An Entity of Type: GameBird102153203, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Game or quarry is any wild animal hunted for animal products (primarily meat), for recreation ("sporting"), or for trophies. The species of animals hunted as game varies in different parts of the world and by different local jurisdictions, though most are terrestrial mammals and birds. Fish caught non-commercially (recreational fishing) are also referred to as game fish.

Property Value
dbo:abstract
 • الطريدة (الجمع: طَرَائِد) هي أي حيوان يتعقبه الصيّاد سواء أو للاقتات عليها. يختلف نوع الطرائد في الصيد في مختلف أنحاء العالم حسب التنوع البيئي للمنطقة. يشمل مفهوم الطريدة الحيوانات البرية سواء أكانت من الثدييات أو الطيور. (ar)
 • Zvěř je populace volně (divoce) žijících zvířat, která má nebo měla význam z hlediska myslivosti. V českém právu stanoví § 2 zákona o myslivosti (449/2001 Sb.) taxativní výčet taxonomických druhů, jejichž volně žijící populace se za zvěř považují. Zvěř se dále rozděluje na srstnatou (zákon o myslivosti ji nazývá přímo savci) a pernatou (zákon o myslivosti ji nazývá ptáci). Tyto dvě skupiny se dále člení podle užitkovosti. (cs)
 • Wild (althochdeutsch wildi ‚ungezähmt‘, ‚verirrt‘), teilweise auch deutlicher Jagdwild genannt, bezeichnet die im Zusammenhang mit der Jagd relevanten bzw. jagdbaren Wildtiere. Der Begriff Wild grenzt sich damit gegen den des Oberbegriffs Wildtier ab, der allgemein alle freilebenden Tiere umfasst. (de)
 • Ĉasbestoj nomiĝas la sovaĝaj bestoj, kiuj laŭ la koncernaj leĝoj rajtas esti mortigataj dum ĉasado. Principe ĉasbestoj vivas en natura libereco kaj ne havas posedanton. Ĉasbestoj diferenciĝas de aliaj sovaĝaj bestoj pro tio, ke homoj havas klaran ekonomian intereson pri ili, ĉar la manĝebla viando, la felo aŭ kornoj estas valoraj, aŭ ke ili konkurencas kun la homoj pri manĝaĵo. Ĉie en la mondo ekzistas leĝoj, kiuj reguligas, kiu rajtas ĉasi kiujn bestojn, kie kaj kiam. Hodiaŭ la ĉasbestoj (krom ĉe la malmultaj restintaj ĉasaj popoloj) ludas nur malgrandan rolon en la nutrado de la homoj: ekzemple en Germanio dum la jaro 2003 konsumiĝis averaĝe 900 gramoj da ĉasbesta viando po loĝanto, dum la averaĝa homo statistike entute konsumis 60,8 kilogramojn da viando. El la valora ledo de la felo de cervedoj kaj bovedoj sukcese produktiĝas ledaj vestaĵoj. Varmaj felaj manteloj el la dika felo de rabobestoj en centra Eŭropo ne bone vendiĝas. Cervoj kaj aproj ankaŭ kultiviĝas agrikulture, do en fermitaj arbaraj areoj, kun la celo bredi la bestojn kaj havigi kaj manĝablan viandon kaj ledon. (eo)
 • Se llama carne de caza, o a veces simplemente caza, a cualquier animal cazado para su consumo o no domesticado habitualmente. Estos animales también se cazan por deporte. El tipo y variedad de animales cazados para su consumo varía en las distintas partes del mundo. Esto se debe a diferencias en el clima, la biodiversidad, los gustos locales y el punto de vista aceptado localmente sobre qué animales pueden o no cazarse legítimamente. A veces se hace también una distinción entre diferentes variedades y especies de un animal concreto, como es el caso del pavo salvaje o doméstico. (es)
 • Game or quarry is any wild animal hunted for animal products (primarily meat), for recreation ("sporting"), or for trophies. The species of animals hunted as game varies in different parts of the world and by different local jurisdictions, though most are terrestrial mammals and birds. Fish caught non-commercially (recreational fishing) are also referred to as game fish. (en)
 • Le gibier désigne l'ensemble des animaux sauvages terrestres chassés pour consommer ou vendre leur viande, dite « viande de brousse » en zone tropicale. Certaines viandes de gibier sont considérées comme présentant certaines qualités nutritionnelles ou diététiques supérieures à celles issues d'animaux d'élevage (moins grasses), avec toutefois des risques différents du point de vue des maladies zoonotiques (communes à l'animal et à l'homme, transmissible de l'un à l'autre) et des parasitoses et, localement, du point de vue de la bioaccumulation ou bioconcentration de polluants divers (dont le plomb issu des munitions, pesticides agricoles pour des animaux qui se sont nourris dans les champs, radionucléides pour des animaux contaminés par les retombées d'accidents nucléaires, etc.). L'Office international des épizooties notait en 1997 : « On dispose de peu d’informations sur l’importance du commerce de gibier sauvage dans les différents États de l’Union européenne ; en outre, les statistiques existantes sont souvent incomplètes ». Il en résulte une difficulté à mesurer les enjeux de santé publique, de la santé animale et de l'inspection vétérinaire liés au gibier sauvage tué par les chasseurs et à la mise sur le marché de ce type de viande. Si, dans les pays riches, la part globale du gibier diminue dans l'alimentation courante (au profit d'une consommation de luxe, de retour de chasse ou de fête[réf. souhaitée]), en raison de l'urbanisation croissante, le commerce de viande de brousse augmente en zone tropicale notamment en Afrique centrale.En dépit de réglementations, de taxations et de restrictions qui varient selon les pays, le braconnage persiste, profitant parfois d'un flou juridique. Certaines administrations, comme en Ontario, utilisent des analyses ADN pour assigner avec certitude des mues, ou de la viande à une population ou à un trophée, ou pour apparier les parties d’un animal afin de mieux prouver le trafic ou braconnage. (fr)
 • La selvaggina (o cacciagione) è costituita da ogni genere di fauna selvatica che è obiettivo dei cacciatori ovvero animali commestibili che possono essere volatili o terrestri: fra i volatili più ambiti dai cacciatori si ricordano fagiano, beccaccia e quaglia ed altri ancora; fra gli animali terrestri si annoverano lepre, coniglio selvatico e fra quelli di taglia maggiore cinghiale, capriolo e daino. Talune specie di selvaggina sono anche oggetto di allevamento: fagiano, starna, pernice rossa, struzzo, lepre, cinghiale, ecc. (it)
 • Wild of jachtwild zijn dieren, veelal zoogdieren en vogels, waarop gejaagd wordt. Ook het vlees dat afkomstig is van deze wilde, niet-gecultiveerde dieren, wordt wild genoemd. Het is iets anders dan wilde dieren, dieren die niet gecultiveerd worden, maar in het wild leven. (nl)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 사냥감_(영화) 문서를 참고하십시오.) 사냥감(Game) 또는 사냥 고기는 가축으로 길러먹기보다는 사냥으로 잡으려고 하는 대상 또는 그 고기를 뜻한다. 일반적으로 사냥감에 포함되는 동물의 종은 세계 각지에 따라 다양하며, 보통 기후나 동물 다양성, 현지인의 음식 문화 내지는 관습 등의 영향을 받는다. 때때로 같은 종이라도 가축용과 사냥용이 구분되는 경우도 있으며, 낚시 등으로 잡은 생선 또한 사냥감에 포함되기도 한다. 현대에는 상당수의 국가에서 사냥을 하기 위해 허가증을 발급받아야 하기 때문에 사냥감 또한 허가증이 있어야 얻을 수 있으며, 사냥감으로 쓰이는 사냥감들의 포획은 법적으로 일정한 수치만큼 제한된다. 사냥감들은 토끼, 꿩, 기러기, 오리 등 작은 종들과 사슴, 곰 등 큰 종으로 구분되며, 큰 종의 경우에는 일반적인 허가증 외에 관련 허가증을 필요로 하는 경우가 많다. 이외에 사파리 등지에서 에서 잡은 고기 또한 사냥감에 포함되며, 보통 사자, 코끼리, 버팔로, 표범, 코뿔소 등이 이에 포함된다. (ko)
 • ジビエ(仏: gibier)とはフランス語であり、狩猟によって、食材として捕獲された狩猟対象の野生の鳥獣、またはその肉を指す。英語圏ではゲーム(game)または、クワォリーquarryと呼ばれ、を意味する。日本語には野生鳥獣肉と訳される。畜産との対比として使われる狩猟肉のことである。 本来はハンターが捕獲した完全に野生のもの(仏: sauvage、ソヴァージュ)を指すが、供給が安定しない、また入手困難で高価になってしまうといった理由で、飼育してから一定期間野に放ったり、また生きたまま捕獲した後に餌付けしたりした動物もドゥミ・ソヴァージュ(仏: demi sauvage、半野生)と呼ぶ場合もある。 近年では農作物被害対策として狩猟された鳥獣肉を「ジビエ」として供給するビジネスが徐々に拡大しつつある。生または加熱不十分な野生鳥獣の肉には、E型肝炎ウイルス、腸管出血性大腸菌または寄生虫による食中毒や寄生虫のリスクがあるため中心部まで火が通るように加熱調理が必要である。 (ja)
 • Zwierzęta łowne, zwierzyna – gatunki dzikich ssaków i ptaków żyjących w środowisku naturalnym, będących – zgodnie z obowiązującym prawem – przedmiotem pozyskiwania w drodze polowania lub odłowów dokonywanych przez człowieka. Pozyskiwanie zwierząt łownych jest jednym z elementów gospodarki łowieckiej. Zgodnie z art. 2 prawa łowieckiego "zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa". Do zwierząt łownych w Polsce zaliczana jest: zwierzyna gruba: * łoś * jeleń szlachetny * daniel * sarna * dzik * muflon zwierzyna drobna (ssaki łowne oraz ptactwo): * lis * borsuk * kuna leśna * kuna domowa * norka amerykańska * tchórz zwyczajny * zając szarak * dziki królik * szakal złocisty w tym ptactwo: * jarząbek * bażant * kuropatwa * gęś gęgawa * gęś zbożowa * gęś białoczelna * krzyżówka * cyraneczka * głowienka * czernica * gołąb grzywacz * słonka * łyska (pl)
 • Дичь — дикие животные как объект охоты. Многие виды дичи — традиционный деликатес. В некоторых странах дичь классифицируется, включая и требования на получение официальных лицензий на охоту, как крупная и мелкая дичь. Одна лицензия на мелкую дичь может покрывать всю пойманную мелкую дичь и может ограничиваться дневным и годовым лимитом. Лицензии на крупную дичь, например оленей и медведей, часто выдаются отдельно на каждую особь. На предприятиях общественного питания иногда используют мясо диких животных (кабанов, медведей, зайцев, лосей). Мясо у данных животных имеет тёмно-красный цвет, консистенция у мяса плотная, жёсткая. Жир чаще всего откладывается в области почек. У диких животных почти нет подкожного и межмышечного жира. (ru)
 • Caça silvestre (ou simplesmente caça), é a designação atribuída na língua portuguesa, aos animais que são alvo da atividade de caça. Na língua inglesa são usados os termos: "game" ou "quarry". (pt)
 • Vilt är enligt den svenska jaktlagen (1987:259) alla vilda däggdjur och fåglar. Jakt på vilt sker bland annat för att få viltkött. Ordet "vilt" har samma innebörd som det tidigare i jaktlagstiftningen använda "villebråd" och avser djur som inte är någons egendom. Med vilt avses inte enbart djur av arter för vilka jakttid är fastställd utan även sådana arter som är fredade under hela jaktåret. Djur som tillhör viltfaunan men som hålls i hägn är att betrakta som vilt i jaktlagstiftningens mening, trots att de inte lever i full frihet. Det finns mängder av däggdjur och fåglar i Sverige som klassas som vilt enligt jaktlagstiftningen. 63 djur totalt omfattar allt vilt i Sverige varav 33 däggdjur och 30 fågelarter. Vilt i ordbokens betydelse syftar framförallt på "grupp av villebråd", men även på adverbet vilt, som i "vilt främmande människor", med betydelsen alldeles. (sv)
 • Дичина́ — дикі тварини (ссавці і птахи), які є об'єктами полювання та мисливської кухні: зайці, фазани, перепілки, сарни, олені, качки. (uk)
 • 獵物(prey)是任何捕猎行为所针对的目标,泛指在自然界中被食物链位置更高的掠食者所捕食的动物。猎物通常是食草动物,但是一些食肉或杂食动物也可能被其它比自己更大、更强、更凶狠的动物捕食。 在人类的狩猎行为中,猎物(game或quarry)是被猎人选择捕杀的对象。人类捕杀猎物通常是为了获得肉类食物(所谓的野味和丛林肉)、有经济价值的动物产品(比如皮革、毛皮、羽毛、骨骼、犄角、獠牙、油脂、特殊分泌物等)、或者纯粹为了消遣娱乐以及收藏战利品(比如骸骨或剥制标本)。在世界不同地區所允许和更受猎人欢迎的動物類型和範圍各不相同。在一些國家,獵物被按照体型分類,即“小獵物”(比人的体型小)或“大獵物”(比人的体型大),包括所需許可證的法定分類。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 771717 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 16830 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119890194 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الطريدة (الجمع: طَرَائِد) هي أي حيوان يتعقبه الصيّاد سواء أو للاقتات عليها. يختلف نوع الطرائد في الصيد في مختلف أنحاء العالم حسب التنوع البيئي للمنطقة. يشمل مفهوم الطريدة الحيوانات البرية سواء أكانت من الثدييات أو الطيور. (ar)
 • Zvěř je populace volně (divoce) žijících zvířat, která má nebo měla význam z hlediska myslivosti. V českém právu stanoví § 2 zákona o myslivosti (449/2001 Sb.) taxativní výčet taxonomických druhů, jejichž volně žijící populace se za zvěř považují. Zvěř se dále rozděluje na srstnatou (zákon o myslivosti ji nazývá přímo savci) a pernatou (zákon o myslivosti ji nazývá ptáci). Tyto dvě skupiny se dále člení podle užitkovosti. (cs)
 • Wild (althochdeutsch wildi ‚ungezähmt‘, ‚verirrt‘), teilweise auch deutlicher Jagdwild genannt, bezeichnet die im Zusammenhang mit der Jagd relevanten bzw. jagdbaren Wildtiere. Der Begriff Wild grenzt sich damit gegen den des Oberbegriffs Wildtier ab, der allgemein alle freilebenden Tiere umfasst. (de)
 • Se llama carne de caza, o a veces simplemente caza, a cualquier animal cazado para su consumo o no domesticado habitualmente. Estos animales también se cazan por deporte. El tipo y variedad de animales cazados para su consumo varía en las distintas partes del mundo. Esto se debe a diferencias en el clima, la biodiversidad, los gustos locales y el punto de vista aceptado localmente sobre qué animales pueden o no cazarse legítimamente. A veces se hace también una distinción entre diferentes variedades y especies de un animal concreto, como es el caso del pavo salvaje o doméstico. (es)
 • Game or quarry is any wild animal hunted for animal products (primarily meat), for recreation ("sporting"), or for trophies. The species of animals hunted as game varies in different parts of the world and by different local jurisdictions, though most are terrestrial mammals and birds. Fish caught non-commercially (recreational fishing) are also referred to as game fish. (en)
 • La selvaggina (o cacciagione) è costituita da ogni genere di fauna selvatica che è obiettivo dei cacciatori ovvero animali commestibili che possono essere volatili o terrestri: fra i volatili più ambiti dai cacciatori si ricordano fagiano, beccaccia e quaglia ed altri ancora; fra gli animali terrestri si annoverano lepre, coniglio selvatico e fra quelli di taglia maggiore cinghiale, capriolo e daino. Talune specie di selvaggina sono anche oggetto di allevamento: fagiano, starna, pernice rossa, struzzo, lepre, cinghiale, ecc. (it)
 • Wild of jachtwild zijn dieren, veelal zoogdieren en vogels, waarop gejaagd wordt. Ook het vlees dat afkomstig is van deze wilde, niet-gecultiveerde dieren, wordt wild genoemd. Het is iets anders dan wilde dieren, dieren die niet gecultiveerd worden, maar in het wild leven. (nl)
 • ( 다른 뜻에 대해서는 사냥감_(영화) 문서를 참고하십시오.) 사냥감(Game) 또는 사냥 고기는 가축으로 길러먹기보다는 사냥으로 잡으려고 하는 대상 또는 그 고기를 뜻한다. 일반적으로 사냥감에 포함되는 동물의 종은 세계 각지에 따라 다양하며, 보통 기후나 동물 다양성, 현지인의 음식 문화 내지는 관습 등의 영향을 받는다. 때때로 같은 종이라도 가축용과 사냥용이 구분되는 경우도 있으며, 낚시 등으로 잡은 생선 또한 사냥감에 포함되기도 한다. 현대에는 상당수의 국가에서 사냥을 하기 위해 허가증을 발급받아야 하기 때문에 사냥감 또한 허가증이 있어야 얻을 수 있으며, 사냥감으로 쓰이는 사냥감들의 포획은 법적으로 일정한 수치만큼 제한된다. 사냥감들은 토끼, 꿩, 기러기, 오리 등 작은 종들과 사슴, 곰 등 큰 종으로 구분되며, 큰 종의 경우에는 일반적인 허가증 외에 관련 허가증을 필요로 하는 경우가 많다. 이외에 사파리 등지에서 에서 잡은 고기 또한 사냥감에 포함되며, 보통 사자, 코끼리, 버팔로, 표범, 코뿔소 등이 이에 포함된다. (ko)
 • ジビエ(仏: gibier)とはフランス語であり、狩猟によって、食材として捕獲された狩猟対象の野生の鳥獣、またはその肉を指す。英語圏ではゲーム(game)または、クワォリーquarryと呼ばれ、を意味する。日本語には野生鳥獣肉と訳される。畜産との対比として使われる狩猟肉のことである。 本来はハンターが捕獲した完全に野生のもの(仏: sauvage、ソヴァージュ)を指すが、供給が安定しない、また入手困難で高価になってしまうといった理由で、飼育してから一定期間野に放ったり、また生きたまま捕獲した後に餌付けしたりした動物もドゥミ・ソヴァージュ(仏: demi sauvage、半野生)と呼ぶ場合もある。 近年では農作物被害対策として狩猟された鳥獣肉を「ジビエ」として供給するビジネスが徐々に拡大しつつある。生または加熱不十分な野生鳥獣の肉には、E型肝炎ウイルス、腸管出血性大腸菌または寄生虫による食中毒や寄生虫のリスクがあるため中心部まで火が通るように加熱調理が必要である。 (ja)
 • Caça silvestre (ou simplesmente caça), é a designação atribuída na língua portuguesa, aos animais que são alvo da atividade de caça. Na língua inglesa são usados os termos: "game" ou "quarry". (pt)
 • Дичина́ — дикі тварини (ссавці і птахи), які є об'єктами полювання та мисливської кухні: зайці, фазани, перепілки, сарни, олені, качки. (uk)
 • 獵物(prey)是任何捕猎行为所针对的目标,泛指在自然界中被食物链位置更高的掠食者所捕食的动物。猎物通常是食草动物,但是一些食肉或杂食动物也可能被其它比自己更大、更强、更凶狠的动物捕食。 在人类的狩猎行为中,猎物(game或quarry)是被猎人选择捕杀的对象。人类捕杀猎物通常是为了获得肉类食物(所谓的野味和丛林肉)、有经济价值的动物产品(比如皮革、毛皮、羽毛、骨骼、犄角、獠牙、油脂、特殊分泌物等)、或者纯粹为了消遣娱乐以及收藏战利品(比如骸骨或剥制标本)。在世界不同地區所允许和更受猎人欢迎的動物類型和範圍各不相同。在一些國家,獵物被按照体型分類,即“小獵物”(比人的体型小)或“大獵物”(比人的体型大),包括所需許可證的法定分類。 (zh)
 • Ĉasbestoj nomiĝas la sovaĝaj bestoj, kiuj laŭ la koncernaj leĝoj rajtas esti mortigataj dum ĉasado. Principe ĉasbestoj vivas en natura libereco kaj ne havas posedanton. Ĉasbestoj diferenciĝas de aliaj sovaĝaj bestoj pro tio, ke homoj havas klaran ekonomian intereson pri ili, ĉar la manĝebla viando, la felo aŭ kornoj estas valoraj, aŭ ke ili konkurencas kun la homoj pri manĝaĵo. Ĉie en la mondo ekzistas leĝoj, kiuj reguligas, kiu rajtas ĉasi kiujn bestojn, kie kaj kiam. (eo)
 • Le gibier désigne l'ensemble des animaux sauvages terrestres chassés pour consommer ou vendre leur viande, dite « viande de brousse » en zone tropicale. Certaines viandes de gibier sont considérées comme présentant certaines qualités nutritionnelles ou diététiques supérieures à celles issues d'animaux d'élevage (moins grasses), avec toutefois des risques différents du point de vue des maladies zoonotiques (communes à l'animal et à l'homme, transmissible de l'un à l'autre) et des parasitoses et, localement, du point de vue de la bioaccumulation ou bioconcentration de polluants divers (dont le plomb issu des munitions, pesticides agricoles pour des animaux qui se sont nourris dans les champs, radionucléides pour des animaux contaminés par les retombées d'accidents nucléaires, etc.). (fr)
 • Zwierzęta łowne, zwierzyna – gatunki dzikich ssaków i ptaków żyjących w środowisku naturalnym, będących – zgodnie z obowiązującym prawem – przedmiotem pozyskiwania w drodze polowania lub odłowów dokonywanych przez człowieka. Pozyskiwanie zwierząt łownych jest jednym z elementów gospodarki łowieckiej. Zgodnie z art. 2 prawa łowieckiego "zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa". Do zwierząt łownych w Polsce zaliczana jest: zwierzyna gruba: * łoś * jeleń szlachetny * daniel * sarna * dzik * muflon zwierzyna drobna (ssaki łowne oraz ptactwo): (pl)
 • Дичь — дикие животные как объект охоты. Многие виды дичи — традиционный деликатес. В некоторых странах дичь классифицируется, включая и требования на получение официальных лицензий на охоту, как крупная и мелкая дичь. Одна лицензия на мелкую дичь может покрывать всю пойманную мелкую дичь и может ограничиваться дневным и годовым лимитом. Лицензии на крупную дичь, например оленей и медведей, часто выдаются отдельно на каждую особь. (ru)
 • Vilt är enligt den svenska jaktlagen (1987:259) alla vilda däggdjur och fåglar. Jakt på vilt sker bland annat för att få viltkött. Ordet "vilt" har samma innebörd som det tidigare i jaktlagstiftningen använda "villebråd" och avser djur som inte är någons egendom. Med vilt avses inte enbart djur av arter för vilka jakttid är fastställd utan även sådana arter som är fredade under hela jaktåret. Djur som tillhör viltfaunan men som hålls i hägn är att betrakta som vilt i jaktlagstiftningens mening, trots att de inte lever i full frihet. (sv)
rdfs:label
 • طريدة (ar)
 • Zvěř (cs)
 • Wild (de)
 • Ĉasbestoj (eo)
 • Carne de caza (es)
 • Game (hunting) (en)
 • Selvaggina (it)
 • Gibier (fr)
 • 사냥감 (ko)
 • ジビエ (ja)
 • Wild (nl)
 • Caça silvestre (pt)
 • Zwierzęta łowne (pl)
 • Дичь (ru)
 • Vilt (sv)
 • Дичина (uk)
 • 獵物 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License