e la ordonaj krampoj starto … fino (angle begin … end). Pli precize oni povas difini la ŝlosilvortojn en la terminoj de formala lingvo (ja programlingvoj estas formalaj lingvoj): la ŝlosilvortoj estas tiaj simboloj de la alfabeto de formala lingvo, kiuj el la vidpunkto komunlingva estas kunmetitaj el literoj de homa lingvo. Laŭ la tradicio de Algolo en la tipografiaj publikaĵoj de algoritmoj kaj ĉe redaktado en lingvo-konsciaj redaktiloj la ŝlosilvortojn oni apartigas per graseta tiparfasono. Oni do povas diri, ke la «alfabeto» de Algolo inkludas, interalie: a b c d e f g i j k l m n o p q r s t0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ; : + − / x ÷begin else end if then Ĉi tie je la nivelo de maŝina prezento la vortosimboloj estas kunmetaĵoj kiuj enhavas plurajn literojn; sed je la nivelo de la formala lingvo ili estas atomoj, kiuj neniel rilatas al siaj komponantoj el la prezento maŝina. Tion evidentigas samsencaj programpecoj en Algolo kaj C, kie al la ŝlosilvortoj algolaj respondas simplaj signoj interpunkciaj de C. Jen peco en Algolo: begin ai := if i < 0 then −i else i end Jen la samo en C: { ai = (i < 0 ? -i : i); } En ĉi tiu ekzemploj la algolaj ŝlosilvortoj begin end then else rolas same, kiel la simplaj signoj { } ? : en C. (eo)
 • In a computer language, a reserved word (also known as a reserved identifier) is a word that cannot be used as an identifier, such as the name of a variable, function, or label – it is "reserved from use". This is a syntactic definition, and a reserved word may have no meaning. A closely related and often conflated notion is a keyword, which is a word with special meaning in a particular context. This is a semantic definition. By contrast, names in a standard library but not built into the language are not considered reserved words or keywords. The terms "reserved word" and "keyword" are often used interchangeably – one may say that a reserved word is "reserved for use as a keyword" – and formal use varies from language to language; for this article we distinguish as above. In general reserved words and keywords need not coincide, but in most modern languages keywords are a subset of reserved words, as this makes parsing easier, since keywords cannot be confused with identifiers. In some languages, like C or Python, reserved words and keywords coincide, while in other languages, like Java, all keywords are reserved words, but some reserved words are not keywords – these are "reserved for future use". In yet other languages, such as the older languages ALGOL, FORTRAN and PL/I, there are keywords but no reserved words, with keywords being distinguished from identifiers by other means. This makes parsing more difficult with look-ahead parsers necessary. (en)
 • En los lenguajes informáticos, una palabra reservada es una palabra que tiene un significado gramatical especial para ese lenguaje y no puede ser utilizada como un identificador de objetos en códigos del mismo, como pueden ser las variables. Por ejemplo, en SQL, un usuario no puede ser llamado "group", porque la palabra group es usada para indicar que un identificador se refiere a un grupo, no a un usuario. Al tratarse de una palabra clave su uso queda restringido. Ocasionalmente la especificación de un lenguaje de programación puede tener palabras reservadas que están previstas para un posible uso en futuras versiones. En Java const y goto son palabras reservadas — no tienen significado en Java, pero tampoco pueden ser usadas como identificadores. Al reservar los términos pueden ser implementados en futuras versiones de Java, si se desea, sin que el código fuente más antiguo escrito en Java deje de funcionar. (es)
 • In un linguaggio di programmazione sono dette parole riservate (in inglese reserved words) le parole che non possono essere usate come identificatori. Il concetto di parola riservata (che è meramente sintattico) è collegato al concetto semantico di parola chiave (keyword), che indica una parola la quale individua un costrutto nella sintassi del linguaggio. Nei vari linguaggi di programmazione l'insieme delle parole chiave e quello delle parole riservate hanno spesso molti termini in comune, ma non sono necessariamente sovrapposti. Ad esempio, in FORTRAN le parole chiave non sono riservate, viceversa in Java le parole goto e const sono riservate ma non sono keyword, in quanto non hanno nessun significato nel linguaggio. (it)
 • 予約語(よやくご、英: reserved word)とは、プログラミング言語において字句的には識別子(変数名、関数名、クラス名など)としてのルールを満たしているにもかかわらず、識別子にならない字句要素。 似ている言葉としてキーワードがある。多くのプログラミング言語において予約語とキーワードはほぼ同じものを指すため、しばしば混同されるが両者は異なる概念である。キーワードは言語仕様上特別な意味を持った語のことである。キーワードであっても予約語でないこともあるし、その逆もある。たとえば ECMAScriptでは、class は予約されており予約語だが言語で使われておらずキーワードではない(ECMA-262 では、キーワードは予約語の部分集合で、言語で制御構造などの意味を持つ予約語がキーワードである。Java では使っていなくてもキーワードであり、goto もキーワードである)。SQLには予約されたキーワードと予約されていないキーワードがある。例にも出てきたように、個々の規格によっても両者それぞれ微妙に意味が違うこともある。 予約されているのでユーザーは使えない識別子(つまり、使えないだけで、識別子ではある)という意味で(たとえば、処理系で内部的に使う名前と同じであるとか)「予約語」という語を使っている規格もある。この場合キーワードと予約語は別のものである。 FORTRAN、PL/I のように予約語を持たないプログラミング言語も存在する。また、共通言語基盤( (CLS))にしたがって実装されたC#やVB.NETでは予約語を識別子として利用する構文が用意されている。 (ja)
 • 예약어(豫約語, reserved word)는 컴퓨터 프로그래밍 언어에서 이미 문법적인 용도로 사용되고 있기 때문에 식별자로 사용할 수 없는 단어들이다. 예를 들어 C에서 return은 변수명이나 함수명으로 사용할 수 없다. 그런 단어들은 이다. 때로는 아직 구현되지 않은 명령들을 위하여 예약어를 지정하기도 한다. 예를 들어 자바에는 const와 goto와 같은 예약어가 있는데 이것은 아직 사용되지 않지만 예약어이므로 식별자로 사용될 수 없다. 이것은 나중에 구현될 경우에 기존의 원시 코드를 그대로 이용할 수 있도록 한 것이다. (ko)
 • Em programação de computadores, uma palavra reservada é uma palavra que, em algumas linguagens de programação, não pode ser utilizada como um identificador por ser reservada para uso da gramática da linguagem. Por exemplo, na linguagem de programação Java, um programador não pode utilizar uma variável com o nome for pois esta palavra é reservada para construção de loops. Ela é uma "palavra chave", e por ser de uso restrito, é também uma "palavra reservada". (Em algumas linguagens, como C ou Java, os termos tem o mesmo significado). Algumas vezes a especificação de uma linguagem de programação define palavras reservadas para uso futuro. Na linguagem Java, as palavras const e goto são reservadas; elas não tem nenhum significado para a linguagem mas não podem ser utilizadas como identificadores. Isto permite que estas palavras sejam definidas em versões futuras da linguagem sem que o código já escrito seja afetado. (pt)
 • Зарезерви́рованное сло́во (или ключево́е сло́во) — в языках программирования слово, имеющее специальное значение. Идентификаторы с такими именами запрещены. В лексическом анализе зарезервированное слово фигурирует как одна лексема особого типа. (ru)
 • На комп'ютерній мові зарезервоване слово (також відоме як зарезервований ідентифікатор) — це слово, яке не може використовуватися як ідентифікатор, наприклад, назва змінної, функції або мітки — воно «зарезервоване від використання». Це визначене синтаксисом слово і воно може зовсім не мати значення. Доволі близькими є поняття «зарезервоване слово» та «ключове слово». Ці слова мають спеціальне значення в окремих випадках. Це визначено семантикою. Але імена в стандартній бібліотеці, які не є вбудованими в мову не вважаються зарезервованими чи ключовими словами. Терміни «зарезервоване слово» та «ключове слово» часто використовують як взаємнозамінні. Про зарезервовані слова можна сказати, що вони «зарезервовані для використання як ключові слова», а формальне використання змінюється залежно від мови. В основному зарезервовані та ключові слова не повинні збігатися, але в найновіших мовах ключові слова є підмножиною зарезервованих, це робить парсинг простішим так як не можливо сплутати ключові слова з ідентифікаторами. В деяких мовах, таких як, С чи Python, зарезервовані та ключові слова збігаються, коли в інших мовах, як Java, всі ключові слова є зарезервованими, але деякі зарезервовані слова не є ключовими, вони є «зарезервованими для майбутнього використання». В старіших мовах, ALGOL, FORTRAN, і PL/I, є ключові слова, але немає зарезервованих, ключові слова відрізнялися від ідентифікаторів в інший спосіб. Це робить парсинг більш складним. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 49723 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 24636 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 946999270 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Ο όρος δεσμευμένη λέξη ή λέξη-κλειδί (αγγλικά: reserved word ή reserved identifier ή keyword) στον προγραμματισμό, δηλώνει λέξη (ακολουθία χαρακτήρων) την οποία ο μεταγλωττιστής αντιλαμβάνεται σαν τελεστή κάποιας λειτουργίας. Για παράδειγμα η λέξη if θεωρείται δεσμευμένη και δηλώνει την έναρξη επιλογής. Οι δεσμευμένες λέξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ονόματα μεταβλητών ή σταθερών. Αυτό το λήμμα σχετικό με την Πληροφορική χρειάζεται επέκταση. Βοηθήστε τη Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το! (el)
 • In un linguaggio di programmazione sono dette parole riservate (in inglese reserved words) le parole che non possono essere usate come identificatori. Il concetto di parola riservata (che è meramente sintattico) è collegato al concetto semantico di parola chiave (keyword), che indica una parola la quale individua un costrutto nella sintassi del linguaggio. Nei vari linguaggi di programmazione l'insieme delle parole chiave e quello delle parole riservate hanno spesso molti termini in comune, ma non sono necessariamente sovrapposti. Ad esempio, in FORTRAN le parole chiave non sono riservate, viceversa in Java le parole goto e const sono riservate ma non sono keyword, in quanto non hanno nessun significato nel linguaggio. (it)
 • 예약어(豫約語, reserved word)는 컴퓨터 프로그래밍 언어에서 이미 문법적인 용도로 사용되고 있기 때문에 식별자로 사용할 수 없는 단어들이다. 예를 들어 C에서 return은 변수명이나 함수명으로 사용할 수 없다. 그런 단어들은 이다. 때로는 아직 구현되지 않은 명령들을 위하여 예약어를 지정하기도 한다. 예를 들어 자바에는 const와 goto와 같은 예약어가 있는데 이것은 아직 사용되지 않지만 예약어이므로 식별자로 사용될 수 없다. 이것은 나중에 구현될 경우에 기존의 원시 코드를 그대로 이용할 수 있도록 한 것이다. (ko)
 • Зарезерви́рованное сло́во (или ключево́е сло́во) — в языках программирования слово, имеющее специальное значение. Идентификаторы с такими именами запрещены. В лексическом анализе зарезервированное слово фигурирует как одна лексема особого типа. (ru)
 • In a computer language, a reserved word (also known as a reserved identifier) is a word that cannot be used as an identifier, such as the name of a variable, function, or label – it is "reserved from use". This is a syntactic definition, and a reserved word may have no meaning. (en)
 • En programlingvoj ŝlosilvorto estas vorta simbolo, kiu rolas estkiel gramatikilo, ekz-e la ordonaj krampoj starto … fino (angle begin … end). Pli precize oni povas difini la ŝlosilvortojn en la terminoj de formala lingvo (ja programlingvoj estas formalaj lingvoj): la ŝlosilvortoj estas tiaj simboloj de la alfabeto de formala lingvo, kiuj el la vidpunkto komunlingva estas kunmetitaj el literoj de homa lingvo. a b c d e f g i j k l m n o p q r s t0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ; : + − / x ÷begin else end if then Jen peco en Algolo: begin ai := if i < 0 then −i else i end Jen la samo en C: (eo)
 • En los lenguajes informáticos, una palabra reservada es una palabra que tiene un significado gramatical especial para ese lenguaje y no puede ser utilizada como un identificador de objetos en códigos del mismo, como pueden ser las variables. Por ejemplo, en SQL, un usuario no puede ser llamado "group", porque la palabra group es usada para indicar que un identificador se refiere a un grupo, no a un usuario. Al tratarse de una palabra clave su uso queda restringido. (es)
 • 予約語(よやくご、英: reserved word)とは、プログラミング言語において字句的には識別子(変数名、関数名、クラス名など)としてのルールを満たしているにもかかわらず、識別子にならない字句要素。 似ている言葉としてキーワードがある。多くのプログラミング言語において予約語とキーワードはほぼ同じものを指すため、しばしば混同されるが両者は異なる概念である。キーワードは言語仕様上特別な意味を持った語のことである。キーワードであっても予約語でないこともあるし、その逆もある。たとえば ECMAScriptでは、class は予約されており予約語だが言語で使われておらずキーワードではない(ECMA-262 では、キーワードは予約語の部分集合で、言語で制御構造などの意味を持つ予約語がキーワードである。Java では使っていなくてもキーワードであり、goto もキーワードである)。SQLには予約されたキーワードと予約されていないキーワードがある。例にも出てきたように、個々の規格によっても両者それぞれ微妙に意味が違うこともある。 予約されているのでユーザーは使えない識別子(つまり、使えないだけで、識別子ではある)という意味で(たとえば、処理系で内部的に使う名前と同じであるとか)「予約語」という語を使っている規格もある。この場合キーワードと予約語は別のものである。 (ja)
 • Em programação de computadores, uma palavra reservada é uma palavra que, em algumas linguagens de programação, não pode ser utilizada como um identificador por ser reservada para uso da gramática da linguagem. Por exemplo, na linguagem de programação Java, um programador não pode utilizar uma variável com o nome for pois esta palavra é reservada para construção de loops. Ela é uma "palavra chave", e por ser de uso restrito, é também uma "palavra reservada". (Em algumas linguagens, como C ou Java, os termos tem o mesmo significado). (pt)
 • На комп'ютерній мові зарезервоване слово (також відоме як зарезервований ідентифікатор) — це слово, яке не може використовуватися як ідентифікатор, наприклад, назва змінної, функції або мітки — воно «зарезервоване від використання». Це визначене синтаксисом слово і воно може зовсім не мати значення. (uk)
rdfs:label
 • Δεσμευμένη λέξη (υπολογιστές) (el)
 • Ŝlosilvorto (programlingva) (eo)
 • Palabra reservada (es)
 • Reserved word (en)
 • Parola riservata (it)
 • 予約語 (ja)
 • 예약어 (ko)
 • Palavra reservada (pt)
 • Зарезервированное слово (ru)
 • Зарезервоване слово (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of