An Entity of Type: television station, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Platform as a service (PaaS) or application platform as a service (aPaaS) or platform-based service is a category of cloud computing services that allows customers to provision, instantiate, run, and manage a modular bundle comprising a computing platform and one or more applications, without the complexity of building and maintaining the infrastructure typically associated with developing and launching the application(s); and to allow developers to create, develop, and package such software bundles.

Property Value
dbo:abstract
 • المنصة الخدمية فئة من خدمات الحوسبة السحابية التي توفر منصة تتيح للعملاء تطوير وتشغيل وإدارة التطبيقات دون الحاجة لبناء وصيانة البنية الأساسية لتطوير وتشغيل التطبيق. (ar)
 • Plataforma com a servei (de l'anglès platform-as-a-service) es refereix a una categoria de serveis al núvol que proveeix una plataforma de computació completa com a servei. És un model de serveis de computació al núvol, com també ho són SaaS (Software-as-a-service) i IaaS (Infrastructure-as-a-Service). En aquest model, el proveïdor ofereix la xarxa, els servidors, l'emmagatzematge, aplicacions, repositoris, i en definitiva tot el que calgui per a poder hostetjar les aplicacions i serveis creats per als clients. (ca)
 • Als Platform as a Service (PaaS) bezeichnet man eine Dienstleistung, die in der Cloud eine Computer-Plattform für Entwickler von Webanwendungen zur Verfügung stellt. Dabei kann es sich sowohl um schnell einsetzbare Laufzeitumgebungen (typischerweise für Webanwendungen), aber auch um Entwicklungsumgebungen handeln, die mit geringem administrativem Aufwand und ohne Anschaffung der darunterliegenden Hardware und Software genutzt werden können. Sie unterstützen den gesamten Software-Lebenszyklus vom Design über die Entwicklung, den Test, die Auslieferung bis hin zum Betrieb der Webanwendungen über das Internet. Platform as a Service ist ein Teil von Everything as a Service. Einige Angebote umfassen auch Dienste zur kollaborativen Arbeit und Versionierung, zum Monitoring und für die Sicherheit oder Middleware-Dienste zum Speichern von Daten oder für die Kommunikation zwischen Anwendungen. PaaS-Angebote bauen auf einer skalierbaren Infrastruktur (IaaS) von Speicher und Rechenleistung auf und können somit ebenfalls skalieren. Aufbauend auf einer PaaS-Umgebung können Software as a Service (SaaS)-Angebote entstehen. Somit ist PaaS die mittlere Schicht im Cloud Stack. (de)
 • Platform as a Service, zkráceně PaaS, nebo česky platforma jako služba, je model cloud computingu, ve kterých uživatel získá přístup k využívání informačních a technologických platforem: databáze, middleware, vývojové nástroje a testování. V tomto modelu, jsou veškeré infrastruktury informačních technologií, včetně počítačových sítí, serverů, systémů pro ukládání dat, zcela spravovány poskytovatelem. Poskytovatel tak že definuje sadu typy dostupných spotřebitelům a sadu platformy řízené parametry plošiny, a spotřebitelé mají příležitost využít platformu pro vytváření virtuálních kopií instalace, vývoje či testování. (cs)
 • Plate-forme en tant que service Platform as a service (PaaS), ou Plate-forme en tant que service, est l'un des types de cloud computing, principalement destiné aux développeurs ou aux entreprises de développement, où : * l'entité cliente (développeurs ou entreprise) maintient les applications proprement dites ; * le fournisseur cloud maintient la plate-forme d'exécution de ces applications : le matériel du ou des serveurs (la carte mère, la mémoire vive…), les logiciels de base (c'est-à-dire le ou les systèmes d'exploitation, le ou les moteurs de bases de données…) et l'infrastructure (de connexion au réseau, de stockage, de sauvegarde). Ce type de cloud computing permet de mettre à disposition des entités clientes un environnement d'exécution rapidement disponible, en leur laissant la maîtrise des applications qu'elles peuvent installer, configurer et utiliser elles-mêmes. Il se distingue ainsi du modèle SaaS où la même application est mise à disposition des nombreux utilisateurs finaux. La terminologie qui entoure ce type de services est souvent le résultat de publications de cabinet de conseil spécialisés comme Gartner. Le terme PaaS couvre ainsi selon ceux-là un ensemble de services allant du hpaPaaS (High productivity application platform-as-a-service en Anglais, ou Plate-forme applicative de haute productivité en tant que service) en passant par le mbPaaS (platforme orientée services mobiles) ou IoTPaaS qui vise l'Internet des objets. Une première vague de services de ce type a vu son apparition vers 2006-2008 avec Heroku, ou Google App Engine, une seconde vague a vu son apparition avec la démocratisation des Conteneurs Linux autour de 2014 par le projet open-source Docker créé par l'entrepreneur franco-américain Solomon Hykes. Cette deuxième vague tend à se confondre avec un autre mouvement contemporain le Serverless Computing (l'informatique sans serveur) qui propose des promesses similaires (déploiement rapide de code sans la nécessité de configurer l'infrastructure sous-jacente). Dans cette deuxième catégories on peut trouver des services des fournisseurs cloud horizontaux tels que AWS, Google Cloud ou Azure mais aussi des startups comme les français Koyeb ou Platform.sh. (fr)
 • Platform as a service (PaaS) adalah kategori layanan komputasi awan yang menyediakan platform yang memungkinkan pelanggan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa kompleksitas membangun dan memelihara infrastruktur yang biasanya terkait dengan pengembangan dan peluncuran aplikasi. PaaS dapat disampaikan dalam dua cara: sebagai publik layanan cloud dari penyedia, di mana konsumen kontrol penyebaran perangkat lunak dengan sedikit pilihan konfigurasi, dan provider yang menyediakan jaringan, server, penyimpanan, OS, 'middleware' (yaitu; java runtime, .net runtime, integrasi, dll.), database dan layanan lainnya untuk menjadi tuan rumah konsumen aplikasi; atau sebagai layanan pribadi (perangkat lunak atau alat) di dalam firewall, atau sebagai perangkat lunak yang digunakan pada public infrastructure as a service. (in)
 • PaaS(Platform as a Service の略、パースまたはパーズ)とは、インターネットを利用したコンピュータの新しい利用形態の1つである。 PaaSでは、ソフトウェアを構築および稼動させるための土台となるプラットフォームを、インターネット経由のサービスとして提供する。開発者は、プラットフォーム上で構築したサービスを自分の顧客に提供することができる。 具体的には、インフラ、DBMS、ユーザインタフェースなどのシステム開発手段となるツールや、開発したシステムを運用するための環境をインターネットを通じて「サービス」として提供し、月額使用料などの形で収入を得る事業モデルである。 (ja)
 • Platform as a service (PaaS) è una tipologia di architettura a servizi che consiste nel servizio di messa a disposizione di piattaforme di elaborazione (Computing platform) e di . Gli elementi del PaaS permettono di sviluppare, sottoporre a test, implementare e gestire le applicazioni aziendali senza i costi e la complessità associati all'acquisto, alla configurazione, all'ottimizzazione e alla gestione dell'hardware e del software di base. Gli elementi del PaaS possono essere impiegati per lo sviluppo di applicazioni e di servizi applicativi come la collaborazione in team, l'integrazione Web, l'integrazione del database, la sicurezza e la gestione dello stato. Tali servizi possono essere impiegati come una soluzione integrata sul Web. (it)
 • Platform as a service (PaaS) or application platform as a service (aPaaS) or platform-based service is a category of cloud computing services that allows customers to provision, instantiate, run, and manage a modular bundle comprising a computing platform and one or more applications, without the complexity of building and maintaining the infrastructure typically associated with developing and launching the application(s); and to allow developers to create, develop, and package such software bundles. (en)
 • 서비스형 플랫폼(Platform as a Service, PaaS)은 클라우드 컴퓨팅 서비스 분류 중 하나다. 일반적으로 앱을 개발하거나 구현할 때, 관련 인프라를 만들고 유지보수하는 복잡함 없이 애플리케이션을 개발, 실행, 관리할 수 있게 하는 플랫폼을 제공한다. SaaS의 개념을 에도 확장한 방식으로, 개발을 위한 플랫폼을 구축할 필요 없이, 필요한 개발 요소를 웹에서 쉽게 빌려쓸 수 있게 하는 모델이다. 구글이나 네이버, 다음 등에서 제공하는 공개 API가 PaaS의 일종이다. 구글의 '앱 엔진'이나 의 '번지커넥트' 등은 직접 온라인 서비스를 개발에서 배포, 관리 까지 할 수 있는 플랫폼을 제공하고 있다. 애플리케이션을 개발, 실행, 관리할 수 있게 하는 플랫폼 영역을 세개로 분류하면 컨테이너 서비스영역, 컨테이너 운영관리 영역, IaaS 인프라 영역으로 구분하여 제공할 수 있다. (ko)
 • Platform as a Service (PaaS) of Application Platform as a Service (aPaaS) is een vorm van cloud computing die als dienst wordt aangeboden, en biedt een platform aan waarmee klanten applicaties kunnen ontwikkelen, uitvoeren en beheren zonder de complexiteit van het bouwen en onderhouden van de infrastructuur die hier doorgaans mee samengaat. (nl)
 • Platforma jako usługa (ang. platform as a service, w skrócie PaaS) – model usługi chmurowej umożliwiający odbiorcy usług wdrożenie na infrastrukturze chmury aplikacji stworzonych przez siebie lub nabytych, które zostały przygotowane przy użyciu języków programowania, bibliotek, usług i narzędzi obsługiwanych przez dostawcę, w przypadku której odbiorca usług nie zarządza ani nie kontroluje infrastruktury chmury, w tym sieci, serwerów, systemów operacyjnych oraz pamięci masowych, ale ma kontrolę nad wdrożonymi aplikacjami i,ewentualnie, nad ustawieniami konfiguracji dla środowiska udostępnienia aplikacji. Polega na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy; usługa ta skierowana jest przede wszystkim do programistów. W tym modelu sprzedaż gotowego, często dostosowanego do potrzeb użytkownika, kompletu aplikacji nie wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu ani instalacją oprogramowania. Wszystkie potrzebne programy znajdują się na serwerach dostawcy. Klient po swojej stronie ma dostęp do interfejsu (na ogół w postaci ujednoliconego środowiska pracy) poprzez program – klienta. np. przeglądarkę internetową. W tym modelu usługi najczęściej dostępne są dla użytkownika z dowolnego połączonego z internetem komputera. W tym przypadku, klient nie troszczy się o system operacyjny (w tym jego utrzymanie, zarządzanie, patchowanie) a zajmuje się pisaniem aplikacji i ich utrzymaniem. Aplikacje może użytkować sam lub sprzedawać je jako usługi. Przykładem takiej platformy jest jedna z usług dostępnych w ramach Azure Services Platform – Windows Azure, rozwijanej przez Microsoft. Podobny rodzaj chmury oferuje również Google, chociaż w porównaniu do platformy Azure, zakres i możliwości są mniejsze. W wypadku PaaS rozliczamy się za zużycie zasobów (czas procesora, miejsce na dysku, liczbę zapytań czy transfer danych). (pl)
 • Platform as a Service (PaaS, «платформа как услуга») — модель предоставления облачных вычислений, при которой потребитель получает доступ к использованию информационно-технологических платформ: операционных систем, систем управления базами данных, связующему программному обеспечению, средствам разработки и тестирования, размещённым у провайдера. В этой модели вся информационно-технологическая инфраструктура, включая вычислительные сети, серверы, системы хранения, целиком управляется провайдером, провайдером же определяется набор доступных для потребителей видов платформ и набор управляемых параметров платформ, а потребителю предоставляется возможность использовать платформы, создавать их виртуальные экземпляры, устанавливать, разрабатывать, тестировать, эксплуатировать на них прикладное программное обеспечение, при этом динамически изменяя количество потребляемых вычислительных ресурсов. Провайдер облачной платформы может взимать плату с потребителей в зависимости от уровня потребления, тарификация возможна по времени работы приложений потребителя, по объёму обрабатываемых данных и количеству транзакций над ними, по сетевому трафику. Провайдеры облачных платформ достигают экономического эффекта за счёт использования виртуализации и экономии на масштабах, когда из множества потребителей в одно и то же время лишь часть из них активно использует вычислительные ресурсы, потребители — за счёт отказа от капитальных вложений в инфраструктуру и платформы, рассчитанных под пиковую мощность, и непрофильных затрат на непосредственное обслуживание всего комплекса. В 2011 году мировой рынок публичных PaaS оценён в сумму около $700 млн, в числе 10 крупнейших провайдеров указываются Amazon.com , Salesforce.com (Force.com, Heroku, Database.com), , Microsoft (Windows Azure), IBM (Bluemix), Red Hat , VMWare , Google (App Engine), , . В 2012 году в OASIS предложен стандарт для прикладного программного интерфейса управления облачными платформами (англ. cloud application management for platforms), определяющий унифицированные форматы для команд программного управления облачными платформами (таких как запуск, приостановка, запрос на выделение ресурсов). (ru)
 • PaaS — Platform as a Service — em computação, consiste no serviço propriamente dito de hospedagem e implementação de hardware e software, que é usado para prover aplicações (software como serviço) por meio da Internet. Oferece a possibilidade de substituir o paradigma de aplicações tradicional, no qual programas de computador são instalados na máquina do usuário e ficam assim muito mais restritos às configurações de hardware e software disponíveis nela, principalmente ao sistema operacional. Plataforma como serviço é uma das principais formas de contratar a Computação em Nuvem. Considerada um meio termo entre a IaaS - infraestrutura como serviço e SaaS - software como serviço, a plataforma como serviço oferece as licenças de software, infraestrutura, manutenção, sistemas de comunicação e tudo o mais que for necessário para a publicação de um aplicativo/site. A liberdade de configuração e utilização vai depender do fornecedor de PaaS - se for mais ou menos flexível no quanto o usuário pode configurar da plataforma. (pt)
 • Platform as a service (PaaS) är en typ av molntjänst som tillhandahåller en datorplattform och en uppsättning programvarusystem som en service. Tillsammans med Software as a service (SaaS) och traditionell (IaaS), är det en servicemodell inom området molntjänster. I denna modell, skapar användaren programvara med hjälp av verktyg och bibliotek från leverantören. Användaren styr också driftsättning och konfigurering. Leverantören tillhandahåller nätverk, servrar, lagring med flera tjänster. (sv)
 • Платфо́рма як по́слуга (англ. Platform as a service, PaaS) — модель надання хмарних обчислень, при якій споживач отримує доступ до використання інформаційно-технологічних платформ: операційних систем, систем управління базами даних, зв'язного програмного забезпечення, засобів розробки і тестування розміщених у хмарних провайдерах. У цій моделі вся інформаційно-технологічна інфраструктура, включаючи обчислювальні мережі, сервери, системи зберігання, цілком керується провайдером, ним же визначається набір доступних для споживачів видів платформ та набір керованих параметрів платформ, а споживачеві надається можливість використовувати платформи, створювати їх віртуальні екземпляри, встановлювати, розробляти, тестувати, експлуатувати на них прикладне програмне забезпечення, при цьому динамічно змінюючи кількість споживаних обчислювальних ресурсів. Провайдер хмарної платформи може стягувати плату зі споживачів залежно від рівня споживання, тарифікація можлива за часом роботи додатків споживача, за обсягом оброблювальних даних і кількості транзакцій над ними, по мережному трафіку. Провайдери хмарних платформ досягають економічного ефекту за рахунок використання віртуалізації та економії на масштабах, коли з безлічі споживачів в один і той же час лише частина з них активно використовує обчислювальні ресурси, споживачі - за рахунок відмови від капітальних вкладень в інфраструктуру і платформи, розрахованих під пікову потужність і непрофільних витрат на безпосереднє обслуговування всього комплексу. В 2011 році світовий ринок публічних PaaS оцінений в суму близько $ 700 млн, в числі 10 найбільших провайдерів вказуються Amazon.com , Salesforce.com (Force.com, Heroku, Database.com), , Microsoft (Windows Azure), IBM , Red Hat (OpenShift), VMWare (Cloud Foundry), Google (App Engine), , . В 2012 році в OASIS запропонований стандарт для прикладного програмного інтерфейсу управління хмарними платформами CAMP (англ. cloud application managment for platforms), що визначає уніфіковані формати для команд програмного керування хмарними платформами(таких як запуск, припинення, запит на виділення ресурсів). (uk)
 • 平台即服務(英語:platform as a service,缩写:PaaS)是一種雲端運算服務,提供運算平台與解決方案服務。在雲端運算的典型層級中,PaaS層介於軟體即服務與基礎設施即服務之間。 PaaS提供使用者將雲端基礎設施部署與建立至用戶端,或者藉此獲得使用程式語言、程式庫與服務。使用者不需要管理與控制雲端基礎設施(包含網絡、伺服器、作業系統或儲存),但需要控制上層的應用程式部署與應用代管的環境。 PaaS將軟體研發的平台做為一種服務,以軟體即服務(SaaS)模式交付给用户。因此,PaaS也是SaaS模式的一種應用。但是,PaaS的出現可以加快SaaS的發展,尤其是加快SaaS應用的開發速度。 PaaS 提供软件部署平台(runtime),抽象掉了硬件和操作系统细节,可以无缝地扩展(scaling)。开发者只需要关注自己的业务逻辑,不需要关注底层。下面这些都属于 PaaS。 * Heroku * Google App Engine * OpenShift * AWS Elastic Beanstalk (zh)
dbo:wikiPageID
 • 16986024 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 16164 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1015906304 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • المنصة الخدمية فئة من خدمات الحوسبة السحابية التي توفر منصة تتيح للعملاء تطوير وتشغيل وإدارة التطبيقات دون الحاجة لبناء وصيانة البنية الأساسية لتطوير وتشغيل التطبيق. (ar)
 • Plataforma com a servei (de l'anglès platform-as-a-service) es refereix a una categoria de serveis al núvol que proveeix una plataforma de computació completa com a servei. És un model de serveis de computació al núvol, com també ho són SaaS (Software-as-a-service) i IaaS (Infrastructure-as-a-Service). En aquest model, el proveïdor ofereix la xarxa, els servidors, l'emmagatzematge, aplicacions, repositoris, i en definitiva tot el que calgui per a poder hostetjar les aplicacions i serveis creats per als clients. (ca)
 • Platform as a Service, zkráceně PaaS, nebo česky platforma jako služba, je model cloud computingu, ve kterých uživatel získá přístup k využívání informačních a technologických platforem: databáze, middleware, vývojové nástroje a testování. V tomto modelu, jsou veškeré infrastruktury informačních technologií, včetně počítačových sítí, serverů, systémů pro ukládání dat, zcela spravovány poskytovatelem. Poskytovatel tak že definuje sadu typy dostupných spotřebitelům a sadu platformy řízené parametry plošiny, a spotřebitelé mají příležitost využít platformu pro vytváření virtuálních kopií instalace, vývoje či testování. (cs)
 • PaaS(Platform as a Service の略、パースまたはパーズ)とは、インターネットを利用したコンピュータの新しい利用形態の1つである。 PaaSでは、ソフトウェアを構築および稼動させるための土台となるプラットフォームを、インターネット経由のサービスとして提供する。開発者は、プラットフォーム上で構築したサービスを自分の顧客に提供することができる。 具体的には、インフラ、DBMS、ユーザインタフェースなどのシステム開発手段となるツールや、開発したシステムを運用するための環境をインターネットを通じて「サービス」として提供し、月額使用料などの形で収入を得る事業モデルである。 (ja)
 • Platform as a service (PaaS) or application platform as a service (aPaaS) or platform-based service is a category of cloud computing services that allows customers to provision, instantiate, run, and manage a modular bundle comprising a computing platform and one or more applications, without the complexity of building and maintaining the infrastructure typically associated with developing and launching the application(s); and to allow developers to create, develop, and package such software bundles. (en)
 • 서비스형 플랫폼(Platform as a Service, PaaS)은 클라우드 컴퓨팅 서비스 분류 중 하나다. 일반적으로 앱을 개발하거나 구현할 때, 관련 인프라를 만들고 유지보수하는 복잡함 없이 애플리케이션을 개발, 실행, 관리할 수 있게 하는 플랫폼을 제공한다. SaaS의 개념을 에도 확장한 방식으로, 개발을 위한 플랫폼을 구축할 필요 없이, 필요한 개발 요소를 웹에서 쉽게 빌려쓸 수 있게 하는 모델이다. 구글이나 네이버, 다음 등에서 제공하는 공개 API가 PaaS의 일종이다. 구글의 '앱 엔진'이나 의 '번지커넥트' 등은 직접 온라인 서비스를 개발에서 배포, 관리 까지 할 수 있는 플랫폼을 제공하고 있다. 애플리케이션을 개발, 실행, 관리할 수 있게 하는 플랫폼 영역을 세개로 분류하면 컨테이너 서비스영역, 컨테이너 운영관리 영역, IaaS 인프라 영역으로 구분하여 제공할 수 있다. (ko)
 • Platform as a Service (PaaS) of Application Platform as a Service (aPaaS) is een vorm van cloud computing die als dienst wordt aangeboden, en biedt een platform aan waarmee klanten applicaties kunnen ontwikkelen, uitvoeren en beheren zonder de complexiteit van het bouwen en onderhouden van de infrastructuur die hier doorgaans mee samengaat. (nl)
 • Platform as a service (PaaS) är en typ av molntjänst som tillhandahåller en datorplattform och en uppsättning programvarusystem som en service. Tillsammans med Software as a service (SaaS) och traditionell (IaaS), är det en servicemodell inom området molntjänster. I denna modell, skapar användaren programvara med hjälp av verktyg och bibliotek från leverantören. Användaren styr också driftsättning och konfigurering. Leverantören tillhandahåller nätverk, servrar, lagring med flera tjänster. (sv)
 • 平台即服務(英語:platform as a service,缩写:PaaS)是一種雲端運算服務,提供運算平台與解決方案服務。在雲端運算的典型層級中,PaaS層介於軟體即服務與基礎設施即服務之間。 PaaS提供使用者將雲端基礎設施部署與建立至用戶端,或者藉此獲得使用程式語言、程式庫與服務。使用者不需要管理與控制雲端基礎設施(包含網絡、伺服器、作業系統或儲存),但需要控制上層的應用程式部署與應用代管的環境。 PaaS將軟體研發的平台做為一種服務,以軟體即服務(SaaS)模式交付给用户。因此,PaaS也是SaaS模式的一種應用。但是,PaaS的出現可以加快SaaS的發展,尤其是加快SaaS應用的開發速度。 PaaS 提供软件部署平台(runtime),抽象掉了硬件和操作系统细节,可以无缝地扩展(scaling)。开发者只需要关注自己的业务逻辑,不需要关注底层。下面这些都属于 PaaS。 * Heroku * Google App Engine * OpenShift * AWS Elastic Beanstalk (zh)
 • Als Platform as a Service (PaaS) bezeichnet man eine Dienstleistung, die in der Cloud eine Computer-Plattform für Entwickler von Webanwendungen zur Verfügung stellt. Dabei kann es sich sowohl um schnell einsetzbare Laufzeitumgebungen (typischerweise für Webanwendungen), aber auch um Entwicklungsumgebungen handeln, die mit geringem administrativem Aufwand und ohne Anschaffung der darunterliegenden Hardware und Software genutzt werden können. Sie unterstützen den gesamten Software-Lebenszyklus vom Design über die Entwicklung, den Test, die Auslieferung bis hin zum Betrieb der Webanwendungen über das Internet. Platform as a Service ist ein Teil von Everything as a Service. (de)
 • Plate-forme en tant que service Platform as a service (PaaS), ou Plate-forme en tant que service, est l'un des types de cloud computing, principalement destiné aux développeurs ou aux entreprises de développement, où : Ce type de cloud computing permet de mettre à disposition des entités clientes un environnement d'exécution rapidement disponible, en leur laissant la maîtrise des applications qu'elles peuvent installer, configurer et utiliser elles-mêmes. Il se distingue ainsi du modèle SaaS où la même application est mise à disposition des nombreux utilisateurs finaux. (fr)
 • Platform as a service (PaaS) adalah kategori layanan komputasi awan yang menyediakan platform yang memungkinkan pelanggan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa kompleksitas membangun dan memelihara infrastruktur yang biasanya terkait dengan pengembangan dan peluncuran aplikasi. PaaS dapat disampaikan dalam dua cara: sebagai publik layanan cloud dari penyedia, di mana konsumen kontrol penyebaran perangkat lunak dengan sedikit pilihan konfigurasi, dan provider yang menyediakan jaringan, server, penyimpanan, OS, 'middleware' (yaitu; java runtime, .net runtime, integrasi, dll.), database dan layanan lainnya untuk menjadi tuan rumah konsumen aplikasi; atau sebagai layanan pribadi (perangkat lunak atau alat) di dalam firewall, atau sebagai perangkat lunak yang digunakan (in)
 • Platform as a service (PaaS) è una tipologia di architettura a servizi che consiste nel servizio di messa a disposizione di piattaforme di elaborazione (Computing platform) e di . Gli elementi del PaaS permettono di sviluppare, sottoporre a test, implementare e gestire le applicazioni aziendali senza i costi e la complessità associati all'acquisto, alla configurazione, all'ottimizzazione e alla gestione dell'hardware e del software di base. (it)
 • Platforma jako usługa (ang. platform as a service, w skrócie PaaS) – model usługi chmurowej umożliwiający odbiorcy usług wdrożenie na infrastrukturze chmury aplikacji stworzonych przez siebie lub nabytych, które zostały przygotowane przy użyciu języków programowania, bibliotek, usług i narzędzi obsługiwanych przez dostawcę, w przypadku której odbiorca usług nie zarządza ani nie kontroluje infrastruktury chmury, w tym sieci, serwerów, systemów operacyjnych oraz pamięci masowych, ale ma kontrolę nad wdrożonymi aplikacjami i,ewentualnie, nad ustawieniami konfiguracji dla środowiska udostępnienia aplikacji. (pl)
 • PaaS — Platform as a Service — em computação, consiste no serviço propriamente dito de hospedagem e implementação de hardware e software, que é usado para prover aplicações (software como serviço) por meio da Internet. Oferece a possibilidade de substituir o paradigma de aplicações tradicional, no qual programas de computador são instalados na máquina do usuário e ficam assim muito mais restritos às configurações de hardware e software disponíveis nela, principalmente ao sistema operacional. (pt)
 • Platform as a Service (PaaS, «платформа как услуга») — модель предоставления облачных вычислений, при которой потребитель получает доступ к использованию информационно-технологических платформ: операционных систем, систем управления базами данных, связующему программному обеспечению, средствам разработки и тестирования, размещённым у провайдера. В этой модели вся информационно-технологическая инфраструктура, включая вычислительные сети, серверы, системы хранения, целиком управляется провайдером, провайдером же определяется набор доступных для потребителей видов платформ и набор управляемых параметров платформ, а потребителю предоставляется возможность использовать платформы, создавать их виртуальные экземпляры, устанавливать, разрабатывать, тестировать, эксплуатировать на них прикладное пр (ru)
 • Платфо́рма як по́слуга (англ. Platform as a service, PaaS) — модель надання хмарних обчислень, при якій споживач отримує доступ до використання інформаційно-технологічних платформ: операційних систем, систем управління базами даних, зв'язного програмного забезпечення, засобів розробки і тестування розміщених у хмарних провайдерах. У цій моделі вся інформаційно-технологічна інфраструктура, включаючи обчислювальні мережі, сервери, системи зберігання, цілком керується провайдером, ним же визначається набір доступних для споживачів видів платформ та набір керованих параметрів платформ, а споживачеві надається можливість використовувати платформи, створювати їх віртуальні екземпляри, встановлювати, розробляти, тестувати, експлуатувати на них прикладне програмне забезпечення, при цьому динамічно (uk)
rdfs:label
 • المنصة كخدمة (ar)
 • Platform as a service (ca)
 • Platform as a service (cs)
 • Platform as a Service (de)
 • Platform as a service (en)
 • Platform as a service (in)
 • Platform as a service (fr)
 • Platform as a Service (ja)
 • Platform as a service (it)
 • 서비스형 플랫폼 (ko)
 • Platform as a service (nl)
 • Plataforma como serviço (pt)
 • Platforma jako usługa (pl)
 • Платформа как услуга (ru)
 • Platform as a service (sv)
 • Платформа як послуга (uk)
 • 平台即服务 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:products of
is dbp:services of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License