In management accounting or managerial accounting, managers use the provisions of accounting information in order to better inform themselves before they decide matters within their organizations, which aids their management and performance of control functions.

Property Value
dbo:abstract
 • المحاسبة الإدارية هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً. وتختلف عن المحاسبة المالية في عدة فروقات منها أنها ليست إلزامية وتاريخية ومستقبلية. (ar)
 • Manažerské účetnictví je soubor účetních technik a postupů určených pro shromažďování dat finančního i nefinančního charakteru a podávání zpráv (reportů) podporujících rozhodování pro zajištění potřeb různých uživatelů. Systém, který zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu – eviduje, třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do přehledů a výkazů a jiných podkladů ustících do návrhů či opatření, která mají napomoci řídícím pracovníkům při jejich rozhodování a řízení.Manažerské účetnictví používá externí i interní, ekonomické i technické informace, v naturální i peněžní formě, a to jak z vnitropodnikového účetnictví, tak i z finančního účetnictví, a také využívá údaje z jiných zdrojů mimo účetní jednotku.Jednou z jednoduchých definic manažerského účetnictví je poskytování finančních a nefinančních rozhodovacích informací manažerům. Proto se používá i obecnější pojem ekonomické a finanční řízení firmy nebo reporting.Souhrnným termínem manažerského účetnictví bývá označován celkový soubor informací. Je určeno především pro interní potřebu hospodářské jednotky. Má důvěrný, interní charakter, proto jeho hlavní záměr je maximální pravdivost. Není (až na výjimky) regulováno státem. O jeho struktuře a využití si podnikový management rozhoduje sám ve vlastní pravomoci.„Manažerské účetnictví je nástrojem do nepohody.“ Bohumil Král„Potřeba informací úměrně vzrůstá především s finančními problémy firmy.“ Eva Stará„Manažerské účetnictví je otevřený systém.“ Rudolf Schroll Manažerské účetnictví v nejširším pojetí zahrnuje vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, rozpočty, plánování, statistiku a controlling. (cs)
 • Η Διοικητική Λογιστική είναι ο κλάδος της λογιστικής που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, τη συγκέντρωση, την ανάλυση, την προετοιμασία και την παρουσίαση δεδομένων χρηματοοικονομικού ή μη χαρακτήρα, ώστε να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εντός των ορίων αυτής της μονάδας, ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη και ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η πληροφορία που επεξεργάζεται η Διοικητική Λογιστική χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των διοικητικών λειτουργιών, οι οποίες συνοπτικά μπορούν να αναφερθούν ως εξής: * λήψη αποφάσεων * προγραμματισμός * διοίκηση καθημερινής λειτουργίας και * έλεγχος (el)
 • In management accounting or managerial accounting, managers use the provisions of accounting information in order to better inform themselves before they decide matters within their organizations, which aids their management and performance of control functions. (en)
 • Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), auch als Kosten- und Erlösrechnung (KER), Kostenrechnung (KoRe) oder Betriebsergebnisrechnung bezeichnet, ist ein Aufgabengebiet der Betriebswirtschaftslehre. Sie ist Teil des internen Rechnungswesens und unterliegt insgesamt nicht derart stark bindenden gesetzlichen Vorschriften wie die Finanzbuchhaltung. Die KLR dient in erster Linie der internen Informationsbereitstellung für die kurzfristige operative Planung von Kosten und Erlösen sowie deren Kontrolle anhand von Plan-, Soll- und Istdaten. Die langfristige strategische Planung erfolgt mit Hilfe der Investitionsrechnung. (de)
 • La contabilidad de gestión o contabilidad directiva, consiste en la utilización, análisis e interpretación de la información obtenida de la contabilidad financiera de cara a la adopción de decisiones a corto plazo en el seno de la organización. Es subjetiva y orienta sus aplicaciones hacia aquellos sujetos que tienen poder de decisión sobre la actividad de la empresa, mejora el procedimiento de toma de decisiones mediante el uso de los datos contables. Está sujeta a escasos o nulos requisitos formales o legales dado el marco restringido de su actuación, de ello que sea menos estandarizada y objetiva pero útil para la empresa. Una de las partes más importantes de la contabilidad de gestión es la contabilidad de costes. Puede hacer uso de herramientas como el coste de oportunidad, costes del capital o la valoración del riesgo que son de utilidad a la organización en la toma de decisiones. Además, con la aparición de las modernas técnicas de gestión, ya sea de calidad o en el aparato productivo, la contabilidad de gestión adquiere notable relevancia. Básicamente centra su estudio a todos los procesos que componen la cadena de valor de la empresa, otorgando una visión a corto, medio, y largo plazo. (es)
 • Akuntansi Manajemen atau Akuntansi Manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Berbeda dengan Informasi Akuntansi keuangan, Informasi Akuntansi manajemen adalah: * Dirancang dan dimaksukan untuk digunakan oleh pihak manajemen dalam organisasi sedangkan informasi Akuntansi keuangan dimaksudkan dan dirancang untuk pihak eksternal seperti kreditur dan para pemegang saham; * Biasanya rahasia dan digunakan oleh pihak manajemen dan bukan untuk laporan publik; * memandang ke depan, bukan sejarah; * Dihitung dengan mengacu pada kebutuhan manajer, sering menggunakan sistem informasi manajemen, bukan mengacu pada standar akuntansi keuangan. Hal ini disebabkan karena penekanan yang berbeda: informasi akuntansi manajemen digunakan dalam sebuah organisasi, biasanya untuk pengambilan keputusan. (in)
 • La comptabilité analytique est un système d'information comptable (exprimé en unités monétaires) qui permet d'informer les dirigeants (ou managers) des organisations afin de prendre des décisions de gestion. La comptabilité analytique se distingue de la comptabilité financière dans la mesure où elle fournit des informations qui ne sont pas destinées à être publiées auprès d'utilisateurs externes à l'entreprise. Elle s'intéresse donc essentiellement à l'analyse (analyser, c'est décomposer pour comprendre) des charges et des produits. Autrement dit, elle conduit à faire des calculs de coûts ou de marges qui permettent d'éclairer les dirigeants (ou managers). Jusqu'en 1999, la comptabilité analytique était décrite dans le plan comptable général français. Un système de comptes, adossés à la comptabilité générale, permettait de classer les éléments constitutifs du résultat de l’exercice. Elle rapproche chaque produit de ses coûts, qu’ils aient été encourus dans l’exercice ou dans des périodes précédentes. Elle divise les résultats par centre de décision permettant un meilleur pilotage, ou les consolide par ligne d’activité, afin de mieux en apprécier la situation. Elle est parfois associée à d’autres techniques de management comme la gestion budgétaire ou la gestion par les objectifs, à qui elle fournit les éléments de comparaison comme comptabilité de gestion. Les techniques de comptabilité analytique se sont développées dans les grandes entreprises industrielles à partir du XIXe siècle (on parlait alors de comptabilité industrielle). La comptabilité analytique s’est généralisée avec l’apparition de l’informatique et des progiciels de gestion qui ont fortement abaissé le coût de la collecte et du traitement d’une information détaillée. Elle concerne désormais toutes les formes et toutes les tailles d’entreprises, dont elle est un des éléments clefs du système d'information. L'expression "comptabilité analytique" est une expression franco-française qui est généralement traduite en anglais par "management accounting" (ou "comptabilité de gestion"). (fr)
 • 管理会計(かんりかいけい、英語:management accounting)は、企業会計の一種。主として、会計情報を経営管理者の意思決定や組織内部の・に役立てることを目的としている。対義語は財務会計である。企業外部の利害関係者に対する情報提供を目的とする財務会計とは、大きく性格が異なっている。 (ja)
 • 관리회계(管理會計, 영어: management accounting, managerial accounting)란 경영자의 내부자원관리에 대한 의사결정과 부서 및 개인의 실적 평가를 위해 회계정보를 구별, 측정, 분석하는 과정이다. 내부 경영자를 위한 정보를 생성한다는 면에서 외부 이해관계자를 위한 정보를 생성하는 재무회계와 구별된다. (ko)
 • Rachunkowość zarządcza (określana jest również jako rachunkowość menedżerska) – część rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej), która służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, jak np.: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów oraz informowanie o dokonaniach. Aktualne ustalenia Międzynarodowej Federacji Rachunkowości (IFAC) przyjmują, że: rachunkowość zarządcza jest systemem gromadzenia, agregacji, klasyfikacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji. (pl)
 • Management accounting is een proces of binnen een organisatieonderneming waarbij men zich bezighoudt met het verzamelen, ordenen, analyseren en rapporteren van (financiële) informatie voor planning en control door het management. In tegenstelling tot externe verslaggeving is management accounting gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. (nl)
 • A contabilidade gerencial (português brasileiro) ou contabilidade de gestão (português europeu) (em inglês designada por Management Accounting) é uma ferramenta indispensável para a gestão de negócios. De longa data, contadores, administradores e responsáveis pela gestão de empresas se convenceram que amplitude das informações contábeis vai além do simples cálculo de impostos e atendimento de legislações comerciais, previdenciárias e fiscais. Além do mais, o custo de manter uma contabilidade completa (livros diário, razão, inventário, conciliações, etc.) não é justificável para atender somente o fiscal. Informações relevantes podem estar sendo desperdiçadas, quando a contabilidade é encarada como um mero cumprimento da burocracia governamental. Os gestores de empresas precisam aproveitar as informações geradas pela escrituração contábil, pois obviamente este será um fator de competitividade com seus concorrentes: a tomada de decisões com base em fatos reais e dentro de uma técnica comprovadamente eficaz – o uso da contabilidade. A gestão de entidades, sabidamente, é um processo complexo, inesgotável, mas pode ser facilitada quando se tem uma adequada contabilidade. Dentre as vantagens de utilizar-se de dados contábeis para gerenciamento, podemos listar: 1. * Apuração de custos 2. * Projeção de orçamentos empresariais 3. * Análise de desempenho (índices financeiros) 4. * Cálculo do ponto de equilíbrio 5. * Determinação de preços de vendas 6. * Planejamento tributário 7. * Controles orçamentários 8. * Teoria das Restrições(TOC)Contabilidade por Ganho 9. * Balanced Scorecard 10. * ABM/GECON - Sistema de Informação de Gestão Econômica Temos tambem como principal aspecto da contabilidade gerencial a tomada de decisões, é de extrema importancia para uma entidade obter um profissional extremamente qualificado para o cargo que pode alavancar muito uma empresa. (pt)
 • Управленческий учёт — упорядоченная система выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности организации информации и показателей для управленческого звена организации (внутренних пользователей — руководителей). Основной задачей управленческого учёта является ответ на вопрос, в каком состоянии находится организация, как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, чтобы повысить эффективность деятельности. (ru)
 • Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Det handlar om att försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka. Det finns många olika lösningar som inkluderar mätningar, kontroller och undersökningar av intäkter och kostnader, planering inför förväntade händelser, kalkyler, budgetering och åtgärder mot oväntade händelser, till exempel vid budgetuppföljning. De som arbetar med ekonomistyrning benämns ofta som controller. (sv)
 • 管理會計(英語:Management accounting)是應用會計學收集得來的之企業數據及報表,給予公司內部管理人參考和監控企業活動及適時作出決策及修訂等。管理會計報表跟財務報表有所不同,後者有國際公認的國際財務報告準則及格式和內容。上市公司的財務報表是公開發表的,其中某些公司內部的數據是敏感的商業秘密,例如生產成本和採購價格等。而以上資料,在管理會計報表中可以清楚列出,方便指定的管理人的決策工作。 (zh)
 • Управлі́нський о́блік — це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів. Система управлінського обліку призначена для рішення внутрішніх задач керування підприємством і є його ноу-хау. Для керування підприємством необхідна детальна інформація, що враховує технологію й організацію саме цього підприємства. Тому інформація управлінського обліку формується і надається з урахуванням потреб керівників конкретного підприємства. Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівництву в досягненні стратегічної мети підприємства. Управлінський облік суттєво відрізняється від традиційного бухгалтерського обліку, зорієнтованого на складання фінансової звітності. На відміну від фінансового обліку, що ведеться з дотриманням визначених офіційних регламентів (інструкцій, стандартів і т. д.) встановлених державними органами або професійними організаціями, управлінський облік не обмежений у виборі методів і правил. Його форми і методи розробляються самим підприємством з урахуванням різних параметрів, приймаючи до уваги при підготовці варіантів управлінських рішень не тільки регламентні кількісні, але і якісні показники. Інформація, що надається управлінським обліком, орієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного керування, оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів і окремих менеджерів. Отже, управлінський облік є складником процесу управління та надає інформацію, важливу для: * визначення стратегії та планування майбутньої діяльності організації; * її поточної діяльності; * оптимізації використання ресурсів; * оцінки ефективності діяльності; * зниження рівня суб'єктивності в процесі прийняття рішень.Управлінський облік призначений для розв'язання таких основних задач: * забезпечення керівництва підприємства інформацією про те, якими будуть консолідовані результати бізнесу (включаючи безліч юридичних осіб і структурних підрозділів); * відображення результатів роботи окремих напрямків (ними можуть бути види діяльності, групи товарів або інші елементи залежно від специфіки бізнесу) незалежно від того, як ці напрямки розподілені між юридичними особами, що входять у бізнес; * відображення результатів роботи структурних підрозділів, якими можуть бути відділи, цехи, юридичні особи; * здійснення контролю за витратами шляхом їх обліку по видах і центрах витрат; * нагромадження статистики про доходи і витрати підприємства у визначеному розрізі і виявлення загальних тенденцій; * здійснення планування і контролю виконання бюджету як окремими центрами витрат, так і бізнесом у цілому, включаючи сукупність юридичних осіб; * ведення оперативного обліку розрахунків з окремими контрагентами, взаєморозрахунків між власними юридичними особами. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 42272 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 27685 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 983339010 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:about
 • yes (en)
dbp:by
 • no (en)
dbp:label
 • Management accounting (en)
dbp:onlinebooks
 • no (en)
dbp:others
 • no (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المحاسبة الإدارية هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً. وتختلف عن المحاسبة المالية في عدة فروقات منها أنها ليست إلزامية وتاريخية ومستقبلية. (ar)
 • In management accounting or managerial accounting, managers use the provisions of accounting information in order to better inform themselves before they decide matters within their organizations, which aids their management and performance of control functions. (en)
 • Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), auch als Kosten- und Erlösrechnung (KER), Kostenrechnung (KoRe) oder Betriebsergebnisrechnung bezeichnet, ist ein Aufgabengebiet der Betriebswirtschaftslehre. Sie ist Teil des internen Rechnungswesens und unterliegt insgesamt nicht derart stark bindenden gesetzlichen Vorschriften wie die Finanzbuchhaltung. Die KLR dient in erster Linie der internen Informationsbereitstellung für die kurzfristige operative Planung von Kosten und Erlösen sowie deren Kontrolle anhand von Plan-, Soll- und Istdaten. Die langfristige strategische Planung erfolgt mit Hilfe der Investitionsrechnung. (de)
 • 管理会計(かんりかいけい、英語:management accounting)は、企業会計の一種。主として、会計情報を経営管理者の意思決定や組織内部の・に役立てることを目的としている。対義語は財務会計である。企業外部の利害関係者に対する情報提供を目的とする財務会計とは、大きく性格が異なっている。 (ja)
 • 관리회계(管理會計, 영어: management accounting, managerial accounting)란 경영자의 내부자원관리에 대한 의사결정과 부서 및 개인의 실적 평가를 위해 회계정보를 구별, 측정, 분석하는 과정이다. 내부 경영자를 위한 정보를 생성한다는 면에서 외부 이해관계자를 위한 정보를 생성하는 재무회계와 구별된다. (ko)
 • Management accounting is een proces of binnen een organisatieonderneming waarbij men zich bezighoudt met het verzamelen, ordenen, analyseren en rapporteren van (financiële) informatie voor planning en control door het management. In tegenstelling tot externe verslaggeving is management accounting gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. (nl)
 • Управленческий учёт — упорядоченная система выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности организации информации и показателей для управленческого звена организации (внутренних пользователей — руководителей). Основной задачей управленческого учёта является ответ на вопрос, в каком состоянии находится организация, как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, чтобы повысить эффективность деятельности. (ru)
 • Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Det handlar om att försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka. Det finns många olika lösningar som inkluderar mätningar, kontroller och undersökningar av intäkter och kostnader, planering inför förväntade händelser, kalkyler, budgetering och åtgärder mot oväntade händelser, till exempel vid budgetuppföljning. De som arbetar med ekonomistyrning benämns ofta som controller. (sv)
 • 管理會計(英語:Management accounting)是應用會計學收集得來的之企業數據及報表,給予公司內部管理人參考和監控企業活動及適時作出決策及修訂等。管理會計報表跟財務報表有所不同,後者有國際公認的國際財務報告準則及格式和內容。上市公司的財務報表是公開發表的,其中某些公司內部的數據是敏感的商業秘密,例如生產成本和採購價格等。而以上資料,在管理會計報表中可以清楚列出,方便指定的管理人的決策工作。 (zh)
 • Manažerské účetnictví je soubor účetních technik a postupů určených pro shromažďování dat finančního i nefinančního charakteru a podávání zpráv (reportů) podporujících rozhodování pro zajištění potřeb různých uživatelů. Systém, který zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu – eviduje, třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do přehledů a výkazů a jiných podkladů ustících do návrhů či opatření, která mají napomoci řídícím pracovníkům při jejich rozhodování a řízení.Manažerské účetnictví používá externí i interní, ekonomické i technické informace, v naturální i peněžní formě, a to jak z vnitropodnikového účetnictví, tak i z finančního účetnictví, a také využívá údaje z jiných zdrojů mimo účetní jednotku.Jednou z jednoduchých definic manažerského účetnictví j (cs)
 • Η Διοικητική Λογιστική είναι ο κλάδος της λογιστικής που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, τη συγκέντρωση, την ανάλυση, την προετοιμασία και την παρουσίαση δεδομένων χρηματοοικονομικού ή μη χαρακτήρα, ώστε να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εντός των ορίων αυτής της μονάδας, ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη και ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η πληροφορία που επεξεργάζεται η Διοικητική Λογιστική χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των διοικητικών λειτουργιών, οι οποίες συνοπτικά μπορούν να αναφερθούν ως εξής: (el)
 • La contabilidad de gestión o contabilidad directiva, consiste en la utilización, análisis e interpretación de la información obtenida de la contabilidad financiera de cara a la adopción de decisiones a corto plazo en el seno de la organización. Es subjetiva y orienta sus aplicaciones hacia aquellos sujetos que tienen poder de decisión sobre la actividad de la empresa, mejora el procedimiento de toma de decisiones mediante el uso de los datos contables. (es)
 • La comptabilité analytique est un système d'information comptable (exprimé en unités monétaires) qui permet d'informer les dirigeants (ou managers) des organisations afin de prendre des décisions de gestion. La comptabilité analytique se distingue de la comptabilité financière dans la mesure où elle fournit des informations qui ne sont pas destinées à être publiées auprès d'utilisateurs externes à l'entreprise. Elle s'intéresse donc essentiellement à l'analyse (analyser, c'est décomposer pour comprendre) des charges et des produits. Autrement dit, elle conduit à faire des calculs de coûts ou de marges qui permettent d'éclairer les dirigeants (ou managers). (fr)
 • Akuntansi Manajemen atau Akuntansi Manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Berbeda dengan Informasi Akuntansi keuangan, Informasi Akuntansi manajemen adalah: Hal ini disebabkan karena penekanan yang berbeda: informasi akuntansi manajemen digunakan dalam sebuah organisasi, biasanya untuk pengambilan keputusan. (in)
 • Rachunkowość zarządcza (określana jest również jako rachunkowość menedżerska) – część rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej), która służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, jak np.: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów oraz informowanie o dokonaniach. (pl)
 • A contabilidade gerencial (português brasileiro) ou contabilidade de gestão (português europeu) (em inglês designada por Management Accounting) é uma ferramenta indispensável para a gestão de negócios. De longa data, contadores, administradores e responsáveis pela gestão de empresas se convenceram que amplitude das informações contábeis vai além do simples cálculo de impostos e atendimento de legislações comerciais, previdenciárias e fiscais. A gestão de entidades, sabidamente, é um processo complexo, inesgotável, mas pode ser facilitada quando se tem uma adequada contabilidade. (pt)
 • Управлі́нський о́блік — це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів. (uk)
rdfs:label
 • Management accounting (en)
 • محاسبة إدارية (ar)
 • Manažerské účetnictví (cs)
 • Kosten- und Leistungsrechnung (de)
 • Διοικητική Λογιστική (el)
 • Contabilidad de gestión (es)
 • Comptabilité analytique (fr)
 • Akuntansi manajemen (in)
 • 管理会計 (ja)
 • 관리회계 (ko)
 • Management accounting (nl)
 • Rachunkowość zarządcza (pl)
 • Contabilidade gerencial (pt)
 • Управленческий учёт (ru)
 • Ekonomistyrning (sv)
 • Управлінський облік (uk)
 • 管理會計 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:education of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:occupation of
is dbp:profession of
is foaf:primaryTopic of