Nolo contendere is a legal term that comes from the Latin phrase for "I do not wish to contend". It is also referred to as a plea of no contest. In criminal trials in certain United States jurisdictions, it is a plea where the defendant neither admits nor disputes a charge, serving as an alternative to a pleading of guilty or not guilty. A no-contest plea, while not technically a guilty plea, has the same immediate effect as a guilty plea and is often offered as a part of a plea bargain. In many jurisdictions a plea of nolo contendere is not a typical right and carries various restrictions on its use.

Property Value
dbo:abstract
 • Al sistema jurídic dels Estats Units d'Amèrica, el terme llatí nolo contendere (en català seria: «no vull contendre o disputar») és un que es pot declarar al cas d'un plet criminal en comptes de culpabilitat o innocència. El resultat de fet és semblant a la culpabilitat, ja que normalment comporta una condemna. L'acusat accepta la pena tot i no es declara ni culpa­ble ni innocent. Aquest al·legat és relativament exclusiu al dret dels Estats Units. En altres països de dret anglosaxó, aquest al·legat no és permés, el reu ha de triar entre culpable o innocent, si no tria, el jutge el nota com una al·legació d'innocència. Inculpat de corrupció, Spiro Agnew, el vicepresident sota Richard Nixon un cop hauria explicat l'al·legat així: «I didn't do it, but I'll never do it again» o traduït: «no ho vaig fer, però no ho tornaré a fer mai». (ca)
 • Nolo contendere is a legal term that comes from the Latin phrase for "I do not wish to contend". It is also referred to as a plea of no contest. In criminal trials in certain United States jurisdictions, it is a plea where the defendant neither admits nor disputes a charge, serving as an alternative to a pleading of guilty or not guilty. A no-contest plea, while not technically a guilty plea, has the same immediate effect as a guilty plea and is often offered as a part of a plea bargain. In many jurisdictions a plea of nolo contendere is not a typical right and carries various restrictions on its use. (en)
 • Plea of nolo contendere (auch no contest, stand mute; lateinisch für: Ich bestreite nicht) ist eine mögliche Einlassung des Angeklagten in US-amerikanischen Strafprozessen, in der dieser die gegen ihn erhobenen Anklagevorwürfe weder bestätigt, noch abstreitet. Nolo contendere ist damit eine dritte mögliche Option neben dem guilty plea (Einlassung als schuldig) und dem not guilty plea (unschuldig). Der unmittelbare Effekt einer nolo-contendere-Einlassung ist derselbe wie bei einem guilty plea: Da der Angeklagte gerade darauf verzichtet, sich gegen die Vorwürfe der Anklage zu verteidigen, kann er verurteilt werden. Je nach anwendbarem Prozessrecht hat eine nolo-contendere-Einlassung jedoch in folgenden Zivil- und Strafverfahren andere Auswirkungen als ein guilty plea. So hat in einigen Staaten ein Strafurteil, das wegen eines plea of nolo contendere erging, keine Bindungswirkung für spätere Zivilprozesse. In einem solchen Prozess müssten dann etwa die vorgetragenen haftungsbegründenden Tatsachen erneut bewiesen werden. Auch erlauben etwa die Federal Rules of Evidence grundsätzlich nicht die Verwertung von Aussagen von Zeugen vom Hörensagen. Eine mögliche Ausnahme hiervon betrifft Aussagen über eine strafrechtliche Verurteilung, jedoch nicht, wenn diese aufgrund von nolo contendere erfolgte. Je nach Staat wird ein nolo contendere auch nicht als relevante Vorstrafe (vgl. Three Strikes) oder bei der Bestimmung des Strafmaßes berücksichtigt. Ob ein Plea of nolo contendere überhaupt möglich ist und von welchen Voraussetzungen er abhängt, richtet sich ebenfalls nach den verschiedenen Prozessrechten. Die Federal Rules of Criminal Procedure setzen etwa die Zustimmung des Gerichts voraus. Bevor es die Zustimmung erteilt, hat es insbesondere die Ansichten der Parteien und das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu berücksichtigen. (de)
 • En el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de América, el término latino nolo contendere (también usado en inglés como no contest, que puede traducirse como "no quiero contender", "no voy a contestar" o "no refuto los cargos"), hace referencia a una situación en la que, en un proceso judicial, la parte demandada no presenta un argumento o explicación que se pueda usar para probar que no es culpable o responsable de algo. (es)
 • Nolo contendere est une expression juridique qui vient du latin et signifie « Je ne souhaite pas contester ». Cette procédure est également connue comme un plaidoyer de « non contestation ». (fr)
 • Con il termine acquiescenza si indicano determinati effetti che l' ordinamento giuridico ricollega a certi comportamenti umani, incompatibili con la volontà di avvalersi del sistema di impugnazioni previsto in ordine ad atti, provvedimenti o decisioni giurisdizionali.L'istituto è noto da tempo nella prassi giudiziaria, in quanto è frequentemente invocato per paralizzare l'azione del ricorrente e farla dichiarare inammissibile. Sotto il profilo del diritto comparato, all'acquiescenza può essere assimilato il concetto di estoppel che, però, è legato all'idea di preclusione.Sotto il profilo del diritto interno, sin dagli inizi del secolo scorso sono state elaborate diverse teorie, civilistiche ed amministrativistiche, per spiegare il meccanismo dell'acquiescenza in termini dapprima processuali e poi sostanziali. (it)
 • Nolo contendere (Latijn: 'ik vecht de beschuldiging niet aan') is, in bepaalde common law-jurisdicties in de Verenigde Staten, het derde mogelijke pleidooi voor de beschuldigde in een rechtszaak benevens "schuldig" en "onschuldig". Dit pleidooi staat ook bekend als "no contest". Wat betreft de onmiddellijke strafbaarheid heeft een pleidooi van nolo contendere essentieel hetzelfde resultaat als een "schuldig"-pleidooi. Voor toekomstige of verwante/collaterale processen, of afgeleide aanklachten, betekent daarentegen een nolo contendere dat de schuld van het oorspronkelijke misdrijf niet is vastgesteld. Ook heeft veroordeling na "nolo contendere" andere gevolgen dan "schuldig" bevinden in de context van anti-recidivisme-wetten zoals de three strikes-wetgeving. Het pleiten van nolo contendere wordt in de regel alleen toegestaan bij overtredingen of misdrijven, en niet voor zware misdaden. (nl)
 • Nolo contendere или просто nolo (с лат. — «не спорю») — понятие из римского права, широко распространённое в современном международном праве и в обыденной юридической практике стран англосаксонской правовой системы, означающее формальный отказ того или иного субъекта правоотношений от каких-либо претензий юридического характера к противоположной стороне и другим участникам судебного процесса. В судебных разбирательствах по уголовным и административным делам является мягкой альтернативой признанию или непризнанию обвиняемым своей вины (по умолчанию приравнивается к признанию вины, но оставляет за обвиняемым право ходатайствовать о пересмотре дела без вновь открывшихся обстоятельств в случае вынесения судом неудовлетворительного для него решения, а также является средством отстаивания деловой репутации, поскольку лицо заявившее ноло не является признавшим свою вину). Право заявления ноло гарантируется в США всем подсудимым восьмой поправкой к Конституции США, но принятие заявления ноло к рассмотрению судом в США возможно только по дозволению председательствующего судьи при обоюдном согласии судейского состава и обвинителя (прокурора). При разрешении международно-правовых инцидентов применяется для снятия формальной ответственности и связанных с ней последствий, нередко при освобождении из мест временного содержания задержанных иностранных граждан, чтобы избежать судебных исков с их стороны, которые могли быть поданы в международные судебные инстанции, — в такого рода случаях ноло является одним из условий освобождения. В странах романо-германской правовой системы практически не употребляется. (ru)
 • Nolo contendere або просто nolo (лат. не сперечаюся) — поняття з римського права, широко поширене в сучасному міжнародному праві та в повсякденній юридичній практиці країн англосаксонської правової системи, що означає формальну відмову того чи іншого суб'єкта правовідносин від будь-яких претензій юридичного характеру до протилежної сторони та інших учасників судового процесу. У судових розглядах кримінальних та адміністративних справ є м'якою альтернативою визнання чи невизнання обвинуваченим своєї провини (за замовчуванням прирівнюється до визнання провини, але залишає за обвинуваченим право клопотати про перегляд справи без нововиявлених обставин у разі винесення судом незадовільного для нього рішення, а також є засобом відстоювання ділової репутації, оскільки особа, яка заявила Nolo contendere не визнається такою, що визнала свою провину). Право заяви Ноло гарантується в США всім підсудним восьмою поправкою до Конституції США, але прийняття заяви Ноло до розгляду судом у США можливо лише за дозволенням головуючого судді при обопільній згоді суддівського складу та обвинувача (прокурора). При вирішенні міжнародно-правових інцидентів застосовується для зняття формальної відповідальності і пов'язаних з нею наслідків, нерідко при звільненні з місць тимчасового утримування затриманих іноземних громадян, щоб уникнути судових позовів з їх боку, які могли б бути подані до міжнародних судових інстанцій. В такого роду випадках Ноло є однією з умов звільнення. У країнах романо-германської правової системи практично не вживається. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 21746 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9936 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 969279189 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • Nolo contendere is a legal term that comes from the Latin phrase for "I do not wish to contend". It is also referred to as a plea of no contest. In criminal trials in certain United States jurisdictions, it is a plea where the defendant neither admits nor disputes a charge, serving as an alternative to a pleading of guilty or not guilty. A no-contest plea, while not technically a guilty plea, has the same immediate effect as a guilty plea and is often offered as a part of a plea bargain. In many jurisdictions a plea of nolo contendere is not a typical right and carries various restrictions on its use. (en)
 • En el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de América, el término latino nolo contendere (también usado en inglés como no contest, que puede traducirse como "no quiero contender", "no voy a contestar" o "no refuto los cargos"), hace referencia a una situación en la que, en un proceso judicial, la parte demandada no presenta un argumento o explicación que se pueda usar para probar que no es culpable o responsable de algo. (es)
 • Nolo contendere est une expression juridique qui vient du latin et signifie « Je ne souhaite pas contester ». Cette procédure est également connue comme un plaidoyer de « non contestation ». (fr)
 • Al sistema jurídic dels Estats Units d'Amèrica, el terme llatí nolo contendere (en català seria: «no vull contendre o disputar») és un que es pot declarar al cas d'un plet criminal en comptes de culpabilitat o innocència. El resultat de fet és semblant a la culpabilitat, ja que normalment comporta una condemna. L'acusat accepta la pena tot i no es declara ni culpa­ble ni innocent. Aquest al·legat és relativament exclusiu al dret dels Estats Units. En altres països de dret anglosaxó, aquest al·legat no és permés, el reu ha de triar entre culpable o innocent, si no tria, el jutge el nota com una al·legació d'innocència. (ca)
 • Plea of nolo contendere (auch no contest, stand mute; lateinisch für: Ich bestreite nicht) ist eine mögliche Einlassung des Angeklagten in US-amerikanischen Strafprozessen, in der dieser die gegen ihn erhobenen Anklagevorwürfe weder bestätigt, noch abstreitet. Nolo contendere ist damit eine dritte mögliche Option neben dem guilty plea (Einlassung als schuldig) und dem not guilty plea (unschuldig). Je nach Staat wird ein nolo contendere auch nicht als relevante Vorstrafe (vgl. Three Strikes) oder bei der Bestimmung des Strafmaßes berücksichtigt. (de)
 • Con il termine acquiescenza si indicano determinati effetti che l' ordinamento giuridico ricollega a certi comportamenti umani, incompatibili con la volontà di avvalersi del sistema di impugnazioni previsto in ordine ad atti, provvedimenti o decisioni giurisdizionali.L'istituto è noto da tempo nella prassi giudiziaria, in quanto è frequentemente invocato per paralizzare l'azione del ricorrente e farla dichiarare inammissibile. (it)
 • Nolo contendere (Latijn: 'ik vecht de beschuldiging niet aan') is, in bepaalde common law-jurisdicties in de Verenigde Staten, het derde mogelijke pleidooi voor de beschuldigde in een rechtszaak benevens "schuldig" en "onschuldig". Dit pleidooi staat ook bekend als "no contest". Ook heeft veroordeling na "nolo contendere" andere gevolgen dan "schuldig" bevinden in de context van anti-recidivisme-wetten zoals de three strikes-wetgeving. Het pleiten van nolo contendere wordt in de regel alleen toegestaan bij overtredingen of misdrijven, en niet voor zware misdaden. (nl)
 • Nolo contendere или просто nolo (с лат. — «не спорю») — понятие из римского права, широко распространённое в современном международном праве и в обыденной юридической практике стран англосаксонской правовой системы, означающее формальный отказ того или иного субъекта правоотношений от каких-либо претензий юридического характера к противоположной стороне и другим участникам судебного процесса. В судебных разбирательствах по уголовным и административным делам является мягкой альтернативой признанию или непризнанию обвиняемым своей вины (по умолчанию приравнивается к признанию вины, но оставляет за обвиняемым право ходатайствовать о пересмотре дела без вновь открывшихся обстоятельств в случае вынесения судом неудовлетворительного для него решения, а также является средством отстаивания делово (ru)
 • Nolo contendere або просто nolo (лат. не сперечаюся) — поняття з римського права, широко поширене в сучасному міжнародному праві та в повсякденній юридичній практиці країн англосаксонської правової системи, що означає формальну відмову того чи іншого суб'єкта правовідносин від будь-яких претензій юридичного характеру до протилежної сторони та інших учасників судового процесу. У судових розглядах кримінальних та адміністративних справ є м'якою альтернативою визнання чи невизнання обвинуваченим своєї провини (за замовчуванням прирівнюється до визнання провини, але залишає за обвинуваченим право клопотати про перегляд справи без нововиявлених обставин у разі винесення судом незадовільного для нього рішення, а також є засобом відстоювання ділової репутації, оскільки особа, яка заявила Nolo co (uk)
rdfs:label
 • Nolo contendere (ca)
 • Nolo contendere (de)
 • Nolo contendere (en)
 • Nolo contendere (es)
 • Nolo contendere (fr)
 • Acquiescenza (it)
 • Nolo contendere (nl)
 • Nolo contendere (ru)
 • Nolo contendere (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of