Abū Muhammad ʿAbd Allāh Rūzbih ibn Dādūya (Arabic: ابو محمد عبدالله روزبه ابن دادويه‎), born Rōzbih pūr-i Dādōē (Persian: روزبه پور دادویه‎), more commonly known as Ibn al-Muqaffaʿ (Arabic: ابن المقفع‎), (died c. 756/759), was a Persian translator, author and thinker who wrote in the Arabic language.

Property Value
dbo:abstract
 • أبو مُحمّد عبد الله بن المقفع (106 - 142 هـ)(724 م ـ 759 م) (بالفارسية:ابن مقفع - أبو مٰحَمَّد عبد الله روزبه بن داذويه) وهو مفكّر فارسي وُلِد مجوسياً لكنه اعتنق الإسلام، وعاصر كُلاً من الخلافة الأموية والعباسية. درس الفارسية وتعلّم العربية في كتب الأدباء واشترك في سوق المربد.نقل من البهلوية إلى العربية كليلة ودمنة. وله في الكتب المنقولة الأدب الصغير والأدب الكبير فيه كلام عن السلطان وعلاقته بالرعية وعلاقة الرعية به والأدب الصغير حول تهذيب النفس وترويضها على الأعمال الصالحة ومن أعماله أيضاً مقدمة كليلة ودمنة. (ar)
 • Rōzbih pūr-i Dādōē —en persa روزبه پور دادویه—, conegut després de convertir-se a l'islam com a Abd-Al·lah ibn al-Muqaffa o, més senzillament, com a Ibn al-Muqaffa —en àrab عبد الله بن المقفع, ʿAbd Allāh ibn al-Muqaffaʿ— (720-756) fou un autor persa en llengua àrab, un dels primers traductors a l'àrab de les obres literàries de les civilitzacions índia i iraniana i creador de la prosa literària àrab. Era nadiu de Fars, membre d'una família noble persa. Va morir amb 36 anys, deixant una obra considerable, tant traduccions com obres originals. (ca)
 • Abū Muhammad ʿAbd Allāh Rūzbih ibn Dādūya (Arabic: ابو محمد عبدالله روزبه ابن دادويه‎), born Rōzbih pūr-i Dādōē (Persian: روزبه پور دادویه‎), more commonly known as Ibn al-Muqaffaʿ (Arabic: ابن المقفع‎), (died c. 756/759), was a Persian translator, author and thinker who wrote in the Arabic language. (en)
 • Abdallah Ibn al-Muqaffa (en persa: ابن مقفع ) fue un escritor en idioma persa​​ nació alrededor del 720 en Gour (el actual Firuzabad, en la provincia de Fars, Irán), en una familia zoroastriana. Se convirtió al Islam cuando era un joven adulto y a pesar de ello fue acusado como hereje por los ortodoxos.​​​ Fue ejecutado por el califa Sofian al "supuestamente", creer en Mani, profeta posterior a Zoroastro (en árabe زندقه). Murió desmembrado alrededor del 757. Abdallah tradujo obras del árabe y también de la lengua Pahlevi (antigua lengua persa cercana al Dari), entre ellas: Kalila wa Dimna (en persa كليله و دمنه), una colección de fábulas de los Panchatantra (cuentos de la India) del 750. Alfonso X el Sabio tradujo esta obra al castellano en el siglo XIII con el título de Calila e Dimna. Como traductor de varios textos Persas importante, introdujo el género del adab o instrucción de príncipes en la literatura Árabe.​ El poeta francés Jean de La Fontaine, inspirado por Kalila wa Dimna, realizó una adaptación de estas fábulas bajo el título El Libro de las Luces. Su obra importante es "Dossier sobre Alsahaba" (en árabe رساله فى الصحابه), que principalmente fue dedicado al Califato Abbassi, el Mansur, quien tenía en mucha virtud dejar modificar los reglamentos políticos e ideológicos de su era. El Islamólogo francés, Charles Pellat, ha corregido y traducido este dossier. (Charles Pellat, Ibn al-Muqaffa, conseilleur du califa, Paris, Maisonneuve et Larose 1976). (es)
 • Abdallah Ibn al-Muqaffa (en arabe : عبد الله بن المقفع) est un secrétaire de l'administration omeyyade puis abbasside, célèbre littérateur perse et premier grand prosateur de langue arabe. Il naît vers 720 à Gour (actuelle Firuzabad), dans le Fars (Iran). Il se convertit à l'islam à l'âge adulte et meurt à 36 ans, en 756 à Basra, exécuté sur l'ordre du calife Al-Mansour. Ibn al-Muqaffa est considéré comme le père de la littérature d'adab et de la prose arabe. Il est aussi l'un des premiers traducteurs d’œuvres persanes et indiennes vers l'arabe. Ses principaux ouvrages sont le Grand Adab (Al-Adab al-kabîr), premier essai de formulation explicite du concept d'adab, et Kalîla wa Dimna, traduction et adaptation des Fables de Bidpaï, dont l'introduction expose certains des traits caractéristiques de l'adab. (fr)
 • Abū Muhammad 'Abd Allāh Rūzbeh ibn Dādūya/Dādōē, in persiano ابومحمد عبدالله روزبه بن دادویه, più noto come Ibn al-Muqaffaʿ, in arabo: ابن المقفع‎, persiano: ابن مقفع‎‎ o Rūzbeh pūr-e Dādūya, persiano: روزبه پور دادوَيه‎‎ (... – Baghdad, 756), è stato uno scrittore persiano e pensatore zoroastriano convertito all'Islam. (it)
 • イブン・アル=ムカッファ(ペルシア語: ابو محمد عبدالله روزبه این دادویه‎、アラビア語: ابن المقفع‎、Ibn al-Muqaffaʿ、721年 - 757年)は、ペルシア出身の著作家。イミニターブル(模倣しがたい)と呼ばれた名文家としても知られる。 (ja)
 • 압둘라 이븐 알무카파 (페르시아어: ابومحمد عبدالله روزبه بن دادویه, 영어: Ibn al-Muqaffaʿ, 724년 ∼ 759년, 페르시아 출생) 그의 부친 (Hajjaj bn Yusif)는 우마이야 시대에 세무 관리로 일하다 공금을 횡령했다는 혐의로 손에 매를 맞아 '알무카파(손이 오그라든 사람)'라는 별명을 얻었다. 이븐 알무카파는 '손이 오그라든 사람의 아들'이라는 의미를 지닌 조롱조의 별명이다. 그는 페르시아에서 유년기를 보내며 조로아스터교를 믿으며 성장했다. 그 후 바스라로 옮겨 가 웅변과 수사학으로 유명했던 알아흐탐(al-'Ahtam) 아랍 가문의 일원으로 활동했다. 이러한 배경은 이븐 알무카파로 하여금 모국어 페르시아어는 물론 아랍어에도 능통할 수 있게 만들었다. 바스라에서 명성을 얻은 이븐 알무카파는 여러 지방 총독들과 왕자들의 관심을 끌었다. 우마이야조 말기 그는 이라크 총독 야지드(Yazid)의 궁전에서 서기로 일했다. 우마이야 왕조에서 압바스 왕조로 정권이 바뀌자 압바스의 궁전에서는 권력 투쟁이 그치지 않았다. 이븐 알무카파는 압바스 왕조 2대 칼리프 알만수르(al-Mansur)와 권력 투쟁을 벌였던 그의 삼촌들을 위해 활동했다. 알만수르의 삼촌 가운데 한 명인 이사('Isa)가 카르만 총독이었을 당시 이븐 알무카파는 서기로 활동했으며 그에 의해 이슬람에 입문하고 ‘압둘라’라는 이슬람식 이름을 얻었다. 또 다른 삼촌 (Abdullah bn 'Ali)가 칼리프 알만수르에 반란을 일으켰으나 실패하자 형제인 이사와 술라이만(Sulaiman)에게 피신했다. 알 만수르가 이들에게 압둘라 븐 알리의 신병 인도를 요구하자 서기로 일하던 이븐 알무카파는 알만수르를 모독하는 글로 압둘라의 신변 보장 각서를 요구했다. 이를 계기로 알만수르는 자신의 정적을 비호하던 이븐 알무카파를 제거할 기회를 노렸다. 결국 이븐 알무카파는 조로아스터교 사상을 이슬람에 전파한 이단자로 낙인이 찍혀 36세라는 젊은 나이에 잔인하게 살해되었다. 이븐 알무카파는 우마이야 시대에 팽배했던 아랍인 우월주의 정책에 대해 반감을 가지고 있었다. 압바스 시대에도 그는 정치적으로 시아파를 지지하면서 페르시아 개혁 운동에 동참했다. 그는 페르시아의 문학과 정치제도, 역사 등을 아랍어로 옮기면서 사회 개혁을 주창했다. 폭력으로 정권을 세운 압바스 왕조를 목격했던 이븐 알무카파는 새로운 체제의 사회적·정치적 병폐를 발견하고 그 원인을 통치자에게로 돌렸다. 그는 정치적인 자유가 보장되지 않은 환경에서 통치자의 비위를 건드리지 않고 충고할 수 있는 우화집 «칼릴라와 딤나»를 번역하는 데 정성을 쏟았다. 이븐 알무카파는 작가이며 사상가이자 사회개혁가이었다. 그는 서한이나 그 밖의 형식을 통해 새로운 국가의 이념과 배치되는 사상을 전파하고자 하였다. 그의 대부분의 작품들은 고대 페르시아어에서 번역된 것으로 페르시아의 역사, 정치, 문학을 부활시키고자 하는 목적과 페르시아의 제도를 적용하여 압바스 왕조의 사회, 정치 개혁을 시도하고자 하는 목적이 있다. 이븐 알무카파는 행정, 정치와 관련된 공식적인 서한문과 위로, 축하, 친구 사이에 오가는 개인적인 서한문을 남겼다. 그 가운데 가장 유명한 것이 정치제도에 대한 비평과 그 개혁을 촉구하는 내용을 담은 «교우들의 서한≫이다. 두 개의 소책자가 후에 함께 모아진 «작은 예절»과 «큰 예절»은 대부분 번역된 것으로 훌륭한 도덕과 행동에 관한 명언집으로 그의 대표작 가운데 하나로 간주된다. 본 문서에는 지식을만드는지식에서 CC-BY-SA 3.0으로 배포한 책 소개글을 기초로 작성된 내용이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Abd Allah Ibn al-Mukaffa, arab. عبد الله ابن المقفع, (ur. ok. 721/103 A.H. w Gor, dzis. Firuzabad w ostanie Fars - zm. ok. 757/139 A.H. w Basrze) - pierwszy wielki arabski prozaik oraz teoretyk polityki pochodzenia perskiego. (pl)
 • Abu Maomé Abdalá Ruzibi ibne Dadúia (em persa: ابومحمد عبدالله روزبه بن دادویه; transl.: Abū Muhammad ʿAbd Allāh Rūzbih ibn Dādūya), melhor conhecido como ibne Almocafa (em árabe: ابن المقفع; transl.: Ibn al-Muqaffa; em persa: ابن مقفع) ou Rūzbeh pūr-e Dādūya (em persa: روزبه پور دادوَيه), foi um pensador persa do século VIII (724 - c. 756) e um Zoroastrista convertido ao Islão. (pt)
 • Abdallah Ibn al-Muqaffa, född Ruzbeh Pur Dāduē (persiska: روزبه پور دادویه), omkring 720, död omkring 756, var en persisk författare och översättare. Ibn al-Muqaffa föddes av persiska föräldrar i Fars och övergick till använda sig av ett arabiskt namn Abdallah för att göra karriär inom Abbasidkalifatet. Ibn al-Muqaffa använde sin ställning vid det abbasidiska hovet för att bevara persiska litteraturen och framföra en kritik av islams grundläggande dogmer. Ibn al-Muqaffas främsta verk är furstespegeln Khalila wa-Dimna, en bearbetning av persisk-indiska källor som räknas som ett av den arabiska skönlitteraturens äldsta prosaverk. Han skrev även en handbok i levnadskonst och översatte otaliga medelpersiska (pehlevi) verk till arabiska i syfte att förhindra att de skulle utplånas. Ibn al-Muqaffa anklagades i en islamisk domstol för att vara zindiq och på grund av några smädliga verser om ståthållaren i Basra blev han bränd till döds i denna stad. Vissa forskare antar att han var anhängare av manikeismen. (sv)
 • Абу Амр (Абу Мухаммад) Абдуллах ибн аль-Мукаффа, более известный как Ибн аль-Мукаффа (араб. ابن المقفع‎ — «сын человека с отсохшей рукой»), до обращения в ислам — Рузбих сын Дадавайха (Дадое); (ок. 721, 723 или 724, Ардашир-Хваррах — 757, 759 или 760, Басра) — арабско-персидский писатель. (ru)
dbo:birthPlace
dbo:deathPlace
dbo:occupation
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 607307 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 19851 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 980370647 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:birthPlace
 • Firuzabad, Fars, Umayyad Caliphate now Iran (en)
dbp:caption
 • Ibn al-Muqaffa; by Khalil Gibran. (en)
dbp:deathDate
 • or (en)
dbp:deathPlace
dbp:name
 • Abdullah Ibn al-Muqaffa (en)
dbp:occupation
 • Author and translator (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
schema:sameAs
rdf:type
rdfs:comment
 • أبو مُحمّد عبد الله بن المقفع (106 - 142 هـ)(724 م ـ 759 م) (بالفارسية:ابن مقفع - أبو مٰحَمَّد عبد الله روزبه بن داذويه) وهو مفكّر فارسي وُلِد مجوسياً لكنه اعتنق الإسلام، وعاصر كُلاً من الخلافة الأموية والعباسية. درس الفارسية وتعلّم العربية في كتب الأدباء واشترك في سوق المربد.نقل من البهلوية إلى العربية كليلة ودمنة. وله في الكتب المنقولة الأدب الصغير والأدب الكبير فيه كلام عن السلطان وعلاقته بالرعية وعلاقة الرعية به والأدب الصغير حول تهذيب النفس وترويضها على الأعمال الصالحة ومن أعماله أيضاً مقدمة كليلة ودمنة. (ar)
 • Rōzbih pūr-i Dādōē —en persa روزبه پور دادویه—, conegut després de convertir-se a l'islam com a Abd-Al·lah ibn al-Muqaffa o, més senzillament, com a Ibn al-Muqaffa —en àrab عبد الله بن المقفع, ʿAbd Allāh ibn al-Muqaffaʿ— (720-756) fou un autor persa en llengua àrab, un dels primers traductors a l'àrab de les obres literàries de les civilitzacions índia i iraniana i creador de la prosa literària àrab. Era nadiu de Fars, membre d'una família noble persa. Va morir amb 36 anys, deixant una obra considerable, tant traduccions com obres originals. (ca)
 • Abū Muhammad ʿAbd Allāh Rūzbih ibn Dādūya (Arabic: ابو محمد عبدالله روزبه ابن دادويه‎), born Rōzbih pūr-i Dādōē (Persian: روزبه پور دادویه‎), more commonly known as Ibn al-Muqaffaʿ (Arabic: ابن المقفع‎), (died c. 756/759), was a Persian translator, author and thinker who wrote in the Arabic language. (en)
 • Abū Muhammad 'Abd Allāh Rūzbeh ibn Dādūya/Dādōē, in persiano ابومحمد عبدالله روزبه بن دادویه, più noto come Ibn al-Muqaffaʿ, in arabo: ابن المقفع‎, persiano: ابن مقفع‎‎ o Rūzbeh pūr-e Dādūya, persiano: روزبه پور دادوَيه‎‎ (... – Baghdad, 756), è stato uno scrittore persiano e pensatore zoroastriano convertito all'Islam. (it)
 • イブン・アル=ムカッファ(ペルシア語: ابو محمد عبدالله روزبه این دادویه‎、アラビア語: ابن المقفع‎、Ibn al-Muqaffaʿ、721年 - 757年)は、ペルシア出身の著作家。イミニターブル(模倣しがたい)と呼ばれた名文家としても知られる。 (ja)
 • Abd Allah Ibn al-Mukaffa, arab. عبد الله ابن المقفع, (ur. ok. 721/103 A.H. w Gor, dzis. Firuzabad w ostanie Fars - zm. ok. 757/139 A.H. w Basrze) - pierwszy wielki arabski prozaik oraz teoretyk polityki pochodzenia perskiego. (pl)
 • Abu Maomé Abdalá Ruzibi ibne Dadúia (em persa: ابومحمد عبدالله روزبه بن دادویه; transl.: Abū Muhammad ʿAbd Allāh Rūzbih ibn Dādūya), melhor conhecido como ibne Almocafa (em árabe: ابن المقفع; transl.: Ibn al-Muqaffa; em persa: ابن مقفع) ou Rūzbeh pūr-e Dādūya (em persa: روزبه پور دادوَيه), foi um pensador persa do século VIII (724 - c. 756) e um Zoroastrista convertido ao Islão. (pt)
 • Абу Амр (Абу Мухаммад) Абдуллах ибн аль-Мукаффа, более известный как Ибн аль-Мукаффа (араб. ابن المقفع‎ — «сын человека с отсохшей рукой»), до обращения в ислам — Рузбих сын Дадавайха (Дадое); (ок. 721, 723 или 724, Ардашир-Хваррах — 757, 759 или 760, Басра) — арабско-персидский писатель. (ru)
 • Abdallah Ibn al-Muqaffa (en persa: ابن مقفع ) fue un escritor en idioma persa​​ nació alrededor del 720 en Gour (el actual Firuzabad, en la provincia de Fars, Irán), en una familia zoroastriana. Se convirtió al Islam cuando era un joven adulto y a pesar de ello fue acusado como hereje por los ortodoxos.​​​ Fue ejecutado por el califa Sofian al "supuestamente", creer en Mani, profeta posterior a Zoroastro (en árabe زندقه). Murió desmembrado alrededor del 757. (es)
 • Abdallah Ibn al-Muqaffa (en arabe : عبد الله بن المقفع) est un secrétaire de l'administration omeyyade puis abbasside, célèbre littérateur perse et premier grand prosateur de langue arabe. Il naît vers 720 à Gour (actuelle Firuzabad), dans le Fars (Iran). Il se convertit à l'islam à l'âge adulte et meurt à 36 ans, en 756 à Basra, exécuté sur l'ordre du calife Al-Mansour. (fr)
 • 압둘라 이븐 알무카파 (페르시아어: ابومحمد عبدالله روزبه بن دادویه, 영어: Ibn al-Muqaffaʿ, 724년 ∼ 759년, 페르시아 출생) 그의 부친 (Hajjaj bn Yusif)는 우마이야 시대에 세무 관리로 일하다 공금을 횡령했다는 혐의로 손에 매를 맞아 '알무카파(손이 오그라든 사람)'라는 별명을 얻었다. 이븐 알무카파는 '손이 오그라든 사람의 아들'이라는 의미를 지닌 조롱조의 별명이다. 그는 페르시아에서 유년기를 보내며 조로아스터교를 믿으며 성장했다. 그 후 바스라로 옮겨 가 웅변과 수사학으로 유명했던 알아흐탐(al-'Ahtam) 아랍 가문의 일원으로 활동했다. 이러한 배경은 이븐 알무카파로 하여금 모국어 페르시아어는 물론 아랍어에도 능통할 수 있게 만들었다. 바스라에서 명성을 얻은 이븐 알무카파는 여러 지방 총독들과 왕자들의 관심을 끌었다. 우마이야조 말기 그는 이라크 총독 야지드(Yazid)의 궁전에서 서기로 일했다. 본 문서에는 지식을만드는지식에서 CC-BY-SA 3.0으로 배포한 책 소개글을 기초로 작성된 내용이 포함되어 있습니다. (ko)
 • Abdallah Ibn al-Muqaffa, född Ruzbeh Pur Dāduē (persiska: روزبه پور دادویه), omkring 720, död omkring 756, var en persisk författare och översättare. Ibn al-Muqaffa föddes av persiska föräldrar i Fars och övergick till använda sig av ett arabiskt namn Abdallah för att göra karriär inom Abbasidkalifatet. Ibn al-Muqaffa använde sin ställning vid det abbasidiska hovet för att bevara persiska litteraturen och framföra en kritik av islams grundläggande dogmer. (sv)
rdfs:label
 • عبد الله بن المقفع (ar)
 • Abd-Al·lah ibn al-Muqaffa (ca)
 • Ibn al-Muqaffa' (en)
 • Ibn al-Muqaffa (es)
 • Ibn al-Muqaffa (fr)
 • ʿAbd Allāh ibn al-Muqaffaʿ (it)
 • イブン・アル=ムカッファ (ja)
 • 압둘라 이븐 알무카파 (ko)
 • Abd Allah Ibn al-Mukaffa (pl)
 • Ibne Almocafa (pt)
 • Ибн аль-Мукаффа (ru)
 • Ibn al-Muqaffa (sv)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Abdullah Ibn al-Muqaffa (en)
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of