Polish literature is the literary tradition of Poland. Most Polish literature has been written in the Polish language, though other languages used in Poland over the centuries have also contributed to Polish literary traditions, including Latin, Yiddish, Lithuanian, Ukrainian, Belarusian, German and Esperanto. According to Czesław Miłosz, for centuries Polish literature focused more on drama and poetic self-expression than on fiction (dominant in the English speaking world). The reasons were manifold, but mostly rested on historical circumstances of the nation. Polish writers typically have had a more profound range of choices to motivate them to write, including historical cataclysms of extraordinary violence that swept Poland (as the crossroads of Europe); but also, Poland's own collecti

Property Value
dbo:abstract
 • la literatura polonesa és aquella literatura escrita en polonès i en sòl polonès des de l'edat mitjana, per bé que també inclou textos escrits en altres idiomes.La literatura polonesa també inclou obres creades fora del territori de la moderna Polònia per escriptors de parla polonesa. La major part de la literatura polonesa ha estat escrita en polonès, tot i que altres llengües utilitzades a Polònia al llarg dels segles també han contribuït a les tradicions literàries poloneses, incloent el llatí, jiddisch, lituà, ucraïnès, bielorús, alemany i esperanto. D'acord amb Czesław Miłosz, durant segles la literatura polonesa es va centrar més en el drama i en la pròpia expressió de la poesia que en la ficció (dominant en el món de parla anglesa). Les raons van ser múltiples, però sobretot es van centrar en les circumstàncies històriques de la nació. Els escriptors polonesos solen tenir un rang més profund d'opcions per motivar-los a escriure, incloent-hi els cataclismes històrics de violència extraordinària que van escombrar Polònia (com a cruïlla d'Europa); sinó també les pròpies incongruències col·lectives poloneses que reclamen una reacció adequada de les comunitats d'escriptors de qualsevol període determinat. El període de la va començar en la dècada de 1730 i 40 i va arribar al seu punt màxim en la segona meitat del segle XVIII. Entre els principals autors de la Il·lustració polonesa s'inclouen Ignacy Krasicki (1735–1801) and Jan Potocki (1761–1815). El , a diferència del romanticisme a Europa, fou en gran manera un moviment d'independència contra l'ocupació estrangera. Els primers romàntics polonesos van ser fortament influïts per altres romàntics europeus. Entre els escriptors notables s'hi nclouen Adam Mickiewicz, Seweryn Goszczyński, i . En el segon període, molts romàntics polonesos van treballar a l'estranger. Alguns dels poetes més influents foren Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Arran del fallit aixecament de gener, el nou període de va començar a advocar per l'escepticisme i l'exercici de la raó. El període modernista, conegut com a moviment "Jove Polònia" en les arts visuals, la literatura i la música polonesa va començar a existir cap a 1890 i va concloure amb la recuperació de la independència polonesa (1918). Entre els autors més notables d'aquest període es poden esmentar Kazimierz Przerwa-Tetmajer, i Jan Kasprowicz. L'època neorromàntica resta exemplificada per les obres de , Władysław Reymont, Gabriela Zapolska, i Stanisław Wyspiański. El 1905 Henryk Sienkiewicz rebé el Premi Nobel de Literatura pels seus mèrits excepcionals com a escriptor èpic, la qual cosa inspirava un nou sentit d'esperança. La literatura de la Segona República Polonesa (1918-1939) engloba un període curt, tot i que excepcionalment dinàmic, en la consciència literària polonesa. La realitat sociopolítica canvia radicalment amb la recuperació de la independència a Polònia. Els nous escriptors avantguardistes inclouen Tuwim, Witkacy, Gombrowicz, Miłosz, Dąbrowska i Nałkowska. En els anys de l'ocupació alemanya de Polònia (1939-1945) i la invasió soviètica de Polònia, tota la vida artística es va veure molt compromesa. Es van perdre les institucions culturals. De les més de 1.500 publicacions clandestines a Polònia, uens 200 es van dedicar a la literatura.Gran part de la literatura polonesa escrita durant l'ocupació de Polònia només va poder ser impresa després de la finalització de la Segona Guerra Mundial, incloent llibres de Nałkowska, Rudnicki, Borowski i altres. La situació començà a empitjorar dramàticament entre 1949 i 1950 amb la introducció del realisme socialista a Polònia per part del ministre . Polònia va tenir tres autors guanyadors del Premi Nobel a les darreries del segle XX: Isaac Bashevis Singer (1978), Czesław Miłosz (1980) i Wisława Szymborska (1996). (ca)
 • Polská literatura je literaturou spjatou s územím polského státu a psanou příslušníky polského národa (doma i v zahraničí), a to převážně v polštině, ale také v jiných jazycích, jako je staroslověnština, latina, jidiš, němčina, ukrajinština, běloruština, nebo litevština. Tradice literatury na polském území sahá do raného středověku a úzce souvisí s pronikáním křesťanské víry. Literatura v polštině se rozvíjí od 12. století. Polská literatura se může pochlubit čtyřmi Nobelovými cenami za literaturu: Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont (1924), Czesław Miłosz (1980), Wisława Szymborska (1996), někdy se počítá i cena pátá, pro polského rodáka Isaaca Bashevise Singera (1978). (cs)
 • Pola literaturo estas la literatura tradicio de Pollando. Plejparto de ĝiaj verkoj estas en la pola lingvo, sed la tradicion dum jarcentoj multe influis ankaŭ aliaj lingvoj (ekzemple la latina, litova, belarusa, ukraina, hebrea, jida, franca, esperanta kaj angla lingvoj). (eo)
 • Polish literature is the literary tradition of Poland. Most Polish literature has been written in the Polish language, though other languages used in Poland over the centuries have also contributed to Polish literary traditions, including Latin, Yiddish, Lithuanian, Ukrainian, Belarusian, German and Esperanto. According to Czesław Miłosz, for centuries Polish literature focused more on drama and poetic self-expression than on fiction (dominant in the English speaking world). The reasons were manifold, but mostly rested on historical circumstances of the nation. Polish writers typically have had a more profound range of choices to motivate them to write, including historical cataclysms of extraordinary violence that swept Poland (as the crossroads of Europe); but also, Poland's own collective incongruities demanding adequate reaction from the writing communities of any given period. The period of Polish Enlightenment began in the 1730s–40s and peaked in the second half of the 18th century. One of the leading Polish Enlightenment authors included Ignacy Krasicki (1735–1801) and Jan Potocki (1761–1815). Polish Romanticism, unlike Romanticism elsewhere in Europe, was largely a movement for independence against the foreign occupation. Early Polish Romantics were heavily influenced by other European Romantics. Notable writers included Adam Mickiewicz, Seweryn Goszczyński, Tomasz Zan and Maurycy Mochnacki. In the second period, many Polish Romantics worked abroad. Influential poets included Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki and Zygmunt Krasiński. In the aftermath of the failed January uprising, the new period of Polish Positivism began to advocate skepticism and the exercise of reason. The modernist period known as the Young Poland movement in visual arts, literature and music, came into being around 1890, and concluded with the Poland's return to independence (1918). Notable authors included Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanisław Przybyszewski and Jan Kasprowicz. The neo-Romantic era was exemplified by the works of Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Gabriela Zapolska, and Stanisław Wyspiański. In 1905 Henryk Sienkiewicz received a Nobel Prize in literature for his Quo Vadis inspiring a new sense of hope. Literature of the Second Polish Republic (1918–1939) encompasses a short, though exceptionally dynamic period in Polish literary consciousness. The socio-political reality has changed radically with Poland's return to independence. New avant-garde writers included Julian Tuwim, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Maria Dąbrowska and Zofia Nałkowska. In the years of German and Soviet occupation of Poland, all artistic life was dramatically compromised. Cultural institutions were lost. Out of 1,500 clandestine publications in Poland, about 200 were devoted to literature. Much of Polish literature written during the Occupation of Poland appeared in print only after the conclusion of World War II, including books by Nałkowska, Rudnicki, Borowski and others. The situation began to worsen dramatically around 1949–1950 with the introduction of the Stalinist doctrine by minister Sokorski. Poland had three Nobel Prize winning authors in the later 20th century: Isaac Bashevis Singer (1978), Czesław Miłosz (1980) and Wisława Szymborska (1996). In the early 21th century, yet another writer was awarded the Prize: Olga Tokarczuk. (en)
 • Der Begriff polnische Literatur umfasst ca. 1000 Jahre Schrifttum. Bereits im 12. Jahrhundert entstanden die ersten lateinischen Chroniken des polnischen Mittelalters, ferner Heiligenviten, anonyme Gedichte und Lieder, welche aber selten niedergeschrieben wurden. Als Vater der polnischen Literatur gilt der Dichter und Erzähler Mikołaj Rej, der im 16. Jahrhundert lebte und der erste war, der seine Texte auf Polnisch verfasste. Mit seinen Worten A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają (auf Deutsch ungefähr: Mögen die Nationen der Welt wissen, dass Polen keine Gänse sind, dass sie ihre eigene Sprache haben) wollte er einerseits das Interesse der Polen an der eigenen Sprache wecken, andererseits zeigen, dass man in Polen nicht auf Latein zu schreiben braucht. Bis dahin war fast ausschließlich Latein als amtliche Schriftsprache in Gebrauch. (de)
 • Polonierazko literatura da hizkuntza hartaz egindakoa, nagusiki Poloniako idazleekin lotutakoa. Literaturako Nobel saria 1924an Wladyslaw Stanislaw Reymontek, 1980an Czeslaw Milosz-ek eta 1996an Wislawa Szymborska olerkariak eskuratu zuten. (eu)
 • La literatura de Polonia es considerada, después de la literatura rusa, la más importante de las literaturas eslavas, que a su vez también es parte integrante de la literatura occidental. (es)
 • La littérature polonaise est la littérature écrite en polonais, ou en Pologne, ou par des écrivains polonais. (fr)
 • La letteratura polacca è l'insieme di quelle attività indirizzate alla produzione di testi scritti, poetici e in prosa, composte in lingua polacca (della famiglia delle lingue slave). (it)
 • 서(西) 슬라브의 나라 폴란드는 중세 이래 우수한 독자적 문학을 지니고 있다. 폴란드 문학의 독자성을 이해하기 위해서는 이 나라의 영광과 고난으로 가득 찬 역사에 깊은 동정을 보내는 데서부터 시작하지 않으면 안 된다. 예를 들어 19세기를 고찰해 보면, 서구에서는 몇 개의 근대적 국민 국가가 형성되어 제각기 국민 문학이 화려하게 개화한 시대인 데 반해, 폴란드에서는 나라가 망하고 타국의 예속 하에 놓였던 시대였다. 이러한 역사적인 사실을 반영하여 폴란드의 국민 문학은 그 주제를 한결같이 민족 국가의 독립이라는 문제로 집중시켰다. 인간애나 윤리와 같은 일반적 문제도 이 중심 문제에 종속하는 형태로 나타났고, 개인의 고뇌와 비애도 민족의 그것과 동일한 것으로서 표현되고 있다. 이와 같은 폴란드적 헤브라이즘이 낭만주의 문학뿐 아니라 시엔키에비치의 <쿠오 바디스>와 같은 세계적 문학에 있어서조차 기조(基調)를 이루고 있는 사실에 주의하지 않으면 안 된다. 또한 폴란드 문학은 전통적으로 산문보다는 운문에 뛰어나며, 시의 영역에서는 세계 문학 중 유례가 없을 만큼 높은 예술적 수준에 이르고 있으나, 대체로 시는 소설보다 번역이 어렵기 때문에 세계적으로 광범한 애독자를 얻지 못하는 한 요인이 되고 있다. (ko)
 • Literatura polska – literatura piękna spisana w języku polskim i jego dialektach na ziemiach polskich od średniowiecza, choć zalicza się tu także teksty pisane w innych językach (przede wszystkim w łacinie). Do literatury polskiej zaliczane są również dzieła powstałe poza terytorium współczesnej Polski przez literatów posługujących się językiem polskim. (pl)
 • Польская литература — литература, написанная на польском языке либо литература польского народа и Польши, написанная преимущественно на польском языке. (ru)
 • Polens litteratur är litteratur från Polen som huvudsakligen är skriven på polska. Den äldsta polska litteraturen av betydelse skrevs på latin. Under renässansen uppstod dock även en litteratur på polska med diktare som Mikołaj Rej (1505-1569) och Jan Kochanowski (1530-1584). Motreformationen och de politiska katastroferna under 1600- och 1700-talen förlamade emellertid kulturen. Först på 1830-talet fick Polen en betydande diktare i Adam Mickiewicz som tolkade den nya nationalismen i dikter, dramer och det romantiska eposet Pan Tadeusz. Till romantikens poeter hör det nationella lidandets diktare Zygmunt Krasiński och Juliusz Słowacki. Under 1800-talets senare hälft fick Polen en livskraftig dramatik och en rad realistiska berättare, bland andra nobelpristagaren Henryk Sienkiewicz som vann världsrykte med den historiska romanen Quo vadis. Även under 1900-talet var prosan internationellt uppmärksammad med författare som Stefan Żeromski, nobelpristagaren Władysław Reymont och Jerzy Andrzejewski. Inom lyriken märktes bland andra Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert och de nobelprisbelönade Czesław Miłosz och Wisława Szymborska. Den polska dramatiken, främst företrädd av Witold Gombrowicz och absurdisten Sławomir Mrożek, nådde en världspublik. Den alltid livskraftiga prosan hade med författare som Bruno Schulz och Stanisław Lem ofta en dragning åt det fantastiska och groteska. Exilförfattare som Witold Gombrowicz och Czesław Miłosz lästes länge i smyg i Polen, men efter tövädersåret 1956 och särskilt efter 1980 skedde detta mer öppet samtidigt som den polska litteraturen blomstrade och under 1970-talet sammanföll med uppkomsten av en rad underjordiska småförlag. I början av 1980-talet sammanföll Solidaritets motstånd mot kommunistregimen med förnyade frihetskrav inom litteraturen och nobelpriset till Miłosz 1980 stödde tendensen. Senare har dock även yngre poeter som Adam Zagajewski tvingats leva och publicera sig i exil. Uppmärksammade författare under det sena 1900-talet och 2000-talet är förutom Zagajewski bland andra Ryszard Kapuściński, Stefan Chwin, Andrzej Stasiuk och Olga Tokarczuk. (sv)
 • Польська література (пол. Literatura polska) — літературні традиції Польщі. Хоча більша частина польської літератури написана польською мовою, до польської літературної традиції відносяться також твори, написані іншими мовами: на їдиш, литовською мовою, українською, білоруською, німецькою, есперанто та іншими мовами, які століттями використовувалися на території Польщі. До початку XVIII століття основною мовою у польській літературі була латинська, у той час поширена практично по всій Центральній та Західній Європі. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 45387 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 44494 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 977409849 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • Title page of the 1834 edition of Pan Tadeusz by Adam Mickiewicz, the most notable poet among Poland's Romantic bards (en)
dbp:date
 • November 2018 (en)
dbp:reason
 • "Almost" indicates some pre-966 literature does exist; if that is the case, specify what it is. If it doesn't exist, remove the word "almost" (en)
dbp:title
 • Polish literature (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Polská literatura je literaturou spjatou s územím polského státu a psanou příslušníky polského národa (doma i v zahraničí), a to převážně v polštině, ale také v jiných jazycích, jako je staroslověnština, latina, jidiš, němčina, ukrajinština, běloruština, nebo litevština. Tradice literatury na polském území sahá do raného středověku a úzce souvisí s pronikáním křesťanské víry. Literatura v polštině se rozvíjí od 12. století. Polská literatura se může pochlubit čtyřmi Nobelovými cenami za literaturu: Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont (1924), Czesław Miłosz (1980), Wisława Szymborska (1996), někdy se počítá i cena pátá, pro polského rodáka Isaaca Bashevise Singera (1978). (cs)
 • Pola literaturo estas la literatura tradicio de Pollando. Plejparto de ĝiaj verkoj estas en la pola lingvo, sed la tradicion dum jarcentoj multe influis ankaŭ aliaj lingvoj (ekzemple la latina, litova, belarusa, ukraina, hebrea, jida, franca, esperanta kaj angla lingvoj). (eo)
 • Polonierazko literatura da hizkuntza hartaz egindakoa, nagusiki Poloniako idazleekin lotutakoa. Literaturako Nobel saria 1924an Wladyslaw Stanislaw Reymontek, 1980an Czeslaw Milosz-ek eta 1996an Wislawa Szymborska olerkariak eskuratu zuten. (eu)
 • La literatura de Polonia es considerada, después de la literatura rusa, la más importante de las literaturas eslavas, que a su vez también es parte integrante de la literatura occidental. (es)
 • La littérature polonaise est la littérature écrite en polonais, ou en Pologne, ou par des écrivains polonais. (fr)
 • La letteratura polacca è l'insieme di quelle attività indirizzate alla produzione di testi scritti, poetici e in prosa, composte in lingua polacca (della famiglia delle lingue slave). (it)
 • Literatura polska – literatura piękna spisana w języku polskim i jego dialektach na ziemiach polskich od średniowiecza, choć zalicza się tu także teksty pisane w innych językach (przede wszystkim w łacinie). Do literatury polskiej zaliczane są również dzieła powstałe poza terytorium współczesnej Polski przez literatów posługujących się językiem polskim. (pl)
 • Польская литература — литература, написанная на польском языке либо литература польского народа и Польши, написанная преимущественно на польском языке. (ru)
 • Польська література (пол. Literatura polska) — літературні традиції Польщі. Хоча більша частина польської літератури написана польською мовою, до польської літературної традиції відносяться також твори, написані іншими мовами: на їдиш, литовською мовою, українською, білоруською, німецькою, есперанто та іншими мовами, які століттями використовувалися на території Польщі. До початку XVIII століття основною мовою у польській літературі була латинська, у той час поширена практично по всій Центральній та Західній Європі. (uk)
 • la literatura polonesa és aquella literatura escrita en polonès i en sòl polonès des de l'edat mitjana, per bé que també inclou textos escrits en altres idiomes.La literatura polonesa també inclou obres creades fora del territori de la moderna Polònia per escriptors de parla polonesa. (ca)
 • Der Begriff polnische Literatur umfasst ca. 1000 Jahre Schrifttum. Bereits im 12. Jahrhundert entstanden die ersten lateinischen Chroniken des polnischen Mittelalters, ferner Heiligenviten, anonyme Gedichte und Lieder, welche aber selten niedergeschrieben wurden. (de)
 • Polish literature is the literary tradition of Poland. Most Polish literature has been written in the Polish language, though other languages used in Poland over the centuries have also contributed to Polish literary traditions, including Latin, Yiddish, Lithuanian, Ukrainian, Belarusian, German and Esperanto. According to Czesław Miłosz, for centuries Polish literature focused more on drama and poetic self-expression than on fiction (dominant in the English speaking world). The reasons were manifold, but mostly rested on historical circumstances of the nation. Polish writers typically have had a more profound range of choices to motivate them to write, including historical cataclysms of extraordinary violence that swept Poland (as the crossroads of Europe); but also, Poland's own collecti (en)
 • 서(西) 슬라브의 나라 폴란드는 중세 이래 우수한 독자적 문학을 지니고 있다. 폴란드 문학의 독자성을 이해하기 위해서는 이 나라의 영광과 고난으로 가득 찬 역사에 깊은 동정을 보내는 데서부터 시작하지 않으면 안 된다. 예를 들어 19세기를 고찰해 보면, 서구에서는 몇 개의 근대적 국민 국가가 형성되어 제각기 국민 문학이 화려하게 개화한 시대인 데 반해, 폴란드에서는 나라가 망하고 타국의 예속 하에 놓였던 시대였다. 이러한 역사적인 사실을 반영하여 폴란드의 국민 문학은 그 주제를 한결같이 민족 국가의 독립이라는 문제로 집중시켰다. 인간애나 윤리와 같은 일반적 문제도 이 중심 문제에 종속하는 형태로 나타났고, 개인의 고뇌와 비애도 민족의 그것과 동일한 것으로서 표현되고 있다. (ko)
 • Polens litteratur är litteratur från Polen som huvudsakligen är skriven på polska. Den äldsta polska litteraturen av betydelse skrevs på latin. Under renässansen uppstod dock även en litteratur på polska med diktare som Mikołaj Rej (1505-1569) och Jan Kochanowski (1530-1584). Motreformationen och de politiska katastroferna under 1600- och 1700-talen förlamade emellertid kulturen. Först på 1830-talet fick Polen en betydande diktare i Adam Mickiewicz som tolkade den nya nationalismen i dikter, dramer och det romantiska eposet Pan Tadeusz. Till romantikens poeter hör det nationella lidandets diktare Zygmunt Krasiński och Juliusz Słowacki. (sv)
rdfs:label
 • Polish literature (en)
 • Literatura polonesa (ca)
 • Polská literatura (cs)
 • Polnische Literatur (de)
 • Pola literaturo (eo)
 • Literatura de Polonia (es)
 • Polonierazko literatura (eu)
 • Littérature polonaise (fr)
 • Letteratura polacca (it)
 • 폴란드 문학 (ko)
 • Literatura polska (pl)
 • Польская литература (ru)
 • Польська література (uk)
 • Polens litteratur (sv)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:nationality of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of