About: Photograph

An Entity of Type: person function, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A photograph (also known as a photo, image, or picture) is an image created by light falling on a photosensitive surface, usually photographic film or an electronic image sensor, such as a CCD or a CMOS chip. Most photographs are now created using a smartphone/camera, which uses a lens to focus the scene's visible wavelengths of light into a reproduction of what the human eye would see. The process and practice of creating such images is called photography.

Property Value
dbo:abstract
 • الصورة الفوتوغرافية (أو الصورة الضوئية أو الصورة الشمسية) هي الصورة التي يحصل عليها من عملية التصوير الضوئي، وذلك بسقوط الضوء على سطح حساس للضوء. بدأ ظهور فن التصوير الضوئي في القرن التاسع عشر، وكانت أول صورة ضوئية ملتقطة هي بعنوان منظر من النافذة في لو غرا وذلك للفرنسي نيسيفور نييبس سنة 1826. كان جون هيرشل هو أول من أطلق اسم فوتوغراف على ذلك النوع من الصور، وذلك سنة 1839، وهو يعني «رسم بالضوء». (ar)
 • Una fotografia o foto és una imatge creada fent incidir llum sobre una superfície sensible a aquesta. És una de les tècniques per obtenir una representació gràfica d'un objecte. Es diferència del gravat, la litografia o el dibuix o altres tècniques manuals, pel fet que la imatge fotogràfica es creat de manera automàtica. La influència del fotògraf és indirecte: pel enquadrament, la llum, la tria del subjecte i les tècniques de correcció. Tot i ser més objectiu que les tècniques manuals, conserva una certa subjectivitat. Segons J. Casares, la fotografia és »l'art de fixar i reproduir per mitjà de reaccions químiques, en superfícies convenientment preparades, les imatges obtingudes en la càmera obscura». La fotografia neix al segle XIX però deriva d'altres tècniques prèvies. Nicéphore Niepce, possiblement va dur a terme la primera fotografia anomenada: La taula posada (1829). Després de la primera guerra mundial, les millores tècniques i la gran expansió de les revistes i els llibres d'art i de viatges il·lustrats, van propiciar el desenvolupament del llenguatge fotogràfic. Que no hagués estat possible sense el desenvolupament de la fotomecànica (segle xix) que va permetre reproduir les fotografies en la impremta. A principi dels anys trenta «Alemanya va ser el país on van treballar els primers grans reporters gràfics i que van donar prestigi a l'ofici». Les revistes alemanyes van ser les que van difondre aquests treballs, que més endavant van influenciar als fotògrafs de revistes com LIFE. Segons Freund, la gran producció de revistes il·lustrades respon al fet que els actes s'han multiplicat a mesura que el món s'ha fet més petit pel desenvolupament de les comunicacions. Una fotografia, legalment és un document, segons la Llei del Patrimoni Històric Espanyol "document és tota expressió en llenguatge natural o convencional i qualsevol altra expressió gràfica, sonora o en imatge recollides en qualsevol tipus de suport material, inclús suports informàtics. S'exclouen els exemplars d'edicions". Segons la NODAC, alhora que assenyala la seva basant informativa, que defineix el document d'arxiu com la informació enregistrada, amb independència del suport o de les seves característiques físiques i intel·lectuals, produïda o rebuda i conservada per una organització o una persona en el desenvolupament de les seves activitats. Hi estableix que trobem “segons el llenguatge utilitzat en elaborar el document el 'Document icònic': Document en què la informació es presenta mitjançant imatges que representen percepcions subjectives en tant que reflecteixen una percepció, una perspectiva o un punt de vista. Inclou dibuixos, cartells, gravats, gràfics, fotografies, etc. “ Una definició amb coincidències amb la de Cruz Mundet, pel seu vincle amb la icona, a la imatge entesa com a signe. Ell inclou dins documents iconogràfics que defineix els com els que utilitzen la imatge, signes no textuals, colors... per representar informació. Les últimes definicions coincideixen a manifestar la diversitat de suports que pot tenir un document, entre ells els fotogràfics. (ca)
 • Argazkia, fotografia edo fotoa argiaren eraginez argiarekiko sentikorra den gainazal batean, orokorrean argazki-filmak edo sentsore elektronikoak (CMOS, ...), sortzen den irudia da. Argazki gehienak argazki-kamera bat erabiliz egiten dira. Argazkiak sortzeko prozesuari argazkigintza deritzo. (eu)
 • Is éard is grianghraf ann ná íomhá a chruthaítear nuair a thiteann solas ar dhromchla fóta-íogair, de ghnáth scannán grianghrafadóireachta nó braiteoir leictreonach íomhánna, mar shampla CCD nó slis CMOS. Sa lá atá inniu ann, úsáidtear fóin póca chun formhór na ngrianghraf a chruthú. Úsáideann siad lionsa chun tonnfhaid solais infheicthe a dhíriú agus an méid a d’fheicfeadh an tsúil dhaonna a atáirgeadh. Tugtar “grianghrafadóireacht” ar an bpróiseas seo. (ga)
 • A photograph (also known as a photo, image, or picture) is an image created by light falling on a photosensitive surface, usually photographic film or an electronic image sensor, such as a CCD or a CMOS chip. Most photographs are now created using a smartphone/camera, which uses a lens to focus the scene's visible wavelengths of light into a reproduction of what the human eye would see. The process and practice of creating such images is called photography. (en)
 • Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. (in)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 사진 (동음이의) 문서를 참고하십시오.)( 포토는 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 포토 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 물리학적으로 사진(寫真 또는 光畵, Photograph)은 물체에서 반사된 빛과 같은 전자기적 발광을 기록재료 위에 기록하여 얻은 빛 그림, 즉 광화상을 말한다. 사진은 보통 사진기로 만들어지는데, 사진기는 빛을 모아 사진 필름이나 CCD 또는 CMOS와 같은 이미지 센서에 초점을 맞추어 상을 맺히게 한다. 그리스어의 'photos'(빛)와 'graphien'(그리다)에서 유래한 말로, 1839년 경이 처음 사용하였다. 한국어에서 '사진'의 뜻은 아래와 같다. 1. * 사진기로 대상의 영상을 인화지에 찍어 내는 기술. 2. * 에 찍힌 피사체의 영상. 3. * 이러한 기술을 도구로 사용하는 예술의 한 분야 등의 뜻을 가진다. 또한 한국어에서는 사진을 찍는 일을 직업으로 하는 사람은 사진사, 예술 활동으로서 사진을 찍는 사람을 사진작가, 사진에 대한 전문 지식과 기술을 갖춘 사람을 사진가로 분류하기도 한다. (ko)
 • 写真(しゃしん、古くは寫眞)とは、人類史上初めて登場した機械映像である。 * 狭義には、穴やレンズを通して、被写体から発される光線を再構成して実像を結ばせ、感光剤に焼きつけたのち、現像処理をして可視化したもの。このとき、感光剤に焼きつけるまでを行う機器は、基本的にカメラと呼ばれる。 * 広義には、電磁波、粒子線などによって成立する、弁別可能で存続性の高い像。 英語の "photograph" という語は、イギリスの天文学者ジョン・ハーシェルが創案した。photo-は「光の」、-graphは「かく(書く、描く)もの」「かかれたもの」という意味で、日本語で「光画」とも訳される。"photograph" から、略して「フォト」と呼ぶこともある。 日本語の「写真」という言葉は、中国語の「真を写したもの」からである。 (ja)
 • Een foto is een afbeelding op een plat vlak vervaardigd door middel van fotografie. Een foto geeft relaties weer van objecten, voorwerpen, mensen of dieren uit de werkelijke wereld zoals gezien door de lens van een camera gedurende een (meestal korte) tijdperiode. De naam fotografie werd voor het eerst genoemd door John Herschel, een Engeland|Engels astronoom, en is gebaseerd op het Griekse φώς (phōs, "licht") en γραφίς (graphis, "pen, kwast"). In de volksmond wordt een foto ook wel een kiekje genoemd, genoemd naar Israël Kiek. (nl)
 • Una foto, o fotografia, è un'immagine creata dalla luce che cade su una superficie fotosensibile, solitamente una pellicola fotografica o un sensore elettronico (come un sensore CCD o un CMOS). Il processo e la pratica per creare tali immagini si chiama fotografia. La maggior parte delle fotografie vengono create utilizzando una fotocamera, che utilizza un obiettivo per focalizzare le lunghezze d'onda visibili della luce della scena, in una riproduzione di ciò che l'occhio umano vedrebbe, e poi vengono stampate su carta fotografica o carta comune. Una variante sono le foto istantanee. (it)
 • Zdjęcie fotograficzne, zdjęcie, fotografia – ogólna nazwa czegoś, co zostało sfotografowane, czyli sam obraz zapisany dowolną techniką fotograficzną. Fizycznie obraz ten może występować w kilku postaciach – negatyw, slajd (diapozytyw, przezrocze), odbitka fotograficzna, a także obraz utrwalony bezpośrednio w postaci cyfrowej. To, co w potocznym języku nazywa się zdjęciem, czyli obraz oglądany na papierze fotograficznym (odbitka), to tylko jedno z zastosowań tego terminu. Istnieją dwie zasadnicze techniki zapisu fotografii. W przypadku techniki srebrowej (czyli fotografii tradycyjnej) zdjęcie fotograficzne po naświetleniu na filmie przyjmuje postać obrazu utajonego, po czym w procesie wywoływania zmienia się w obraz jawny. W technice cyfrowej podziału takiego nie ma, a obraz przyjmuje od razu „jawną” postać cyfrową. (pl)
 • Фотографічний твір — це зображення, що отримане засобами фотографії або фотограми. (uk)
 • 像片(photograph)亦稱照片、相片、寫真,是從静态攝影(照相)得出來的影像,始源於1826年。 通常由感光紙張收集光子而產生出來,像片成相的原理是透過光的化學作用在感光的底片、紙張、玻璃或金屬等輻射敏感材料上產生出靜止影像。絕大部份的像片多是由相機拍攝所得,其種類有正像或負像,連續的像片影像可形成攝影一樣的情形。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 25080 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 18013 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123967587 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الصورة الفوتوغرافية (أو الصورة الضوئية أو الصورة الشمسية) هي الصورة التي يحصل عليها من عملية التصوير الضوئي، وذلك بسقوط الضوء على سطح حساس للضوء. بدأ ظهور فن التصوير الضوئي في القرن التاسع عشر، وكانت أول صورة ضوئية ملتقطة هي بعنوان منظر من النافذة في لو غرا وذلك للفرنسي نيسيفور نييبس سنة 1826. كان جون هيرشل هو أول من أطلق اسم فوتوغراف على ذلك النوع من الصور، وذلك سنة 1839، وهو يعني «رسم بالضوء». (ar)
 • Argazkia, fotografia edo fotoa argiaren eraginez argiarekiko sentikorra den gainazal batean, orokorrean argazki-filmak edo sentsore elektronikoak (CMOS, ...), sortzen den irudia da. Argazki gehienak argazki-kamera bat erabiliz egiten dira. Argazkiak sortzeko prozesuari argazkigintza deritzo. (eu)
 • Is éard is grianghraf ann ná íomhá a chruthaítear nuair a thiteann solas ar dhromchla fóta-íogair, de ghnáth scannán grianghrafadóireachta nó braiteoir leictreonach íomhánna, mar shampla CCD nó slis CMOS. Sa lá atá inniu ann, úsáidtear fóin póca chun formhór na ngrianghraf a chruthú. Úsáideann siad lionsa chun tonnfhaid solais infheicthe a dhíriú agus an méid a d’fheicfeadh an tsúil dhaonna a atáirgeadh. Tugtar “grianghrafadóireacht” ar an bpróiseas seo. (ga)
 • A photograph (also known as a photo, image, or picture) is an image created by light falling on a photosensitive surface, usually photographic film or an electronic image sensor, such as a CCD or a CMOS chip. Most photographs are now created using a smartphone/camera, which uses a lens to focus the scene's visible wavelengths of light into a reproduction of what the human eye would see. The process and practice of creating such images is called photography. (en)
 • Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. (in)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 사진 (동음이의) 문서를 참고하십시오.)( 포토는 여기로 연결됩니다. 다른 뜻에 대해서는 포토 (동음이의) 문서를 참고하십시오.) 물리학적으로 사진(寫真 또는 光畵, Photograph)은 물체에서 반사된 빛과 같은 전자기적 발광을 기록재료 위에 기록하여 얻은 빛 그림, 즉 광화상을 말한다. 사진은 보통 사진기로 만들어지는데, 사진기는 빛을 모아 사진 필름이나 CCD 또는 CMOS와 같은 이미지 센서에 초점을 맞추어 상을 맺히게 한다. 그리스어의 'photos'(빛)와 'graphien'(그리다)에서 유래한 말로, 1839년 경이 처음 사용하였다. 한국어에서 '사진'의 뜻은 아래와 같다. 1. * 사진기로 대상의 영상을 인화지에 찍어 내는 기술. 2. * 에 찍힌 피사체의 영상. 3. * 이러한 기술을 도구로 사용하는 예술의 한 분야 등의 뜻을 가진다. 또한 한국어에서는 사진을 찍는 일을 직업으로 하는 사람은 사진사, 예술 활동으로서 사진을 찍는 사람을 사진작가, 사진에 대한 전문 지식과 기술을 갖춘 사람을 사진가로 분류하기도 한다. (ko)
 • 写真(しゃしん、古くは寫眞)とは、人類史上初めて登場した機械映像である。 * 狭義には、穴やレンズを通して、被写体から発される光線を再構成して実像を結ばせ、感光剤に焼きつけたのち、現像処理をして可視化したもの。このとき、感光剤に焼きつけるまでを行う機器は、基本的にカメラと呼ばれる。 * 広義には、電磁波、粒子線などによって成立する、弁別可能で存続性の高い像。 英語の "photograph" という語は、イギリスの天文学者ジョン・ハーシェルが創案した。photo-は「光の」、-graphは「かく(書く、描く)もの」「かかれたもの」という意味で、日本語で「光画」とも訳される。"photograph" から、略して「フォト」と呼ぶこともある。 日本語の「写真」という言葉は、中国語の「真を写したもの」からである。 (ja)
 • Een foto is een afbeelding op een plat vlak vervaardigd door middel van fotografie. Een foto geeft relaties weer van objecten, voorwerpen, mensen of dieren uit de werkelijke wereld zoals gezien door de lens van een camera gedurende een (meestal korte) tijdperiode. De naam fotografie werd voor het eerst genoemd door John Herschel, een Engeland|Engels astronoom, en is gebaseerd op het Griekse φώς (phōs, "licht") en γραφίς (graphis, "pen, kwast"). In de volksmond wordt een foto ook wel een kiekje genoemd, genoemd naar Israël Kiek. (nl)
 • Una foto, o fotografia, è un'immagine creata dalla luce che cade su una superficie fotosensibile, solitamente una pellicola fotografica o un sensore elettronico (come un sensore CCD o un CMOS). Il processo e la pratica per creare tali immagini si chiama fotografia. La maggior parte delle fotografie vengono create utilizzando una fotocamera, che utilizza un obiettivo per focalizzare le lunghezze d'onda visibili della luce della scena, in una riproduzione di ciò che l'occhio umano vedrebbe, e poi vengono stampate su carta fotografica o carta comune. Una variante sono le foto istantanee. (it)
 • Фотографічний твір — це зображення, що отримане засобами фотографії або фотограми. (uk)
 • 像片(photograph)亦稱照片、相片、寫真,是從静态攝影(照相)得出來的影像,始源於1826年。 通常由感光紙張收集光子而產生出來,像片成相的原理是透過光的化學作用在感光的底片、紙張、玻璃或金屬等輻射敏感材料上產生出靜止影像。絕大部份的像片多是由相機拍攝所得,其種類有正像或負像,連續的像片影像可形成攝影一樣的情形。 (zh)
 • Una fotografia o foto és una imatge creada fent incidir llum sobre una superfície sensible a aquesta. És una de les tècniques per obtenir una representació gràfica d'un objecte. Es diferència del gravat, la litografia o el dibuix o altres tècniques manuals, pel fet que la imatge fotogràfica es creat de manera automàtica. La influència del fotògraf és indirecte: pel enquadrament, la llum, la tria del subjecte i les tècniques de correcció. Tot i ser més objectiu que les tècniques manuals, conserva una certa subjectivitat. (ca)
 • Zdjęcie fotograficzne, zdjęcie, fotografia – ogólna nazwa czegoś, co zostało sfotografowane, czyli sam obraz zapisany dowolną techniką fotograficzną. Fizycznie obraz ten może występować w kilku postaciach – negatyw, slajd (diapozytyw, przezrocze), odbitka fotograficzna, a także obraz utrwalony bezpośrednio w postaci cyfrowej. To, co w potocznym języku nazywa się zdjęciem, czyli obraz oglądany na papierze fotograficznym (odbitka), to tylko jedno z zastosowań tego terminu. (pl)
rdfs:label
 • Photograph (en)
 • صورة فوتوغرافية (ar)
 • Fotografia (document) (ca)
 • Bild (Fotografie) (de)
 • Argazki (eu)
 • Grianghraf (ga)
 • Foto (in)
 • Photo (fr)
 • Fotografia (oggetto) (it)
 • 写真 (ja)
 • 사진 (ko)
 • Foto (nl)
 • Zdjęcie fotograficzne (pl)
 • Фотографічний твір (uk)
 • 像片 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:medium of
is dbp:products of
is dbp:type of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License