An electronic health record (EHR) is the systematized collection of patient and population electronically-stored health information in a digital format. These records can be shared across different health care settings. Records are shared through network-connected, enterprise-wide information systems or other information networks and exchanges. EHRs may include a range of data, including demographics, medical history, medication and allergies, immunization status, laboratory test results, radiology images, vital signs, personal statistics like age and weight, and billing information.

Property Value
dbo:abstract
 • السجل الطبي الإلكتروني هو سجل طبي بالصيغة الرقمية. وتعتبر السجلات الطبية الإلكترونية في المعلوماتية الصحية واحداً وذوأشكال السجلات الصحية الإلكترونية، ولكن في الاستخدام العام يُستعمل هذان المصطلحان كمرادفين. (ar)
 • La història clínica informatitzada (HCI), també anomenada, història clínica electrònica (HCE) és la forma habitual d'història clínica, per tant: l'enregistrament informàtic de les dades socials, preventives i mèdiques d'un pacient, obtingudes de manera directa o indirecta i constantment posades al dia. L'HCI suposa incorporar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) al nucli de l'activitat sanitària. Això implica que la història deixi de ser un registre de la informació generada en la relació entre un pacient i un professional o un centre sanitari, per formar part d'un sistema integrat d'informació clínica. L'HCI és el registre unificat i personal, multimèdia, en el qual s'arxiva en suport electrònic tota la informació referent al pacient i a la seva atenció. És accessible, amb les limitacions apropiades, en tots els casos en què es precisa assistència clínica (urgències, atenció primària, especialitats, ingressos hospitalaris i altres). S'ha d'integrar tota la informació multimèdia que es fa servir en la pràctica clínica, emmagatzemar adequadament aquesta informació, fer-la amigablement accessible, difondre-la de forma adequada als possibles usos i amb les garanties degudes (, confidencialitat, seguretat i altres requisits), i rebre-la i reutilitzar-la en la forma més convenient en un procés encara en potència. Hi ha problemes de conceptualització del procés d'atenció i del d'implementació de les TIC, ja que no s'ha demostrat que impacti positivament en la qualitat de l'atenció clínica, ni en la morbiditat i ni a la mortalitat. A més, hi ha problemes respecte a la codificació, les normes i els estàndards. En anglès té diverses denominacions: Electronic Medical Record, Electronic Health Record, Electronic Patient Record o Computerised Patient Record. (ca)
 • Die Elektronische Gesundheitsakte oder elektronische Patientenakte, englisch electronic health record, ist eine geplante Datenbank, in der die Anamnese, Behandlungsdaten, Medikamente, Allergien und weitere Gesundheitsdaten der gesetzlich Krankenversicherten sektor- und fallübergreifend, landesweit einheitlich gespeichert werden sollen. Die eGA ist in den deutschsprachigen Ländern ein zentraler Pfeiler der von Industrie und Gesundheitsbehörden verfolgten E-Health-Konzepte. Sie ist eine Ausprägungsform der elektronischen Akte. Insbesondere der Gesundheitsdatenschutz ist dabei von Bedeutung. Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und Pflegeeinrichtungen sollen sie bei Bedarf überall ohne Zeitverlust abrufen können, sofern der Patient, der die alleinige Verfügungsgewalt über seine Akte hat, dem zustimmt. Die Daten können je nach Modell zentral oder dezentral gespeichert werden. Die Teilnahme soll zunächst für alle Akteure freiwillig sein. Patienten sollen selbst über den Umfang und die Dauer der Speicherung entscheiden dürfen. Die Ausgestaltung der landesweiten Systeme soll gesetzlich geregelt werden. Als Zugangsschlüssel sollen die von den Krankenkassen ausgegebenen Krankenversicherungskarten (E-Card in Österreich, eGK in Deutschland und in der Schweiz) und die Heilberufsausweise (HBA) dienen. Das Ziel der Neuerung ist es, Prozesse und Ergebnisqualität in medizinischen Behandlungsabläufen steuern zu können. Darin unterscheiden sich die staatlich geplanten Systeme grundlegend von privaten internetbasierten Angeboten wie Google Health, (Microsoft) oder Evita (Swisscom). Österreich startete die nationale Elektronische Gesundheitsakte namens ELGA trotz massiver Kritik am 2. Januar 2014. In Deutschland wird das Konzept seit 2011 mit regionalen Modellversuchen erforscht. (de)
 • La historia clínica electrónica (HCE), también denominada historia clínica informatizada (HCI), es el registro mecanizado de los datos sociales, preventivos y médicos de unpaciente, obtenidos de forma directa o indirecta y constantemente puestos al día.​ (es)
 • An electronic health record (EHR) is the systematized collection of patient and population electronically-stored health information in a digital format. These records can be shared across different health care settings. Records are shared through network-connected, enterprise-wide information systems or other information networks and exchanges. EHRs may include a range of data, including demographics, medical history, medication and allergies, immunization status, laboratory test results, radiology images, vital signs, personal statistics like age and weight, and billing information. A decade ago, electronic health records (EHRs) were touted as key to increasing of quality care. Today, providers are using data from patient records to improve quality outcomes through their care management programs. Combining multiple types of clinical data from the system's health records has helped clinicians identify and stratify chronically ill patients. EHR can improve quality care by using the data and analytics to prevent hospitalizations among high-risk patients. EHR systems are designed to store data accurately and to capture the state of a patient across time. It eliminates the need to track down a patient's previous paper medical records and assists in ensuring data is accurate and legible. It can reduce risk of data replication as there is only one modifiable file, which means the file is more likely up to date, and decreases risk of lost paperwork. Due to the digital information being searchable and in a single file, EMRs (electronic medical records) are more effective when extracting medical data for the examination of possible trends and long term changes in a patient. Population-based studies of medical records may also be facilitated by the widespread adoption of EHRs and EMRs. (en)
 • La cartella clinica elettronica (in inglese: electronic health record o EHR) è una collezione sistematica di informazioni sulla salute degli individui o di una popolazione in formato digitale.Le cartelle cliniche elettroniche possono includere dati demografici, storia medicale, cure e allergie, stato immunitario, risultati di test di laboratorio, immagini radiologiche, segnali vitali, statistiche personali come età e peso e informazioni di fatturazione. (it)
 • 電子カルテ(でんしカルテ)とは、従来医師・歯科医師が診療の経過を記入していた、紙のカルテを電子的なシステムに置き換え、電子情報として一括してカルテを編集・管理し、データベースに記録する仕組み、またはその記録のことである。 日本では、2001年12月、e-Japan構想の一環として厚生労働省が策定した「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン」において、「2006年度までに全国の400床以上の病院および全診療所の6割以上に電子カルテシステムの普及を図ること」が目標として掲げられた。しかし、2017年現在、いまだ達成されていない。 (ja)
 • 전자의무기록(영어: electronic health record, EHR)은 디지털 형태로 체계적으로 수집되어 전자적으로 저장된 환자 및 인구의 건강정보이다. 이러한 기록은 서로 다른 헬스케어 환경에서 공유될 수 있다. 기록들은 네트워크로 연결된, 엔터프라이즈 규모의 정보시스템 및 다른 정보 네트워크와 교환를 통해 공유된다. EHR은 인구통계학, 병력, 약물복용 및 알레르기. 예방접종 상태, 검사실 검사결과, 영상의학 이미지, 생체징후, 나이와 상별같은 개인적인 통계 그리고 청구정보를 포함하는 일정범위의 데이터를 포함할 수 있다. 10년전 전자건강기록(EHR)은 진료의 품질을 높이는 핵심적인 것으로 알려졌었다. 오늘날 의료제공자들은 품질 결과를 향상시키기 위해서 진료관리프로그램을 통해 환자기록의 데이터를 사용하고 있다. 시스템의 건강정보를 통해 여러 종류의 임상 데이터를 결합하는 것은 임상의가 만성적으로 아픈 환자들을 식별하고 분류하는 것을 돕고있다. EHR은 고위험 환자들의 입원을 막기위해 데이터와 분석를 이용하여 진료 품질을 향상시킬 수 있다. EHR 시스템은 데이터를 정확하게 저장하고 시간에 따라 한 환자의 상태를 수집하도록 설계되었다. 이것은 환자의 이전 종이의무기록을 추적할 필요성을 제거하고 데이터가 정확하고 적법하다는 것을 보장하는 것을 지원한다. 이것은 단지 하나의 수정가능한 파일이 있는 것처럼 데이터 복제의 위험성을 줄일 수 있는데, 이것은 그 파일이 가장 최신이고 종이작업을 잃어버리는 위험을 줄인다는 것을 의미한다. 검색가능한 디지털 정보이고 하나의 단일한 파일이기 때문에, 한 환자의 가능한 추세와 장기적 변화를 검사하기 위한 의료데이터를 축출할 때, EMR (전자의무기록, electronic medical record)는 더 효과적이다. 광범위한 EHR과 EMR의 도입은 또한 의무 기록의 인구학 기반의 연구를 촉진할 수 있다. (ko)
 • Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. Een EPD is inhoudelijk breder dan een EMD (). Soms gebruikt men de term elektronisch gezondheidsdossier om aan te geven dat medische gegevens niet alleen patiënten betreffen maar ook gezonde gegevens. Een EPD-systeem bevat strikt medische patiëntengegevens afkomstig van één enkele organisatie (of organisatiedeel), zoals een ziekenhuis. Ter vergelijking: een ZIS ofwel Ziekenhuis Informatiesysteem bevat administratieve en financiële patiëntgegevens. (nl)
 • Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é um modelo de prontuário médico digital padronizado. (pt)
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS – Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnoszącej się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnoszącej się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Do systemów klasy EDM zalicza się takie systemy informatyczne, w których dane gromadzone są w formie elektronicznej bazy danych. W oparciu o te dane drukowana jest dokumentacja w postaci papierowej. Taka postać stosowana była zarówno przed ogłoszeniem rozporządzenia, o którym mowa poniżej, jak również obecnie ma to miejsce we wszystkich szpitalach posiadających systemy klasy HIS. (pl)
 • Электронная медицинская карта (электронная история болезни; электронный паспорт пациента; англ. electronic medical record — EMR) — медицинская карта пациента медучреждения в электронной форме. (ru)
 • 電子健康紀錄,又称为电子健康档案,简称EHR (electronic health record),是電子化的個人健康紀錄(病歷、心電圖、醫療影像等),電子健康紀錄可以經由電腦或網路存取,可以包含現今與過去個人的健康資訊。除此之外,電子健康紀錄也能夠包括醫學相關的參照資料、醫療處置、藥物使用、人口統計資料、其他與非醫療的管理資料等等。然而,一個理想的電子健康紀錄系統,現今還沒有一個軟體或是供應商所能夠建置出來。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1129641 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 74634 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985953484 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • July 2020 (en)
 • October 2011 (en)
dbp:failed
 • y (en)
dbp:reason
 • Who's this? (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • السجل الطبي الإلكتروني هو سجل طبي بالصيغة الرقمية. وتعتبر السجلات الطبية الإلكترونية في المعلوماتية الصحية واحداً وذوأشكال السجلات الصحية الإلكترونية، ولكن في الاستخدام العام يُستعمل هذان المصطلحان كمرادفين. (ar)
 • La historia clínica electrónica (HCE), también denominada historia clínica informatizada (HCI), es el registro mecanizado de los datos sociales, preventivos y médicos de unpaciente, obtenidos de forma directa o indirecta y constantemente puestos al día.​ (es)
 • La cartella clinica elettronica (in inglese: electronic health record o EHR) è una collezione sistematica di informazioni sulla salute degli individui o di una popolazione in formato digitale.Le cartelle cliniche elettroniche possono includere dati demografici, storia medicale, cure e allergie, stato immunitario, risultati di test di laboratorio, immagini radiologiche, segnali vitali, statistiche personali come età e peso e informazioni di fatturazione. (it)
 • 電子カルテ(でんしカルテ)とは、従来医師・歯科医師が診療の経過を記入していた、紙のカルテを電子的なシステムに置き換え、電子情報として一括してカルテを編集・管理し、データベースに記録する仕組み、またはその記録のことである。 日本では、2001年12月、e-Japan構想の一環として厚生労働省が策定した「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン」において、「2006年度までに全国の400床以上の病院および全診療所の6割以上に電子カルテシステムの普及を図ること」が目標として掲げられた。しかし、2017年現在、いまだ達成されていない。 (ja)
 • Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é um modelo de prontuário médico digital padronizado. (pt)
 • Электронная медицинская карта (электронная история болезни; электронный паспорт пациента; англ. electronic medical record — EMR) — медицинская карта пациента медучреждения в электронной форме. (ru)
 • 電子健康紀錄,又称为电子健康档案,简称EHR (electronic health record),是電子化的個人健康紀錄(病歷、心電圖、醫療影像等),電子健康紀錄可以經由電腦或網路存取,可以包含現今與過去個人的健康資訊。除此之外,電子健康紀錄也能夠包括醫學相關的參照資料、醫療處置、藥物使用、人口統計資料、其他與非醫療的管理資料等等。然而,一個理想的電子健康紀錄系統,現今還沒有一個軟體或是供應商所能夠建置出來。 (zh)
 • La història clínica informatitzada (HCI), també anomenada, història clínica electrònica (HCE) és la forma habitual d'història clínica, per tant: l'enregistrament informàtic de les dades socials, preventives i mèdiques d'un pacient, obtingudes de manera directa o indirecta i constantment posades al dia. En anglès té diverses denominacions: Electronic Medical Record, Electronic Health Record, Electronic Patient Record o Computerised Patient Record. (ca)
 • Die Elektronische Gesundheitsakte oder elektronische Patientenakte, englisch electronic health record, ist eine geplante Datenbank, in der die Anamnese, Behandlungsdaten, Medikamente, Allergien und weitere Gesundheitsdaten der gesetzlich Krankenversicherten sektor- und fallübergreifend, landesweit einheitlich gespeichert werden sollen. Die eGA ist in den deutschsprachigen Ländern ein zentraler Pfeiler der von Industrie und Gesundheitsbehörden verfolgten E-Health-Konzepte. Sie ist eine Ausprägungsform der elektronischen Akte. Insbesondere der Gesundheitsdatenschutz ist dabei von Bedeutung. (de)
 • An electronic health record (EHR) is the systematized collection of patient and population electronically-stored health information in a digital format. These records can be shared across different health care settings. Records are shared through network-connected, enterprise-wide information systems or other information networks and exchanges. EHRs may include a range of data, including demographics, medical history, medication and allergies, immunization status, laboratory test results, radiology images, vital signs, personal statistics like age and weight, and billing information. (en)
 • 전자의무기록(영어: electronic health record, EHR)은 디지털 형태로 체계적으로 수집되어 전자적으로 저장된 환자 및 인구의 건강정보이다. 이러한 기록은 서로 다른 헬스케어 환경에서 공유될 수 있다. 기록들은 네트워크로 연결된, 엔터프라이즈 규모의 정보시스템 및 다른 정보 네트워크와 교환를 통해 공유된다. EHR은 인구통계학, 병력, 약물복용 및 알레르기. 예방접종 상태, 검사실 검사결과, 영상의학 이미지, 생체징후, 나이와 상별같은 개인적인 통계 그리고 청구정보를 포함하는 일정범위의 데이터를 포함할 수 있다. 10년전 전자건강기록(EHR)은 진료의 품질을 높이는 핵심적인 것으로 알려졌었다. 오늘날 의료제공자들은 품질 결과를 향상시키기 위해서 진료관리프로그램을 통해 환자기록의 데이터를 사용하고 있다. 시스템의 건강정보를 통해 여러 종류의 임상 데이터를 결합하는 것은 임상의가 만성적으로 아픈 환자들을 식별하고 분류하는 것을 돕고있다. EHR은 고위험 환자들의 입원을 막기위해 데이터와 분석를 이용하여 진료 품질을 향상시킬 수 있다. (ko)
 • Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. Een EPD is inhoudelijk breder dan een EMD (). Soms gebruikt men de term elektronisch gezondheidsdossier om aan te geven dat medische gegevens niet alleen patiënten betreffen maar ook gezonde gegevens. (nl)
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS – Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnoszącej się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnoszącej się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). (pl)
rdfs:label
 • سجل طبي إلكتروني (ar)
 • Història clínica informatitzada (ca)
 • Elektronische Gesundheitsakte (de)
 • Electronic health record (en)
 • Historia clínica electrónica (es)
 • 電子カルテ (ja)
 • Cartella clinica elettronica (it)
 • 전자의무기록 (ko)
 • Elektronisch patiëntendossier (nl)
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (pl)
 • Prontuário Eletrônico (pt)
 • Электронная медицинская карта (ru)
 • 電子健康紀錄 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:domain of
is dbp:field of
is dbp:genre of
is dbp:industry of
is dbp:knownFor of
is dbp:products of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of