An Entity of Type: YagoLegalActor, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Hero cults were one of the most distinctive features of ancient Greek religion. In Homeric Greek, "hero" (ἥρως, hḗrōs) refers to the mortal offspring of a human and a god. By the historical period, however, the word came to mean specifically a dead man, venerated and propitiated at his tomb or at a designated shrine, because his fame during life or his unusual manner of death gave him power to support and protect the living. A hero was more than human but less than a god, and various kinds of supernatural figures came to be assimilated to the class of heroes; the distinction between a hero and a god was less than certain, especially in the case of Heracles, the most prominent, but atypical hero.

Property Value
dbo:abstract
 • L'abundant presència d'herois grecs suposa un dels trets que individualitza la mitologia grega i li dona un toc de singularitat respecte de la romana. Els herois grecs són un tertium genus entre els déus i els homes: hemítheoi o semidéus. Pel que fa als homes, els herois els superen aclaparadorament en força, audàcia i llestesa, però els uns i els altres comparteixen una mateixa condició mortal. Només els déus poden gaudir del do de la immortalitat. D'una banda, hi ha els herois de caràcter cultural, que són els que han fundat ciutats o han instaurat algun tipus de festival, com ara Teseu que va crear els Jocs Ístmics; d'altra banda, hi ha els herois guerrers o aventurers representats per Aquil·les, que pensava que era millor viure una vida breu i gloriosa que menar un existència llarga i fosca. Quan l'heroi mor, esdevé un difunt memorable, i les seues accions passen a ser recordades i lloades pels vius. La seua memòria origina un culte local de ritus i sacrificis específics al voltant del seu sepulcre. Moltes famílies nobles pretenen provenir d'un cèlebre heroi, i nombroses ciutats es gloriegen de tenir com a fundador mític tal o qual semidéu. Els cultes heroics, sobretot a nivell local, gaudiren d'una importància extraordinària en l'antiga Grècia. El als herois era diferent de la veneració ancestral: solen ser un subjecte més cívic que familiar, i en molts casos cap dels seguidors no eren descendents de l'heroi. L'èpica, la lírica coral i la tragèdia, que són les tres manifestacions més depurades de la literatura grega, es nodreixen bàsicament dels relats heroics, contribuint així a difondre entre la població la memòria dels semidéus. (ca)
 • Η Λατρεία Ήρωα ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Στην Ομηρική Ελλάδα, ο "ήρωας" (αρχαία: ἥρως) αναφέρεται σε έναν άντρα που πολεμάει με μία από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές του Τρωικού πολέμου. Στους ιστορικούς χρόνους όμως, η λέξη κατέληξε να σημαίνει συγκεκριμένα έναν νεκρό άντρα, που τιμάται και για τον οποίον γίνονται εξιλασμοί στον τάφο του, ή σε ιερό γι’ αυτό το σκοπό, το Ηρώον, γιατί η φήμη του όσο ζούσε ή ο ασυνήθιστος θάνατός του, του έδωσε δύναμη να υποστηρίζει και να προστατεύει τους ζωντανούς. Ο ήρωας ήταν κάτι περισσότερο από θνητό, αλλά λιγότερο από θεό, και διάφορα πρόσωπα με υπερφυσικές ικανότητες ενσωματώθηκαν στην κατηγορία των ηρώων. Η διάκριση μεταξύ ενός θεού κι ενός ήρωα ήταν παραπάνω από ασαφής, ειδικά στην περίπτωση του Ηρακλή, τον πιο διακεκριμένο, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα ήρωα. Τα μεγαλόπρεπα ερείπια και οι τύμβοι που είχαν απομείνει από την Εποχή του Χαλκού, είχαν σχηματίσει στους αρχαίους Έλληνες της προ της εμφάνιση των γραμμάτων εποχής,-10ος και 9ος αιώνας προ Χριστού,- την αίσθηση μιας ένδοξης και χαμένης εποχής, η οποία αντανακλάται στην προφορική επική παράδοση, και η οποία θα αποκρυσταλλωνόταν στην Ιλιάδα. Σε διάφορα μέρη, όπως το Λευκαδί, άρχισαν να ανανεώνονται διαλλειματικά προσφορές , ακόμα κι αν τα ονόματα των ένδοξων νεκρών μόλις και επιβίωναν στην μνήμη. "Άρχισαν να λέγονται ιστορίες οι οποίες ξεχώριζαν και έδιναν πρόσωπο στα άτομα που τώρα θεωρούνταν ότι ήταν θαμμένα σ’ εκείνες τις αρχαίες και επιβλητικές τοποθεσίες", παρατηρεί ο Lane Fox. (el)
 • La kultado al herooj estis unu el la plej karakteriza nuanco de la antikva greka religio. En la greka de Homero herōs (kognato kun la latina vir, kaj el tiu kun la esperanta) signifas simple «aristokrata viro». Tamen, dum postaj epokoj tiu vorto ŝanĝigis sian signifon kaj difinis «mortintan homon», sed kultita ĉe lia tombejo ĉar lia dumviva famo aŭ la eksterordinara maniero kiel li mortis donis al li povon sur la vivantoj. (eo)
 • Kultus pahlawan adalah salah satu unsur paling menonhol dari . Dalam bahasa Yunani Homerik, "pahlawan" (ἥρως, hḗrōs) merujuk kepada orang yang berjuang (pada kedua belah pihak) dalam Perang Troya. (in)
 • El culto heroico era una de las características más peculiares de la antigua religión griega. En griego homérico, herōs (cognado con el latín vir y el español «viril») significa simplemente «hombre aristocrático». Sin embargo, para el periodo histórico la palabra había pasado a significar específicamente un hombre muerto, adorado en su tumba porque su fama en vida o su forma inusual de morir le otorgó poder sobre los vivos. (es)
 • Hero cults were one of the most distinctive features of ancient Greek religion. In Homeric Greek, "hero" (ἥρως, hḗrōs) refers to the mortal offspring of a human and a god. By the historical period, however, the word came to mean specifically a dead man, venerated and propitiated at his tomb or at a designated shrine, because his fame during life or his unusual manner of death gave him power to support and protect the living. A hero was more than human but less than a god, and various kinds of supernatural figures came to be assimilated to the class of heroes; the distinction between a hero and a god was less than certain, especially in the case of Heracles, the most prominent, but atypical hero. The grand ruins and tumuli remaining from the Bronze Age gave the pre-literate Greeks of the 10th and 9th centuries BCE a sense of a grand and vanished age; they reflected this in the oral epic tradition, which would crystallize in the Iliad. Copious renewed offerings begin to be represented, after a hiatus, at sites like Lefkandi, even though the names of the grandly buried dead were hardly remembered. "Stories began to be told to individuate the persons who were now believed to be buried in these old and imposing sites", observes Robin Lane Fox. (en)
 • Le culte héroïque est, en Grèce antique, le culte rendu par une communauté plus ou moins importante à un mort fameux ayant vécu dans un passé généralement légendaire et ayant apporté des bienfaits à cette communauté, par exemple comme fondateur de la cité, comme héros civilisateur ou comme guerrier. Il existait de multiples cultes rendus à des héros, mais aussi à des héroïnes. (fr)
 • De heroëncultus was in het oude Griekenland een vorm van rites voor heroën, die als bemiddelaars tussen de goden en de mensen werden beschouwd. (nl)
 • O culto ao herói foi uma das características mais distintivas da antiga religião grega. A palavra herói significava especificamente um homem, que passou a ser venerado depois de sua morte e por causa de sua fama durante a vida ou a maneira incomum de sua morte ele possuía o poder de apoiar e proteger a vida. Um herói era mais do que humano, porem menos do que um deus, e vários tipos de figuras sobrenaturais vieram a ser equiparado a uma classe de heróis; a distinção entre um herói e um deus era muito incerta, especialmente no caso de Hércules, o mais proeminente e mas atípico herói. As grandes ruínas e túmulos restantes da Idade do Bronze deram aos pré-literatos gregos dos séculos X e IX a.C., um sentimento, de uma grande que desapareceu com o tempo e foi refletida tradição oral épica, e que seria cristalizada na Ilíada. (pt)
 • Культы героев были одной из самых отличительных черт древнегреческой религии. В гомеровском греческом языке «герой» (др.-греч. ἥρως, hḗrōs) относится к смертному потомку человека и бога. К историческому периоду, однако, слово стало означать, в частности, мёртвого человека, почитаемого и упокоенного в его гробнице или в святилище, потому что его слава в течение жизни или его необычный способ смерти дали ему силу поддерживать и защищать живых. Герой был больше чем человек, но меньше чем бог, и различные виды сверхъестественных фигур стали ассимилироваться с классом героев; различие между героем и богом было менее чем определённым, особенно в случае с Гераклом, самым выдающимся, но нетипичным героем. Великие руины и курганы, оставшиеся от бронзового века, дали древним грекам X и IX веков до нашей эры ощущение великого и исчезнувшего века; они отразили это в устной эпической традиции которая кристаллизовалась в Илиаде. Обильные вновь подношения начинают приноситься после перерыва в таких местах, как Лефканди, даже если имена величественно похороненных почти не помнят. «Стали рассказываться истории, чтобы обособить людей, которые, как теперь полагают, похоронены в этих старых и внушительных местах», — отмечает Робин Лейн Фокс. (ru)
 • Kult herosów – kult bohaterów, którzy stali się istotami niemal boskimi. Jedna z najbardziej charakterystycznych cech religii greckiej. W grece homeryckiej słowo heros (ἥρως) odnosi się do walczących w czasie wojny trojańskiej. W okresie historycznym, słowo heros zaczęło oznaczać zmarłego, czczonego i otaczanego kultem w swoim grobie lub w specjalnym przybytku. Wierzono, że dzięki niezwykłym czynom dokonanym za życia, lub szczególnemu sposobowi śmierci został obdarzony mocą patronatu i obrony społeczności żywych. Heros był kimś więcej niż człowiekiem, ale kimś mniej niż bogiem. Jednak granica między herosami i bogami często ulegała zatarciu. Na przykład Herakles często był uważany za bóstwo czy istotę boską. Początków kultu herosów upatruje się w epoce brązu, jednak jest to sprawa dyskusyjna. (pl)
 • 英雄崇拜(英文:Hero cults)是古希臘宗教眾多鮮明特色之一。在荷馬時代希臘語中,指的是於特洛伊戰爭期間中希臘與特洛伊任何一方參戰之男子。英語中的“hero”源自於古希臘語“ἥρως”,而古希臘語轉寫成拉丁文為“hērōs”,透過了關於特洛伊這段歷史時期的典故,無論如何,這單字成為了明确表示一位“已逝”的男子之意思,人們對祂們的崇敬與請求息災是位於祂們的陵墓或是在一座特定的神龕,因為在祂還活著的期間之名望或是非凡的辭世態度賜給了祂力量可以去協助與保佑在世的人們。一位英雄的地位是超越於人類但是卻尚未及於一尊神明,還有各類超自然的人物後來都被同化成為英雄的位階;一名英雄與一尊神明之間的區別是前者等級小於後者,尤其是在赫拉克勒斯的情況,這是最突出的,但卻不是典型的英雄。 從青銅時代所留下來宏偉的遺址以及古墓賜予西元前十世紀到西元前九世紀前文字時期之希臘人一個偉大還有消失年代的觀感,由偉大遺址與古墓反映出了口頭,而《伊利亞特》便是史詩傳統的結晶。豐富更新的奉獻物開始被成為一種象徵,在經過了一個年代的间断之後,像是位在勒夫坎狄的地點,即使被隆重埋葬禮的死者之名字已難以被憶記,“故事開始被講述,令被葬於這些古老莊嚴的人物,得到獨特的個性,(Stories began to be told to individuate the persons who were now believed to be buried in these old and imposing sites,)”羅賓·萊恩·福克斯(Robin Lane Fox)陳述著。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 840140 (xsd:integer)
dbo:wikiPageInterLanguageLink
dbo:wikiPageLength
 • 18100 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1030155801 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La kultado al herooj estis unu el la plej karakteriza nuanco de la antikva greka religio. En la greka de Homero herōs (kognato kun la latina vir, kaj el tiu kun la esperanta) signifas simple «aristokrata viro». Tamen, dum postaj epokoj tiu vorto ŝanĝigis sian signifon kaj difinis «mortintan homon», sed kultita ĉe lia tombejo ĉar lia dumviva famo aŭ la eksterordinara maniero kiel li mortis donis al li povon sur la vivantoj. (eo)
 • Kultus pahlawan adalah salah satu unsur paling menonhol dari . Dalam bahasa Yunani Homerik, "pahlawan" (ἥρως, hḗrōs) merujuk kepada orang yang berjuang (pada kedua belah pihak) dalam Perang Troya. (in)
 • El culto heroico era una de las características más peculiares de la antigua religión griega. En griego homérico, herōs (cognado con el latín vir y el español «viril») significa simplemente «hombre aristocrático». Sin embargo, para el periodo histórico la palabra había pasado a significar específicamente un hombre muerto, adorado en su tumba porque su fama en vida o su forma inusual de morir le otorgó poder sobre los vivos. (es)
 • Le culte héroïque est, en Grèce antique, le culte rendu par une communauté plus ou moins importante à un mort fameux ayant vécu dans un passé généralement légendaire et ayant apporté des bienfaits à cette communauté, par exemple comme fondateur de la cité, comme héros civilisateur ou comme guerrier. Il existait de multiples cultes rendus à des héros, mais aussi à des héroïnes. (fr)
 • De heroëncultus was in het oude Griekenland een vorm van rites voor heroën, die als bemiddelaars tussen de goden en de mensen werden beschouwd. (nl)
 • L'abundant presència d'herois grecs suposa un dels trets que individualitza la mitologia grega i li dona un toc de singularitat respecte de la romana. Els herois grecs són un tertium genus entre els déus i els homes: hemítheoi o semidéus. Pel que fa als homes, els herois els superen aclaparadorament en força, audàcia i llestesa, però els uns i els altres comparteixen una mateixa condició mortal. Només els déus poden gaudir del do de la immortalitat. D'una banda, hi ha els herois de caràcter cultural, que són els que han fundat ciutats o han instaurat algun tipus de festival, com ara Teseu que va crear els Jocs Ístmics; d'altra banda, hi ha els herois guerrers o aventurers representats per Aquil·les, que pensava que era millor viure una vida breu i gloriosa que menar un existència llarga i (ca)
 • Η Λατρεία Ήρωα ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Στην Ομηρική Ελλάδα, ο "ήρωας" (αρχαία: ἥρως) αναφέρεται σε έναν άντρα που πολεμάει με μία από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές του Τρωικού πολέμου. Στους ιστορικούς χρόνους όμως, η λέξη κατέληξε να σημαίνει συγκεκριμένα έναν νεκρό άντρα, που τιμάται και για τον οποίον γίνονται εξιλασμοί στον τάφο του, ή σε ιερό γι’ αυτό το σκοπό, το Ηρώον, γιατί η φήμη του όσο ζούσε ή ο ασυνήθιστος θάνατός του, του έδωσε δύναμη να υποστηρίζει και να προστατεύει τους ζωντανούς. Ο ήρωας ήταν κάτι περισσότερο από θνητό, αλλά λιγότερο από θεό, και διάφορα πρόσωπα με υπερφυσικές ικανότητες ενσωματώθηκαν στην κατηγορία των ηρώων. Η διάκριση μεταξύ ενός θεού κι ενός ήρωα ήταν παραπάνω από ασαφής, ειδικά στην περίπτωση του Ηρ (el)
 • Hero cults were one of the most distinctive features of ancient Greek religion. In Homeric Greek, "hero" (ἥρως, hḗrōs) refers to the mortal offspring of a human and a god. By the historical period, however, the word came to mean specifically a dead man, venerated and propitiated at his tomb or at a designated shrine, because his fame during life or his unusual manner of death gave him power to support and protect the living. A hero was more than human but less than a god, and various kinds of supernatural figures came to be assimilated to the class of heroes; the distinction between a hero and a god was less than certain, especially in the case of Heracles, the most prominent, but atypical hero. (en)
 • Kult herosów – kult bohaterów, którzy stali się istotami niemal boskimi. Jedna z najbardziej charakterystycznych cech religii greckiej. W grece homeryckiej słowo heros (ἥρως) odnosi się do walczących w czasie wojny trojańskiej. W okresie historycznym, słowo heros zaczęło oznaczać zmarłego, czczonego i otaczanego kultem w swoim grobie lub w specjalnym przybytku. Wierzono, że dzięki niezwykłym czynom dokonanym za życia, lub szczególnemu sposobowi śmierci został obdarzony mocą patronatu i obrony społeczności żywych. Heros był kimś więcej niż człowiekiem, ale kimś mniej niż bogiem. Jednak granica między herosami i bogami często ulegała zatarciu. Na przykład Herakles często był uważany za bóstwo czy istotę boską. Początków kultu herosów upatruje się w epoce brązu, jednak jest to sprawa dyskusyj (pl)
 • O culto ao herói foi uma das características mais distintivas da antiga religião grega. A palavra herói significava especificamente um homem, que passou a ser venerado depois de sua morte e por causa de sua fama durante a vida ou a maneira incomum de sua morte ele possuía o poder de apoiar e proteger a vida. Um herói era mais do que humano, porem menos do que um deus, e vários tipos de figuras sobrenaturais vieram a ser equiparado a uma classe de heróis; a distinção entre um herói e um deus era muito incerta, especialmente no caso de Hércules, o mais proeminente e mas atípico herói. (pt)
 • Культы героев были одной из самых отличительных черт древнегреческой религии. В гомеровском греческом языке «герой» (др.-греч. ἥρως, hḗrōs) относится к смертному потомку человека и бога. К историческому периоду, однако, слово стало означать, в частности, мёртвого человека, почитаемого и упокоенного в его гробнице или в святилище, потому что его слава в течение жизни или его необычный способ смерти дали ему силу поддерживать и защищать живых. Герой был больше чем человек, но меньше чем бог, и различные виды сверхъестественных фигур стали ассимилироваться с классом героев; различие между героем и богом было менее чем определённым, особенно в случае с Гераклом, самым выдающимся, но нетипичным героем. (ru)
 • 英雄崇拜(英文:Hero cults)是古希臘宗教眾多鮮明特色之一。在荷馬時代希臘語中,指的是於特洛伊戰爭期間中希臘與特洛伊任何一方參戰之男子。英語中的“hero”源自於古希臘語“ἥρως”,而古希臘語轉寫成拉丁文為“hērōs”,透過了關於特洛伊這段歷史時期的典故,無論如何,這單字成為了明确表示一位“已逝”的男子之意思,人們對祂們的崇敬與請求息災是位於祂們的陵墓或是在一座特定的神龕,因為在祂還活著的期間之名望或是非凡的辭世態度賜給了祂力量可以去協助與保佑在世的人們。一位英雄的地位是超越於人類但是卻尚未及於一尊神明,還有各類超自然的人物後來都被同化成為英雄的位階;一名英雄與一尊神明之間的區別是前者等級小於後者,尤其是在赫拉克勒斯的情況,這是最突出的,但卻不是典型的英雄。 (zh)
rdfs:label
 • Greek hero cult (en)
 • Heroi grec (ca)
 • Λατρεία Ηρώων (αρχαία Ελλάδα) (el)
 • Kultado de herooj (eo)
 • Culto heroico griego (es)
 • Culte héroïque grec (fr)
 • Kultus pahlawan Yunani (in)
 • Heroëncultus (nl)
 • Kult herosów (pl)
 • Culto grego ao herói (pt)
 • Культ героев в Древней Греции (ru)
 • 希臘英雄崇拜 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License