An Entity of Type: organisation, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Microinsurance is the protection of low-income people (those living on between approximately $1 and $4 per day( below $4)) against specific perils in exchange for regular premium payment proportionate to the likelihood and cost of the risks involved. This definition is exactly the same as one might use for regular insurance except for the clearly prescribed target market: low-income people. The target population typically consists of persons ignored by mainstream commercial and social insurance schemes, as well as persons who have not previously had access to appropriate insurance products.

Property Value
dbo:abstract
 • Mikroversicherungen (englisch microinsurance schemes) bieten armen Haushalten vor allem in Entwicklungsländern Absicherung gegen elementare Risiken. Arme Haushalte sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung meist stärker Risiken wie Krankheit, Unfall oder Verlust von Eigentum ausgesetzt und damit stärker auf Versicherungsdienstleistungen angewiesen. Aufgrund der wirtschaftlich geringen Attraktivität werden sie jedoch von klassischen Versicherungsunternehmen nicht bedient. Es handelt sich um eine relativ neue Mikrofinanz-Dienstleistung, die klassische Geschäftsfelder wie die Vergabe von Mikrokrediten und das Angebot von ergänzt. Mikroversicherungen werden häufig als Ansätze im Rahmen so genannter Base of the Pyramid-Geschäftsmodelle thematisiert, welche auf eine erfolgreiche Einbindung bisher weitgehend vernachlässigter Bevölkerungsschichten in unternehmerische Wertschöpfungsketten abzielen. (de)
 • Un sistema de microseguro es un sistema que utiliza entre otros el mecanismo de seguro y cuyos beneficiarios son, al menos en parte, personas excluidas de los sistemas formales de protección social, particularmente trabajadores de la economía informal y su familia. Los sistemas de microseguro son diferentes de los sistemas de protección social destinados a cubrir a los trabajadores de la economía formal. La adhesión no es obligatoria (pero puede ser automática) y los afiliados pagan cotizaciones que cubren al menos una parte de las prestaciones. La expresión "sistema de microseguro" designa a la institución que ofrece el seguro (por ejemplo: una mutua de salud) o a un grupo de instituciones (como en el caso de articulaciones) que ofrecen el seguro o al servicio de seguro como tal propuesto por una institución que tiene otras actividades (por ejemplo: una institución de microfinanzas). Esta manera de seguro está ampliamente implantada en países de América Latina, Sudeste Asiático, en India y en los últimos años está alcanzando gran difusión en África Subsahariana. (es)
 • Microinsurance is the protection of low-income people (those living on between approximately $1 and $4 per day( below $4)) against specific perils in exchange for regular premium payment proportionate to the likelihood and cost of the risks involved. This definition is exactly the same as one might use for regular insurance except for the clearly prescribed target market: low-income people. The target population typically consists of persons ignored by mainstream commercial and social insurance schemes, as well as persons who have not previously had access to appropriate insurance products. The institutions or set of institutions implementing microinsurance are commonly referred to as a microinsurance scheme. (en)
 • La micro-assurance est un système qui utilise (entre autres) le mécanisme de l’assurance et dont les bénéficiaires sont au moins en partie des personnes exclues des systèmes formels de protection sociale, en particulier les travailleurs de l’économie informelle et leurs familles. Il se distingue des systèmes créés pour assurer la protection sociale légale des travailleurs de l’économie formelle. L’adhésion n’est pas obligatoire (mais elle peut être automatique) et les adhérents contribuent, au moins partiellement, au financement des prestations. L’expression « système de micro-assurance » désigne soit l’institution qui offre de l’assurance (exemple : une mutuelle de santé) ou un ensemble d’institutions (dans le cas d’articulations) qui offrent de l’assurance ou le service d’assurance lui-même offert par une institution ayant d’autres activités (exemple : une institution de microfinance, comme ADA au Luxembourg). En France, le premier produit de micro-assurance a été lancé par l'association Entrepreneurs de la Cité avec la Trousse Première Assurance en 2008. (fr)
 • Con il termine Micro assicurazione si indica l'insieme di prodotti assicurativi destinati alle fasce di popolazione più povere (basso reddito o prive del tutto). Risponde al bisogno di prodotti assicurativi che tali soggetti hanno ma che non trova una adeguata offerta nel settore assicurativo tradizionale proprio a causa della loro condizione economico-sociale. Le Microassicuazioni nascono dunque per far fronte a tale esigenza e si caratterizzano per diversi aspetti quali un basso premio richiesto agli assicurati e una copertura di valore limitato. Inoltre, come nel normale settore assicurativo, anche le Microassicurazioni rispondono ai diversi bisogni legati alla vita dell'uomo quali polizze sulla vita, incidenti, malattia, furto, calamità naturali ed altri ancora anche se oggi il ramo più sviluppato è quello vita. In sintesi la Microassicurazione offre polizze ai soggetti a basso reddito bisognosi di proteggersi da uno o più rischi ai quali sono esposti. È uno dei strumenti di Microfinanza più importanti sui quali si sta focalizzando l'attenzione negli ultimi anni, sono infatti diverse le compagnia assicurative che hanno iniziato ad ampliare la loro gamma prodotti inserendo anche tale servizio finanziario. Tuttavia lo strumento è afflitto da alcune criticità che ad oggi non ne favoriscono il pieno sviluppo. La prima riguarda la mancanza di una regolamentazione specifica del settore assicurativo nella maggior parte dei PVS. L'altra riguarda la carenza di infrastrutture nonché di statistiche e di dati, quali ad esempio le serie storiche, sulla base delle quali le compagnie assicurative possono calcolare le tavole di mortalità, i premi ed altro. Ovviamente il superamento di questi vincoli richiede anche l'intervento delle stesse autorità governative dei paesi interessati. (it)
 • Microverzekeringen zijn kleine verzekeringen, bedoeld voor mensen in ontwikkelingslanden. Veel arme mensen benoemen concreet dat het grootste nadeel van armoede niet zo zeer is het weinige geld dat ze dagelijks kunnen besteden, maar het probleem dat je tegenvallers niet kan opvangen. Vaak moet na een tegenvaller een inkomen genererend product worden verkocht, zoals een koe of een stuk tuingereedschap van een boer. Er bestaan verschillende categorieën microverzekeringen. - overlijden - ziekte - misoogst In het algemeen is er voor de arme doelgroep geen vraag naar verzekeringen voor brand, diefstal of aansprakelijkheid. Er zijn ruwweg twee organisatievormen: onderlinge verzekeringen (binnen een gemeenschap) of herverzekerde aangeboden door verzekeringsmaatschappijen. Het principe van een onderlinge verzekering is eenvoudig. Een groep mensen besluit gezamenlijk een spaarpot te vormen waaruit de schade van individuele deelnemers wordt betaald. De deelnemers bepalen zelf de verzekeringsvoorwaarden en de premie, beheren de reserves en beslissen over de toe te kennen uitkeringen. Herverzekerde verzekeringen zijn veel ingewikkelder. Dit wordt in ontwikkelingslanden alleen gedaan als het noodzakelijk is. Bij misoogstverzekeringen is dit noodzakelijk, omdat iedereen in dezelfde gemeenschap tegelijk getroffen wordt door de misoogst en een onderlinge maatschappij dus nooit genoeg geld kan hebben om die schade te vergoeden. Het probleem is het berekenen van de kans op een misoogst. Soms zijn er regenvalcijfers beschikbaar, meestal niet. En er zijn geen betrouwbare cijfers over de kans op sprinkhanen, larven en graan-etende vogels. Om een microverzekering van de grond te krijgen, is wel een bepaalde structuur nodig. Doorgaans zijn het lokale niet-gouvernementele organisaties (ngo's) die het initiatief nemen tot de opzet van een microverzekering. Zij roepen daarbij vaak de hulp in van westerse donoren, veelal bekende organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Op hun beurt schakelen die specialisten in, die op vrijwillige basis verzekeringstechnische, administratieve en organisatorische assistentie verlenen. In Nederland hebben deze vrijwilligers zich verenigd in de Micro Insurance Association Netherlands (MIAN). Microverzekeringen zijn primair bedoeld voor basale risico's die ernstig ingrijpen in het leven van de deelnemers. Meestal wordt begonnen met de opzet van een overlijdensrisicoverzekering. Die voorziet in een uitkering aan de nabestaanden van een overleden kostwinner. Het gaat hierbij niet om gigantische bedragen, maar om een vergoeding van de begrafeniskosten en een periodieke uitkering om enige tijd in het levensonderhoud van het achterblijvende gezin te voorzien. In sommige moslim ontwikkelingslanden zoals Mali, blijkt het bestaan van dit soort verzekeringen ertoe te leiden dat men met elkaar durft te praten over het leven na de dood van een van de ouders van een gezin. Het gebruikelijke taboe verdwijnt en dat wordt omschreven als een opluchting. Als er voldoende deelnemers zijn en er enige reserves zijn opgebouwd, wordt de overlijdensrisicoverzekering vaak gevolgd door een verzekering voor ziektekosten. Microverzekeringen worden in het algemeen pas geïntroduceerd als de lokale bevolking reeds kennis heeft gemaakt met andere vormen van microfinanciering, microkrediet en . In landen als India, de Filipijnen, Sri Lanka en Oeganda zijn al diverse lokale onderlinge maatschappijen met succes actief. Belangrijk is dat zij, na een aanloopperiode, zelfstandig functioneren en de ondersteuning van ngo's, donoren en vrijwilligers niet meer nodig hebben. In India is enige ervaring met misoogstverzekeringen. Dit is helaas niet kopieerbaar naar Afrika. Nederlandse ontwikkelingshulporganisaties zijn bezig zo'n product te ontwikkelen in Senegal, West-Afrika. (nl)
 • Microsseguro é uma modalidade de seguro destinada aos consumidores de baixa renda. (pt)
 • Микрострахование (англ. microinsurance) — вид микрофинансовой деятельности в области страхования, направленный на финансовую защиту отдельных лиц или групп с низкими доходами, как правило, но не всегда, в обмен на регулярные выплаты премии, пропорциональной стоимости рисков. Для целей микрострахования, на 2015 год, низкими считаются доходы до 4 долларов США в день. Главной целевой группой микрострахования являются лица, которые выпадают из основных схем традиционного коммерческого и социального страхования, а также те, кто по каким-либо причинам не имеет доступа к соответствующим страховым продуктам.Получателями микрострахования могут быть отдельные физические лица, домохозяйства и даже целые сельские и городские общины. Микрострахование схоже с традиционными формами страхования, однако характеризуется: * Целевой группой — предоставлением страховой защиты для хозяйствующих субъектов с низким уровнем доходов. * Простотой страховых продуктов, понятной для целевых потребителей; часто покрывающих один конкретный риск, а не их совокупность. * Меньшей — доступной суммой страховых платежей и премий. * Упрощённым способом андеррайтинга, выдачи полиса и выплат, а также разрешения споров. * Слабой оценивающей риски базой, недостаточностью статистической информации, высоким риском для страховщика. * Низким государственным регулированием (на 2012 год). Типичные риски, покрываемые микрострахованием, связаны со: * здоровьем (временная/постоянная потеря трудоспособности, инвалидность); * жизнью (потеря кормильца, организация похорон, смерть заёмщика и т. п.); * личным имуществом; * природными бедствиями (засуха, наводнение, пожары и т. п.); * экономическими, финансовыми и рисками предпринимательской деятельности (неурожай, болезнь/падение поголовья, защита активов, невозврат микрокредита). Погашение задолженности заёмщика в случае смерти (банкострахование) на 2012 год являлось самым популярным видом микрострахования, однако постепенно оно «взрослеет», предоставляя более широкий спектр продуктов. Микрострахование может предоставляться как отдельный продукт, так и сочетаться и даже быть обязательно обусловленным при получении других форм микрофинансирования, в частности при микрокредитовании.В частности компания SKS Microfinance провела масштабное исследование, после которого пришла к выводу о необходимости принудительной выдавачи микростраховых полисов для всех своих заёмщиков. Главными движителями микрострахования являются желание заполучить неохваченные рынки, которые значительно превышают традиционные, защита, обеспечение устойчивости, стабильности и предсказуемости для традиционных форм социального предпринимательства и решение проблем общества в беднейших странах. По оценкам МОТ и независимых экономистов вне зависимости от целей провайдеров, микрострахование выполняет важную социальную миссию, вносит значительный вклад в социальную безопасность, позволяя населению справляться с потерями, увеличивать благосостояние в долгосрочной перспективе, повышает производительность и положительно влияет на экономический рост регионов и стран. Микрострахование может сочетаться с некоммерческой и частично благотворительной деятельностью, вплоть до бесплатной страховки для отдельных лиц и категорий, финансируемой за счёт поступлений от перераспределения доходов от коммерческой части, благотворителей, грантов и правительственных субсидий. При микрофинансировании выделяют отдельным продуктом микротакафул — основанную на шариате разновидность страхования со сходными с микрострахованием признаками. Первоначально микрострахованием занимались микрофинансовые институты, общественные (неправительственные) и некоммерческие организации, общества на взаимных и членских началах, кооперативы и профсоюзы, сельские и иные общины, однако позже микрофинансовые продукты появились у большинства ведущих игроков мирового рынка страхования. На 2005 год только 7 из 50 крупнейших страховых компаний предлагали продукты в области микрострахования, на 2014 год они появились уже у 33 ведущих игроков мирового страхового рынка. В целом по миру микрострахование на 2008 год охватывало около 78 млн человек, а на 2014 год — 500 млн человек.В некоторых беднейших районах мира, в частности, Азии (40 % роста с 2010 по 2012 годы), Африки (200 % рост) и Латинской Америки, микрострахование является более распространённым явлением, чем обычные страховые продукты. Для снижения издержек при микростраховании широко применяются современные технологии, в частности автоматизированные системы, получающие данные в том числе через спутники, работа с клиентами чаще всего через мобильные приложения. Сред инновационных продуктов, раскрывающих все аспекты микрострахования можно выделить компанию ACRE (ранее проект Kilimo Salama) действующую по принципам социального предпринимательства и развивающую инновационное массовое микрострахование сельскохозяйственных рисков для фермеров восточной и южной Африки. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 11644470 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 13291 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1092701462 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Microsseguro é uma modalidade de seguro destinada aos consumidores de baixa renda. (pt)
 • Mikroversicherungen (englisch microinsurance schemes) bieten armen Haushalten vor allem in Entwicklungsländern Absicherung gegen elementare Risiken. Arme Haushalte sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung meist stärker Risiken wie Krankheit, Unfall oder Verlust von Eigentum ausgesetzt und damit stärker auf Versicherungsdienstleistungen angewiesen. Aufgrund der wirtschaftlich geringen Attraktivität werden sie jedoch von klassischen Versicherungsunternehmen nicht bedient. (de)
 • Un sistema de microseguro es un sistema que utiliza entre otros el mecanismo de seguro y cuyos beneficiarios son, al menos en parte, personas excluidas de los sistemas formales de protección social, particularmente trabajadores de la economía informal y su familia. Los sistemas de microseguro son diferentes de los sistemas de protección social destinados a cubrir a los trabajadores de la economía formal. La adhesión no es obligatoria (pero puede ser automática) y los afiliados pagan cotizaciones que cubren al menos una parte de las prestaciones. (es)
 • Microinsurance is the protection of low-income people (those living on between approximately $1 and $4 per day( below $4)) against specific perils in exchange for regular premium payment proportionate to the likelihood and cost of the risks involved. This definition is exactly the same as one might use for regular insurance except for the clearly prescribed target market: low-income people. The target population typically consists of persons ignored by mainstream commercial and social insurance schemes, as well as persons who have not previously had access to appropriate insurance products. (en)
 • La micro-assurance est un système qui utilise (entre autres) le mécanisme de l’assurance et dont les bénéficiaires sont au moins en partie des personnes exclues des systèmes formels de protection sociale, en particulier les travailleurs de l’économie informelle et leurs familles. Il se distingue des systèmes créés pour assurer la protection sociale légale des travailleurs de l’économie formelle. L’adhésion n’est pas obligatoire (mais elle peut être automatique) et les adhérents contribuent, au moins partiellement, au financement des prestations. (fr)
 • Con il termine Micro assicurazione si indica l'insieme di prodotti assicurativi destinati alle fasce di popolazione più povere (basso reddito o prive del tutto). Risponde al bisogno di prodotti assicurativi che tali soggetti hanno ma che non trova una adeguata offerta nel settore assicurativo tradizionale proprio a causa della loro condizione economico-sociale. Le Microassicuazioni nascono dunque per far fronte a tale esigenza e si caratterizzano per diversi aspetti quali un basso premio richiesto agli assicurati e una copertura di valore limitato. Inoltre, come nel normale settore assicurativo, anche le Microassicurazioni rispondono ai diversi bisogni legati alla vita dell'uomo quali polizze sulla vita, incidenti, malattia, furto, calamità naturali ed altri ancora anche se oggi il ramo pi (it)
 • Microverzekeringen zijn kleine verzekeringen, bedoeld voor mensen in ontwikkelingslanden. Veel arme mensen benoemen concreet dat het grootste nadeel van armoede niet zo zeer is het weinige geld dat ze dagelijks kunnen besteden, maar het probleem dat je tegenvallers niet kan opvangen. Vaak moet na een tegenvaller een inkomen genererend product worden verkocht, zoals een koe of een stuk tuingereedschap van een boer. Er bestaan verschillende categorieën microverzekeringen. - overlijden - ziekte - misoogst (nl)
 • Микрострахование (англ. microinsurance) — вид микрофинансовой деятельности в области страхования, направленный на финансовую защиту отдельных лиц или групп с низкими доходами, как правило, но не всегда, в обмен на регулярные выплаты премии, пропорциональной стоимости рисков. Для целей микрострахования, на 2015 год, низкими считаются доходы до 4 долларов США в день. Микрострахование схоже с традиционными формами страхования, однако характеризуется: Типичные риски, покрываемые микрострахованием, связаны со: (ru)
rdfs:label
 • Microinsurance (en)
 • Mikroversicherung (de)
 • Microseguro (es)
 • Micro-assurance (fr)
 • Micro assicurazione (it)
 • Microverzekering (nl)
 • Микрострахование (ru)
 • Microsseguro (pt)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:industry of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License