About: Kindness

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Kindness is a type of behavior marked by acts of generosity, consideration, rendering assistant or concern for others, without expecting praise or reward in return. Kindness is a topic of interest in philosophy, religion, and psychology. Kindness was one of the main topics in the Bible. In Book II of "Rhetoric", Aristotle defines kindness as "helpfulness towards someone in need, not in return for anything, nor for the advantage of the helper himself, but for that of the person helped". Nietzsche considered kindness and love to be the "most curative herbs and agents in human intercourse". Kindness is considered to be one of the Knightly Virtues. In Meher Baba's teachings, God is synonymous with kindness: "God is so kind that it is impossible to imagine His unbounded kindness!"

Property Value
dbo:abstract
 • L'amabilitat o gentilesa és una pràctica, una actitud i, en moltes cultures i religions, una virtut consistent a acollir i tractar amb atenció i bondat, sense emetre judicis. Existeix l'amabilitat envers les altres persones i també envers una mateixa. Permet la confiança i ajuda a millorar la convivència a la societat. Per a exercitar-la cal coratge, compassió i prendre's a una mateixa i als altres seriosament. Alguns autors sostenen que és una de les principals qualitats humanes. Alguns, com Ramon Llull, per exemple, consideren que és l'essència de l'amor i el que fa estimable a una persona.. (ca)
 • الطيبة أو اللطف وهو نوع من السلوك الكريم تجاه الناس الآخرين، من حيث معاملتهم بشكل جيد والكرم نحوهم والقلق عليهم من دون انتظار مكافئة منهم. تعرف بكونها أكبر الفضائل عند العديد من الأديان. قام أرسطو في مؤلفه الخطابة بتعريف الطيبة بكونها السلوك المساعد للأخرين من دون تلقي مردود منهم. فيما عرفها نيتشه بأنها نوع من الحب وأنها أكثر العوامل المؤثرة في العلاقات الإنسانية. عرفت الطيبة أيضاً بكونها أحد فضائل الشهامة والمروءة عند الرجال. (ar)
 • Přejícnost, (lat. humanitas, benevolentia, angl. charity) je jedna ze sedmi ctností, je to především , , , charita, soucit, přátelství bez předsudku a příčiny. Opakem přejícnosti je závist (lat. invidia). (cs)
 • Afableco laŭ la ĝenerala lingvouzo kaj laŭ la lingvaĵo de socia psikologio estas la apreza, respektoplena kaj bonvola (de la latina koncepto benevolentia) konduto de homo, sed ankaŭ la interna emocia sinteno de homo al sia socia medio, aŭ laŭ Reta Vortaro la eco esti "plaĉa per ĝentileco, bonakcepto, agrablaj vortoj kaj komplezo". Malo de afableco estas envio. (eo)
 • Als Freundlichkeit bezeichnen allgemeiner Sprachgebrauch und Sozialpsychologie das anerkennende, respektvolle und wohlwollende Verhalten eines Menschen, aber auch die innere wohlwollende Geneigtheit gegenüber seiner sozialen Umgebung. Ihr Gegenteil ist die Feindseligkeit oder Aversion. (de)
 • Kindness is a type of behavior marked by acts of generosity, consideration, rendering assistant or concern for others, without expecting praise or reward in return. Kindness is a topic of interest in philosophy, religion, and psychology. Kindness was one of the main topics in the Bible. In Book II of "Rhetoric", Aristotle defines kindness as "helpfulness towards someone in need, not in return for anything, nor for the advantage of the helper himself, but for that of the person helped". Nietzsche considered kindness and love to be the "most curative herbs and agents in human intercourse". Kindness is considered to be one of the Knightly Virtues. In Meher Baba's teachings, God is synonymous with kindness: "God is so kind that it is impossible to imagine His unbounded kindness!" (en)
 • La amabilidad, como cualidad de amable,​ se manifiesta en varios comportamientos como ser amable, complaciente y con afecto,​ percibidos como generosos, solidarios, cooperativos y considerados. Aparece en varias teorías de la personalidad como un rasgo o factor esencial.​ (es)
 • La gentillesse est un comportement altruiste destiné à prendre soin des autres, tenant en compte la sensibilité d'autrui afin de ne pas le brusquer ou l'offusquer. (fr)
 • 친절(親切)은 윤리적 특성, 유쾌한 기질, 타인에 대한 관심과 배려로 표시되는 행동이다. 이는 덕으로 여겨지며 많은 문화와 종교에서 가치 있게 인식된다 ( 참조). "" 제2권에서, 아리스토텔레스는 친절이란 "어떤 대가가 아니라, 도움이 자신의 이익이 아니라, 도움 받는 사람의 유익을 위해, 도움이 필요한 사람에게 도움이 되는 것"이라 정의한다. 니체는 친절과 사랑을 "인간 관계에서 가장 치료적인 약초와 물질"로 간주했다. 친절은 기사도 중 하나로 간주된다. 메헤르 바바의 가르침에서 신은 친절과 동의어이다: "신은 너무 친절하여 그의 무한한 친절을 상상하는 것은 불가능하다!" (ko)
 • 親切(しんせつ)とは、困っている人を助けること。 (ja)
 • Bondade é a qualidade correspondente a ser bom (bondoso), ou seja, a qualidade de manifestar satisfatoriamente alguma perfeição, ter ou fazer bem, que se pode aplicar a pessoas, coisas e situações. No comportamento humano, é um atributo marcado por características éticas, uma disposição agradável, uma preocupação e consideração pelos outros; a disposição permanente de uma pessoa em fazer o bem, neste sentido, tem também por sinônimo a benevolência, expressada também como gentileza e amabilidade. É considerada uma virtude e é reconhecido como um valor em muitas culturas e religiões (ver ). Ela já foi considerada também entre as sete virtudes clássicas na Idade Média ocidental. (pt)
 • Życzliwość – przyjazne usposobienie. Cecha kogoś, kto lubi innych ludzi, chce ich dobra i gotów jest działać w tym celu, aby działo im się dobrze. Jedna z cnót moralnych, która wyraża się w postawie, czynach i słowach, wobec drugiego człowieka lub ludzkiej wspólnoty. Człowiek życzliwy łagodzi cierpienia i przyczynia się do szczęścia innych. Budzi podziw nie tyle ze względu na czyn, ile na jego przyjazną postawę. Potrafi się on cieszyć z cudzego szczęścia, obca natomiast jest mu satysfakcja z czyjegoś niepowodzenia. Prof. Tadeusz Gadacz w swej książce „Uniwersalne prawdy i prawa życia” przytacza definicje życzliwości z „Etyki eudemejskiej” Arystotelesa, gdzie ten ostatni używa w oryginale słowa eunoia, (starogrecki: εὔνοια). Odpowiednikiem tego słowa w języku angielskim jest „goodwill”, różniące się od jego synonimu „kindness”, któremu jednak bliżej do uprzejmości. O ile uprzejmość może być aktem bez życzliwości, o tyle życzliwość zawiera w sobie uprzejmość. „Być uprzejmym” można być tylko w stosunku do drugiego człowieka, podczas gdy „życzliwość” to raczej postawa życia, która może (ale nie musi) wyrażać się w uprzejmości: „Niejeden sprzyja ludziom, których nigdy nie widział, lecz przypuszcza, że są prawi lub pożyteczni; i może się zdarzyć, że ktoś z nich odwzajemnia to uczucie. Tacy ludzie są tedy – jak się zdaje – wzajemnie sobie życzliwi” Arystoteles uważa też, że „życzliwość jest właściwością charakteru i odnosi się do charakteru” jak również: „Życzliwość jest umiarem pomiędzy pochlebstwem i nienawiścią, a dotyczy czynów i słów. Bo pochlebcą jest ten, kto przypisuje komuś wiele zalet, niż się godzi i niż jest w rzeczywistości. A nienawistny jest wrogo usposobiony do bliźniego i ujmuje mu zalet.” Cyceron tłumaczy słowo εὔνοια na łacińskie benevolentia – dobra wola, czy właśnie życzliwość i w "Katonie Starszym o starości" napisał: „Jeżelibyś więc usunął z tego świata więź życzliwości, to nie ostoi się ni dom żaden ni miasto, i nie utrzyma się nawet uprawa roli” Immanuel Kant mówi o życzliwości w „Metafizyce moralności”, że „jest radością, jaką czerpie się ze szczęścia (albo tez pomyślności) innych”Fryderyk Nietzsche wymienia objawy życzliwości: „przyjaznego usposobienia w obcowaniu, ów uśmiech w oku, owe uściski dłoni, ową pogodę, którą zazwyczaj bywają przepojone wszystkie sprawy ludzkie”. Wskazuje też, że „Między drobnymi ale niezmiernie częstymi i dlatego bardzo skutecznymi rzeczami, na które nauka powinna więcej zwracać uwagi niż na rzeczy wielkie i rzadkie, należy także policzyć życzliwość” Współcześnie żyjący profesor psychologii (ang.) zaliczył życzliwość (ang. benevolence) do podstawowych ludzkich wartości, kategoryzując ją w grupie: self – transcendence („przekraczanie ja”) i definiuje jako: troska o dobro najbliższych, rodziny, przyjaciół, znajomych, przyjaźń, miłość. W religii chrześcijańskiej św. Tomasz z Akwinu podejmując problematykę „cnót społecznych” ujął życzliwość jako wyrażenie uprzejmości (uprzejmość – jako życzliwość okazywana innym ludziom w czynach i słowach). Papież Franciszek określa ją jako postawę pragnienia dobra dla drugiej osoby. (..) Jako silne pragnienie dobra i skłonność do tego wszystkiego, co dobre i doskonałe, co pobudza do napełniania życia innych rzeczami pięknymi, wzniosłymi i budującymi. (pl)
 • Крóтость — особенность поведенческих реакций человека (субъекта). В обыденном смысле под кротостью понимается незлобливый и отходчивый нрав человека, умение контролировать эмоции, готового осознанно прощать ошибки и обиды от других. Она помогает человеку терпеливо переносить оскорбления, при этом не раздражаться, не возмущаться и не желать отомстить. Кротость — качество, которое сочетает в себе мягкость характера с твёрдостью духа. Кротость не следует отождествлять со слабохарактерностью и безволием: так, в Библии «кротчайшим из всех людей на земле» назван Моисей (Чис. 12:3) — человек решительный и волевой, по приказу которого было убито около трех тысяч евреев, причастных к культу золотого тельца (Исх. 32:27-28). Греческое слово «πραότητα» (кротость) может также означать «мягкость» или «приятность». Кроткий человек уступчив и благоразумен. Однако в большинстве языков трудно найти точный эквивалент данного слова, потому что оно описывает не внешнюю мягкость, а внутреннюю кротость и доброту, не манеру поведения, а состояние ума и сердца. Все религии выделяют кротость как одну из главных добродетелей. Исламский богослов и правовед Абу Хамид аль-Газали так отзывался о кротости: «У всего есть свои плоды. Плод кротости (хилм) – величие (риф'а)». В христианстве существует отличие ветхозаветной заповеди «Кровь за кровь, зуб за зуб» и новозаветной: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5). Кротость рассматривается как добродетель, один из девяти плодов Святого Духа. Иисус Христос предлагал брать пример с себя, как с кроткого: возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим — Матфея. 11:29 (ru)
 • Лагідність — моральна якість та чеснота, чутливість у стосунках і доброта в поведінці, основана на любові, терпінні і милосерді. Лагідність протистоїть гніву. Лагідність більше, ніж просто стриманість, ввічливість і уміння володіти своїми емоціями. Лагідність виходить із глибини люблячого серця. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 246043 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17740 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1122978656 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • L'amabilitat o gentilesa és una pràctica, una actitud i, en moltes cultures i religions, una virtut consistent a acollir i tractar amb atenció i bondat, sense emetre judicis. Existeix l'amabilitat envers les altres persones i també envers una mateixa. Permet la confiança i ajuda a millorar la convivència a la societat. Per a exercitar-la cal coratge, compassió i prendre's a una mateixa i als altres seriosament. Alguns autors sostenen que és una de les principals qualitats humanes. Alguns, com Ramon Llull, per exemple, consideren que és l'essència de l'amor i el que fa estimable a una persona.. (ca)
 • الطيبة أو اللطف وهو نوع من السلوك الكريم تجاه الناس الآخرين، من حيث معاملتهم بشكل جيد والكرم نحوهم والقلق عليهم من دون انتظار مكافئة منهم. تعرف بكونها أكبر الفضائل عند العديد من الأديان. قام أرسطو في مؤلفه الخطابة بتعريف الطيبة بكونها السلوك المساعد للأخرين من دون تلقي مردود منهم. فيما عرفها نيتشه بأنها نوع من الحب وأنها أكثر العوامل المؤثرة في العلاقات الإنسانية. عرفت الطيبة أيضاً بكونها أحد فضائل الشهامة والمروءة عند الرجال. (ar)
 • Přejícnost, (lat. humanitas, benevolentia, angl. charity) je jedna ze sedmi ctností, je to především , , , charita, soucit, přátelství bez předsudku a příčiny. Opakem přejícnosti je závist (lat. invidia). (cs)
 • Afableco laŭ la ĝenerala lingvouzo kaj laŭ la lingvaĵo de socia psikologio estas la apreza, respektoplena kaj bonvola (de la latina koncepto benevolentia) konduto de homo, sed ankaŭ la interna emocia sinteno de homo al sia socia medio, aŭ laŭ Reta Vortaro la eco esti "plaĉa per ĝentileco, bonakcepto, agrablaj vortoj kaj komplezo". Malo de afableco estas envio. (eo)
 • Als Freundlichkeit bezeichnen allgemeiner Sprachgebrauch und Sozialpsychologie das anerkennende, respektvolle und wohlwollende Verhalten eines Menschen, aber auch die innere wohlwollende Geneigtheit gegenüber seiner sozialen Umgebung. Ihr Gegenteil ist die Feindseligkeit oder Aversion. (de)
 • Kindness is a type of behavior marked by acts of generosity, consideration, rendering assistant or concern for others, without expecting praise or reward in return. Kindness is a topic of interest in philosophy, religion, and psychology. Kindness was one of the main topics in the Bible. In Book II of "Rhetoric", Aristotle defines kindness as "helpfulness towards someone in need, not in return for anything, nor for the advantage of the helper himself, but for that of the person helped". Nietzsche considered kindness and love to be the "most curative herbs and agents in human intercourse". Kindness is considered to be one of the Knightly Virtues. In Meher Baba's teachings, God is synonymous with kindness: "God is so kind that it is impossible to imagine His unbounded kindness!" (en)
 • La amabilidad, como cualidad de amable,​ se manifiesta en varios comportamientos como ser amable, complaciente y con afecto,​ percibidos como generosos, solidarios, cooperativos y considerados. Aparece en varias teorías de la personalidad como un rasgo o factor esencial.​ (es)
 • La gentillesse est un comportement altruiste destiné à prendre soin des autres, tenant en compte la sensibilité d'autrui afin de ne pas le brusquer ou l'offusquer. (fr)
 • 친절(親切)은 윤리적 특성, 유쾌한 기질, 타인에 대한 관심과 배려로 표시되는 행동이다. 이는 덕으로 여겨지며 많은 문화와 종교에서 가치 있게 인식된다 ( 참조). "" 제2권에서, 아리스토텔레스는 친절이란 "어떤 대가가 아니라, 도움이 자신의 이익이 아니라, 도움 받는 사람의 유익을 위해, 도움이 필요한 사람에게 도움이 되는 것"이라 정의한다. 니체는 친절과 사랑을 "인간 관계에서 가장 치료적인 약초와 물질"로 간주했다. 친절은 기사도 중 하나로 간주된다. 메헤르 바바의 가르침에서 신은 친절과 동의어이다: "신은 너무 친절하여 그의 무한한 친절을 상상하는 것은 불가능하다!" (ko)
 • 親切(しんせつ)とは、困っている人を助けること。 (ja)
 • Bondade é a qualidade correspondente a ser bom (bondoso), ou seja, a qualidade de manifestar satisfatoriamente alguma perfeição, ter ou fazer bem, que se pode aplicar a pessoas, coisas e situações. No comportamento humano, é um atributo marcado por características éticas, uma disposição agradável, uma preocupação e consideração pelos outros; a disposição permanente de uma pessoa em fazer o bem, neste sentido, tem também por sinônimo a benevolência, expressada também como gentileza e amabilidade. É considerada uma virtude e é reconhecido como um valor em muitas culturas e religiões (ver ). Ela já foi considerada também entre as sete virtudes clássicas na Idade Média ocidental. (pt)
 • Лагідність — моральна якість та чеснота, чутливість у стосунках і доброта в поведінці, основана на любові, терпінні і милосерді. Лагідність протистоїть гніву. Лагідність більше, ніж просто стриманість, ввічливість і уміння володіти своїми емоціями. Лагідність виходить із глибини люблячого серця. (uk)
 • Życzliwość – przyjazne usposobienie. Cecha kogoś, kto lubi innych ludzi, chce ich dobra i gotów jest działać w tym celu, aby działo im się dobrze. Jedna z cnót moralnych, która wyraża się w postawie, czynach i słowach, wobec drugiego człowieka lub ludzkiej wspólnoty. Człowiek życzliwy łagodzi cierpienia i przyczynia się do szczęścia innych. Budzi podziw nie tyle ze względu na czyn, ile na jego przyjazną postawę. Potrafi się on cieszyć z cudzego szczęścia, obca natomiast jest mu satysfakcja z czyjegoś niepowodzenia. (pl)
 • Крóтость — особенность поведенческих реакций человека (субъекта). В обыденном смысле под кротостью понимается незлобливый и отходчивый нрав человека, умение контролировать эмоции, готового осознанно прощать ошибки и обиды от других. Греческое слово «πραότητα» (кротость) может также означать «мягкость» или «приятность». Кроткий человек уступчив и благоразумен. Однако в большинстве языков трудно найти точный эквивалент данного слова, потому что оно описывает не внешнюю мягкость, а внутреннюю кротость и доброту, не манеру поведения, а состояние ума и сердца. — Матфея. 11:29 (ru)
rdfs:label
 • Kindness (en)
 • طيبة (ar)
 • Amabilitat (ca)
 • Přejícnost (cs)
 • Freundlichkeit (de)
 • Afableco (eo)
 • Amabilidad (es)
 • Gentillesse (fr)
 • 친절 (ko)
 • 親切 (ja)
 • Życzliwość (pl)
 • Bondade (pt)
 • Кротость (ru)
 • Лагідність (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:attributes of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License