An Entity of Type: Isotope114619658, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

El tel·luri (Te) presenta 8 isòtops naturals, dels quals dos són radioactius, el 128Te que té el període de semidesintegració de 2.2×1024 anys, el més alt de tots els isòtops radioactius i el 130Te que presenta . En un principi s'observà que el 123Te presentava captura electrònica, però mesures més recents del mateix equip ho han desmentit El tel·luri presenta 55 isòtops i isòmers nuclears que varien en massa atòmica de 105 a 142. El tel·luri és l'element conegut més lleuger que presenta desintegració alfa, en els isòtops del 106Te al 110Te. Massa atòmica estàndard: 127.60(3) u

Property Value
dbo:abstract
 • El tel·luri (Te) presenta 8 isòtops naturals, dels quals dos són radioactius, el 128Te que té el període de semidesintegració de 2.2×1024 anys, el més alt de tots els isòtops radioactius i el 130Te que presenta . En un principi s'observà que el 123Te presentava captura electrònica, però mesures més recents del mateix equip ho han desmentit El tel·luri presenta 55 isòtops i isòmers nuclears que varien en massa atòmica de 105 a 142. El tel·luri és l'element conegut més lleuger que presenta desintegració alfa, en els isòtops del 106Te al 110Te. Massa atòmica estàndard: 127.60(3) u (ca)
 • Tellur (52Te) má osm přírodních, stabilních či pozorovatelně stabilních, izotopů, nejběžnější je 130Te (přirozený výskyt 34,08 %). U dvou přírodních izotopů, 128Te a 130Te byla pozorována radioaktivní přeměna. Bylo také popsáno 31 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 105 až 143, a 17 jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 121Te (poločas přeměny 19,17 dne), 118Te (6,0 d), 132Te (3,204 d) a 119Te (16,05 hodiny). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 10 hodin, většina pod 13 minut. Radioizotopy s nukleonovým číslem 121 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy antimonu, zatímco u 127Te a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na jod.. (cs)
 • Υπάρχουν 55 γνωστά ισότοπα και πυρηνικά ισομερή του τελλουρίου (Te) με σχετικές ατομικές μάζες που κυμαίνονται από 105 έως 142. Το φυσικό Te αποτελείται από 8 ισότοπα. Δύο απ' αυτά είναι β-ραδιενεργά (το 128Te και το 130Te). Το 128Te έχει το μεγαλύτερο γνωστό χρόνο ημιζωής, 2.2×1024 χρόνια, από όλα τα ραδιοϊσότοπα. Το Te είναι το ελαφρύτερο από όλα τα στοιχεία που υφίσταται α-διάσπαση (τα ισότοπα 106Te και 110Te) (el)
 • Le tellure (Te, numéro atomique 52) possède 38 isotopes connus, de nombre de masse variant entre 105 et 142, et 17 isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, 6 sont stables, 120Te, 122Te, 123Te, 124Te, 125Te et 126Te, et deux radioisotopes ont de très longues périodes, 128Te et 130Te qui se désintègrent par double désintégration bêta avec des demi-vies respectivement de 2,2 e24 années (soit plus de 100 000 milliards de fois l'âge de l'Univers, la plus longue demi-vie jamais mesurée) et 7,9 × 1020 années. Ces 8 isotopes constituent la totalité du tellure naturel, les deux radioisotopes étant les plus abondants. Le tellure partage ainsi cette caractéristique avec l'indium et le rhénium d'avoir des radioisotopes naturels plus abondants que ses isotopes stables. La masse atomique standard attribuée au tellure est de 127,60(3) u. Parmi les 30 radioisotopes artificiels du tellure, les plus stables sont 121Te avec une demi-vie de près de 19 jours, suivi de 132Te (3,2 jours), les autres isotopes ayant des demi-vies inférieures à une journée et la plupart inférieures à une heure. Plusieurs isomères ont des demi-vies plus longues, comme 121mTe (154 jours). Les isotopes plus légers que les isotopes stables se désintègrent principalement par émission de positron (β+) en isotopes de l'antimoine, à l'exception des quatre isotopes les plus légers, qui se désintègrent totalement, majoritairement ou de façon non négligeable par radioactivité α en isotopes de l'étain. 118Te fait aussi exception en se désintégrant par capture électronique en 118Sb. Les radioisotopes plus lourds se désintègrent eux principalement par désintégration β- en isotopes de l'iode. Le tellure est l'élément le plus léger pour lequel on observe une désintégration α commune pour certains de ses isotopes (106Te à 110Te) ; d'autres éléments plus légers ont également des isotopes avec désintégration α, mais il s'agit alors d'un mode de désintégration rare. (fr)
 • テルル(Te)の同位体は30種類が知られ、原子量108から137の範囲にある。天然には8種類存在し、そのうちの2種類128Teと130Teは放射性同位体で二重ベータ崩壊する。128Teは、知られている放射性同位体の中で最も長い2.2×1024年の半減期を持つ。かつて123Teの電子捕獲が観測されたと発表されたことがあったが、同じチームによる近年の研究で否定された。 テルルはアルファ崩壊を起こす最も軽い元素である。110Teのうち0.003%がアルファ崩壊して106Snになる(残りは電子捕獲で110Sbになる)。質量数109以下の同位体もそれぞれ一定の確率でアルファ崩壊する。 テルル131は、安定同位体であるテルル130が中性子捕獲をして生成する人工放射性核種である。人工的にヨウ素131を生成する際には、この方法が用いられる。 標準原子量は127.60(3) uである。 (ja)
 • Het chemisch element telluur (Te), met een atoommassa van 127,60(3) u, bezit 6 stabiele isotopen: 120Te, 122Te, 123Te, 124Te, 125Te en 126Te. Het meest abundante nuclide is echter het radioactieve telluur-130. De 31 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde). De kortstlevende isotoop van telluur is 105Te, met een halfwaardetijd van ongeveer 1 microseconde. De langstlevende is 128Te, met een halfwaardetijd van 2,2 quadriljoen jaar. Dit nuclide bezit de langste halfwaardetijd van alle bekende radioactieve nucliden. De op een na langstlevende isotoop is 130Te, met een halfwaardetijd van 790 triljoen jaar. Telluur is het lichtste element waarbij alfaverval regelmatig wordt vastgesteld. Lichtere element kunnen dit type radioactief verval ondergaan, maar dit gebeurt slechts sporadisch. (nl)
 • Изотопы теллура — разновидности химического элемента теллура, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны 39 изотопов теллура с массовыми числами от 104 до 142 (количество протонов 52, нейтронов от 52 до 90), и 18 ядерных изомеров. Теллур — самый лёгкий элемент, чьи известные изотопы подвержены альфа-распаду (изотопы от 106Te до 110Te). В природе встречается восемь изотопов теллура. Из них стабильными являются шесть: * 120Te (изотопная распространённость 0,09 %) * 122Te (изотопная распространённость 2,55 %) * 123Te (изотопная распространённость 0,89 %) * 124Te (изотопная распространённость 4,74 %) * 125Te (изотопная распространённость 7,07 %) * 126Te (изотопная распространённость 18,84 %) Еще два изотопа имеют огромные периоды полураспада, много больше возраста Вселенной: * 128Te (изотопная распространённость 31,74 %), период полураспада 2,2⋅1024 лет * 130Te (изотопная распространённость 34,08 %), период полураспада 7,9⋅1020 лет Изотоп 128Te имеет самый долгий подтверждённый период полураспада из всех радионуклидов, 2,2⋅1024 лет, что примерно в 160 триллионов раз больше оценочного возраста Вселенной. (ru)
 • 碲(原子量:127.60(3))的同位素,其中有4個穩定同位素和2個觀測上穩定同位素。 (zh)
 • El tel·luri (Te) presenta 8 isòtops naturals, dels quals dos són radioactius, el 128Te que té el període de semidesintegració de 2.2×1024 anys, el més alt de tots els isòtops radioactius i el 130Te que presenta . En un principi s'observà que el 123Te presentava captura electrònica, però mesures més recents del mateix equip ho han desmentit El tel·luri presenta 55 isòtops i isòmers nuclears que varien en massa atòmica de 105 a 142. El tel·luri és l'element conegut més lleuger que presenta desintegració alfa, en els isòtops del 106Te al 110Te. Massa atòmica estàndard: 127.60(3) u (ca)
 • Tellur (52Te) má osm přírodních, stabilních či pozorovatelně stabilních, izotopů, nejběžnější je 130Te (přirozený výskyt 34,08 %). U dvou přírodních izotopů, 128Te a 130Te byla pozorována radioaktivní přeměna. Bylo také popsáno 31 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 105 až 143, a 17 jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 121Te (poločas přeměny 19,17 dne), 118Te (6,0 d), 132Te (3,204 d) a 119Te (16,05 hodiny). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 10 hodin, většina pod 13 minut. Radioizotopy s nukleonovým číslem 121 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy antimonu, zatímco u 127Te a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na jod.. (cs)
 • Υπάρχουν 55 γνωστά ισότοπα και πυρηνικά ισομερή του τελλουρίου (Te) με σχετικές ατομικές μάζες που κυμαίνονται από 105 έως 142. Το φυσικό Te αποτελείται από 8 ισότοπα. Δύο απ' αυτά είναι β-ραδιενεργά (το 128Te και το 130Te). Το 128Te έχει το μεγαλύτερο γνωστό χρόνο ημιζωής, 2.2×1024 χρόνια, από όλα τα ραδιοϊσότοπα. Το Te είναι το ελαφρύτερο από όλα τα στοιχεία που υφίσταται α-διάσπαση (τα ισότοπα 106Te και 110Te) (el)
 • Le tellure (Te, numéro atomique 52) possède 38 isotopes connus, de nombre de masse variant entre 105 et 142, et 17 isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, 6 sont stables, 120Te, 122Te, 123Te, 124Te, 125Te et 126Te, et deux radioisotopes ont de très longues périodes, 128Te et 130Te qui se désintègrent par double désintégration bêta avec des demi-vies respectivement de 2,2 e24 années (soit plus de 100 000 milliards de fois l'âge de l'Univers, la plus longue demi-vie jamais mesurée) et 7,9 × 1020 années. Ces 8 isotopes constituent la totalité du tellure naturel, les deux radioisotopes étant les plus abondants. Le tellure partage ainsi cette caractéristique avec l'indium et le rhénium d'avoir des radioisotopes naturels plus abondants que ses isotopes stables. La masse atomique standard attribuée au tellure est de 127,60(3) u. Parmi les 30 radioisotopes artificiels du tellure, les plus stables sont 121Te avec une demi-vie de près de 19 jours, suivi de 132Te (3,2 jours), les autres isotopes ayant des demi-vies inférieures à une journée et la plupart inférieures à une heure. Plusieurs isomères ont des demi-vies plus longues, comme 121mTe (154 jours). Les isotopes plus légers que les isotopes stables se désintègrent principalement par émission de positron (β+) en isotopes de l'antimoine, à l'exception des quatre isotopes les plus légers, qui se désintègrent totalement, majoritairement ou de façon non négligeable par radioactivité α en isotopes de l'étain. 118Te fait aussi exception en se désintégrant par capture électronique en 118Sb. Les radioisotopes plus lourds se désintègrent eux principalement par désintégration β- en isotopes de l'iode. Le tellure est l'élément le plus léger pour lequel on observe une désintégration α commune pour certains de ses isotopes (106Te à 110Te) ; d'autres éléments plus légers ont également des isotopes avec désintégration α, mais il s'agit alors d'un mode de désintégration rare. (fr)
 • テルル(Te)の同位体は30種類が知られ、原子量108から137の範囲にある。天然には8種類存在し、そのうちの2種類128Teと130Teは放射性同位体で二重ベータ崩壊する。128Teは、知られている放射性同位体の中で最も長い2.2×1024年の半減期を持つ。かつて123Teの電子捕獲が観測されたと発表されたことがあったが、同じチームによる近年の研究で否定された。 テルルはアルファ崩壊を起こす最も軽い元素である。110Teのうち0.003%がアルファ崩壊して106Snになる(残りは電子捕獲で110Sbになる)。質量数109以下の同位体もそれぞれ一定の確率でアルファ崩壊する。 テルル131は、安定同位体であるテルル130が中性子捕獲をして生成する人工放射性核種である。人工的にヨウ素131を生成する際には、この方法が用いられる。 標準原子量は127.60(3) uである。 (ja)
 • Het chemisch element telluur (Te), met een atoommassa van 127,60(3) u, bezit 6 stabiele isotopen: 120Te, 122Te, 123Te, 124Te, 125Te en 126Te. Het meest abundante nuclide is echter het radioactieve telluur-130. De 31 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde). De kortstlevende isotoop van telluur is 105Te, met een halfwaardetijd van ongeveer 1 microseconde. De langstlevende is 128Te, met een halfwaardetijd van 2,2 quadriljoen jaar. Dit nuclide bezit de langste halfwaardetijd van alle bekende radioactieve nucliden. De op een na langstlevende isotoop is 130Te, met een halfwaardetijd van 790 triljoen jaar. Telluur is het lichtste element waarbij alfaverval regelmatig wordt vastgesteld. Lichtere element kunnen dit type radioactief verval ondergaan, maar dit gebeurt slechts sporadisch. (nl)
 • Изотопы теллура — разновидности химического элемента теллура, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны 39 изотопов теллура с массовыми числами от 104 до 142 (количество протонов 52, нейтронов от 52 до 90), и 18 ядерных изомеров. Теллур — самый лёгкий элемент, чьи известные изотопы подвержены альфа-распаду (изотопы от 106Te до 110Te). В природе встречается восемь изотопов теллура. Из них стабильными являются шесть: * 120Te (изотопная распространённость 0,09 %) * 122Te (изотопная распространённость 2,55 %) * 123Te (изотопная распространённость 0,89 %) * 124Te (изотопная распространённость 4,74 %) * 125Te (изотопная распространённость 7,07 %) * 126Te (изотопная распространённость 18,84 %) Еще два изотопа имеют огромные периоды полураспада, много больше возраста Вселенной: * 128Te (изотопная распространённость 31,74 %), период полураспада 2,2⋅1024 лет * 130Te (изотопная распространённость 34,08 %), период полураспада 7,9⋅1020 лет Изотоп 128Te имеет самый долгий подтверждённый период полураспада из всех радионуклидов, 2,2⋅1024 лет, что примерно в 160 триллионов раз больше оценочного возраста Вселенной. (ru)
 • 碲(原子量:127.60(3))的同位素,其中有4個穩定同位素和2個觀測上穩定同位素。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 2526955 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 17868 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1026283484 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:notes
 • m, unc, mass#, hl#, hl-nst, spin, spin#, daughter-st, n, p, IT, EC (en)
dbp:symbol
 • Te (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • El tel·luri (Te) presenta 8 isòtops naturals, dels quals dos són radioactius, el 128Te que té el període de semidesintegració de 2.2×1024 anys, el més alt de tots els isòtops radioactius i el 130Te que presenta . En un principi s'observà que el 123Te presentava captura electrònica, però mesures més recents del mateix equip ho han desmentit El tel·luri presenta 55 isòtops i isòmers nuclears que varien en massa atòmica de 105 a 142. El tel·luri és l'element conegut més lleuger que presenta desintegració alfa, en els isòtops del 106Te al 110Te. Massa atòmica estàndard: 127.60(3) u (ca)
 • Tellur (52Te) má osm přírodních, stabilních či pozorovatelně stabilních, izotopů, nejběžnější je 130Te (přirozený výskyt 34,08 %). U dvou přírodních izotopů, 128Te a 130Te byla pozorována radioaktivní přeměna. Bylo také popsáno 31 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 105 až 143, a 17 jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 121Te (poločas přeměny 19,17 dne), 118Te (6,0 d), 132Te (3,204 d) a 119Te (16,05 hodiny). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 10 hodin, většina pod 13 minut. Radioizotopy s nukleonovým číslem 121 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy antimonu, zatímco u 127Te a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na jod.. (cs)
 • Υπάρχουν 55 γνωστά ισότοπα και πυρηνικά ισομερή του τελλουρίου (Te) με σχετικές ατομικές μάζες που κυμαίνονται από 105 έως 142. Το φυσικό Te αποτελείται από 8 ισότοπα. Δύο απ' αυτά είναι β-ραδιενεργά (το 128Te και το 130Te). Το 128Te έχει το μεγαλύτερο γνωστό χρόνο ημιζωής, 2.2×1024 χρόνια, από όλα τα ραδιοϊσότοπα. Το Te είναι το ελαφρύτερο από όλα τα στοιχεία που υφίσταται α-διάσπαση (τα ισότοπα 106Te και 110Te) (el)
 • テルル(Te)の同位体は30種類が知られ、原子量108から137の範囲にある。天然には8種類存在し、そのうちの2種類128Teと130Teは放射性同位体で二重ベータ崩壊する。128Teは、知られている放射性同位体の中で最も長い2.2×1024年の半減期を持つ。かつて123Teの電子捕獲が観測されたと発表されたことがあったが、同じチームによる近年の研究で否定された。 テルルはアルファ崩壊を起こす最も軽い元素である。110Teのうち0.003%がアルファ崩壊して106Snになる(残りは電子捕獲で110Sbになる)。質量数109以下の同位体もそれぞれ一定の確率でアルファ崩壊する。 テルル131は、安定同位体であるテルル130が中性子捕獲をして生成する人工放射性核種である。人工的にヨウ素131を生成する際には、この方法が用いられる。 標準原子量は127.60(3) uである。 (ja)
 • 碲(原子量:127.60(3))的同位素,其中有4個穩定同位素和2個觀測上穩定同位素。 (zh)
 • Le tellure (Te, numéro atomique 52) possède 38 isotopes connus, de nombre de masse variant entre 105 et 142, et 17 isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, 6 sont stables, 120Te, 122Te, 123Te, 124Te, 125Te et 126Te, et deux radioisotopes ont de très longues périodes, 128Te et 130Te qui se désintègrent par double désintégration bêta avec des demi-vies respectivement de 2,2 e24 années (soit plus de 100 000 milliards de fois l'âge de l'Univers, la plus longue demi-vie jamais mesurée) et 7,9 × 1020 années. Ces 8 isotopes constituent la totalité du tellure naturel, les deux radioisotopes étant les plus abondants. Le tellure partage ainsi cette caractéristique avec l'indium et le rhénium d'avoir des radioisotopes naturels plus abondants que ses isotopes stables. La masse atomique standard attrib (fr)
 • Het chemisch element telluur (Te), met een atoommassa van 127,60(3) u, bezit 6 stabiele isotopen: 120Te, 122Te, 123Te, 124Te, 125Te en 126Te. Het meest abundante nuclide is echter het radioactieve telluur-130. De 31 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde). Telluur is het lichtste element waarbij alfaverval regelmatig wordt vastgesteld. Lichtere element kunnen dit type radioactief verval ondergaan, maar dit gebeurt slechts sporadisch. (nl)
 • Изотопы теллура — разновидности химического элемента теллура, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны 39 изотопов теллура с массовыми числами от 104 до 142 (количество протонов 52, нейтронов от 52 до 90), и 18 ядерных изомеров. Теллур — самый лёгкий элемент, чьи известные изотопы подвержены альфа-распаду (изотопы от 106Te до 110Te). В природе встречается восемь изотопов теллура. Из них стабильными являются шесть: Еще два изотопа имеют огромные периоды полураспада, много больше возраста Вселенной: (ru)
 • El tel·luri (Te) presenta 8 isòtops naturals, dels quals dos són radioactius, el 128Te que té el període de semidesintegració de 2.2×1024 anys, el més alt de tots els isòtops radioactius i el 130Te que presenta . En un principi s'observà que el 123Te presentava captura electrònica, però mesures més recents del mateix equip ho han desmentit El tel·luri presenta 55 isòtops i isòmers nuclears que varien en massa atòmica de 105 a 142. El tel·luri és l'element conegut més lleuger que presenta desintegració alfa, en els isòtops del 106Te al 110Te. Massa atòmica estàndard: 127.60(3) u (ca)
 • Tellur (52Te) má osm přírodních, stabilních či pozorovatelně stabilních, izotopů, nejběžnější je 130Te (přirozený výskyt 34,08 %). U dvou přírodních izotopů, 128Te a 130Te byla pozorována radioaktivní přeměna. Bylo také popsáno 31 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 105 až 143, a 17 jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 121Te (poločas přeměny 19,17 dne), 118Te (6,0 d), 132Te (3,204 d) a 119Te (16,05 hodiny). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 10 hodin, většina pod 13 minut. Radioizotopy s nukleonovým číslem 121 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy antimonu, zatímco u 127Te a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na jod.. (cs)
 • Υπάρχουν 55 γνωστά ισότοπα και πυρηνικά ισομερή του τελλουρίου (Te) με σχετικές ατομικές μάζες που κυμαίνονται από 105 έως 142. Το φυσικό Te αποτελείται από 8 ισότοπα. Δύο απ' αυτά είναι β-ραδιενεργά (το 128Te και το 130Te). Το 128Te έχει το μεγαλύτερο γνωστό χρόνο ημιζωής, 2.2×1024 χρόνια, από όλα τα ραδιοϊσότοπα. Το Te είναι το ελαφρύτερο από όλα τα στοιχεία που υφίσταται α-διάσπαση (τα ισότοπα 106Te και 110Te) (el)
 • テルル(Te)の同位体は30種類が知られ、原子量108から137の範囲にある。天然には8種類存在し、そのうちの2種類128Teと130Teは放射性同位体で二重ベータ崩壊する。128Teは、知られている放射性同位体の中で最も長い2.2×1024年の半減期を持つ。かつて123Teの電子捕獲が観測されたと発表されたことがあったが、同じチームによる近年の研究で否定された。 テルルはアルファ崩壊を起こす最も軽い元素である。110Teのうち0.003%がアルファ崩壊して106Snになる(残りは電子捕獲で110Sbになる)。質量数109以下の同位体もそれぞれ一定の確率でアルファ崩壊する。 テルル131は、安定同位体であるテルル130が中性子捕獲をして生成する人工放射性核種である。人工的にヨウ素131を生成する際には、この方法が用いられる。 標準原子量は127.60(3) uである。 (ja)
 • 碲(原子量:127.60(3))的同位素,其中有4個穩定同位素和2個觀測上穩定同位素。 (zh)
 • Le tellure (Te, numéro atomique 52) possède 38 isotopes connus, de nombre de masse variant entre 105 et 142, et 17 isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, 6 sont stables, 120Te, 122Te, 123Te, 124Te, 125Te et 126Te, et deux radioisotopes ont de très longues périodes, 128Te et 130Te qui se désintègrent par double désintégration bêta avec des demi-vies respectivement de 2,2 e24 années (soit plus de 100 000 milliards de fois l'âge de l'Univers, la plus longue demi-vie jamais mesurée) et 7,9 × 1020 années. Ces 8 isotopes constituent la totalité du tellure naturel, les deux radioisotopes étant les plus abondants. Le tellure partage ainsi cette caractéristique avec l'indium et le rhénium d'avoir des radioisotopes naturels plus abondants que ses isotopes stables. La masse atomique standard attrib (fr)
 • Het chemisch element telluur (Te), met een atoommassa van 127,60(3) u, bezit 6 stabiele isotopen: 120Te, 122Te, 123Te, 124Te, 125Te en 126Te. Het meest abundante nuclide is echter het radioactieve telluur-130. De 31 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde). Telluur is het lichtste element waarbij alfaverval regelmatig wordt vastgesteld. Lichtere element kunnen dit type radioactief verval ondergaan, maar dit gebeurt slechts sporadisch. (nl)
 • Изотопы теллура — разновидности химического элемента теллура, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны 39 изотопов теллура с массовыми числами от 104 до 142 (количество протонов 52, нейтронов от 52 до 90), и 18 ядерных изомеров. Теллур — самый лёгкий элемент, чьи известные изотопы подвержены альфа-распаду (изотопы от 106Te до 110Te). В природе встречается восемь изотопов теллура. Из них стабильными являются шесть: Еще два изотопа имеют огромные периоды полураспада, много больше возраста Вселенной: (ru)
rdfs:label
 • Isotopes of tellurium (en)
 • Isòtops del tel·luri (ca)
 • Izotopy telluru (cs)
 • Ισότοπα του τελλουρίου (el)
 • Isotopes du tellure (fr)
 • テルルの同位体 (ja)
 • 텔루륨 동위 원소 (ko)
 • Isotopen van telluur (nl)
 • Изотопы теллура (ru)
 • 碲的同位素 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License