An Entity of Type: Thing, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Petite bourgeoisie (French pronunciation: ​[pətit buʁʒwazi], literally small bourgeoisie), also petty bourgeoisie, is a French term (sometimes derogatory) referring to a social class composed of semi-autonomous peasantry and small-scale merchants whose politico-economic ideological stance in times of socioeconomic stability is determined by reflecting that of a haute ("high") bourgeoisie with which the petite bourgeoisie seeks to identify itself and whose bourgeois morality it strives to imitate.

Property Value
dbo:abstract
 • Η μικροαστική τάξη (γαλλικά: Petite bourgeoisie), είναι όρος, μεταφραστικό δάνειο, που αναφέρεται στην κοινωνική τάξη που αποτελείται από ημιαυτόνομα, εισοδηματικώς, φυσικά πρόσωπα των οποίων οι πολιτικοοικονομικές πεποιθήσεις σε περιόδους κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας μιμούνται την αστική τάξη. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Καρλ Μαρξ και άλλοι μαρξιστικοί θεωρητικοί χρησιμοποίησαν τον όρο αυτόν για να προσδιορίσουν το κοινωνικοοικονομικό στρώμα που αποτελείται από ελεύθερους επαγγελματίες, της εποχής εκείνης. (el)
 • Maloměšťák je (zpravidla hanlivé) označení příslušníka drobné buržoazie anebo člověka s omezeným rozhledem a zastaralými názory. Podle Marxe maloměšťáctví nepochází ze slov „malé město“, ale „malý měšťan“, snažící se získat prostředky vyšších tříd, přičemž jeho cíle zůstávají nízké. Jde o ambiciózní část maloburžoazie, snažící se za každou cenu dosáhnout vyšší společenské prestiže a při tom zakrývat svůj „nižší“ původ. Předstírá životní způsob velkoburžoazie, přejímá její morálku; je velmi kolísavá, přizpůsobivá, když se jí nedaří, stává se krajně radikální.[zdroj?] V české literatuře se postava měšťáka objevuje často v pozdějších Poláčkových prozách (Dům na předměstí, Muži v offsidu, Hráči a Hlavní líčení, Michelup a motocykl a v nedokončené pentalogii (Okresní město (1936), Hrdinové táhnou do boje (1936), Podzemní město (1937), Vyprodáno (1939) a torzo pátého dílu). (cs)
 • La petita burgesia és una classe social que defineix la banda baixa de la burgesia. A França, durant el segle xviii i principi del segle xix, els membres de la classe mitjana eren anomenats petit-bourgeois, i se'ls considerava com a subordinats de la classe burgesa. Petit burgès, així com burgès, s'empra de vegades amb un sentit pejoratiu. Per al marxisme, la petita burgesia inclou els botiguers i professionals amb autonomia dels seus ingressos econòmics i està més a prop del proletariat que de la burgesia pròpiament dita, ja que no controlen els mitjans de producció. A Europa, actualment, es pot considerar que la majoria de la població pertany a aquesta classe social, ja que els empleats dins el sector industrial i primari han disminuït tant que el superen els del sector de serveis. (ca)
 • Kleinbürger hießen ursprünglich jene Angehörigen des Bürgertums, die dessen unterster Schicht angehörten, wie Handwerker, kleine Kaufleute, Volksschullehrer u. Ä. als Gegenbegriff zum Großbürgertum. Heute wird mit dem Begriff laut dem Duden ein „Angehöriger des unteren Mittelstandes“ oder abwertend ein „Spießbürger“ beschrieben. (de)
 • Pequeña burguesía (originalmente en francés: Petite bourgeoisie) es un término que originalmente se refería a los miembros de las clases económicas medias bajas en el siglo XVIII y al principio del siglo XIX, como los pequeños comerciantes, banqueros, artistas y sirvientes. Desde el siglo XIX, el término fue usado por Karl Marx y los teóricos marxistas para referirse a una clase social que incluía a los mercaderes y los profesionales (herreros, panaderos, curtidores, cerrajeros, zapateros, orfebres etc.). Aunque es distinta de la clase obrera ordinaria y del lumpenproletariado, que dependen enteramente de la venta de su fuerza de trabajo para su supervivencia, la pequeña burguesía es diferente de la alta burguesía y de la clase capitalista, que poseen los medios de producción y compran la fuerza de trabajo de otros para hacerlos producir. La pequeña burguesía es una clase intermedia entre el proletariado y la burguesía. Intenta escalar hacia la burguesía acumulando e incorporando mano de obra, pero padece la competencia desigual del capital económico que la relega a una función económica marginal y la arruina, y corre así el riesgo de proletarizarse. Aunque el pequeño burgués puede comprar la fuerza de trabajo de otros, típicamente trabaja junto con sus empleados, en contraste con la alta burguesía; y aunque generalmente es propietario de sus propios negocios, no posee una parte significativa de los medios de producción. Más importante aún es que los medios de producción que se hallan en manos de la pequeña burguesía no generan suficiente excedente como para ser reinvertido en la producción, porque esta no puede ser reproducida en escala amplificada y acumulada, y no constituye capital apropiadamente. Este sector social ya no desempeña el importante papel que tuvo en épocas anteriores, en las que sus partidos políticos disponían de fuertes posiciones políticas, antes de la entrada del capitalismo en su fase monopolista. Por eso, en los países monopolistas, tratan de ganar para su causa a los trabajadores adoptando un lenguaje seudo socialista e incluso izquierdista (es el caso del PSOE en España). (es)
 • Petite bourgeoisie (pengucapan bahasa Prancis: [pətit buʁʒwazi]), juga petty bourgeoisie (artinya borjuis kecil), adalah sebuah istilah Prancis (terkadang ejekan) yang merujuk kepada kelas sosial yang terdiri dari kaum petani semi-otonom dan pedagang skala kecil yang pendirian ideologi politik-ekonominya berkali-kali mengalami stabilitas sosioekonomi seperti halnya haute (borjuis tingkat tinggi), yang merupakan pengidentifikasian diri dari kalangan petite bourgeoisie, dan meniru moralitas borjuis. Istilah tersebut adalah istilah politik-ekonomi, dan rujukan dari materialisme sejarah. (in)
 • Le terme petite bourgeoisie désigne une forme économiquement plus faible de la bourgeoisie. Dans le langage courant, l'expression est employée pour désigner la classe moyenne, bien que les deux concepts puissent être distingués. (fr)
 • Kleinburger (Frans: petit bourgeois; Duits: Kleinburger, Spießbürger) is de uit het Duits afkomstige benaming voor dat gedeelte van de bevolking van een stad die behoort tot de sociale laag tussen de arbeidersklasse en de "grote" burgerij. Vanuit het socialisme gezien behoort de kleinburger niet tot de revolutionaire arbeidersklasse (de revolutie is niet voor hen bedoeld, niet aan hen besteed). Het bijvoeglijk naamwoord 'kleinburgerlijk' heeft daardoor de negatieve connotatie van 'bekrompen, niet in staat te willen of te kunnen veranderen' gekregen. (nl)
 • 小ブルジョワ(仏: Petite bourgeoisie,プチ・ブルジョワジー)とは、マルクス主義の用語。僅かな生産手段を私有する者を指す。自作農や商店主の他、知識を切り売りする弁護士や医師などの専門家、才能や技能を切り売りする芸術家や俳優も含む。小市民とも書く。 もともと、18世紀から19世紀初頭の資本主義社会において資本家階級と労働者階級の間に位置する下位中産階級のことであり、具体的には農民・小商店主・職人がこれにあたる。後に学生・サラリーマン(ホワイトカラー)・その他専門家なども含むようになった。 なぜ彼らが資本家と労働者の中間とみなされたのかというと、資本家のように多くの労働者を雇用するほどの私有財産(生産手段)を所有しているわけではないが、労働者のようにほぼ完全に生産手段を剥奪されたわけでもないためである。職人、学生、その他の専門家などの特別な知識や技能も一種の「生産手段」とみなされたため、小ブルジョワにカテゴライズされる(サラリーマンも会計などの技能や一定の知識・教養が必要とされたことから小ブルジョワとみなされた)。 中間層であるがゆえに経済的立場の面でも政治的立場の点でも浮遊しやすく「保守的」「反動的」とみなされる反面、情勢によっては極端に「革命的」「左翼的」になることもあり、その場合はテロやゲリラなどの暴力的手段にうったえる場面もあるという二つの側面を持つとされる(プチブル急進主義)。革マル派前議長・黒田寛一は、著書『現代における平和と革命』の中で、「小ブルジョワの意識はブルジョワに近く、生活はプロレタリアに近い。内面の自由を侵されることには強い反発を示すが、労働者階級の革命運動にも敵意を示す」とその意識を分析している。 このため、かつてのマルクス主義において、プチブルまたは小ブル・小ブルジョワと呼ぶ場合、「日和見主義」「極左冒険主義」などを意味する蔑称として使われることが多かった。日本では、「日和見主義」の意味での用法は、主に新左翼諸党派の立場から旧日本社会党のイデオローグや戦後民主主義の思想家などに対して、「極左冒険主義」の意味での用法は(特に日本共産党の立場から)学生運動活動家や新左翼諸党派に対して使われてきた。新左翼諸党派同士でも他党派を批判する際にはこの語を用いて批判してきたが、意味合いは、やはり批判主体と対象によって異なる。例えば革マル派は後者の意味合いで他党派を批判することが多く、逆にブントなどは前者の意味で革マル派や構造改革派などを批判した。 近年日本では元来の意味を外れ、単に平均よりも少し良い暮らしをしている人をさすことも多い。この意では、通常「プチブル」といわれる。 (ja)
 • Petite bourgeoisie (French pronunciation: ​[pətit buʁʒwazi], literally small bourgeoisie), also petty bourgeoisie, is a French term (sometimes derogatory) referring to a social class composed of semi-autonomous peasantry and small-scale merchants whose politico-economic ideological stance in times of socioeconomic stability is determined by reflecting that of a haute ("high") bourgeoisie with which the petite bourgeoisie seeks to identify itself and whose bourgeois morality it strives to imitate. The term is politico-economic and references historical materialism. It originally denoted a sub-stratum of the middle classes in the 18th and early-19th centuries. In the mid-19th century, the German economist Karl Marx and other Marxist theorists used the term "petite bourgeoisie" to identify the socio-economic stratum of the bourgeoisie that consists of small shopkeepers and self-employed artisans. (en)
 • Petite bourgeoisie (letteralmente, "piccola borghesia" è un francesismo (spesso derogatorio riferito ad una classe sociale, comprendente i contadini semi-autonomi e i piccoli commercianti, la cui posizione ideologica politico-economica nei periodi di stabilità socioeconomica è determinata dalla riflessione di quella di una haute (alta borghesia, con la quale la petite bourgeoisie cerca di identificarsi imitando la sua moralità. Il termine politico-economico fa riferimento al materialismo storico e denotava originariamente un substrato della classe media del '700 e degli inizi del '800. Nella metà del XIX secolo, l'economista e filosofo tedesco Karl Marx, assieme ad altri teorici marxisti, usò il termine "petite bourgeoisie" per identificare lo strato socioeconomico della borghesia che comprendeva i piccoli capitalisti come negozianti e operai che gestivano la produzione, distribuzione e/o scambi di beni e/o servizi posseduti dai loro padroni borghesi. (it)
 • Drobnomieszczaństwo – warstwa drobnych wytwórców towarowych lub handlarzy, posiadających środki produkcji i niewielką , niezatrudniający wcale lub zatrudniający niewielu najemnych pracowników. (pl)
 • Småborgerlighet (av franska Petit-bourgeois avser medlemmar av den lägre medelklassen som betraktades som borgerlighetens tjänare som i sin tur betraktades som aristokratins tjänare. Termen användes av Karl Marx och efter honom av marxistiska teoretiker för att beteckna den samhällsgrupp av affärsägare och utbildad medelklass som varken hörde till dem vars enda utkomst var fysiskt arbete – arbetarklassen och proletariatet – eller de som ägde produktionsmedlen – borgerligheten och kapitalisterna. Liksom de senare ägde de visserligen sin affärsrörelse och köpte andras arbete men, till skillnad från dem, arbetade de tillsammans med sina anställda och kunde inte genom sitt ägande utöva någon social kontroll. (sv)
 • Pequena burguesia é um termo que descreve a classe média no marxismo, sendo o proletariado a classe baixa e a burguesia a classe alta. Pequeno burguês é aquele que pertence a uma classe social que compreende trabalhadores semiautônomos, funcionários públicos e mercadores de pequena escala cuja posição econômica é determinada como refletindo-se na da alta burguesia, com os quais alguns pequenos burgueses se desejam identificar e que procuram imitar. Outros pequenos burgueses encontram mais semelhanças entre a sua situação intermédia e o proletariado, unindo-se a este para combater o patronato e a alta burguesia. O termo é político-econômico, e refere-se ao materialismo histórico. Ele originalmente denotava a classe média no século XVIII e início do XIX. No meio do século XIX, o teórico proeminente da sociopolítica econômica, Karl Marx, e outros teóricos marxistas usaram o termo pequena burguesia para identificar o estrato socioeconômico da burguesia que compreendia os capitalistas de pequena escala, como os lojistas, e trabalhadores que gerenciam a produção, distribuição ou troca de bens, funcionários públicos e serviços de posse dos patrões burgueses. (pt)
 • 小资產階級在馬克思主义學說中是指介乎資產階級/資本家及無產階級者之間,例如小商人、小手工業者,多數以家庭自營形式存在的資本群體,既不剝削人亦不受剝削。 (zh)
 • Дрібна буржуазія — термін марксизму, яким позначається частина буржуазії, що, хоча й володіє засобами виробництва, проте вкладає у вироблений продукт власну працю, а тому не є експлуататорською. Дрібна буржуазія займає проміжне положення по відношенню до основних класів — Буржуазії і пролетаріату. Найбільш загальні ознаки, що характеризують дрібну буржуазію як клас, — приватна власність на засоби виробництва (обігу) і особиста (сімейна) праця для дрібного буржуа характерна подвійність: На відміну від пролетаря він володіє засобами виробництва, на відміну від капіталіста — працює сам. Якщо ж дрібний власник вдається до використання найманої праці, то він відрізняється від капіталіста остільки, оскільки розміри експлуатації ще не дозволяють йому звільнитися від безпосередньої участі у виробничому процесі і зосередитись на функціях управління і нагляду. До сільської дрібної буржуазії відноситься переважна більшість сільськогосподарських виробників — дрібні і середні селяни та фермери. Міську дрібну буржуазію представляють ремісники, дрібні торговці та інші власники дрібних міських підприємств. Дрібна буржуазія неоднорідна за своїм майновим станом. Верхні її шари наближаються до буржуазії, нижні живуть іноді в гірших матеріальних умовах, ніж багато кваліфікованих робітників великих підприємств. Але яким би поганим не було матеріальне становище дрібного буржуа, він відрізняється від робітника тим, що має в приватній власності засоби виробництва. Ця власність — основа виробництва і головне джерело існування дрібного буржуа. Класова приналежність дрібного буржуа визначається тим, що він виступає на капіталістичному ринку не як продавець своєї робочої сили, а як продавець вироблених ним товарів та послуг. Дрібна буржуазія виникла і розвивалася разом з виникненням і розвитком товарного виробництва. Навіть в умовах рабовласницького ладу існували вільні землероби і ремісники, які виробляли продукти не тільки для власного споживання, а й для продажу. При феодалізмі величезна більшість селян перебувала в кріпацтві від поміщиків, а господарство носило натуральний або напівнатуральний характер, але в той же час були і дрібні самостійні виробники, що вивозили частину вироблених ними сільсько-господарських продуктів на ринок, і самостійні ремісники вільних міст. У міру ліквідації феодальних відносин товарне виробництво отримує все більший розвиток, і дрібні виробники міста і села займають переважне місце в самодіяльному населенні міста і села. При побудові комуністичного суспільства дрібна буржуазія є гальмом соціального прогресу, оскільки стоїть на заваді усуспільненню засобів виробництва. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 938689 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 10457 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1038816792 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Η μικροαστική τάξη (γαλλικά: Petite bourgeoisie), είναι όρος, μεταφραστικό δάνειο, που αναφέρεται στην κοινωνική τάξη που αποτελείται από ημιαυτόνομα, εισοδηματικώς, φυσικά πρόσωπα των οποίων οι πολιτικοοικονομικές πεποιθήσεις σε περιόδους κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας μιμούνται την αστική τάξη. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Καρλ Μαρξ και άλλοι μαρξιστικοί θεωρητικοί χρησιμοποίησαν τον όρο αυτόν για να προσδιορίσουν το κοινωνικοοικονομικό στρώμα που αποτελείται από ελεύθερους επαγγελματίες, της εποχής εκείνης. (el)
 • Kleinbürger hießen ursprünglich jene Angehörigen des Bürgertums, die dessen unterster Schicht angehörten, wie Handwerker, kleine Kaufleute, Volksschullehrer u. Ä. als Gegenbegriff zum Großbürgertum. Heute wird mit dem Begriff laut dem Duden ein „Angehöriger des unteren Mittelstandes“ oder abwertend ein „Spießbürger“ beschrieben. (de)
 • Petite bourgeoisie (pengucapan bahasa Prancis: [pətit buʁʒwazi]), juga petty bourgeoisie (artinya borjuis kecil), adalah sebuah istilah Prancis (terkadang ejekan) yang merujuk kepada kelas sosial yang terdiri dari kaum petani semi-otonom dan pedagang skala kecil yang pendirian ideologi politik-ekonominya berkali-kali mengalami stabilitas sosioekonomi seperti halnya haute (borjuis tingkat tinggi), yang merupakan pengidentifikasian diri dari kalangan petite bourgeoisie, dan meniru moralitas borjuis. Istilah tersebut adalah istilah politik-ekonomi, dan rujukan dari materialisme sejarah. (in)
 • Le terme petite bourgeoisie désigne une forme économiquement plus faible de la bourgeoisie. Dans le langage courant, l'expression est employée pour désigner la classe moyenne, bien que les deux concepts puissent être distingués. (fr)
 • Kleinburger (Frans: petit bourgeois; Duits: Kleinburger, Spießbürger) is de uit het Duits afkomstige benaming voor dat gedeelte van de bevolking van een stad die behoort tot de sociale laag tussen de arbeidersklasse en de "grote" burgerij. Vanuit het socialisme gezien behoort de kleinburger niet tot de revolutionaire arbeidersklasse (de revolutie is niet voor hen bedoeld, niet aan hen besteed). Het bijvoeglijk naamwoord 'kleinburgerlijk' heeft daardoor de negatieve connotatie van 'bekrompen, niet in staat te willen of te kunnen veranderen' gekregen. (nl)
 • Drobnomieszczaństwo – warstwa drobnych wytwórców towarowych lub handlarzy, posiadających środki produkcji i niewielką , niezatrudniający wcale lub zatrudniający niewielu najemnych pracowników. (pl)
 • Småborgerlighet (av franska Petit-bourgeois avser medlemmar av den lägre medelklassen som betraktades som borgerlighetens tjänare som i sin tur betraktades som aristokratins tjänare. Termen användes av Karl Marx och efter honom av marxistiska teoretiker för att beteckna den samhällsgrupp av affärsägare och utbildad medelklass som varken hörde till dem vars enda utkomst var fysiskt arbete – arbetarklassen och proletariatet – eller de som ägde produktionsmedlen – borgerligheten och kapitalisterna. Liksom de senare ägde de visserligen sin affärsrörelse och köpte andras arbete men, till skillnad från dem, arbetade de tillsammans med sina anställda och kunde inte genom sitt ägande utöva någon social kontroll. (sv)
 • 小资產階級在馬克思主义學說中是指介乎資產階級/資本家及無產階級者之間,例如小商人、小手工業者,多數以家庭自營形式存在的資本群體,既不剝削人亦不受剝削。 (zh)
 • La petita burgesia és una classe social que defineix la banda baixa de la burgesia. A França, durant el segle xviii i principi del segle xix, els membres de la classe mitjana eren anomenats petit-bourgeois, i se'ls considerava com a subordinats de la classe burgesa. Petit burgès, així com burgès, s'empra de vegades amb un sentit pejoratiu. (ca)
 • Maloměšťák je (zpravidla hanlivé) označení příslušníka drobné buržoazie anebo člověka s omezeným rozhledem a zastaralými názory. Podle Marxe maloměšťáctví nepochází ze slov „malé město“, ale „malý měšťan“, snažící se získat prostředky vyšších tříd, přičemž jeho cíle zůstávají nízké. Jde o ambiciózní část maloburžoazie, snažící se za každou cenu dosáhnout vyšší společenské prestiže a při tom zakrývat svůj „nižší“ původ. Předstírá životní způsob velkoburžoazie, přejímá její morálku; je velmi kolísavá, přizpůsobivá, když se jí nedaří, stává se krajně radikální.[zdroj?] (cs)
 • Pequeña burguesía (originalmente en francés: Petite bourgeoisie) es un término que originalmente se refería a los miembros de las clases económicas medias bajas en el siglo XVIII y al principio del siglo XIX, como los pequeños comerciantes, banqueros, artistas y sirvientes. La pequeña burguesía es una clase intermedia entre el proletariado y la burguesía. Intenta escalar hacia la burguesía acumulando e incorporando mano de obra, pero padece la competencia desigual del capital económico que la relega a una función económica marginal y la arruina, y corre así el riesgo de proletarizarse. (es)
 • Petite bourgeoisie (French pronunciation: ​[pətit buʁʒwazi], literally small bourgeoisie), also petty bourgeoisie, is a French term (sometimes derogatory) referring to a social class composed of semi-autonomous peasantry and small-scale merchants whose politico-economic ideological stance in times of socioeconomic stability is determined by reflecting that of a haute ("high") bourgeoisie with which the petite bourgeoisie seeks to identify itself and whose bourgeois morality it strives to imitate. (en)
 • 小ブルジョワ(仏: Petite bourgeoisie,プチ・ブルジョワジー)とは、マルクス主義の用語。僅かな生産手段を私有する者を指す。自作農や商店主の他、知識を切り売りする弁護士や医師などの専門家、才能や技能を切り売りする芸術家や俳優も含む。小市民とも書く。 もともと、18世紀から19世紀初頭の資本主義社会において資本家階級と労働者階級の間に位置する下位中産階級のことであり、具体的には農民・小商店主・職人がこれにあたる。後に学生・サラリーマン(ホワイトカラー)・その他専門家なども含むようになった。 なぜ彼らが資本家と労働者の中間とみなされたのかというと、資本家のように多くの労働者を雇用するほどの私有財産(生産手段)を所有しているわけではないが、労働者のようにほぼ完全に生産手段を剥奪されたわけでもないためである。職人、学生、その他の専門家などの特別な知識や技能も一種の「生産手段」とみなされたため、小ブルジョワにカテゴライズされる(サラリーマンも会計などの技能や一定の知識・教養が必要とされたことから小ブルジョワとみなされた)。 近年日本では元来の意味を外れ、単に平均よりも少し良い暮らしをしている人をさすことも多い。この意では、通常「プチブル」といわれる。 (ja)
 • Petite bourgeoisie (letteralmente, "piccola borghesia" è un francesismo (spesso derogatorio riferito ad una classe sociale, comprendente i contadini semi-autonomi e i piccoli commercianti, la cui posizione ideologica politico-economica nei periodi di stabilità socioeconomica è determinata dalla riflessione di quella di una haute (alta borghesia, con la quale la petite bourgeoisie cerca di identificarsi imitando la sua moralità. (it)
 • Pequena burguesia é um termo que descreve a classe média no marxismo, sendo o proletariado a classe baixa e a burguesia a classe alta. Pequeno burguês é aquele que pertence a uma classe social que compreende trabalhadores semiautônomos, funcionários públicos e mercadores de pequena escala cuja posição econômica é determinada como refletindo-se na da alta burguesia, com os quais alguns pequenos burgueses se desejam identificar e que procuram imitar. Outros pequenos burgueses encontram mais semelhanças entre a sua situação intermédia e o proletariado, unindo-se a este para combater o patronato e a alta burguesia. (pt)
 • Дрібна буржуазія — термін марксизму, яким позначається частина буржуазії, що, хоча й володіє засобами виробництва, проте вкладає у вироблений продукт власну працю, а тому не є експлуататорською. Дрібна буржуазія займає проміжне положення по відношенню до основних класів — Буржуазії і пролетаріату. При побудові комуністичного суспільства дрібна буржуазія є гальмом соціального прогресу, оскільки стоїть на заваді усуспільненню засобів виробництва. (uk)
rdfs:label
 • Petita burgesia (ca)
 • Maloměšťák (cs)
 • Μικροαστική τάξη (el)
 • Kleinbürger (de)
 • Pequeña burguesía (es)
 • Petite bourgeoisie (in)
 • Petite bourgeoisie (fr)
 • 小ブルジョア (ja)
 • Petite bourgeoisie (it)
 • 프티 부르주아지 (ko)
 • Kleinburger (nl)
 • Drobnomieszczaństwo (pl)
 • Petite bourgeoisie (en)
 • Pequena burguesia (pt)
 • Småborgerlighet (sv)
 • Дрібна буржуазія (uk)
 • 小資產階級 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License