An Entity of Type: HigherCognitiveProcess105770664, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In economics, land comprises all naturally occurring resources as well as geographic land. Examples include particular geographical locations, mineral deposits, forests, fish stocks, atmospheric quality, geostationary orbits, and portions of the electromagnetic spectrum. Supply of these resources is fixed.

Property Value
dbo:abstract
 • في الاقتصاد، تشمل الأرض جميع الموارد التي تحدث بشكل طبيعي وكذلك الأرض الجغرافية. ومن الأمثلة على ذلك مواقع جغرافية معينة، والرواسب المعدنية، والغابات، والأرصدة السمكية ونوعية الغلاف الجوي، والمدارات الثابتة بالنسبة للأرض، وأجزاء من الطيف الكهرومغناطيسي. تم إصلاح توفير هذه الموارد. (ar)
 • Tero, en ekonomiko, estas la koncepto kiu enhavas ĉiajn krudmaterialoj kies disponeblo estas nature fiksita (tio estas, ili ne ŝanĝas responde al varioj de ties prezo en la merkato). En tiu aro inkludiĝas la teroj propre dirite, difinitaj de ties geografia lokigo sur la tera surfaco (koncepto kiu ekskludas la plibonigoj ŝulditaj al infrastrukturoj kaj la natura kapitalo, kiu povas esti degradita per la homa agado -faktoroj biogeografiaj, kiaj la grundo, la klimato, la hidrologio, ktp.-), la mineralaj kuŝejoj de la subgrundo, kaj eĉ la lokoj en geostacia orbito kaj parto de la elektromagneta spektro. En klasika ekonomiko oni konsideras la teron kiel unu de la tri , dum la aliaj du estus la kapitalo kaj la ; la pagado deriva de la posedrajto aŭ la kontrolo de la tero (aŭ de la krudmaterialoj en ĝi inkluditaj) estas kutime nomita rento aŭ pli precize tero-rento. La tero, partikulare la minejaj kuŝejoj kaj la kampoj aŭ geografiaj lokoj de speciala valoro por ties uzado por agrikulturo (plugebla tero), brutobredado aŭ forstado (nome unuaranga sektoro kiu identigas ĉefe la ruran pejzaĝon); estis historie tialo de ĉia tipo de konfliktoj ĉu sociaj, politikaj aŭ militaj. (eo)
 • Boden (englisch land) ist in der Volkswirtschaftslehre der zweite originäre Produktionsfaktor, der die wirtschaftlich genutzte Erdoberfläche umfasst. (de)
 • Tierra, en economía, es el concepto que abarca a todos los recursos naturales cuyo suministro está inherentemente fijado (es decir, no cambia respondiendo a las variaciones de sus precios en el mercado). En ese conjunto se incluyen las tierras propiamente dichas, definidas por su localización geográfica en la superficie terrestre (concepto que excluye las mejoras debidas a las infraestructuras y el capital natural, que puede ser degradado por las acciones humanas -factores biogeográficos, como el suelo, el clima, la hidrología, etc.-), los depósitos minerales del subsuelo, e incluso las localizaciones en órbita geoestacionaria y una parte del espectro electromagnético. En economía clásica se considera la tierra como uno de los tres factores de producción, siendo los otros el capital y el trabajo; la remuneración derivada de la propiedad o el control de la tierra (o de los recursos naturales en ella incluidos) se suele denominar renta o . La tierra, particularmente los yacimientos mineros y los campos o localizaciones geográficas de especial valor para su uso agrícola (tierras de cultivo), ganadero o forestal (el sector primario que identifica principalmente al paisaje rural); ha sido históricamente la causa de todo tipo de conflictos sociales, y bélicos. (es)
 • In economics, land comprises all naturally occurring resources as well as geographic land. Examples include particular geographical locations, mineral deposits, forests, fish stocks, atmospheric quality, geostationary orbits, and portions of the electromagnetic spectrum. Supply of these resources is fixed. (en)
 • Cet article décrit la façon dont sont traités la terre et ses produits (denrées agricoles, autres ressources naturelles de toutes sortes) dans les sciences économiques, à travers un aperçu historique. (fr)
 • Dalam ekonomi dan pertanian, lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan "tanah". Dalam kenyataannya, lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Sesuai dengan batasannya, kandungan mineral di bawah permukaan lahan atau lokasi orbit geostasioner di atas suatu permukaan lahan juga menjadi bagian dari lahan dan ini menentukan nilai ekonominya. Untuk mengukur lahan, orang menggunakan . (in)
 • In economia, la terra è uno dei tre fattori della produzione. Comprende tutte le risorse naturali la cui è completamente inelastica: ad esempio i luoghi geografici (escluso il capitale, cioè i prodotti dall'azione umana), i depositi minerari e persino le orbite geostazionarie e lo spettro elettromagnetico. Nell'economia classica gli altri due fattori sono il lavoro ed il capitale. Il reddito derivato dalla terra è la rendita. La terra storicamente ha causato gravi conflitti e dispute; i programmi redistributivi di sono spesso causa di grandi controversie e i diritti minerari hanno contribuito a molte guerre civili, soprattutto in Africa. (it)
 • In de economie staat land voor alle natuurlijke hulpbronnen, waarvan het aanbod vast is (ofwel, dat het aanbod niet gevoelig is voor veranderingen in prijs). Infrastructureel kapitaal, gedaan om het land te 'verbeteren', valt buiten de definitie van land. Voorbeelden zijn natuurlijk land zelf, men kan hier landbouwgrond, bouwgrond en natuur onderscheiden, grondstoffen, zoals aardolie, aardgas, metalen en mineralen, maar ook geostationaire banen en (delen van) het elektromagnetisch spectrum, die kunnen worden verpacht (denk aan radiofrequenties in de FM-band en de UMTS veiling uit 2001), worden als 'land' beschouwd. In de klassieke economie wordt land als een van drie productiefactoren beschouwd (de andere twee zijn kapitaal en arbeid). Inkomen verworven uit eigenaarschap of controle over land wordt traditioneel vaak pacht genoemd. (nl)
 • Ziemia – w ekonomii jeden z trzech czynników produkcji - pozostałe dwa to praca oraz kapitał. Posiadanie ziemi umożliwia dostęp do złóż cennych minerałów i kopalin, daje korzyści z tytułu posiadania miejsca (przestrzeni) na budowę, miejsce składowania i inne użytkowanie. Przede wszystkim ziemia wykorzystywana rolniczo jest źródłem renty pierwotnej w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych. Odgrywa tam podwójną rolę, jest miejscem produkcji i jednocześnie czynnikiem produkcji. Cechy szczególne ziemi: * nieruchomość, czyli stałość położenia i brak możliwości swobodnego przemieszczania ziemi w miejsce bardziej dogodne do gospodarowania, * niepomnażalność (niepowiększalność). W sytuacji braku możliwości powiększenia obszarów użytkowania rolniczego jedyną drogą pomnażania zysku jest zwiększenie stopnia wykorzystania sił biologicznych ziemi, * niezniszczalność polegająca na tym, że przy prowadzeniu racjonalnej działalności rolniczej ziemia nie zużywa się, a nawet może następować zwiększanie jej wartości produkcyjnej, * przestrzenny charakter wymuszający przystosowanie maszyn do ruchomego procesu pracy. Czynniki wpływające na wydajność produkcyjno-ekonomiczną rejonu lub konkretnego gospodarstwa rolnego: * klimat i miejscowy agroklimat, * jakość i przydatność rolnicza gleby (zob.: bonitacja oraz systematyka gleb), * stosunki wodne, * rzeźba terenu. Ziemia w przedsiębiorstwie rolniczym jest czynnikiem produkcji, który ma własną zdolność produkcyjną, noszącą nazwę żyzności naturalnej. Rzeczywista wydajność z jednostki powierzchni gleby jest nazywana urodzajnością. Zależy ona od żyzności gleby, ale w znacznej mierze od czynników środowiska (na Syberii ziemia może być bardzo żyzna ale mimo to jej urodzajność ze względu na klimat będzie minimalna) a także od działalności człowieka, który stosując prawidłową agrotechnikę i rodzaj działalności może ją znacznie powiększyć. I przeciwnie, błędy w technologii użytkowania, zwłaszcza dotyczące płodozmianu, mogą spowodować zmęczenie gleby, przejawiające się spadkiem plonów z powodu jednostronnego wyczerpania gleby ze składników pokarmowych oraz wzrostu występowania agrofagów. Posiadanie ziemi przez wieki było podstawą dobrobytu i źródłem przywilejów społecznych. Stąd bierze się emocjonalne przywiązanie do ziemi zwanej [ojcowizną a w szerszym ujęciu ojczyzną. Konflikty o ziemię są jedną z najważniejszych przyczyn wojen. Ziemia zgromadzona w rękach niewielkiej liczby właścicieli, jest zwykle podstawą wyzysku i upośledzenia ekonomicznego pozostałych członków społeczeństwa. Sytuacja taka jest zwykle źródłem poważnych napięć społecznych. Ich rozwiązaniem jest przeprowadzenie przez państwo reformy rolnej. Ziemia odbierana jest właścicielom ziemskim i przekazywana jej użytkownikom. Zgodnie z Powszechna Deklaracja Praw Człowieka osoby tracące grunty powinny otrzymać za nie odszkodowanie. Ilość ziemi jest stała, więc jej cenę w normalnych warunkach stabilnego państwa reguluje popyt i podaż oraz specjalne regulacje prawne (np. pewne warstwy społeczne, obcokrajowcy mogą być objęci zakazem posiadania ziemi). W Unii Europejskiej istnieje wolność obrotu ziemią. Każdy obywatel UE może kupić dowolny grunt leżący w jej granicach, niezależnie od swojej narodowości. Ziemia jako źródło dochodu podlega opodatkowaniu w cyklu rocznym zwanemu podatkiem rolnym a jeśli znajdują się na niej zabudowania podatkiem od nieruchomości (jest to jakby kara za wyłączenie ziemi z produkcji rolnej, mająca racjonalizować budownictwo). Podstawą wyznaczania podatku gruntowego jest urodzajność gleby wyznaczana na podstawie jej klasy bonitacyjnej. (pl)
 • Земельные ресурсы — часть земельного фонда, которая используется или может быть использована в народном хозяйстве. Земельные ресурсы — совокупный природный ресурс поверхности суши как пространственного базиса расселения и хозяйственной деятельности, основное средство производства в сельском и лесном хозяйстве. Территорию также можно считать своеобразным ресурсом. Она служит пространственной основой для размещения всех отраслей хозяйства, основным средством производства в сельском и лесном хозяйстве. Территория уже становится своеобразным дефицитом, особенно в небольших по площади, однако с многочисленным населением, странах (Япония, Нидерланды, Дания, Ватикан). Для них характерен преобразованный антропогенный ландшафт. Земли сельскохозяйственного назначения — земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. (ru)
 • Em seu significado econômico, terra representa o conjunto dos elementos da natureza utilizados no processamento da produção. Não obstante seja denominado como fator terra, ele não inclui apenas a disponibilidade total de terras disponíveis para a agricultura e a produção animal também o conjunto dos elementos naturais que se encontram no: * Solo e no subsolo; * Lençóis de água subterrâneos; * Mananciais; * Riachos; * Ribeirões; * Rios e quedas d'água; * Lagos; * Mares e oceanos; * Vegetação e recursos da Flora; * Fauna; * Clima e pluviosidade; * Recursos extra-planetários (como o Sol e o espaço sideral). Inclui, além do mais, os recursos exploráveis nos espaços aéreos e siderais, como qualidade atmosférica, órbitas geoestacionárias e faixas do espectro eletromagnético. Assim, o fator terra engloba todos os recursos e condições existentes na natureza. É do complexo conjunto dos elementos que o constitui que o homem extrai os bens econômicos com os quais procura saciar suas ilimitadas necessidades individuais e sociais. (pt)
 • Jord eller mark, ibland kallad fast egendom, är delar av jordens fasta yta och innanmäte (till exempel mineraltillgångar) som har en ägare. Vissa delar av jordens mark, till exempel marken i Antarktis, har dock ingen ägare; se terra nullius för fler exempel. (sv)
 • Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі — поземе́лля) — частина , яка може бути використаною у народному господарстві. Земельні ресурси — сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та . Територію теж можна вважати своєрідним ресурсом. Вона слугує просторовою основою для розміщення всіх галузей господарства. Територія вже стає своєрідним дефіцитом, особливо в невеликих за площею, проте з численним населенням, країнах (Японія, Нідерланди, Данія). Див. також: польдери, антропогенний ландшафт. Землі сільськогосподарського призначення — землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей. (uk)
 • 在經濟學中,土地(英語:land)概括了所有自然資源,包括地理位置、土壤、礦產、森林、漁業資源、水資源、空氣品質、地球靜止軌道、電磁波譜、太陽等。土地是一種生產要素,是所有商品與資本財生產的基本要件。土地的供給,在本質上是固定的;擁有自然資源帶來的收益,稱為地租(Rent)。土地經濟學以土地為研究主題。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 143338 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7904 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1105998293 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:author
dbp:text
 • No man made the land. It is the original inheritance of the whole species. (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • في الاقتصاد، تشمل الأرض جميع الموارد التي تحدث بشكل طبيعي وكذلك الأرض الجغرافية. ومن الأمثلة على ذلك مواقع جغرافية معينة، والرواسب المعدنية، والغابات، والأرصدة السمكية ونوعية الغلاف الجوي، والمدارات الثابتة بالنسبة للأرض، وأجزاء من الطيف الكهرومغناطيسي. تم إصلاح توفير هذه الموارد. (ar)
 • Boden (englisch land) ist in der Volkswirtschaftslehre der zweite originäre Produktionsfaktor, der die wirtschaftlich genutzte Erdoberfläche umfasst. (de)
 • In economics, land comprises all naturally occurring resources as well as geographic land. Examples include particular geographical locations, mineral deposits, forests, fish stocks, atmospheric quality, geostationary orbits, and portions of the electromagnetic spectrum. Supply of these resources is fixed. (en)
 • Cet article décrit la façon dont sont traités la terre et ses produits (denrées agricoles, autres ressources naturelles de toutes sortes) dans les sciences économiques, à travers un aperçu historique. (fr)
 • Dalam ekonomi dan pertanian, lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan "tanah". Dalam kenyataannya, lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Sesuai dengan batasannya, kandungan mineral di bawah permukaan lahan atau lokasi orbit geostasioner di atas suatu permukaan lahan juga menjadi bagian dari lahan dan ini menentukan nilai ekonominya. Untuk mengukur lahan, orang menggunakan . (in)
 • Jord eller mark, ibland kallad fast egendom, är delar av jordens fasta yta och innanmäte (till exempel mineraltillgångar) som har en ägare. Vissa delar av jordens mark, till exempel marken i Antarktis, har dock ingen ägare; se terra nullius för fler exempel. (sv)
 • 在經濟學中,土地(英語:land)概括了所有自然資源,包括地理位置、土壤、礦產、森林、漁業資源、水資源、空氣品質、地球靜止軌道、電磁波譜、太陽等。土地是一種生產要素,是所有商品與資本財生產的基本要件。土地的供給,在本質上是固定的;擁有自然資源帶來的收益,稱為地租(Rent)。土地經濟學以土地為研究主題。 (zh)
 • Tero, en ekonomiko, estas la koncepto kiu enhavas ĉiajn krudmaterialoj kies disponeblo estas nature fiksita (tio estas, ili ne ŝanĝas responde al varioj de ties prezo en la merkato). En tiu aro inkludiĝas la teroj propre dirite, difinitaj de ties geografia lokigo sur la tera surfaco (koncepto kiu ekskludas la plibonigoj ŝulditaj al infrastrukturoj kaj la natura kapitalo, kiu povas esti degradita per la homa agado -faktoroj biogeografiaj, kiaj la grundo, la klimato, la hidrologio, ktp.-), la mineralaj kuŝejoj de la subgrundo, kaj eĉ la lokoj en geostacia orbito kaj parto de la elektromagneta spektro. (eo)
 • Tierra, en economía, es el concepto que abarca a todos los recursos naturales cuyo suministro está inherentemente fijado (es decir, no cambia respondiendo a las variaciones de sus precios en el mercado). En economía clásica se considera la tierra como uno de los tres factores de producción, siendo los otros el capital y el trabajo; la remuneración derivada de la propiedad o el control de la tierra (o de los recursos naturales en ella incluidos) se suele denominar renta o . (es)
 • In economia, la terra è uno dei tre fattori della produzione. Comprende tutte le risorse naturali la cui è completamente inelastica: ad esempio i luoghi geografici (escluso il capitale, cioè i prodotti dall'azione umana), i depositi minerari e persino le orbite geostazionarie e lo spettro elettromagnetico. Nell'economia classica gli altri due fattori sono il lavoro ed il capitale. Il reddito derivato dalla terra è la rendita. (it)
 • Ziemia – w ekonomii jeden z trzech czynników produkcji - pozostałe dwa to praca oraz kapitał. Posiadanie ziemi umożliwia dostęp do złóż cennych minerałów i kopalin, daje korzyści z tytułu posiadania miejsca (przestrzeni) na budowę, miejsce składowania i inne użytkowanie. Przede wszystkim ziemia wykorzystywana rolniczo jest źródłem renty pierwotnej w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych. Odgrywa tam podwójną rolę, jest miejscem produkcji i jednocześnie czynnikiem produkcji. Cechy szczególne ziemi: (pl)
 • In de economie staat land voor alle natuurlijke hulpbronnen, waarvan het aanbod vast is (ofwel, dat het aanbod niet gevoelig is voor veranderingen in prijs). Infrastructureel kapitaal, gedaan om het land te 'verbeteren', valt buiten de definitie van land. Voorbeelden zijn natuurlijk land zelf, men kan hier landbouwgrond, bouwgrond en natuur onderscheiden, grondstoffen, zoals aardolie, aardgas, metalen en mineralen, maar ook geostationaire banen en (delen van) het elektromagnetisch spectrum, die kunnen worden verpacht (denk aan radiofrequenties in de FM-band en de UMTS veiling uit 2001), worden als 'land' beschouwd. (nl)
 • Em seu significado econômico, terra representa o conjunto dos elementos da natureza utilizados no processamento da produção. Não obstante seja denominado como fator terra, ele não inclui apenas a disponibilidade total de terras disponíveis para a agricultura e a produção animal também o conjunto dos elementos naturais que se encontram no: (pt)
 • Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі — поземе́лля) — частина , яка може бути використаною у народному господарстві. Земельні ресурси — сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та . Землі сільськогосподарського призначення — землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей. (uk)
 • Земельные ресурсы — часть земельного фонда, которая используется или может быть использована в народном хозяйстве. Земельные ресурсы — совокупный природный ресурс поверхности суши как пространственного базиса расселения и хозяйственной деятельности, основное средство производства в сельском и лесном хозяйстве. Земли сельскохозяйственного назначения — земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. (ru)
rdfs:label
 • أرض (اقتصاد) (ar)
 • Boden (Produktionsfaktor) (de)
 • Tero (ekonomiko) (eo)
 • Tierra (economía) (es)
 • Land (economics) (en)
 • Terre (économie) (fr)
 • Lahan (in)
 • Terra (economia) (it)
 • Land (economie) (nl)
 • Terra (economia) (pt)
 • Ziemia (ekonomia) (pl)
 • Земельные ресурсы (ru)
 • Jord (egendom) (sv)
 • Земельні ресурси (uk)
 • 土地 (經濟學) (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:mainInterest of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:focus of
is dbp:subjects of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License