A moral panic is a feeling of fear spread among many people that some evil threatens the well-being of society. It is "the process of arousing social concern over an issue – usually the work of moral entrepreneurs and the mass media". Some moral panics can become embedded in standard political discourse, which include concepts such as "Red Scare"and terrorism.

Property Value
dbo:abstract
 • الذعر الأخلاقي، (بالإنجليزية: Moral panic)، هو شعور بالخوف، ينتشر بين كثير من الناس، لتصورهم أن بعض الشر، يهدد رفاهية المجتمع. عرف قاموس علم الاجتماع الذعر الأخلاقي بأنه :"عملية إثارة الاهتمام الاجتماعي حول قضية ما، عادة ما تكون، من عمل ووسائل الإعلام." في القرون الأخيرة، لعبت وسائل الإعلام دورا مهما، في نشر الذعر الأخلاقي، حتى عندما لا تبدي انخراطها بشكل مباشر في إثارة العامة. فمجرد عرضها للحالة أو القضية، يمكن أن يكون كافيا لتوليد، القلق، أو الخوف، أو الألم. الذعر الأخلاقي، يحدث: عندما تصبح "حالة، أو شخص، أو مجموعة من الأشخاص، توسم بأنها تهدد القيم، والمصالح المجتمعية". من الأمثلة على مسببات الذعر الأخلاقي، الإيمان باختطاف الأطفال، على نطاق واسع من قبل المتحرشين بالأطفال، الإيمان بطقوس إساءة معاملة النساء، والأطفال، بسبب الطقوس الشيطانية، المخاوف بشأن تأثيرات كلمات الموسيقى السيئة، الحرب على المخدرات، وغيرها من قضايا الصحة العامة. على المدى الطويل، يمكن أن يصبح الذعر الأخلاقي، جزءا من الخطاب السياسي القياسي، على سبيل المثال، لاحظ المخاوف حول عبارة (الدم تحت السرير)، وعن الإرهاب. (ar)
 • En sociologia, pànic moral és una reacció d'un grup de persones basada en la percepció falsa o exagerada d'algun comportament cultural o de grup, freqüentment d'un grup minoritari o d'una subcultura, com perillosament desviat i que representa una amenaça per a la societat. El terme va ser encunyat pel sociòleg Stanley Cohen en el seu llibre Folk Devils and Moral Panics l'any 1972. Aquest autor ho defineix com un episodi, condició, persona o grup de persones que han estat definits com una amenaça per als valors i interessos de la societat. Són subproductes de controvèrsies que produeixen arguments i tensió social o que no són fàcilment discutits atès que alguns d'aquests pànics morals són tabú per a molta gent. La seva naturalesa es presenta d'una forma estereotipada pels mitjans de comunicació. Així, aquestes reaccions són sovint estimulades per cobertura mediàtica o propaganda entorn d'un assumpte social, encara que puntualment hi pugui haver pànics morals espontanis o semiespontanis. La histèria col·lectiva pot ser un element en aquests moviments, però el pànic moral es diferencia de la histèria en massa perquè està específicament emmarcat en termes de moralitat i és usualment expressat més com un atemptat que com una por. Segons la definició de Cohen, els pànics morals giren al voltant d'una amenaça percebuda com un valor o norma posseïda per una societat normalment estimulada per la glorificació en els mitjans massius o llegenda popular en les societats. Els pànics tenen diversos desenllaços, un dels quals és la certificació dels partícips del pànic que el que estan fent garanteix l'observació per part dels mitjans massius i, per tant, pot empènyer-los més enllà cap a activitats que condueixin cap al sentiment original de pànic moral. (ca)
 • Morální panika je reakce sociální skupiny založená na falešném nebo přehnaném dojmu, že chování nějaké jiné skupiny (většinou minoritní skupiny nebo subkultury, tzv. folk devil) je nebezpečně deviantní a je hrozbou pro společnost. Často se také uvádí jako „epizoda, stav, osoba nebo skupina osob“, která byla nedávno „popsána jako hrozba pro sociální hodnoty a zájmy“. Taková panika je obecně posilována médii a jejich sociálními tématy, i když se objevují i spontánní paniky. se v tomto hnutí může objevit, ale morální panika je odlišná od masové hysterie tím, že je přesně morálně vymezena a obvykle se projevuje jako pobouření spíše než ryzí strach. Morální panika (jak ji definoval ) se točí kolem domnělého ohrožení nějaké hodnoty nebo normy, kterou společnost normálně stimuluje její glorifikací v masových médiích nebo „lidových legendách“ uvnitř společnosti. Panika se může projevit různě. Nejdojímavější je dojem panikářů, že k tomu, co dělají, je opravňuje pozornost masmédií, což je posílí v aktivitách které vedly k původnímu pocitu morální paniky.[zdroj?] (cs)
 • Morala paniko estas sociala fenomeno, kiu komenciĝas kiel reakcio al iu afero aŭ agado, kiun majoritato konsideras esti danĝera por socio aŭ ĝiaj (moralaj) valoroj. Ĝi povas iĝi . Specifa trajto de morala paniko estas, ke ĝi troviĝas sur la limo de kvar kampoj: , , kaj . Moralan panikon unuafoje priskribis Stanley Cohen en sia verko Folks Devils and Moral Panics (Popolaj Diabloj kaj Morala Paniko) en 1972. (eo)
 • A moral panic is a feeling of fear spread among many people that some evil threatens the well-being of society. It is "the process of arousing social concern over an issue – usually the work of moral entrepreneurs and the mass media". In recent centuries the mass media have become important players in the dissemination of moral indignation, even when they do not appear to be consciously engaged in sensationalism or in muckraking. Simply reporting the facts can be enough to generate concern, anxiety, or panic. Stanley Cohen states that moral panic happens when "a condition, episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to societal values and interests". Examples of moral panic include the belief in widespread abduction of children by predatory paedophiles, belief in ritual abuse of women and children by satanic cults, and concerns over the effects of music lyrics. Some moral panics can become embedded in standard political discourse, which include concepts such as "Red Scare"and terrorism. (en)
 • Moralische Panik (aus englisch moral panic) bezeichnet ein Phänomen, bei dem eine soziale Gruppe oder Kategorie aufgrund ihres Verhaltens von der breiten Öffentlichkeit als Gefahr für die moralische Ordnung der Gesellschaft gekennzeichnet wird. Ziel des öffentlichen Aufruhrs ist die Unterbindung des als Bedrohung empfundenen Verhaltens auf langfristige Sicht. Die dabei entstehende öffentliche Dynamik wird durch eine sensationsfokussierte Medienberichterstattung und privat organisierte Initiativen begleitet. Häufig handelt es sich dabei um Problematiken wie Kindesmissbrauch, Drogenmissbrauch oder Jugendkriminalität. Letztendlich führt die moralische Panik zu einer Verstärkung der sozialen Kontrolle und der Verringerung der Wahrscheinlichkeit für einen normativen Wertewandel. Der Begriff ist von dem der Massenhysterie abzugrenzen, die nicht der sozialen Kontrolle gilt. (de)
 • En sociología, un pánico moral es una reacción de un grupo de personas basada en la percepción falsa o exagerada de algún comportamiento cultural o de grupo, frecuentemente de un grupo minoritario o de una subcultura, como peligrosamente desviado y que representa una amenaza para la sociedad. El término fue acuñado por el sociólogo Stanley Cohen en su libro Folk Devils and Moral Panics en 1972, donde lo define como un episodio, condición, persona o grupo de personas que han sido definidos como una amenaza para los valores e intereses de la sociedad. Son subproductos de controversias que producen argumentos y tensión social o que no son fácilmente discutidos dado que algunos de estos pánicos morales son tabú para mucha gente. Su naturaleza se presenta de una forma estilizada y estereotipada por los medios de comunicación. Así, estas reacciones son a menudo estimuladas por cobertura mediática o propaganda en torno a un asunto social, aunque algunos pánicos morales semi-espontáneos pueden ocurrir. La histeria colectiva puede ser un elemento en estos movimientos, pero el pánico moral se diferencia de la histeria en masa porque está específicamente enmarcado en términos de moralidad y es usualmente expresado más como un atentado que como un miedo. Según la definición de Cohen, los pánicos morales giran alrededor de una amenaza percibida como un valor o norma detentada por una sociedad normalmente estimulada por la glorificación en los medios masivos o leyenda popular en las sociedades. Los pánicos tienen varios desenlaces, uno de los cuales es la certificación de los partícipes del pánico de que lo que están haciendo garantiza la observación por parte de los medios masivos y, por lo tanto, puede empujarlos más allá hacia actividades que conduzcan hacia el sentimiento original de pánico moral. El pánico moral viene siendo constante y corriente hace más de un siglo. Es bastante parecido con la "caza de brujas" ya que tiene varios denominadores comunes. Las influencias y los comportamientos de los jóvenes son temas comunes en muchos pánicos morales. (es)
 • Kepanikan moral adalah rasa ketakutan yang menyebar dalam sejumlah besar orang bahwa suatu kejahatan sedang mengancam ketertiban masyarakat. Media adalah pemain kunci dalam penyebaran kepanikan moral. Pelaporan fakta saja sudah cukup untuk menciptakan keresahan, kegelisahan, atau kepanikan. mengatakan bahwa kepanikan moral terjadi ketika "suatu kondisi, situasi, orang, atau sekelompok orang, muncul dan didefinisikan sebagai ancaman bagi nilai atau kepentingan masyarakat." Contoh kepanikan moral adalah kepercayaan akan adanya penculikan anak-anak oleh pedofil predator, kepercayaan akan adanya , di Amerika Serikat, serta masalah kesehatan umum lainnya. (in)
 • La panique morale est un concept d'origine nord-américaine (« moral panic »), sans équivalent exact en français, qui désigne une réaction disproportionnée de certains groupes face à des pratiques culturelles ou personnelles, souvent minoritaires, jugées « déviantes » ou dangereuses pour la société. En français, les notions les plus proches de la « panique morale » sont celles de , de vindicte populaire, de lynchage médiatique ou de cirque médiatique. La notion n'est pas consensuelle, même dans la sphère anglosaxonne. (fr)
 • Il panico morale (in inglese Moral panic) è una forma di panico collettivo ingiustificato su una questione ritenuta da molte persone una minaccia o un pericolo. Tale fenomeno viene spesso causato da notizie più o meno distorte a scopo sensazionalistico dai vari media. Esso può derivare da un'esposizione sproporzionata di un fenomeno reale o fittizio. I panici morali dipingono spesso un diavolo popolare caricaturale e/o stereotipato su cui si sfogano le ansie e i problemi della comunità, come è stato descritto dal sociologo nel suo libro Demoni popolari e panico morale nel quale esaminava la copertura dei media delle rivolte tra le subculture di Mods and Rockers negli anni '60. (it)
 • モラル・パニック(moral panic)とは、「ある時点の社会秩序への脅威とみなされた特定のグループの人々に対して発せられる、多数の人々により表出される激しい感情」と定義される。より広い定義では、以前から存在する「出来事、状態、人物や集団」が、最近になってから「社会の価値観や利益に対する脅威として定義されなおされる」ことと言える。 モラル・パニックは、ある種の文化的行動(多くの場合サブカルチャーに属する)や、ある種の人々(多くの場合、社会的・民族的マイノリティに属する)に対して、世間一般の間に「彼らは道徳や常識から逸脱し、社会全般の脅威となっている」という誤解や偏見、誇張された認識が広がることによって一種の社会不安が起こり、これら「危険な」文化や人々を排除し社会や道徳を守ろうとして発生する集団パニックや集団行動である。少数の人々に対する、多数の人々(必ずしも社会の多数派というわけではない)による激しい怒りという形をとる。 (ja)
 • 모럴 패닉은 를 위협하는 것으로 보이는 문제에 대한 집단에서 표현되는 강렬한 감정이다. 모럴 패닉은 논쟁과 사회적 긴장을 수반하고, 중심적인 문제가 금기이기 때문에 동의가 어려운 본질적인 논란 속에 있다. (ko)
 • Morele paniek is een buitenproportionele, vijandige en gemediatiseerde reactie op een situatie of technologie, een persoon of groep, die waarden en normen lijken te bedreigen. Het begrip verklaart maatschappelijke angstreacties die niet in verhouding staan tot de ernst, het risico, de schade of de dreiging. Morele paniek is een sleutelbegrip uit de sociologie en criminologie en zou voor het eerst gebruikt zijn door Marshall McLuhan in 1964. introduceerde het in 1971 in de criminologie en zorgde voor een algemene bekendheid. In zijn klassieker Folk Devils en Moral Panics uit 1973 beschrijft hij de jeugdbendes, de ‘Mods’ en de ‘Rockers’. (nl)
 • Um pânico moral é um sentimento de medo, por vezes exagerado, espalhado em um grande número de pessoas de que algum mal ameaça o bem-estar da sociedade. As mídias são atores-chave na disseminação da indignação moral, mesmo quando não pareçam estar conscientemente engajados em cruzadas ou realizando uma investigação jornalística. A simples divulgação de algo pode bastar para gerar preocupação, ansiedade ou pânico. Exemplos de pânico moral incluem a crença no rapto generalizado de crianças por pedófilos predadores, crença no abuso ritual de mulheres e crianças por cultos satânicos, a Guerra às Drogas, e outros assuntos de saúde pública. (pt)
 • Panika moralna – zjawisko nagłego rozprzestrzeniania się niepokoju społecznego, spowodowanego zagrożeniem istotnych dla społeczności wartości. (pl)
 • Moralpanik är en beteckning på kraftiga och fördömande reaktioner på vissa, ofta nya kulturfenomen, verkliga eller påstådda, som uppfattas som skadliga för individen eller samhället. Moralpanik är besläktat med masshysteri, men skiljer sig från masshysterin genom att betona moralisk indignation snarare än rädsla. (sv)
 • Мора́льная па́ника (англ. Moral panic) — социальный феномен, заключающийся в распространении в обществе массовой истерии относительно чего-либо (будь то идеология, тенденция развития общества, человек или группа людей), якобы угрожающего безопасности общества и/или его моральным ценностям. Главной характеристикой моральной паники является непропорциональность реакции на угрозу, когда события, имеющие тривиальное значение, вызывают эпизоды широко распространённого беспокойства и страха. (ru)
 • Моральна паніка (англ. Moral panic) — соціальний феномен, що полягає у поширенні в суспільстві масової істерії щодо чого-небудь (ідеологія, тенденція розвитку суспільства, людина, група людей тощо), що нібито загрожує безпеці суспільства та/або її моральним цінностям. Словосполучення «moral panic» вперше з'явилося в англомовній пресі в 1830 році, але наукове вивчення цього явища почалося з роботи Стенлі Коена (англ.)рос. «Folk Devils and Moral Panics», опублікованій 1972 року. Слід також зазначити, що Маршалл Маклюен вживав цей термін у своїй книзі «Розуміння Медіа» (1964). Як приклади моральної паніки можна назвати бандерофобію на окупованих РФ територіях, полювання на відьом в середньовічній Європі, єврейські погроми, репресії проти «ворогів народу» при Сталіні, маккартизм, сатанинську паніку в США 1980-х рр., а також педоістерію. Японський юрист Коїті Хамаи (яп.)рос. зазначає, що незважаючи на те, що Японія є країною з дуже низьким рівнем злочинності, у 1990-х роках, завдяки зміні методики обліку злочинів у японському товаристві поширилася думка, що рівень злочинності різко зріс (і що злочини стають все більш тяжкими). У підсумку моральна паніка через «безпечне суспільство, що руйнується» навіть вплинула на підсумки виборів 2003 року. Рішення почати війну з наркотиками було продиктовано не стільки раціональними причинами, скільки моральної панікою. Основні ознаки моральної паніки: * упевненість у тому, що поведінка соціальної групи, що викликала паніку, негативно впливає на суспільство; * демонізація вищевказаної соціальної групи, чіткий поділ на «ми» і «вони»; * вимога «негайно вжити суворих заходів» — як правило, невиправдано сувора порівняно з реальною загрозою з боку даної групи (якщо така взагалі існує); * згода більшої частини суспільства з тим, що воно в серйозній небезпеці; не обов'язково, щоб усі поголовно члени суспільства були переконані в цьому — достатньо наявності невеликої, але організованої і наполегливої групи пропагандистів, і нездатності жертв паніки дати їм адекватну відповідь; * моральна паніка, як правило, дуже швидко сходить нанівець і забувається після припинення нагнітання істерії в засобах масової інформації, або ж після появи іншої популярної теми для обговорення в суспільстві. (uk)
 • 道德恐慌是根據對特定個體或團體的誤解發起大眾運動,對於不瞭解或不合社會主流價值的個人或團體給予打壓,通常經過媒體炒作。另外道德恐慌也可能半自發的發生。群眾歇斯底里(mass hysteria)可能是運動的元素之一,但道德恐慌與群眾歇斯底里不同的是有特定的打擊目標且通常是對之的憤怒的表達而不是不成熟的恐懼。道德恐慌經常與性的議題有關並牽涉到新或廣泛散佈的都會傳奇,這種恐慌有時可能造成暴動。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 164095 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 88195 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985447220 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Morala paniko estas sociala fenomeno, kiu komenciĝas kiel reakcio al iu afero aŭ agado, kiun majoritato konsideras esti danĝera por socio aŭ ĝiaj (moralaj) valoroj. Ĝi povas iĝi . Specifa trajto de morala paniko estas, ke ĝi troviĝas sur la limo de kvar kampoj: , , kaj . Moralan panikon unuafoje priskribis Stanley Cohen en sia verko Folks Devils and Moral Panics (Popolaj Diabloj kaj Morala Paniko) en 1972. (eo)
 • Kepanikan moral adalah rasa ketakutan yang menyebar dalam sejumlah besar orang bahwa suatu kejahatan sedang mengancam ketertiban masyarakat. Media adalah pemain kunci dalam penyebaran kepanikan moral. Pelaporan fakta saja sudah cukup untuk menciptakan keresahan, kegelisahan, atau kepanikan. mengatakan bahwa kepanikan moral terjadi ketika "suatu kondisi, situasi, orang, atau sekelompok orang, muncul dan didefinisikan sebagai ancaman bagi nilai atau kepentingan masyarakat." Contoh kepanikan moral adalah kepercayaan akan adanya penculikan anak-anak oleh pedofil predator, kepercayaan akan adanya , di Amerika Serikat, serta masalah kesehatan umum lainnya. (in)
 • La panique morale est un concept d'origine nord-américaine (« moral panic »), sans équivalent exact en français, qui désigne une réaction disproportionnée de certains groupes face à des pratiques culturelles ou personnelles, souvent minoritaires, jugées « déviantes » ou dangereuses pour la société. En français, les notions les plus proches de la « panique morale » sont celles de , de vindicte populaire, de lynchage médiatique ou de cirque médiatique. La notion n'est pas consensuelle, même dans la sphère anglosaxonne. (fr)
 • モラル・パニック(moral panic)とは、「ある時点の社会秩序への脅威とみなされた特定のグループの人々に対して発せられる、多数の人々により表出される激しい感情」と定義される。より広い定義では、以前から存在する「出来事、状態、人物や集団」が、最近になってから「社会の価値観や利益に対する脅威として定義されなおされる」ことと言える。 モラル・パニックは、ある種の文化的行動(多くの場合サブカルチャーに属する)や、ある種の人々(多くの場合、社会的・民族的マイノリティに属する)に対して、世間一般の間に「彼らは道徳や常識から逸脱し、社会全般の脅威となっている」という誤解や偏見、誇張された認識が広がることによって一種の社会不安が起こり、これら「危険な」文化や人々を排除し社会や道徳を守ろうとして発生する集団パニックや集団行動である。少数の人々に対する、多数の人々(必ずしも社会の多数派というわけではない)による激しい怒りという形をとる。 (ja)
 • 모럴 패닉은 를 위협하는 것으로 보이는 문제에 대한 집단에서 표현되는 강렬한 감정이다. 모럴 패닉은 논쟁과 사회적 긴장을 수반하고, 중심적인 문제가 금기이기 때문에 동의가 어려운 본질적인 논란 속에 있다. (ko)
 • Morele paniek is een buitenproportionele, vijandige en gemediatiseerde reactie op een situatie of technologie, een persoon of groep, die waarden en normen lijken te bedreigen. Het begrip verklaart maatschappelijke angstreacties die niet in verhouding staan tot de ernst, het risico, de schade of de dreiging. Morele paniek is een sleutelbegrip uit de sociologie en criminologie en zou voor het eerst gebruikt zijn door Marshall McLuhan in 1964. introduceerde het in 1971 in de criminologie en zorgde voor een algemene bekendheid. In zijn klassieker Folk Devils en Moral Panics uit 1973 beschrijft hij de jeugdbendes, de ‘Mods’ en de ‘Rockers’. (nl)
 • Um pânico moral é um sentimento de medo, por vezes exagerado, espalhado em um grande número de pessoas de que algum mal ameaça o bem-estar da sociedade. As mídias são atores-chave na disseminação da indignação moral, mesmo quando não pareçam estar conscientemente engajados em cruzadas ou realizando uma investigação jornalística. A simples divulgação de algo pode bastar para gerar preocupação, ansiedade ou pânico. Exemplos de pânico moral incluem a crença no rapto generalizado de crianças por pedófilos predadores, crença no abuso ritual de mulheres e crianças por cultos satânicos, a Guerra às Drogas, e outros assuntos de saúde pública. (pt)
 • Panika moralna – zjawisko nagłego rozprzestrzeniania się niepokoju społecznego, spowodowanego zagrożeniem istotnych dla społeczności wartości. (pl)
 • Moralpanik är en beteckning på kraftiga och fördömande reaktioner på vissa, ofta nya kulturfenomen, verkliga eller påstådda, som uppfattas som skadliga för individen eller samhället. Moralpanik är besläktat med masshysteri, men skiljer sig från masshysterin genom att betona moralisk indignation snarare än rädsla. (sv)
 • Мора́льная па́ника (англ. Moral panic) — социальный феномен, заключающийся в распространении в обществе массовой истерии относительно чего-либо (будь то идеология, тенденция развития общества, человек или группа людей), якобы угрожающего безопасности общества и/или его моральным ценностям. Главной характеристикой моральной паники является непропорциональность реакции на угрозу, когда события, имеющие тривиальное значение, вызывают эпизоды широко распространённого беспокойства и страха. (ru)
 • 道德恐慌是根據對特定個體或團體的誤解發起大眾運動,對於不瞭解或不合社會主流價值的個人或團體給予打壓,通常經過媒體炒作。另外道德恐慌也可能半自發的發生。群眾歇斯底里(mass hysteria)可能是運動的元素之一,但道德恐慌與群眾歇斯底里不同的是有特定的打擊目標且通常是對之的憤怒的表達而不是不成熟的恐懼。道德恐慌經常與性的議題有關並牽涉到新或廣泛散佈的都會傳奇,這種恐慌有時可能造成暴動。 (zh)
 • الذعر الأخلاقي، (بالإنجليزية: Moral panic)، هو شعور بالخوف، ينتشر بين كثير من الناس، لتصورهم أن بعض الشر، يهدد رفاهية المجتمع. عرف قاموس علم الاجتماع الذعر الأخلاقي بأنه :"عملية إثارة الاهتمام الاجتماعي حول قضية ما، عادة ما تكون، من عمل ووسائل الإعلام." في القرون الأخيرة، لعبت وسائل الإعلام دورا مهما، في نشر الذعر الأخلاقي، حتى عندما لا تبدي انخراطها بشكل مباشر في إثارة العامة. فمجرد عرضها للحالة أو القضية، يمكن أن يكون كافيا لتوليد، القلق، أو الخوف، أو الألم. الذعر الأخلاقي، يحدث: عندما تصبح "حالة، أو شخص، أو مجموعة من الأشخاص، توسم بأنها تهدد القيم، والمصالح المجتمعية". (ar)
 • En sociologia, pànic moral és una reacció d'un grup de persones basada en la percepció falsa o exagerada d'algun comportament cultural o de grup, freqüentment d'un grup minoritari o d'una subcultura, com perillosament desviat i que representa una amenaça per a la societat. El terme va ser encunyat pel sociòleg Stanley Cohen en el seu llibre Folk Devils and Moral Panics l'any 1972. Aquest autor ho defineix com un episodi, condició, persona o grup de persones que han estat definits com una amenaça per als valors i interessos de la societat. Són subproductes de controvèrsies que produeixen arguments i tensió social o que no són fàcilment discutits atès que alguns d'aquests pànics morals són tabú per a molta gent. (ca)
 • Morální panika je reakce sociální skupiny založená na falešném nebo přehnaném dojmu, že chování nějaké jiné skupiny (většinou minoritní skupiny nebo subkultury, tzv. folk devil) je nebezpečně deviantní a je hrozbou pro společnost. Často se také uvádí jako „epizoda, stav, osoba nebo skupina osob“, která byla nedávno „popsána jako hrozba pro sociální hodnoty a zájmy“. (cs)
 • Moralische Panik (aus englisch moral panic) bezeichnet ein Phänomen, bei dem eine soziale Gruppe oder Kategorie aufgrund ihres Verhaltens von der breiten Öffentlichkeit als Gefahr für die moralische Ordnung der Gesellschaft gekennzeichnet wird. Ziel des öffentlichen Aufruhrs ist die Unterbindung des als Bedrohung empfundenen Verhaltens auf langfristige Sicht. Die dabei entstehende öffentliche Dynamik wird durch eine sensationsfokussierte Medienberichterstattung und privat organisierte Initiativen begleitet. Häufig handelt es sich dabei um Problematiken wie Kindesmissbrauch, Drogenmissbrauch oder Jugendkriminalität. Letztendlich führt die moralische Panik zu einer Verstärkung der sozialen Kontrolle und der Verringerung der Wahrscheinlichkeit für einen normativen Wertewandel. Der Begriff ist (de)
 • A moral panic is a feeling of fear spread among many people that some evil threatens the well-being of society. It is "the process of arousing social concern over an issue – usually the work of moral entrepreneurs and the mass media". Some moral panics can become embedded in standard political discourse, which include concepts such as "Red Scare"and terrorism. (en)
 • En sociología, un pánico moral es una reacción de un grupo de personas basada en la percepción falsa o exagerada de algún comportamiento cultural o de grupo, frecuentemente de un grupo minoritario o de una subcultura, como peligrosamente desviado y que representa una amenaza para la sociedad. El término fue acuñado por el sociólogo Stanley Cohen en su libro Folk Devils and Moral Panics en 1972, donde lo define como un episodio, condición, persona o grupo de personas que han sido definidos como una amenaza para los valores e intereses de la sociedad. Son subproductos de controversias que producen argumentos y tensión social o que no son fácilmente discutidos dado que algunos de estos pánicos morales son tabú para mucha gente. (es)
 • Il panico morale (in inglese Moral panic) è una forma di panico collettivo ingiustificato su una questione ritenuta da molte persone una minaccia o un pericolo. Tale fenomeno viene spesso causato da notizie più o meno distorte a scopo sensazionalistico dai vari media. Esso può derivare da un'esposizione sproporzionata di un fenomeno reale o fittizio. (it)
 • Моральна паніка (англ. Moral panic) — соціальний феномен, що полягає у поширенні в суспільстві масової істерії щодо чого-небудь (ідеологія, тенденція розвитку суспільства, людина, група людей тощо), що нібито загрожує безпеці суспільства та/або її моральним цінностям. Словосполучення «moral panic» вперше з'явилося в англомовній пресі в 1830 році, але наукове вивчення цього явища почалося з роботи Стенлі Коена (англ.)рос. «Folk Devils and Moral Panics», опублікованій 1972 року. Слід також зазначити, що Маршалл Маклюен вживав цей термін у своїй книзі «Розуміння Медіа» (1964). (uk)
rdfs:label
 • ذعر أخلاقي (ar)
 • Pànic moral (ca)
 • Morální panika (cs)
 • Moralische Panik (de)
 • Moral panic (en)
 • Morala paniko (eo)
 • Pánico moral (es)
 • Panique morale (fr)
 • Kepanikan moral (in)
 • モラル・パニック (ja)
 • Panico morale (it)
 • 모럴 패닉 (ko)
 • Morele paniek (nl)
 • Panika moralna (pl)
 • Pânico moral (pt)
 • Моральная паника (ru)
 • Moralpanik (sv)
 • Моральна паніка (uk)
 • 道德恐慌 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:notableIdea of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of