About: Need

An Entity of Type: military conflict, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

A need is dissatisfaction at a point of time and in a given context. Needs are distinguished from wants. In the case of a need, a deficiency causes a clear adverse outcome: a dysfunction or death. In other words, a need is something required for a safe, stable and healthy life (e.g. air, water, food, land, shelter) while a want is a desire, wish or aspiration. When needs or wants are backed by purchasing power, they have the potential to become economic demands.

Property Value
dbo:abstract
 • الحاجة هي شعور بالحرمان يلح على الفرد مما يدفعه للقيام بما يساعده للقضاء على هذا الشعور لإشباع حاجته. تختلف الحاجة عن الرغبة. (ar)
 • Potřeba se coby termín používá v oborech ekonomie a sociologie pro stav nedostatku nějaké z nezbytných složek základního uspokojení, které umožňují normální fungování lidského těla. Mezi primární potřeby člověka patří živiny (jídlo a pití) a životní prostor, na kterém se může pohybovat. V případě nemožnosti dosažení těchto potřeb nastává stav frustrace, při dlouhodobém nenaplnění potřeb pak nastupuje stav deprivace. V tomto smyslu jsou tedy potřeby primárním zdrojem a silou lidského chování. (cs)
 • La necessitat és el sentiment de manca que experimenta un organisme i que activa el seu desig d'obtenir allò que li falta. La necessitat pot ser física (gana, set) o psicològica, objectiva o subjectiva. Segons el grau d'intensitat i l'esfera a la qual pertanyi la necessitat, es pot establir una jerarquia, com van fer Abraham Maslow o Virginia Henderson, on un llistat d'objectius per a assolir la plenitud, com la classificació de Manfred Max-Neef. En economia la necessitat provoca la demanda d'un producte o servei i un dels objectius de la publicitat és de provocar el sentiment de necessitat en el consumidor potencial, aprofitant emocions com l'enveja, les ànsies de poder, la reeixida o els afectes. (ca)
 • Unter Bedürfnis versteht man in der Alltagssprache Verlangen, Wunsch, Ansprüche („wachsende Bedürfnisse“) oder etwas meist materielles zum Leben Notwendiges. In der Psychologie wird Bedürfnis oft definiert als „Zustand oder Erleben eines Mangels, verbunden mit dem Wunsch ihn zu beheben“ oder als das Verlangen oder der Wunsch, einem empfundenen oder tatsächlichen Mangel Abhilfe zu schaffen. Dieser allgemeine psychologische Begriff, dem die Termini Motiv und Motivation sinnverwandt sind, ist Bezugspunkt der Darstellung und ist den wirtschaftswissenschaftlichen, philosophischen oder anderen Verwendungen des Begriffs verwandt. (de)
 • Γενικά ο όρος ανάγκη, κατ΄ έννοια, είναι για τον άνθρωπο το δυσάρεστο συναίσθημα της έλλειψης, το οποίο και συνοδεύεται από την επιθυμία της εξάλειψής του, που ικανοποιείται (επιτυγχάνεται αυτό) με την παραγωγή υλικών αντικειμένων και υπηρεσιών που ονομάζονται αγαθά. Ωστόσο υπάρχουν ανθρώπινες ανάγκες που η ικανοποίησή τους δεν απαιτεί την χρησιμοποίηση αγαθών όπως οι συναισθηματικές ανάγκες, οι ανάγκες για κοινωνική αποδοχή, καταξίωση κ.τλ. (el)
 • Bezono situas ĉe interago de individuo kaj de medio. Oni ofte klasigas homajn bezonojn en jenajn tri kategoriojn: * unuaj bezonoj, ankaŭ nomataj elementaj aŭ fiziologiaj, nepre necesaj al homo por supervivi: nutrado, spirado, reproduktado * duaj bezonoj, ankaŭ nomataj materiaj, kies plenumigo ne estas vivnecesa: movigeblo, vestado, renkontoj ktp. * fundamentaj bezonoj estas bezonoj ekzisti, filozofi aŭ starigi fundamentajn demandojn (eo)
 • Adiera zabalean, beharra osasun egoera betean egonik bizitzeko beharrezkoa den zerbaiti deitzen zaio. Nahien kasuan ez bezala, beharrak ase gabe uztean ondorio negatiboak edo disfuntzioak sortzen dira, disfuntzioa edo hiltzea esaterako. Beharrak fisiologikoak (arnasa hartzea, hidratatzea edo jatea, esaterako) zein psikologikoak izan daitezke (autoestimua, maitasuna eta besteengandik onartuta sentitzea, esaterako). Erabilgarritasunaren arabera, behar libreak eta behar ekonomikoak bereizten dira: behar libreak aise asetzen dira, kopuruz eta eskuragarritasunez; behar ekonomikoek, berriz, ahalegina eskatzen dute. (eu)
 • Necesidad es el estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento, y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal (y a veces espiritual) pleno. Las necesidades se diferencian de los deseos en que el hecho de no satisfacerlas produce resultados negativos evidentes, como puede ser una disfunción de algo o incluso el fallecimiento del individuo. Pueden ser de carácter fisiológico, como respirar, hidratarse o nutrirse (objetivas); o de carácter psicológico, como la autoestima, el amor o la aceptación (subjetivas). «Las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su conservación y desarrollo. En psicología la necesidad es el sentimiento ligado a la vivencia de una carencia, lo que se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta falta, a satisfacer la tendencia, a la corrección de la situación de carencia.»​ Para una organización, una necesidad es aquello que precisa para cumplir o alcanzar un objetivo determinado. (es)
 • Les besoins recouvrent l'ensemble de tout ce qui apparaît être nécessaire à un être, que cette nécessité soit consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins ont été proposées (cf. ci-dessous). Elles sont souvent contestées au motif qu'elles postulent que les besoins sont identiques pour tous les êtres humains. Ce postulat est en particulier relativisé sinon contesté par l'existence du désir, du projet ou de la vocation, qui – pour les psychologues et les psychanalystes – constituent le fait majeur de la personne en tant que sujet. (fr)
 • A need is dissatisfaction at a point of time and in a given context. Needs are distinguished from wants. In the case of a need, a deficiency causes a clear adverse outcome: a dysfunction or death. In other words, a need is something required for a safe, stable and healthy life (e.g. air, water, food, land, shelter) while a want is a desire, wish or aspiration. When needs or wants are backed by purchasing power, they have the potential to become economic demands. Basic needs such as air, water, food and protection from environmental dangers are necessary for an organism to live. In addition to basic needs, humans also have needs of a social or societal nature such as the human need to socialise or belong to a family unit or group. Needs can be objective and physical, such as the need for food, or psychical and subjective, such as the need for self-esteem. The concept of "unmet need" arises in relation to needs in a social context which are not being fulfilled. Needs and wants are a matter of interest in, and form a common substrate for, the fields of philosophy, biology, psychology, social science, economics, marketing and politics. (en)
 • Is riachtanas rud éigin go tá rud riachtanach do daonna mair beatha folláin. (ga)
 • Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepentingannya, waktu, sifat, dan subjeknya. Pemenuhan kebutuhan dapat berupa barang, jasa, sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh keadaan alam, agama, adat, dan peradaban. Sifat dari kebutuhan adalah tidak terbatas, meningkat dan selalu berubah. (in)
 • ニーズ (needs)は、欲求、要求(require)、需要(demand)。 マーケティング用語として用いる場合、フィリップ・コトラーの定義によれば、人間生活上必要なある充足感が奪われている状態のこと。これを満たす(特定の)モノはウォンツ (wants) と呼ぶ。顧客からの要望というときに使うことがある。我がまま、難題までも一括りにしてしまっていることがある。その見極めが出来るか否かが課題となる。 顧客の意識のしかたによって2種類に分類できる。 顕在ニーズ顧客が「これが欲しい」と具体的、明確に表現する需要(demand).潜在ニーズ顧客がまだ気付いていない、または明確に表現できず、宣伝・商品を見て初めて「こんなものが欲しかった」と気付く需要。 (ja)
 • In psicologia il bisogno è la percezione della mancanza totale o parziale di uno o più elementi che costituiscono il benessere della propria persona. La spinta a ricercare questi elementi non è necessariamente una motivazione sufficiente per agire, d'altro canto esistono condizioni di percezione, di e pulsioni ad agire che non trovano la loro origine in uno stato di carenza. In economia Manfred Max-Neef ha stilato una teoria basata su nove bisogni fondamentali dell'uomo . (it)
 • ( 영미법에서의 법적 용어에 대해서는 필요 문서를 참고하십시오.) 니드(need) 또는 니즈(needs)는 생명체가 건강한 삶을 사는데 필수적인 것이다. "원츠"(wants, 원하는 것)와는 구별된다. 부족이 발생하게 되면 분명한 부정적인 결과를 도출한다.(기능장애 또는 사망) 즉, 니드는 안전하고 안정적이고 건강한 삶에 필요한 것이다.(예: 공기, 물, 음식, 땅, 대피소) 니즈나 원츠가 구매력의 도움을 받을 때 경제적 수요가 될만한 잠재력이 있다고 할 수 있다. 사람들은 소유물, 존경, 자아 실현의 더 높은 우선순위의 니즈가 유의미하게 되기 전 자신들의 자원 대부분(시간, 에너지, 재정)을 이러한 기초적인 것들의 충족을 시도하는데 소비하는 경향이 있다. (ko)
 • Behoefte is het nodig hebben of het verlangen naar een ontbrekend goed, dienst, emotie of waarde. In het eerste geval is er een , in het tweede geval is er een verlangen. Bij van de behoefte ontbreekt het gewenste of noodzakelijke niet meer. Dit kan ook na afloop nog doorwerken, zoals dat de behoefte aan eten na het eten nog even bevredigd blijft. De bevrediging is in dit voorbeeld na verloop van tijd echter uitgewerkt, de behoefte aan eten keert terug. De behoefte gaat in zulke gevallen op en neer. De behoeftebevrediging kan ook voor langere duur zijn, zoals na het vinden van een huis, een baan of een partner. (nl)
 • Потре́бность, нужда́ — внутреннее состояние психологического или функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов. Потре́бность — вид функциональной или психологической нужды, или недостатка какого-либо объекта, субъекта, индивида, социальной группы, общества. Являясь внутренними возбудителями активности, потребности проявляются по-разному в зависимости от ситуации. (ru)
 • Potrzeba psychiczna, motyw – stan osoby doznającej poczucia niespełnienia (napięcie motywacyjne), czyli frustracji potrzeb, działając jako czynnik skłaniający jednostkę do podejmowania aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić. Inaczej jest to odczuwalny brak czegoś, który powoduje, że podejmuje się działania zmierzające do likwidacji tego braku. Pojęcie potrzeba jest wyrażeniem mylnie używanym zamiennie z pojęciami popęd bądź instynkt. (pl)
 • Necessidade designa em psicologia um estado interno de insatisfação causado pela falta de algum bem necessário ao bem-estar. Henry Murray (1938), um dos primeiros a pesquisar sobre o assunto, classificou as necessidades em necessidades primárias ou viscerogênicas, que são as necessidades de natureza biológica (fome, sede, sono), e necessidades secundárias ou psicogênicas, que são necessidades que derivam de uma necessidade primária ou são inerentes à estrutura psíquica humana. Como a pessoa procura diminuir o estado interno de deficit, uma necessidade funciona como um impulso para determinados comportamentos. A intensidade de uma necessidade determina a intensidade do comportamento a que ela está ligada: quanto mais intensa a necessidade, mais intensa a ação. Tal "intensidade" pode se expressar de diferentes formas: pelo vigor, entusiasmo, perseverança - ou mesmo a prioridade que se dá ao comportamento em detrimento de outros. Dessa forma uma necessidade tem um caráter diretivo com relação ao comportamento: por um lado ela determina o objeto ou evento necessários para sua saciação e, por outro, ela determina se essa satisfação se dá através de um movimento para perto desse objeto ou para longe dele - por exemplo "sede" e "medo de nadar" têm ambos por objeto a água, mas a direção é diferente. Toda necessidade é assim direcional. As necessidades variam o tempo todo. No entanto determinadas pessoas têm uma determinada tendência a ter certas necessidades mais frequentemente, ou mais intensamente do que outras. Quando uma necessidade têm para uma pessoa uma certa estabilidade ela torna-se uma parte de sua personalidade. Nesse caso se chamam necessidades disposicionais. Outro conceito muito próximo é o de motivo. Tanto necessidades como motivos estão intimamente ligados à motivação. (pt)
 • 需要在心理学上指个体内部生理与心理之间的不平衡状态,它提供了有机体活动的动力,是动机产生的基础之一。 (zh)
 • Behov är ett inneboende krav på upphävande av viss brist, medvetet eller omedvetet. Behov kan delas upp i primära och sekundära. De primära är de absolut viktigaste medan de sekundära inte är lika nödvändiga. Man kan även dela in behov i fysiologiska, psykologiska och sociala behov. Den amerikanska psykologen Abraham Maslow delar upp behov som bristbehov och växtbehov. Bristbehov är de absolut nödvändigaste och när de är tillfredsställda kan växtbehoven tillfredsställas. (sv)
 • Потре́ба — стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності. Розрізняють біологічні потреби, властиві живим організмам, та соціальні потреби, що мають суспільно-історичний характер і зумовлені розвитком матеріального виробництва. Потреби реалізуються в процесі задоволення їх, активного освоєння предметів споживання. Потреби тварин, які є суто біологічними, виникають внаслідок взаємодії організму з зовнішнім середовищем, визначаються інстинктами та умовними рефлексами й задовольняються предметами, даними природою в готовому вигляді. Задоволення ж потреб людиною має характер цілеспрямованої трудової діяльності. Люди в процесі праці самі виготовляють необхідні їм продукти для задоволення потреб. Тому навіть біологічні потреби людини (в їжі, воді тощо) докорінно відрізняються за способом задоволення та за усвідомленістю їх від відповідних потреб тварин. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 622545 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15643 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1107533215 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الحاجة هي شعور بالحرمان يلح على الفرد مما يدفعه للقيام بما يساعده للقضاء على هذا الشعور لإشباع حاجته. تختلف الحاجة عن الرغبة. (ar)
 • Potřeba se coby termín používá v oborech ekonomie a sociologie pro stav nedostatku nějaké z nezbytných složek základního uspokojení, které umožňují normální fungování lidského těla. Mezi primární potřeby člověka patří živiny (jídlo a pití) a životní prostor, na kterém se může pohybovat. V případě nemožnosti dosažení těchto potřeb nastává stav frustrace, při dlouhodobém nenaplnění potřeb pak nastupuje stav deprivace. V tomto smyslu jsou tedy potřeby primárním zdrojem a silou lidského chování. (cs)
 • Unter Bedürfnis versteht man in der Alltagssprache Verlangen, Wunsch, Ansprüche („wachsende Bedürfnisse“) oder etwas meist materielles zum Leben Notwendiges. In der Psychologie wird Bedürfnis oft definiert als „Zustand oder Erleben eines Mangels, verbunden mit dem Wunsch ihn zu beheben“ oder als das Verlangen oder der Wunsch, einem empfundenen oder tatsächlichen Mangel Abhilfe zu schaffen. Dieser allgemeine psychologische Begriff, dem die Termini Motiv und Motivation sinnverwandt sind, ist Bezugspunkt der Darstellung und ist den wirtschaftswissenschaftlichen, philosophischen oder anderen Verwendungen des Begriffs verwandt. (de)
 • Γενικά ο όρος ανάγκη, κατ΄ έννοια, είναι για τον άνθρωπο το δυσάρεστο συναίσθημα της έλλειψης, το οποίο και συνοδεύεται από την επιθυμία της εξάλειψής του, που ικανοποιείται (επιτυγχάνεται αυτό) με την παραγωγή υλικών αντικειμένων και υπηρεσιών που ονομάζονται αγαθά. Ωστόσο υπάρχουν ανθρώπινες ανάγκες που η ικανοποίησή τους δεν απαιτεί την χρησιμοποίηση αγαθών όπως οι συναισθηματικές ανάγκες, οι ανάγκες για κοινωνική αποδοχή, καταξίωση κ.τλ. (el)
 • Bezono situas ĉe interago de individuo kaj de medio. Oni ofte klasigas homajn bezonojn en jenajn tri kategoriojn: * unuaj bezonoj, ankaŭ nomataj elementaj aŭ fiziologiaj, nepre necesaj al homo por supervivi: nutrado, spirado, reproduktado * duaj bezonoj, ankaŭ nomataj materiaj, kies plenumigo ne estas vivnecesa: movigeblo, vestado, renkontoj ktp. * fundamentaj bezonoj estas bezonoj ekzisti, filozofi aŭ starigi fundamentajn demandojn (eo)
 • Adiera zabalean, beharra osasun egoera betean egonik bizitzeko beharrezkoa den zerbaiti deitzen zaio. Nahien kasuan ez bezala, beharrak ase gabe uztean ondorio negatiboak edo disfuntzioak sortzen dira, disfuntzioa edo hiltzea esaterako. Beharrak fisiologikoak (arnasa hartzea, hidratatzea edo jatea, esaterako) zein psikologikoak izan daitezke (autoestimua, maitasuna eta besteengandik onartuta sentitzea, esaterako). Erabilgarritasunaren arabera, behar libreak eta behar ekonomikoak bereizten dira: behar libreak aise asetzen dira, kopuruz eta eskuragarritasunez; behar ekonomikoek, berriz, ahalegina eskatzen dute. (eu)
 • Les besoins recouvrent l'ensemble de tout ce qui apparaît être nécessaire à un être, que cette nécessité soit consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins ont été proposées (cf. ci-dessous). Elles sont souvent contestées au motif qu'elles postulent que les besoins sont identiques pour tous les êtres humains. Ce postulat est en particulier relativisé sinon contesté par l'existence du désir, du projet ou de la vocation, qui – pour les psychologues et les psychanalystes – constituent le fait majeur de la personne en tant que sujet. (fr)
 • Is riachtanas rud éigin go tá rud riachtanach do daonna mair beatha folláin. (ga)
 • Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepentingannya, waktu, sifat, dan subjeknya. Pemenuhan kebutuhan dapat berupa barang, jasa, sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh keadaan alam, agama, adat, dan peradaban. Sifat dari kebutuhan adalah tidak terbatas, meningkat dan selalu berubah. (in)
 • ニーズ (needs)は、欲求、要求(require)、需要(demand)。 マーケティング用語として用いる場合、フィリップ・コトラーの定義によれば、人間生活上必要なある充足感が奪われている状態のこと。これを満たす(特定の)モノはウォンツ (wants) と呼ぶ。顧客からの要望というときに使うことがある。我がまま、難題までも一括りにしてしまっていることがある。その見極めが出来るか否かが課題となる。 顧客の意識のしかたによって2種類に分類できる。 顕在ニーズ顧客が「これが欲しい」と具体的、明確に表現する需要(demand).潜在ニーズ顧客がまだ気付いていない、または明確に表現できず、宣伝・商品を見て初めて「こんなものが欲しかった」と気付く需要。 (ja)
 • In psicologia il bisogno è la percezione della mancanza totale o parziale di uno o più elementi che costituiscono il benessere della propria persona. La spinta a ricercare questi elementi non è necessariamente una motivazione sufficiente per agire, d'altro canto esistono condizioni di percezione, di e pulsioni ad agire che non trovano la loro origine in uno stato di carenza. In economia Manfred Max-Neef ha stilato una teoria basata su nove bisogni fondamentali dell'uomo . (it)
 • ( 영미법에서의 법적 용어에 대해서는 필요 문서를 참고하십시오.) 니드(need) 또는 니즈(needs)는 생명체가 건강한 삶을 사는데 필수적인 것이다. "원츠"(wants, 원하는 것)와는 구별된다. 부족이 발생하게 되면 분명한 부정적인 결과를 도출한다.(기능장애 또는 사망) 즉, 니드는 안전하고 안정적이고 건강한 삶에 필요한 것이다.(예: 공기, 물, 음식, 땅, 대피소) 니즈나 원츠가 구매력의 도움을 받을 때 경제적 수요가 될만한 잠재력이 있다고 할 수 있다. 사람들은 소유물, 존경, 자아 실현의 더 높은 우선순위의 니즈가 유의미하게 되기 전 자신들의 자원 대부분(시간, 에너지, 재정)을 이러한 기초적인 것들의 충족을 시도하는데 소비하는 경향이 있다. (ko)
 • Behoefte is het nodig hebben of het verlangen naar een ontbrekend goed, dienst, emotie of waarde. In het eerste geval is er een , in het tweede geval is er een verlangen. Bij van de behoefte ontbreekt het gewenste of noodzakelijke niet meer. Dit kan ook na afloop nog doorwerken, zoals dat de behoefte aan eten na het eten nog even bevredigd blijft. De bevrediging is in dit voorbeeld na verloop van tijd echter uitgewerkt, de behoefte aan eten keert terug. De behoefte gaat in zulke gevallen op en neer. De behoeftebevrediging kan ook voor langere duur zijn, zoals na het vinden van een huis, een baan of een partner. (nl)
 • Потре́бность, нужда́ — внутреннее состояние психологического или функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов. Потре́бность — вид функциональной или психологической нужды, или недостатка какого-либо объекта, субъекта, индивида, социальной группы, общества. Являясь внутренними возбудителями активности, потребности проявляются по-разному в зависимости от ситуации. (ru)
 • Potrzeba psychiczna, motyw – stan osoby doznającej poczucia niespełnienia (napięcie motywacyjne), czyli frustracji potrzeb, działając jako czynnik skłaniający jednostkę do podejmowania aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić. Inaczej jest to odczuwalny brak czegoś, który powoduje, że podejmuje się działania zmierzające do likwidacji tego braku. Pojęcie potrzeba jest wyrażeniem mylnie używanym zamiennie z pojęciami popęd bądź instynkt. (pl)
 • 需要在心理学上指个体内部生理与心理之间的不平衡状态,它提供了有机体活动的动力,是动机产生的基础之一。 (zh)
 • Behov är ett inneboende krav på upphävande av viss brist, medvetet eller omedvetet. Behov kan delas upp i primära och sekundära. De primära är de absolut viktigaste medan de sekundära inte är lika nödvändiga. Man kan även dela in behov i fysiologiska, psykologiska och sociala behov. Den amerikanska psykologen Abraham Maslow delar upp behov som bristbehov och växtbehov. Bristbehov är de absolut nödvändigaste och när de är tillfredsställda kan växtbehoven tillfredsställas. (sv)
 • La necessitat és el sentiment de manca que experimenta un organisme i que activa el seu desig d'obtenir allò que li falta. La necessitat pot ser física (gana, set) o psicològica, objectiva o subjectiva. Segons el grau d'intensitat i l'esfera a la qual pertanyi la necessitat, es pot establir una jerarquia, com van fer Abraham Maslow o Virginia Henderson, on un llistat d'objectius per a assolir la plenitud, com la classificació de Manfred Max-Neef. (ca)
 • Necesidad es el estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento, y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal (y a veces espiritual) pleno. Las necesidades se diferencian de los deseos en que el hecho de no satisfacerlas produce resultados negativos evidentes, como puede ser una disfunción de algo o incluso el fallecimiento del individuo. Pueden ser de carácter fisiológico, como respirar, hidratarse o nutrirse (objetivas); o de carácter psicológico, como la autoestima, el amor o la aceptación (subjetivas). (es)
 • A need is dissatisfaction at a point of time and in a given context. Needs are distinguished from wants. In the case of a need, a deficiency causes a clear adverse outcome: a dysfunction or death. In other words, a need is something required for a safe, stable and healthy life (e.g. air, water, food, land, shelter) while a want is a desire, wish or aspiration. When needs or wants are backed by purchasing power, they have the potential to become economic demands. (en)
 • Necessidade designa em psicologia um estado interno de insatisfação causado pela falta de algum bem necessário ao bem-estar. Henry Murray (1938), um dos primeiros a pesquisar sobre o assunto, classificou as necessidades em necessidades primárias ou viscerogênicas, que são as necessidades de natureza biológica (fome, sede, sono), e necessidades secundárias ou psicogênicas, que são necessidades que derivam de uma necessidade primária ou são inerentes à estrutura psíquica humana. Como a pessoa procura diminuir o estado interno de deficit, uma necessidade funciona como um impulso para determinados comportamentos. A intensidade de uma necessidade determina a intensidade do comportamento a que ela está ligada: quanto mais intensa a necessidade, mais intensa a ação. Tal "intensidade" pode se expr (pt)
 • Потре́ба — стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності. Розрізняють біологічні потреби, властиві живим організмам, та соціальні потреби, що мають суспільно-історичний характер і зумовлені розвитком матеріального виробництва. Потреби реалізуються в процесі задоволення їх, активного освоєння предметів споживання. Потреби тварин, які є суто біологічними, виникають внаслідок взаємодії організму з зовнішнім середовищем, визначаються інстинктами та умовними рефлексами й задовольняються предметами, даними природою в готовому вигляді. Задоволення ж потреб людиною має характер цілеспрямованої трудової діяльності. Люди в процесі праці самі (uk)
rdfs:label
 • Need (en)
 • حاجة (ar)
 • Necessitat (ca)
 • Potřeba (cs)
 • Ανάγκη (κοινωνία) (el)
 • Bedürfnis (de)
 • Bezono (eo)
 • Necesidad (es)
 • Behar (eu)
 • Besoin (fr)
 • Riachtanas (ga)
 • Kebutuhan (in)
 • Bisogno (it)
 • ニーズ (ja)
 • 니드 (ko)
 • Behoefte (nl)
 • Potrzeba (pl)
 • Потребность (ru)
 • Necessidade (psicologia) (pt)
 • Потреба (uk)
 • Behov (sv)
 • 需要 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License