Pressure ulcers, also known as bedsores, are localized damage to the skin and/or underlying tissue that usually occur over a bony prominence as a result of usually long-term pressure, or pressure in combination with shear or friction. The most common sites are the skin overlying the sacrum, coccyx, heels, and hips, though other sites can be affected, such as the elbows, knees, ankles, back of shoulders, or the back of the cranium.

Property Value
dbo:abstract
 • الناقبة أو قرحة الفراش (بالإنجليزية: bedsore) أو قرحة الاستلقاء (بالإنجليزية: decubitus ulcer) هي عبارة عن تفتح بالجسم نتيجة عدم تدفق الدم بشكل سليم وبالتالي موت طبقات من الجلد, وذلك لأن الجلد يكون تحت ضغط من الفراش أو الكرسي المتحرك أو أي سطح آخر غير مرن لفترة طويلة.ويكون غالبا بأسفل الظهر والأكتاف من الخلف وأكعاب الأقدام وذلك لوجود نتوء عظمي يضغط بفعل وزن الجسم على الخلايا والأنسجة مما يمنع عن هذه الخلايا التروية والتغذية المناسبة بسبب إعاقة جريان الدم في هذه الأنسجة. (ar)
 • Proleženina (dekubitus) je ohraničená oblast poškozené kůže popř. podkožní tkáně. Vzniká v důsledku déletrvajícího působení tlaku zejména na kostní výčnělky, na kterých spočívá největší váha nemocného (např. křížová kost, patní kosti, lopatky, lokty atp.). Ke vzniku proleženiny může docházet také vlivem třecích sil (např. příliš intenzivní mytí či sušení či frotování pokožky nemocného) nebo střižných sil (např. nešetrné posouvání, smýkání nemocného po podložce) působících na pokožku nemocného. Tlak těla proti tvrdé podložce v oblasti kostních výčnělků, tření, ale i střižné síly vedou ke stlačení drobných cévek v kůži a především v tkáních uložených pod kůží. Buňky tkáně v této oblasti jsou pak nedostatečně zásobovány krví, tedy i kyslíkem a živinami a postupně odumírají. Na zániku buněk se velkou měrou podílí také jejich mechanické poškození zapříčiněné právě déletrvajícím působením tlaku. Proleženiny vznikají obvykle velmi rychle, v některých případech dokonce během několika hodin. Některé statistiky uvádějí, že dvě třetiny všech proleženin, vzniklých u nemocných upoutaných na lůžko, se objevují v prvních 14 dnech imobility (nepohyblivosti) nemocného.Proleženina má 4 stádia.V 1 stádiu se projevuje zčervenáním kůže a otoky.V 2 stádiu se projevuje puchýři.V 3 stádiu se tvoří hluboký vřed.Ve 4 stádiu se projevuje nekrózou. Existují řady případů osob, které v důsledku neadekvátní péče způsobující proleženiny zemřely. Faktory ovlivňující vznik proleženin: Přímý tlak, tření, střižná síla, nepohyblivost, věk, poruchy imunity, výživa, tělesná hmotnost cévní faktory, inkontinence (cs)
 • Ein Dekubitus (zu lateinisch decumbere ‚sich niederlegen‘) ist eine lokale Schädigung der Haut und des darunterliegenden Gewebes aufgrund von längerer Druckbelastung, die die Durchblutung der Haut stört. Weitere Bezeichnungen sind Dekubitalgeschwür, Druckgeschwür, Wundliegegeschwür (oder jeweils -ulkus). Bei Dekubitalulzera handelt es sich um chronische Wunden, die vor allem bei Patienten mit verringerter Beweglichkeit auftreten, besonders wenn sie bettlägerig oder auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Sie können auf Pflegefehler hinweisen und werden deshalb auch als Gradmesser der Pflegequalität gewertet. Offene Dekubitalulzera können zur Eintrittspforte für Erreger werden, die nicht nur lokale Infektionen verursachen. Eine Dekubitalläsion kann daher zum Beispiel durch Streuung von Eiterherden über die Blutbahn schwerwiegende und unter Umständen tödliche Folgeerkrankungen wie Lungenentzündung (Pneumonie) oder Blutvergiftung (Sepsis) nach sich ziehen. (de)
 • Pressure ulcers, also known as bedsores, are localized damage to the skin and/or underlying tissue that usually occur over a bony prominence as a result of usually long-term pressure, or pressure in combination with shear or friction. The most common sites are the skin overlying the sacrum, coccyx, heels, and hips, though other sites can be affected, such as the elbows, knees, ankles, back of shoulders, or the back of the cranium. Pressure ulcers occur due to pressure applied to soft tissue resulting in completely or partially obstructed blood flow to the soft tissue. Shear is also a cause, as it can pull on blood vessels that feed the skin. Pressure ulcers most commonly develop in individuals who are not moving about, such as those who are on chronic bedrest or consistently use a wheelchair. It is widely believed that other factors can influence the tolerance of skin for pressure and shear, thereby increasing the risk of pressure ulcer development. These factors are protein-calorie malnutrition, microclimate (skin wetness caused by sweating or incontinence), diseases that reduce blood flow to the skin, such as arteriosclerosis, or diseases that reduce the sensation in the skin, such as paralysis or neuropathy. The healing of pressure ulcers may be slowed by the age of the person, medical conditions (such as arteriosclerosis, diabetes or infection), smoking or medications such as anti-inflammatory drugs. Although often prevented and treatable if detected early, pressure ulcers can be very difficult to prevent in critically ill people, frail elders and individuals with impaired mobility such as wheelchair users (especially where spinal injury is involved). Primary prevention is to redistribute pressure by regularly turning the person. The benefit of turning to avoid further sores is well documented since at least the 19th century. In addition to turning and re-positioning the person in the bed or wheelchair, eating a balanced diet with adequate protein and keeping the skin free from exposure to urine and stool is very important. The rate of pressure ulcers in hospital settings is high; the prevalence in European hospitals ranges from 8.3% to 23%, and the prevalence is 26% in Canadian healthcare settings. In 2013, there were 29,000 documented deaths from pressure ulcers globally, up from 14,000 deaths in 1990. (en)
 • Una escara es una porción de tejido necrosado que aparece en la piel, el tejido subcutáneo o la mucosa.​ Es un tipo de lesión secundaria de la piel, al producirse a partir de una lesión patológica previa o primaria. El término no designa a una enfermedad concreta, sino que es un signo clínico. (es)
 • Is éard atá in anacair leapa (nó brúchneá) ná paiste othrasaithe craicinn is fíocháin fhochraicnigh os cionn starraiceachta cnámhaí a tharlaíonn in othair chróilí nó neamhaireachtálacha muna bhfaigheann siad cúram ceart cuí. Tarlaíonn an lot mar thoradh ar an mbrú a laghdaíonn soláthar fola don réigiún sin. Cnámha an chromáin is na sáile a bhíonn ciontach as go minic. Tarlaíonn sé do suas le 4% de na hothair a ghlactar isteach in ospidéil, go mór mór seandaoine is suas le 10% d'othair ortaipéideacha. Cosnaíonn sé na céadta milliún in aghaidh na bliana cóireáil a sholáthar, gan an crá breise do na hothair a bhfuil deacrachtaí eile acu a chur san áireamh. (ga)
 • Une escarre [pressure ulcer en anglais], parfois appelée plaie de lit ou ulcère de décubitus, ou encore plaie de pression au Québec, est une lésion cutanée d'origine ischémique liée à une compression des tissusmous entre un plan dur et les saillies osseuses. L'escarre est décrite selon quatre stades, comme une plaie de dedans en dehors de forme conique (une partie des lésions n'est pas visible), à base profonde, ce qui la différencie des abrasions cutanées. Son origine est multifactorielle, cependant le rôle de la compression tissulaire associée à une perte de mobilité et à la dénutrition est prédominant. Le traitement de l'escarre peut être chirurgical, bien qu'il soit le plus souvent médical et préventif. (fr)
 • La lesione da pressione (o ulcera da decubito) è una lesione tissutale, con evoluzione necrotica, che interessa l'epidermide, il derma e gli strati sottocutanei, fino a raggiungere, nei casi più gravi, la muscolatura e le ossa. Piuttosto comunemente è detta anche "piaga". (it)
 • 褥瘡(じょくそう、英: Bedsore, Pressure sore, Pressure ulcer、羅: Decubitus ulcer)は、臨床的には、患者が長期にわたり同じ体勢で寝たきり等になった場合、体と支持面(多くはベッド)との接触局所で血行が不全となって、周辺組織に壊死を起こすものをいう。一般には床ずれ(とこずれ)とも呼ばれる。「褥創」と書かれることもあるが、日本褥瘡学会は、「創」の字が局所的な創傷を表すのに対し「瘡」の字が全身的な病態を表すとして、後者の使用を推奨している。 褥瘡は偶発性(または突発性)褥瘡と尋常性褥瘡に大別して考察される。前者は健康な個体に一時的な外力が加わって形成されるものとされ、その負荷が除去されれば速やかに治癒が得られるものである。これに対し後者は慢性的に経過し難治であり、そのような治癒遷延をきたすなんらかの要因を持つ患者群に好発・集積する傾向のあるものを言う。以下で考察するのは、主として後者であるが、その前提として正しい鑑別診断が行なわれていることが必須である。 (ja)
 • 욕창(蓐瘡, bedsore, decubitus)은 피부 및 피부 아래 조직에 가해지는 그 아래 뼈로 인한 압력 또는 그 압력과 조합된 마찰로 인해 발생하는 국소적 부상이다. 욕창이 가장 흔히 발생하는 부위는 엉치뼈, 꼬리뼈, 뒤꿈치, 고관절 주위이나, 팔꿈치, 무릎, , 머리뼈 주위에서도 발생할 수 있다. 욕창은 부드러운 조직에 가해지는 압력의 결과 혈류가 부분적 또는 전체적으로 차단되어 발생한다. 욕창은 대개 움직이지 않는 사람, 예컨대 몸져누워 자리보전 중이거나 휠체어를 타고 다니는 사람에게 빈발한다. (ko)
 • Decubitus of druknecrose, doorligwonde, drukwonde of bedzeer is het ontstaan van wonden ten gevolge van druk-, schuif- of wrijfkrachten of combinatie ervan op het weefsel. Door voortdurende druk worden kleine bloedvaatjes dichtgedrukt. Het weefsel krijgt dan te weinig zuurstof en voedingsstoffen met als gevolg dat de huid en onderliggende weefsels afsterven. Het is dus niet zozeer een huidletsel (al gaat het daarmee wel gepaard), maar wel een afsterven van onderhuids weefsel en spieren. Factoren die bijdragen aan het ontstaan van decubitus zijn de duur van de druk op het weefsel, de kracht van de druk- of schuifkrachten, voedingstoestand, mate van bewustzijn, mobiliteit, doorbloeding, het gewicht van de persoon, weefseltolerantie en medicijngebruik. Er zijn plaatsen op het lichaam die extra gevoelig zijn voor decubitus. Dit zijn met name plaatsen waar het botweefsel dicht aan de oppervlakte ligt; stuit, hielen, ellebogen, schouderblad, heup, enkel en achterhoofd, maar ook andere plaatsen waar langdurig druk wordt uitgeoefend op het lichaam. Wanneer een patiënt in een ziekenhuis decubitus krijgt, verlengt dat de verpleegduur. Bovendien hebben patiënten met decubitus relatief veel zorg nodig. (nl)
 • Odleżyna (łac. decubitus) – jest to ognisko martwicy przechodzące w owrzodzenie skóry, tkanki podskórnej, a nawet mięśni i kości, przeważnie wtórnie zakażone, które powstaje na skutek długotrwałego ucisku i związanego z tym niedotlenienia tkanek. Odleżyny mogą powstawać również w obrębie błony śluzowej. Odleżyny powstają w miejscach, w których części kostne stykają się z podłożem. Najczęściej powstają w okolicy kości krzyżowej, pośladków, na piętach i kostkach. Odleżyny najczęściej występują u chorych obłożnie, tych którzy mają trudności z poruszaniem się w łóżku i nieprzytomnych. (pl)
 • A palavra escara é um termo antigo, sendo usado atualmente para descrever a necrose escura que recobre a úlcera por pressão, assim conhecida atualmente. É provocada por pressão local permanente, geralmente nas proeminências ósseas resultando em danos nos tecidos subcutâneo, músculos, articulações e ossos, causando a morte dos tecidos (necrose). É um problema frequente em pessoas com lesão medular pois a falta de sensibilidade e controle de parte do corpo favorece a manutenção da mesma posição por muitas horas e a própria cadeira de rodas faz pressão sobre o corpo. Também comum na diabetes especialmente nos que forem obesos, nas idades avançadas e nos sedentários. (pt)
 • Trycksår (tidigare liggsår eller decubitus) är en lokal skada i hud och/eller underliggande vävnad, som uppstått som ett resultat av mekanisk belastning. Vanligen sitter såren över benutskott. Trycksår klassificeras i fyra olika kategorier I-IV. (sv)
 • Пролежень (лат. decubitus) — омертвение (некроз) мягких тканей в результате постоянного давления, сопровождающегося местными нарушениями кровообращения и нервной трофики. (ru)
 • 褥疮(英語:Decubitus ulcer),又称压疮、压力性溃疡(英語:Pressure ulcer),屬於一種皮膚潰瘍,是由于人体皮肤组织长期受压迫(有时伴随擦伤)导致缺血坏死、,常见于因瘫痪或手术而长期卧床的人。防止褥疮的一般手段有:加强营养,常给卧床的人翻身,使用水床以分散压力。治疗褥疮可使用,并寻求医生的专业意见。 (zh)
 • Про́лежень — змертвіння м'яких тканин на місцях, що містяться між виступаючими частинами скелета та поверхнею постілі в ослаблених та тяжкохворих, що тривалий час перебувають у нерухомому положенні. Частіше за все він утворюється на крижах, сідницях, п'ятках, лопатках, а також при неправильно й туго накладених циркулярних гіпсових пов'язках. (uk)
dbo:complications
 • infection
dbo:diseasesDB
 • 10606
dbo:eMedicineSubject
 • med (en)
dbo:eMedicineTopic
 • 2709 (en)
dbo:icd10
 • L89.
dbo:icd9
 • 707.0
dbo:medlinePlus
 • 007071
dbo:meshId
 • D003668
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 902762 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 49891 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985654292 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Stage IV decubitus displaying the tuberosity of the ischium protruding through the tissue, and possible onset of osteomyelitis. (en)
dbp:complications
 • infection (en)
dbp:diseasesdb
 • 10606 (xsd:integer)
dbp:emedicinesubj
 • med (en)
dbp:emedicinetopic
 • 2709 (xsd:integer)
dbp:field
dbp:icd
 • 707 (xsd:integer)
 • (en)
 • L89. (en)
dbp:medlineplus
 • 7071 (xsd:integer)
dbp:meshid
 • D003668 (en)
dbp:name
 • Pressure ulcer (en)
dbp:synonyms
 • Decubiti, decubitus, or decubitous ulcers, pressure injuries, pressure sores, bedsores (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الناقبة أو قرحة الفراش (بالإنجليزية: bedsore) أو قرحة الاستلقاء (بالإنجليزية: decubitus ulcer) هي عبارة عن تفتح بالجسم نتيجة عدم تدفق الدم بشكل سليم وبالتالي موت طبقات من الجلد, وذلك لأن الجلد يكون تحت ضغط من الفراش أو الكرسي المتحرك أو أي سطح آخر غير مرن لفترة طويلة.ويكون غالبا بأسفل الظهر والأكتاف من الخلف وأكعاب الأقدام وذلك لوجود نتوء عظمي يضغط بفعل وزن الجسم على الخلايا والأنسجة مما يمنع عن هذه الخلايا التروية والتغذية المناسبة بسبب إعاقة جريان الدم في هذه الأنسجة. (ar)
 • Una escara es una porción de tejido necrosado que aparece en la piel, el tejido subcutáneo o la mucosa.​ Es un tipo de lesión secundaria de la piel, al producirse a partir de una lesión patológica previa o primaria. El término no designa a una enfermedad concreta, sino que es un signo clínico. (es)
 • Is éard atá in anacair leapa (nó brúchneá) ná paiste othrasaithe craicinn is fíocháin fhochraicnigh os cionn starraiceachta cnámhaí a tharlaíonn in othair chróilí nó neamhaireachtálacha muna bhfaigheann siad cúram ceart cuí. Tarlaíonn an lot mar thoradh ar an mbrú a laghdaíonn soláthar fola don réigiún sin. Cnámha an chromáin is na sáile a bhíonn ciontach as go minic. Tarlaíonn sé do suas le 4% de na hothair a ghlactar isteach in ospidéil, go mór mór seandaoine is suas le 10% d'othair ortaipéideacha. Cosnaíonn sé na céadta milliún in aghaidh na bliana cóireáil a sholáthar, gan an crá breise do na hothair a bhfuil deacrachtaí eile acu a chur san áireamh. (ga)
 • La lesione da pressione (o ulcera da decubito) è una lesione tissutale, con evoluzione necrotica, che interessa l'epidermide, il derma e gli strati sottocutanei, fino a raggiungere, nei casi più gravi, la muscolatura e le ossa. Piuttosto comunemente è detta anche "piaga". (it)
 • 褥瘡(じょくそう、英: Bedsore, Pressure sore, Pressure ulcer、羅: Decubitus ulcer)は、臨床的には、患者が長期にわたり同じ体勢で寝たきり等になった場合、体と支持面(多くはベッド)との接触局所で血行が不全となって、周辺組織に壊死を起こすものをいう。一般には床ずれ(とこずれ)とも呼ばれる。「褥創」と書かれることもあるが、日本褥瘡学会は、「創」の字が局所的な創傷を表すのに対し「瘡」の字が全身的な病態を表すとして、後者の使用を推奨している。 褥瘡は偶発性(または突発性)褥瘡と尋常性褥瘡に大別して考察される。前者は健康な個体に一時的な外力が加わって形成されるものとされ、その負荷が除去されれば速やかに治癒が得られるものである。これに対し後者は慢性的に経過し難治であり、そのような治癒遷延をきたすなんらかの要因を持つ患者群に好発・集積する傾向のあるものを言う。以下で考察するのは、主として後者であるが、その前提として正しい鑑別診断が行なわれていることが必須である。 (ja)
 • 욕창(蓐瘡, bedsore, decubitus)은 피부 및 피부 아래 조직에 가해지는 그 아래 뼈로 인한 압력 또는 그 압력과 조합된 마찰로 인해 발생하는 국소적 부상이다. 욕창이 가장 흔히 발생하는 부위는 엉치뼈, 꼬리뼈, 뒤꿈치, 고관절 주위이나, 팔꿈치, 무릎, , 머리뼈 주위에서도 발생할 수 있다. 욕창은 부드러운 조직에 가해지는 압력의 결과 혈류가 부분적 또는 전체적으로 차단되어 발생한다. 욕창은 대개 움직이지 않는 사람, 예컨대 몸져누워 자리보전 중이거나 휠체어를 타고 다니는 사람에게 빈발한다. (ko)
 • Odleżyna (łac. decubitus) – jest to ognisko martwicy przechodzące w owrzodzenie skóry, tkanki podskórnej, a nawet mięśni i kości, przeważnie wtórnie zakażone, które powstaje na skutek długotrwałego ucisku i związanego z tym niedotlenienia tkanek. Odleżyny mogą powstawać również w obrębie błony śluzowej. Odleżyny powstają w miejscach, w których części kostne stykają się z podłożem. Najczęściej powstają w okolicy kości krzyżowej, pośladków, na piętach i kostkach. Odleżyny najczęściej występują u chorych obłożnie, tych którzy mają trudności z poruszaniem się w łóżku i nieprzytomnych. (pl)
 • Trycksår (tidigare liggsår eller decubitus) är en lokal skada i hud och/eller underliggande vävnad, som uppstått som ett resultat av mekanisk belastning. Vanligen sitter såren över benutskott. Trycksår klassificeras i fyra olika kategorier I-IV. (sv)
 • Пролежень (лат. decubitus) — омертвение (некроз) мягких тканей в результате постоянного давления, сопровождающегося местными нарушениями кровообращения и нервной трофики. (ru)
 • 褥疮(英語:Decubitus ulcer),又称压疮、压力性溃疡(英語:Pressure ulcer),屬於一種皮膚潰瘍,是由于人体皮肤组织长期受压迫(有时伴随擦伤)导致缺血坏死、,常见于因瘫痪或手术而长期卧床的人。防止褥疮的一般手段有:加强营养,常给卧床的人翻身,使用水床以分散压力。治疗褥疮可使用,并寻求医生的专业意见。 (zh)
 • Про́лежень — змертвіння м'яких тканин на місцях, що містяться між виступаючими частинами скелета та поверхнею постілі в ослаблених та тяжкохворих, що тривалий час перебувають у нерухомому положенні. Частіше за все він утворюється на крижах, сідницях, п'ятках, лопатках, а також при неправильно й туго накладених циркулярних гіпсових пов'язках. (uk)
 • Proleženina (dekubitus) je ohraničená oblast poškozené kůže popř. podkožní tkáně. Vzniká v důsledku déletrvajícího působení tlaku zejména na kostní výčnělky, na kterých spočívá největší váha nemocného (např. křížová kost, patní kosti, lopatky, lokty atp.). Ke vzniku proleženiny může docházet také vlivem třecích sil (např. příliš intenzivní mytí či sušení či frotování pokožky nemocného) nebo střižných sil (např. nešetrné posouvání, smýkání nemocného po podložce) působících na pokožku nemocného. Existují řady případů osob, které v důsledku neadekvátní péče způsobující proleženiny zemřely. (cs)
 • Ein Dekubitus (zu lateinisch decumbere ‚sich niederlegen‘) ist eine lokale Schädigung der Haut und des darunterliegenden Gewebes aufgrund von längerer Druckbelastung, die die Durchblutung der Haut stört. Weitere Bezeichnungen sind Dekubitalgeschwür, Druckgeschwür, Wundliegegeschwür (oder jeweils -ulkus). (de)
 • Pressure ulcers, also known as bedsores, are localized damage to the skin and/or underlying tissue that usually occur over a bony prominence as a result of usually long-term pressure, or pressure in combination with shear or friction. The most common sites are the skin overlying the sacrum, coccyx, heels, and hips, though other sites can be affected, such as the elbows, knees, ankles, back of shoulders, or the back of the cranium. (en)
 • Une escarre [pressure ulcer en anglais], parfois appelée plaie de lit ou ulcère de décubitus, ou encore plaie de pression au Québec, est une lésion cutanée d'origine ischémique liée à une compression des tissusmous entre un plan dur et les saillies osseuses. L'escarre est décrite selon quatre stades, comme une plaie de dedans en dehors de forme conique (une partie des lésions n'est pas visible), à base profonde, ce qui la différencie des abrasions cutanées. Le traitement de l'escarre peut être chirurgical, bien qu'il soit le plus souvent médical et préventif. (fr)
 • Decubitus of druknecrose, doorligwonde, drukwonde of bedzeer is het ontstaan van wonden ten gevolge van druk-, schuif- of wrijfkrachten of combinatie ervan op het weefsel. Door voortdurende druk worden kleine bloedvaatjes dichtgedrukt. Het weefsel krijgt dan te weinig zuurstof en voedingsstoffen met als gevolg dat de huid en onderliggende weefsels afsterven. Het is dus niet zozeer een huidletsel (al gaat het daarmee wel gepaard), maar wel een afsterven van onderhuids weefsel en spieren. (nl)
 • A palavra escara é um termo antigo, sendo usado atualmente para descrever a necrose escura que recobre a úlcera por pressão, assim conhecida atualmente. É provocada por pressão local permanente, geralmente nas proeminências ósseas resultando em danos nos tecidos subcutâneo, músculos, articulações e ossos, causando a morte dos tecidos (necrose). (pt)
rdfs:label
 • قرحة فراش (ar)
 • Proleženina (cs)
 • Dekubitus (de)
 • Pressure ulcer (en)
 • Escara (medicina) (es)
 • Escarre (fr)
 • Anacair leapa (ga)
 • 褥瘡 (ja)
 • Lesione da pressione (it)
 • 욕창 (ko)
 • Odleżyna (pl)
 • Decubitus (nl)
 • Escara (pt)
 • Пролежень (ru)
 • Trycksår (sv)
 • Пролежень (uk)
 • 褥疮 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Pressure ulcer (en)
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of