An Entity of Type: disease, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Ekonomická nerovnost nebo příjmová nerovnost je míra nerovnosti v množství bohatství nebo v příjmu mezi jednotlivci v dané společnosti. Ve svém základním principu je měřítkem chudoby, i míry přerozdělení v rámci daňových či sociálních systémů. Dle některých zdrojů patří rostoucí ekonomická nerovnost k nejvážnějším sociálním, ekonomickým a politickým problémům současnosti.

Property Value
dbo:abstract
 • التفاوت الاقتصادي هو الاختلاف الموجود في مختلف مقاييس الرفاه الاقتصادى بين أفراد ضمن مجموعات، أو بين مجموعات ضمن السكان، أو بين البلاد. أحيانًا يشير مصطلح "التفاوت الاقتصادي" إلى "تفاوت الدخل" أو "التفاوت في الثروة" أو "فجوة الثراء". يركز علماء الاقتصاد عمومًا على التفاوت الاقتصادي في ثلاث مقاييس: الثروة والدخل والاستهلاك. إن قضية التفاوت الاقتصادي لها صلة وثيقة بمفهوم التكافؤ والمساواة في النتائج وتكافؤ الفرص. يختلف التفاوت الاقتصادي بين المجتمعات والحقب الزمنية والهياكل والنظم الاقتصادية، وهذا المصطلح يمكن أن يشار إليه بالتوزيع المقطعي للدخل أو الثروة في أي فترة معينة أو تغييرات الدخل والثروة في فترات زمنية أطول. يوجد العديد من مؤشرات الرقمية لقياس التفاوت الاقتصادي، ومن هذه المؤشرات معامل جيني الذي يعتبر من المؤشرات واسعة النطاق، ولكن أيضًا يوجد العديد من الطرق الأخرى لقياس التفاوت الاقتصادي. و تشير الأبحاث إلى أن زيادة عدم المساواة يعيق فترة النمو وليس معدلها. وفي حين أن العولمة قد قللت عدم المساواة العالمية (بين الدول) إلى أنها أدت إلى ارتفاع عدم المساواة داخل الدول. (ar)
 • Ekonomická nerovnost nebo příjmová nerovnost je míra nerovnosti v množství bohatství nebo v příjmu mezi jednotlivci v dané společnosti. Ve svém základním principu je měřítkem chudoby, i míry přerozdělení v rámci daňových či sociálních systémů. Dle některých zdrojů patří rostoucí ekonomická nerovnost k nejvážnějším sociálním, ekonomickým a politickým problémům současnosti. (cs)
 • La desigualtat econòmica és la diferència trobada en diverses mesures de benestar econòmic entre els individus d'un grup, entre els grups en una població, o entre països. La desigualtat econòmica a vegades és anomenada desigualtat d'ingressos, la desigualtat de riquesa, bretxa de riquesa o bretxa entre rics i pobres. Els economistes se centren generalment en la disparitat econòmica en tres indicadors: la riquesa, els ingressos i el consum. El tema de la desigualtat econòmica és rellevant per a les nocions d'equitat, , i la igualtat d'oportunitats. La desigualtat econòmica varia entre les societats, els períodes històrics, les estructures i els sistemes econòmics. El terme pot referir-se a la distribució de la secció transversal de la renda o la riquesa en qualsevol període determinat, o per canvis d'ingrés i la riquesa durant períodes més llargs de temps. Hi ha diversos índexs numèrics per mesurar la desigualtat econòmica. Un índex àmpliament utilitzat és el coeficient de Gini, però també hi ha molts altres mètodes. Una major desigualtat econòmica esdevé un problema social, esdevenint destructiva. Contràriament, una gran igualtat podria obstaculitzar el creixement a llarg termini, en disminuir l'incentiu per a la productivitat i el desig d'assumir riscos i crear riquesa. (ca)
 • Desberdintasun ekonomikoak ondasunen eta errentaren banaketan nahiz baliabide ekonomikoetarako heltzean gizarte bateko pertsona, familia eta erakundeen artean nahiz herrialde batetik bestera dauden desberdintasunak dira. Desberdintasun ekonomikoak aipatzeko, pobre eta aberatsen arteko aldea edo desoreka esamoldea ere erabiltzen da. Desberdintasun ekonomikoak sistema ekonomikoak sorrarazten ditu: kapitalismoak desoreka horiek gehitzen ditu eta sozialismoa desberdintasun horiek apaltzen saiatzen da. (eu)
 • Les inégalités de revenu pointent la disparité existant entre les revenus des individus « riches » et ceux des individus « pauvres ». Cette disparité est mise en évidence en mesurant et analysant de manière comparative les revenus au sein d'un même pays ou entre différentes nations du globe ou entre individus et le monde. (fr)
 • La desigualdad económica, inequidad económica, economía de la desigualdad o desigualdad de ingresos comprende todas las disparidades en la distribución de bienes e ingresos económicos, entre ellas muy especialmente la distribución de la renta que procede tanto del capital como del trabajo (brecha salarial). El término se refiere normalmente a la desigualdad entre individuos y grupos en el interior de una sociedad, pero también se puede referir a la desigualdad entre países.​​​ La desigualdad económica está relacionada con la idea de igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. Uno de los retos históricos actuales, ante el aumento histórico de las desigualdades, es establecer cuáles son las alternativas posibles para reducir la desigualdad cuando el nivel de desigualdad es excesivo y pone en riesgo la supervivencia de personas, sociedades y naciones.​ (es)
 • Kesenjangan ekonomi, biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Para ekonom umumnya mengakui tiga ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup , , dan kesetaraan kesempatan. Sejumlah penelitian menyebut bahwa kesenjangan adalah masalah sosial yang semakin berkembang. Kesenjangan yang terlalu besar cenderung merugikan karena kesenjangan pendapatan dan pemusatan kekayaan mampu menghambat pertumbuhan jangka panjang. Penelitian statistik awal yang membandingkan kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa. Pada tahun 2011, peneliti Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa kesetaraan pendapatan yang lebih besar—berkurangnya kesenjangan—meningkatkan durasi pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan lebih cepat dibandingkan perdagangan bebas, korupsi pemerintah rendah, investasi asing, atau utang luar negeri rendah. Kesenjangan ekonomi bervariasi tergantung masyarakat, waktu, struktur ekonomi, dan sistem. Istilah tersebut dapat mengacu pada persebaran pendapatan atau kekayaan lintas lapisan masyarakat pada waktu tertentu, atau pendapatan dan kekayaan seumur hidup dalam jangka panjang. Ada beberapa indeks numerik untuk mengukur kesenjangan ekonomi. Di antara yang ada, koefisien Gini merupakan indeks yang paling terkenal. (in)
 • 経済的不平等(けいざいてきふびょうどう、Economic inequality)、または貧富の差(ひんぷのさ)とは、広義においては経済活動の過程において発生する富める者と、そうでない者の差のことである。 狭義においては、経済競争自体の不公平や経済ルールの不公正、若しくは不平等を促進する国際政治システムを指す。 広義において基本的に問題とされるのは、同一国家・地域内での差である。日本では「格差(問題)」と呼ばれることも多い。 狭義においての先進国の貧困層が、開発途上国の中流層より恵まれた暮らしをしている問題は別問題と考える者もいる。 (ja)
 • La disuguaglianza economica (nota anche come divario tra ricchi e poveri, disuguaglianza dei redditi, disparità di ricchezza, o differenze in ricchezza e reddito) comprende le disparità nella distribuzione del patrimonio economico (ricchezza) e del reddito tra gli individui di una popolazione. Il termine, di solito, si riferisce alla disuguaglianza tra individui e gruppi all'interno di una società, ma può anche denotare . La questione della disuguaglianza economica è collegata alle idee di , , e uguaglianza di opportunità. (it)
 • Nierówności społeczne (nierówności ekonomiczne) – nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie. (pl)
 • Economische ongelijkheid is het verschil in inkomen (de hoeveelheid loon die mensen verkrijgen) en rijkdom (de hoeveelheid particulier vermogen die mensen bezitten) tussen verschillende groepen mensen binnen éénzelfde land of tussen verschillende landen. Methoden om economische ongelijkheid te meten richten zich op rijkdom, inkomen en consumptie. Een veelgebruikte indicator voor economische ongelijkheid binnen een bevolking is de Gini-coëfficiënt. Een rapport van Oxfam uit 2017 concludeerde dat de top acht miljardairs evenveel rijkdom hebben als de onderste helft van de wereldbevolking, en dat toenemende ongelijkheid de lonen onderdrukt, omdat bedrijven gericht zijn op het behalen van hogere rendementen voor rijke eigenaren en ceo's. In 2018 berichtte het Oxfam-rapport dat de wereldwijde welvaartskloof in 2017 bleef groeien, waarbij 82% van de gegenereerde wereldwijde rijkdom naar de rijkste 1% ging. (nl)
 • Экономическое неравенство — это различие по показателям экономического благосостояния между отдельными лицами в группе, между группами населения или между странами. Проблема экономического неравенства имеет отношение к понятиям справедливости, равенства результатов и равенства возможностей. (ru)
 • A desigualdade econômica (português brasileiro) ou económica (português europeu) abrange uma ampla variedade de tópicos. Pode se referir a distribuição de renda (medida pela quantidade de dinheiro que as pessoas recebem) ou a distribuição de riqueza (a quantidade de riqueza que as pessoas possuem). Além da desigualdade econômica entre países ou Estados, existem importantes tipos de desigualdade econômica entre diferentes grupos de pessoas. Tipos importantes de medidas econômicas focam em riqueza, renda e consumo. Existem muitos métodos para medir a desigualdade econômica, sendo o Coeficiente de Gini o mais utilizado. Outro tipo de medida é o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado pela Desigualdade, que é um índice composto estatístico que leva em conta a desigualdade. Conceitos importantes de igualdade incluem equidade, igualdade de resultados e igualdade de oportunidades. Pesquisas sugerem que uma maior desigualdade dificulta a duração do crescimento, mas não sua taxa. Enquanto a globalização reduziu a desigualdade global (entre nações), aumentou a desigualdade dentro dos países. (pt)
 • Економічна нерівність охоплює найрізноманітніші теми. Вона може посилатися або на (вимірювання кількості грошей, які платять людям), або на (кількість багатства, яку люди мають). Крім економічної нерівності між країнами або державами, існують важливі типи економічної нерівності між різними групами людей. Важливими типи економічних вимірювань фокусуються на багатстві, доходах та споживанні. Існує багато методів для вимірювання економічної нерівності, з коефіцієнтом Джині як найпоширеним. Інший тип вимірювання є Індекс людського розвитку, який інтегральним статистичним показником, що бере нерівність до уваги. Важливими концепціями нерівності є , та . Дослідження показують, що більша нерівність перешкоджає тривалості зростання, але не його швидкості. У той час як глобалізація зменшила глобальну нерівність (між країнами), вона збільшила нерівність у країнах. (uk)
 • 貧富不均(也稱為貧富差距、經濟不平等和國民收入不均等)是指一個群體裏面每個人之間的經濟資產(財富)及收入的分配不均等。該用詞一般是指一個社會裏面個人或群體之間的收入差距,也可用以指出國際貧富不均。貧富差距問題跟經濟平等、平等機會及平等結果的概念有關。 人們對觀察貧富差距的道德意義和實際作用都有分歧,這種不平等是否應該存在?假如社會需要存在一定的不平等,差距到甚麼程度就超出「必要」的範圍?人們應該用甚麼方法改變不平等的程度?貧富差距有被讚賞為必要和有好處的,亦同時被指責為一個愈來愈大的社會問題。 早期的研究曾經認為較大的經濟不平等會妨礙經濟成長,該結論後來被認為錯誤,因為該研究沒考慮到貧富不均的改善需要多年時間才能在經濟成長和發展當中得到結果,同時亦將更大程度的平等和經濟增長決定性地畫上等號。 貧富不均在不同的社會和不同的歷史時期會有變化;不同的經濟結構或體系(例如資本主義或社會主義)、在戰爭期間和和平以後、個人在創造財富的能力上的差異,都影響著貧富不均的產生。貧富不均亦可用以描述在一個時期之內不同行業的收入或財富,以至一個人一生的收入和財富狀況。現時有多種經濟指數去量度貧富差距。在各種收入差距指標當中,較多人使用的是堅尼系數。 (zh)
 • التفاوت الاقتصادي هو الاختلاف الموجود في مختلف مقاييس الرفاه الاقتصادى بين أفراد ضمن مجموعات، أو بين مجموعات ضمن السكان، أو بين البلاد. أحيانًا يشير مصطلح "التفاوت الاقتصادي" إلى "تفاوت الدخل" أو "التفاوت في الثروة" أو "فجوة الثراء". يركز علماء الاقتصاد عمومًا على التفاوت الاقتصادي في ثلاث مقاييس: الثروة والدخل والاستهلاك. إن قضية التفاوت الاقتصادي لها صلة وثيقة بمفهوم التكافؤ والمساواة في النتائج وتكافؤ الفرص. يختلف التفاوت الاقتصادي بين المجتمعات والحقب الزمنية والهياكل والنظم الاقتصادية، وهذا المصطلح يمكن أن يشار إليه بالتوزيع المقطعي للدخل أو الثروة في أي فترة معينة أو تغييرات الدخل والثروة في فترات زمنية أطول. يوجد العديد من مؤشرات الرقمية لقياس التفاوت الاقتصادي، ومن هذه المؤشرات معامل جيني الذي يعتبر من المؤشرات واسعة النطاق، ولكن أيضًا يوجد العديد من الطرق الأخرى لقياس التفاوت الاقتصادي. و تشير الأبحاث إلى أن زيادة عدم المساواة يعيق فترة النمو وليس معدلها. وفي حين أن العولمة قد قللت عدم المساواة العالمية (بين الدول) إلى أنها أدت إلى ارتفاع عدم المساواة داخل الدول. (ar)
 • Ekonomická nerovnost nebo příjmová nerovnost je míra nerovnosti v množství bohatství nebo v příjmu mezi jednotlivci v dané společnosti. Ve svém základním principu je měřítkem chudoby, i míry přerozdělení v rámci daňových či sociálních systémů. Dle některých zdrojů patří rostoucí ekonomická nerovnost k nejvážnějším sociálním, ekonomickým a politickým problémům současnosti. (cs)
 • La desigualtat econòmica és la diferència trobada en diverses mesures de benestar econòmic entre els individus d'un grup, entre els grups en una població, o entre països. La desigualtat econòmica a vegades és anomenada desigualtat d'ingressos, la desigualtat de riquesa, bretxa de riquesa o bretxa entre rics i pobres. Els economistes se centren generalment en la disparitat econòmica en tres indicadors: la riquesa, els ingressos i el consum. El tema de la desigualtat econòmica és rellevant per a les nocions d'equitat, , i la igualtat d'oportunitats. La desigualtat econòmica varia entre les societats, els períodes històrics, les estructures i els sistemes econòmics. El terme pot referir-se a la distribució de la secció transversal de la renda o la riquesa en qualsevol període determinat, o per canvis d'ingrés i la riquesa durant períodes més llargs de temps. Hi ha diversos índexs numèrics per mesurar la desigualtat econòmica. Un índex àmpliament utilitzat és el coeficient de Gini, però també hi ha molts altres mètodes. Una major desigualtat econòmica esdevé un problema social, esdevenint destructiva. Contràriament, una gran igualtat podria obstaculitzar el creixement a llarg termini, en disminuir l'incentiu per a la productivitat i el desig d'assumir riscos i crear riquesa. (ca)
 • Desberdintasun ekonomikoak ondasunen eta errentaren banaketan nahiz baliabide ekonomikoetarako heltzean gizarte bateko pertsona, familia eta erakundeen artean nahiz herrialde batetik bestera dauden desberdintasunak dira. Desberdintasun ekonomikoak aipatzeko, pobre eta aberatsen arteko aldea edo desoreka esamoldea ere erabiltzen da. Desberdintasun ekonomikoak sistema ekonomikoak sorrarazten ditu: kapitalismoak desoreka horiek gehitzen ditu eta sozialismoa desberdintasun horiek apaltzen saiatzen da. (eu)
 • Les inégalités de revenu pointent la disparité existant entre les revenus des individus « riches » et ceux des individus « pauvres ». Cette disparité est mise en évidence en mesurant et analysant de manière comparative les revenus au sein d'un même pays ou entre différentes nations du globe ou entre individus et le monde. (fr)
 • La desigualdad económica, inequidad económica, economía de la desigualdad o desigualdad de ingresos comprende todas las disparidades en la distribución de bienes e ingresos económicos, entre ellas muy especialmente la distribución de la renta que procede tanto del capital como del trabajo (brecha salarial). El término se refiere normalmente a la desigualdad entre individuos y grupos en el interior de una sociedad, pero también se puede referir a la desigualdad entre países.​​​ La desigualdad económica está relacionada con la idea de igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. Uno de los retos históricos actuales, ante el aumento histórico de las desigualdades, es establecer cuáles son las alternativas posibles para reducir la desigualdad cuando el nivel de desigualdad es excesivo y pone en riesgo la supervivencia de personas, sociedades y naciones.​ (es)
 • Kesenjangan ekonomi, biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Para ekonom umumnya mengakui tiga ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup , , dan kesetaraan kesempatan. Sejumlah penelitian menyebut bahwa kesenjangan adalah masalah sosial yang semakin berkembang. Kesenjangan yang terlalu besar cenderung merugikan karena kesenjangan pendapatan dan pemusatan kekayaan mampu menghambat pertumbuhan jangka panjang. Penelitian statistik awal yang membandingkan kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa. Pada tahun 2011, peneliti Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa kesetaraan pendapatan yang lebih besar—berkurangnya kesenjangan—meningkatkan durasi pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan lebih cepat dibandingkan perdagangan bebas, korupsi pemerintah rendah, investasi asing, atau utang luar negeri rendah. Kesenjangan ekonomi bervariasi tergantung masyarakat, waktu, struktur ekonomi, dan sistem. Istilah tersebut dapat mengacu pada persebaran pendapatan atau kekayaan lintas lapisan masyarakat pada waktu tertentu, atau pendapatan dan kekayaan seumur hidup dalam jangka panjang. Ada beberapa indeks numerik untuk mengukur kesenjangan ekonomi. Di antara yang ada, koefisien Gini merupakan indeks yang paling terkenal. (in)
 • 経済的不平等(けいざいてきふびょうどう、Economic inequality)、または貧富の差(ひんぷのさ)とは、広義においては経済活動の過程において発生する富める者と、そうでない者の差のことである。 狭義においては、経済競争自体の不公平や経済ルールの不公正、若しくは不平等を促進する国際政治システムを指す。 広義において基本的に問題とされるのは、同一国家・地域内での差である。日本では「格差(問題)」と呼ばれることも多い。 狭義においての先進国の貧困層が、開発途上国の中流層より恵まれた暮らしをしている問題は別問題と考える者もいる。 (ja)
 • La disuguaglianza economica (nota anche come divario tra ricchi e poveri, disuguaglianza dei redditi, disparità di ricchezza, o differenze in ricchezza e reddito) comprende le disparità nella distribuzione del patrimonio economico (ricchezza) e del reddito tra gli individui di una popolazione. Il termine, di solito, si riferisce alla disuguaglianza tra individui e gruppi all'interno di una società, ma può anche denotare . La questione della disuguaglianza economica è collegata alle idee di , , e uguaglianza di opportunità. (it)
 • Nierówności społeczne (nierówności ekonomiczne) – nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie. (pl)
 • Economische ongelijkheid is het verschil in inkomen (de hoeveelheid loon die mensen verkrijgen) en rijkdom (de hoeveelheid particulier vermogen die mensen bezitten) tussen verschillende groepen mensen binnen éénzelfde land of tussen verschillende landen. Methoden om economische ongelijkheid te meten richten zich op rijkdom, inkomen en consumptie. Een veelgebruikte indicator voor economische ongelijkheid binnen een bevolking is de Gini-coëfficiënt. Een rapport van Oxfam uit 2017 concludeerde dat de top acht miljardairs evenveel rijkdom hebben als de onderste helft van de wereldbevolking, en dat toenemende ongelijkheid de lonen onderdrukt, omdat bedrijven gericht zijn op het behalen van hogere rendementen voor rijke eigenaren en ceo's. In 2018 berichtte het Oxfam-rapport dat de wereldwijde welvaartskloof in 2017 bleef groeien, waarbij 82% van de gegenereerde wereldwijde rijkdom naar de rijkste 1% ging. (nl)
 • Экономическое неравенство — это различие по показателям экономического благосостояния между отдельными лицами в группе, между группами населения или между странами. Проблема экономического неравенства имеет отношение к понятиям справедливости, равенства результатов и равенства возможностей. (ru)
 • A desigualdade econômica (português brasileiro) ou económica (português europeu) abrange uma ampla variedade de tópicos. Pode se referir a distribuição de renda (medida pela quantidade de dinheiro que as pessoas recebem) ou a distribuição de riqueza (a quantidade de riqueza que as pessoas possuem). Além da desigualdade econômica entre países ou Estados, existem importantes tipos de desigualdade econômica entre diferentes grupos de pessoas. Tipos importantes de medidas econômicas focam em riqueza, renda e consumo. Existem muitos métodos para medir a desigualdade econômica, sendo o Coeficiente de Gini o mais utilizado. Outro tipo de medida é o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado pela Desigualdade, que é um índice composto estatístico que leva em conta a desigualdade. Conceitos importantes de igualdade incluem equidade, igualdade de resultados e igualdade de oportunidades. Pesquisas sugerem que uma maior desigualdade dificulta a duração do crescimento, mas não sua taxa. Enquanto a globalização reduziu a desigualdade global (entre nações), aumentou a desigualdade dentro dos países. (pt)
 • Економічна нерівність охоплює найрізноманітніші теми. Вона може посилатися або на (вимірювання кількості грошей, які платять людям), або на (кількість багатства, яку люди мають). Крім економічної нерівності між країнами або державами, існують важливі типи економічної нерівності між різними групами людей. Важливими типи економічних вимірювань фокусуються на багатстві, доходах та споживанні. Існує багато методів для вимірювання економічної нерівності, з коефіцієнтом Джині як найпоширеним. Інший тип вимірювання є Індекс людського розвитку, який інтегральним статистичним показником, що бере нерівність до уваги. Важливими концепціями нерівності є , та . Дослідження показують, що більша нерівність перешкоджає тривалості зростання, але не його швидкості. У той час як глобалізація зменшила глобальну нерівність (між країнами), вона збільшила нерівність у країнах. (uk)
 • 貧富不均(也稱為貧富差距、經濟不平等和國民收入不均等)是指一個群體裏面每個人之間的經濟資產(財富)及收入的分配不均等。該用詞一般是指一個社會裏面個人或群體之間的收入差距,也可用以指出國際貧富不均。貧富差距問題跟經濟平等、平等機會及平等結果的概念有關。 人們對觀察貧富差距的道德意義和實際作用都有分歧,這種不平等是否應該存在?假如社會需要存在一定的不平等,差距到甚麼程度就超出「必要」的範圍?人們應該用甚麼方法改變不平等的程度?貧富差距有被讚賞為必要和有好處的,亦同時被指責為一個愈來愈大的社會問題。 早期的研究曾經認為較大的經濟不平等會妨礙經濟成長,該結論後來被認為錯誤,因為該研究沒考慮到貧富不均的改善需要多年時間才能在經濟成長和發展當中得到結果,同時亦將更大程度的平等和經濟增長決定性地畫上等號。 貧富不均在不同的社會和不同的歷史時期會有變化;不同的經濟結構或體系(例如資本主義或社會主義)、在戰爭期間和和平以後、個人在創造財富的能力上的差異,都影響著貧富不均的產生。貧富不均亦可用以描述在一個時期之內不同行業的收入或財富,以至一個人一生的收入和財富狀況。現時有多種經濟指數去量度貧富差距。在各種收入差距指標當中,較多人使用的是堅尼系數。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 370432 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 144956 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1025052394 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:align
 • right (en)
dbp:alt
 • Skid row tents (en)
 • a Beverly Hills mansion (en)
dbp:caption
 • Tents of the homeless on the sidewalk in Skid Row, Los Angeles (en)
 • An affluent house in Holmby Hills, Los Angeles, only miles from downtown (en)
dbp:direction
 • vertical (en)
dbp:header
 • Wealth disparity in major cities (en)
dbp:image
 • Tenting in Los Angeles Skid Row.jpg (en)
 • The Manor, Holmby Hills, Los Angeles, in 2008.jpg (en)
dbp:quote
 • No business which depends for existence on paying less than living wages to its workers has any right to continue in this country. (en)
dbp:source
 • —President Franklin Delano Roosevelt, 1933 (en)
dbp:width
 • 260 (xsd:integer)
 • 270 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ekonomická nerovnost nebo příjmová nerovnost je míra nerovnosti v množství bohatství nebo v příjmu mezi jednotlivci v dané společnosti. Ve svém základním principu je měřítkem chudoby, i míry přerozdělení v rámci daňových či sociálních systémů. Dle některých zdrojů patří rostoucí ekonomická nerovnost k nejvážnějším sociálním, ekonomickým a politickým problémům současnosti. (cs)
 • Desberdintasun ekonomikoak ondasunen eta errentaren banaketan nahiz baliabide ekonomikoetarako heltzean gizarte bateko pertsona, familia eta erakundeen artean nahiz herrialde batetik bestera dauden desberdintasunak dira. Desberdintasun ekonomikoak aipatzeko, pobre eta aberatsen arteko aldea edo desoreka esamoldea ere erabiltzen da. Desberdintasun ekonomikoak sistema ekonomikoak sorrarazten ditu: kapitalismoak desoreka horiek gehitzen ditu eta sozialismoa desberdintasun horiek apaltzen saiatzen da. (eu)
 • Les inégalités de revenu pointent la disparité existant entre les revenus des individus « riches » et ceux des individus « pauvres ». Cette disparité est mise en évidence en mesurant et analysant de manière comparative les revenus au sein d'un même pays ou entre différentes nations du globe ou entre individus et le monde. (fr)
 • 経済的不平等(けいざいてきふびょうどう、Economic inequality)、または貧富の差(ひんぷのさ)とは、広義においては経済活動の過程において発生する富める者と、そうでない者の差のことである。 狭義においては、経済競争自体の不公平や経済ルールの不公正、若しくは不平等を促進する国際政治システムを指す。 広義において基本的に問題とされるのは、同一国家・地域内での差である。日本では「格差(問題)」と呼ばれることも多い。 狭義においての先進国の貧困層が、開発途上国の中流層より恵まれた暮らしをしている問題は別問題と考える者もいる。 (ja)
 • La disuguaglianza economica (nota anche come divario tra ricchi e poveri, disuguaglianza dei redditi, disparità di ricchezza, o differenze in ricchezza e reddito) comprende le disparità nella distribuzione del patrimonio economico (ricchezza) e del reddito tra gli individui di una popolazione. Il termine, di solito, si riferisce alla disuguaglianza tra individui e gruppi all'interno di una società, ma può anche denotare . La questione della disuguaglianza economica è collegata alle idee di , , e uguaglianza di opportunità. (it)
 • Nierówności społeczne (nierówności ekonomiczne) – nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie. (pl)
 • Экономическое неравенство — это различие по показателям экономического благосостояния между отдельными лицами в группе, между группами населения или между странами. Проблема экономического неравенства имеет отношение к понятиям справедливости, равенства результатов и равенства возможностей. (ru)
 • 貧富不均(也稱為貧富差距、經濟不平等和國民收入不均等)是指一個群體裏面每個人之間的經濟資產(財富)及收入的分配不均等。該用詞一般是指一個社會裏面個人或群體之間的收入差距,也可用以指出國際貧富不均。貧富差距問題跟經濟平等、平等機會及平等結果的概念有關。 人們對觀察貧富差距的道德意義和實際作用都有分歧,這種不平等是否應該存在?假如社會需要存在一定的不平等,差距到甚麼程度就超出「必要」的範圍?人們應該用甚麼方法改變不平等的程度?貧富差距有被讚賞為必要和有好處的,亦同時被指責為一個愈來愈大的社會問題。 早期的研究曾經認為較大的經濟不平等會妨礙經濟成長,該結論後來被認為錯誤,因為該研究沒考慮到貧富不均的改善需要多年時間才能在經濟成長和發展當中得到結果,同時亦將更大程度的平等和經濟增長決定性地畫上等號。 貧富不均在不同的社會和不同的歷史時期會有變化;不同的經濟結構或體系(例如資本主義或社會主義)、在戰爭期間和和平以後、個人在創造財富的能力上的差異,都影響著貧富不均的產生。貧富不均亦可用以描述在一個時期之內不同行業的收入或財富,以至一個人一生的收入和財富狀況。現時有多種經濟指數去量度貧富差距。在各種收入差距指標當中,較多人使用的是堅尼系數。 (zh)
 • La desigualtat econòmica és la diferència trobada en diverses mesures de benestar econòmic entre els individus d'un grup, entre els grups en una població, o entre països. La desigualtat econòmica a vegades és anomenada desigualtat d'ingressos, la desigualtat de riquesa, bretxa de riquesa o bretxa entre rics i pobres. Els economistes se centren generalment en la disparitat econòmica en tres indicadors: la riquesa, els ingressos i el consum. El tema de la desigualtat econòmica és rellevant per a les nocions d'equitat, , i la igualtat d'oportunitats. (ca)
 • التفاوت الاقتصادي هو الاختلاف الموجود في مختلف مقاييس الرفاه الاقتصادى بين أفراد ضمن مجموعات، أو بين مجموعات ضمن السكان، أو بين البلاد. أحيانًا يشير مصطلح "التفاوت الاقتصادي" إلى "تفاوت الدخل" أو "التفاوت في الثروة" أو "فجوة الثراء". يركز علماء الاقتصاد عمومًا على التفاوت الاقتصادي في ثلاث مقاييس: الثروة والدخل والاستهلاك. إن قضية التفاوت الاقتصادي لها صلة وثيقة بمفهوم التكافؤ والمساواة في النتائج وتكافؤ الفرص. و تشير الأبحاث إلى أن زيادة عدم المساواة يعيق فترة النمو وليس معدلها. وفي حين أن العولمة قد قللت عدم المساواة العالمية (بين الدول) إلى أنها أدت إلى ارتفاع عدم المساواة داخل الدول. (ar)
 • La desigualdad económica, inequidad económica, economía de la desigualdad o desigualdad de ingresos comprende todas las disparidades en la distribución de bienes e ingresos económicos, entre ellas muy especialmente la distribución de la renta que procede tanto del capital como del trabajo (brecha salarial). El término se refiere normalmente a la desigualdad entre individuos y grupos en el interior de una sociedad, pero también se puede referir a la desigualdad entre países.​​​ La desigualdad económica está relacionada con la idea de igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. (es)
 • Kesenjangan ekonomi, biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Para ekonom umumnya mengakui tiga ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup , , dan kesetaraan kesempatan. (in)
 • Economische ongelijkheid is het verschil in inkomen (de hoeveelheid loon die mensen verkrijgen) en rijkdom (de hoeveelheid particulier vermogen die mensen bezitten) tussen verschillende groepen mensen binnen éénzelfde land of tussen verschillende landen. Methoden om economische ongelijkheid te meten richten zich op rijkdom, inkomen en consumptie. Een veelgebruikte indicator voor economische ongelijkheid binnen een bevolking is de Gini-coëfficiënt. (nl)
 • A desigualdade econômica (português brasileiro) ou económica (português europeu) abrange uma ampla variedade de tópicos. Pode se referir a distribuição de renda (medida pela quantidade de dinheiro que as pessoas recebem) ou a distribuição de riqueza (a quantidade de riqueza que as pessoas possuem). Além da desigualdade econômica entre países ou Estados, existem importantes tipos de desigualdade econômica entre diferentes grupos de pessoas. (pt)
 • Економічна нерівність охоплює найрізноманітніші теми. Вона може посилатися або на (вимірювання кількості грошей, які платять людям), або на (кількість багатства, яку люди мають). Крім економічної нерівності між країнами або державами, існують важливі типи економічної нерівності між різними групами людей. Дослідження показують, що більша нерівність перешкоджає тривалості зростання, але не його швидкості. У той час як глобалізація зменшила глобальну нерівність (між країнами), вона збільшила нерівність у країнах. (uk)
 • Ekonomická nerovnost nebo příjmová nerovnost je míra nerovnosti v množství bohatství nebo v příjmu mezi jednotlivci v dané společnosti. Ve svém základním principu je měřítkem chudoby, i míry přerozdělení v rámci daňových či sociálních systémů. Dle některých zdrojů patří rostoucí ekonomická nerovnost k nejvážnějším sociálním, ekonomickým a politickým problémům současnosti. (cs)
 • Desberdintasun ekonomikoak ondasunen eta errentaren banaketan nahiz baliabide ekonomikoetarako heltzean gizarte bateko pertsona, familia eta erakundeen artean nahiz herrialde batetik bestera dauden desberdintasunak dira. Desberdintasun ekonomikoak aipatzeko, pobre eta aberatsen arteko aldea edo desoreka esamoldea ere erabiltzen da. Desberdintasun ekonomikoak sistema ekonomikoak sorrarazten ditu: kapitalismoak desoreka horiek gehitzen ditu eta sozialismoa desberdintasun horiek apaltzen saiatzen da. (eu)
 • Les inégalités de revenu pointent la disparité existant entre les revenus des individus « riches » et ceux des individus « pauvres ». Cette disparité est mise en évidence en mesurant et analysant de manière comparative les revenus au sein d'un même pays ou entre différentes nations du globe ou entre individus et le monde. (fr)
 • 経済的不平等(けいざいてきふびょうどう、Economic inequality)、または貧富の差(ひんぷのさ)とは、広義においては経済活動の過程において発生する富める者と、そうでない者の差のことである。 狭義においては、経済競争自体の不公平や経済ルールの不公正、若しくは不平等を促進する国際政治システムを指す。 広義において基本的に問題とされるのは、同一国家・地域内での差である。日本では「格差(問題)」と呼ばれることも多い。 狭義においての先進国の貧困層が、開発途上国の中流層より恵まれた暮らしをしている問題は別問題と考える者もいる。 (ja)
 • La disuguaglianza economica (nota anche come divario tra ricchi e poveri, disuguaglianza dei redditi, disparità di ricchezza, o differenze in ricchezza e reddito) comprende le disparità nella distribuzione del patrimonio economico (ricchezza) e del reddito tra gli individui di una popolazione. Il termine, di solito, si riferisce alla disuguaglianza tra individui e gruppi all'interno di una società, ma può anche denotare . La questione della disuguaglianza economica è collegata alle idee di , , e uguaglianza di opportunità. (it)
 • Nierówności społeczne (nierówności ekonomiczne) – nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie. (pl)
 • Экономическое неравенство — это различие по показателям экономического благосостояния между отдельными лицами в группе, между группами населения или между странами. Проблема экономического неравенства имеет отношение к понятиям справедливости, равенства результатов и равенства возможностей. (ru)
 • 貧富不均(也稱為貧富差距、經濟不平等和國民收入不均等)是指一個群體裏面每個人之間的經濟資產(財富)及收入的分配不均等。該用詞一般是指一個社會裏面個人或群體之間的收入差距,也可用以指出國際貧富不均。貧富差距問題跟經濟平等、平等機會及平等結果的概念有關。 人們對觀察貧富差距的道德意義和實際作用都有分歧,這種不平等是否應該存在?假如社會需要存在一定的不平等,差距到甚麼程度就超出「必要」的範圍?人們應該用甚麼方法改變不平等的程度?貧富差距有被讚賞為必要和有好處的,亦同時被指責為一個愈來愈大的社會問題。 早期的研究曾經認為較大的經濟不平等會妨礙經濟成長,該結論後來被認為錯誤,因為該研究沒考慮到貧富不均的改善需要多年時間才能在經濟成長和發展當中得到結果,同時亦將更大程度的平等和經濟增長決定性地畫上等號。 貧富不均在不同的社會和不同的歷史時期會有變化;不同的經濟結構或體系(例如資本主義或社會主義)、在戰爭期間和和平以後、個人在創造財富的能力上的差異,都影響著貧富不均的產生。貧富不均亦可用以描述在一個時期之內不同行業的收入或財富,以至一個人一生的收入和財富狀況。現時有多種經濟指數去量度貧富差距。在各種收入差距指標當中,較多人使用的是堅尼系數。 (zh)
 • La desigualtat econòmica és la diferència trobada en diverses mesures de benestar econòmic entre els individus d'un grup, entre els grups en una població, o entre països. La desigualtat econòmica a vegades és anomenada desigualtat d'ingressos, la desigualtat de riquesa, bretxa de riquesa o bretxa entre rics i pobres. Els economistes se centren generalment en la disparitat econòmica en tres indicadors: la riquesa, els ingressos i el consum. El tema de la desigualtat econòmica és rellevant per a les nocions d'equitat, , i la igualtat d'oportunitats. (ca)
 • التفاوت الاقتصادي هو الاختلاف الموجود في مختلف مقاييس الرفاه الاقتصادى بين أفراد ضمن مجموعات، أو بين مجموعات ضمن السكان، أو بين البلاد. أحيانًا يشير مصطلح "التفاوت الاقتصادي" إلى "تفاوت الدخل" أو "التفاوت في الثروة" أو "فجوة الثراء". يركز علماء الاقتصاد عمومًا على التفاوت الاقتصادي في ثلاث مقاييس: الثروة والدخل والاستهلاك. إن قضية التفاوت الاقتصادي لها صلة وثيقة بمفهوم التكافؤ والمساواة في النتائج وتكافؤ الفرص. و تشير الأبحاث إلى أن زيادة عدم المساواة يعيق فترة النمو وليس معدلها. وفي حين أن العولمة قد قللت عدم المساواة العالمية (بين الدول) إلى أنها أدت إلى ارتفاع عدم المساواة داخل الدول. (ar)
 • La desigualdad económica, inequidad económica, economía de la desigualdad o desigualdad de ingresos comprende todas las disparidades en la distribución de bienes e ingresos económicos, entre ellas muy especialmente la distribución de la renta que procede tanto del capital como del trabajo (brecha salarial). El término se refiere normalmente a la desigualdad entre individuos y grupos en el interior de una sociedad, pero también se puede referir a la desigualdad entre países.​​​ La desigualdad económica está relacionada con la idea de igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. (es)
 • Kesenjangan ekonomi, biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Para ekonom umumnya mengakui tiga ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup , , dan kesetaraan kesempatan. (in)
 • Economische ongelijkheid is het verschil in inkomen (de hoeveelheid loon die mensen verkrijgen) en rijkdom (de hoeveelheid particulier vermogen die mensen bezitten) tussen verschillende groepen mensen binnen éénzelfde land of tussen verschillende landen. Methoden om economische ongelijkheid te meten richten zich op rijkdom, inkomen en consumptie. Een veelgebruikte indicator voor economische ongelijkheid binnen een bevolking is de Gini-coëfficiënt. (nl)
 • A desigualdade econômica (português brasileiro) ou económica (português europeu) abrange uma ampla variedade de tópicos. Pode se referir a distribuição de renda (medida pela quantidade de dinheiro que as pessoas recebem) ou a distribuição de riqueza (a quantidade de riqueza que as pessoas possuem). Além da desigualdade econômica entre países ou Estados, existem importantes tipos de desigualdade econômica entre diferentes grupos de pessoas. (pt)
 • Економічна нерівність охоплює найрізноманітніші теми. Вона може посилатися або на (вимірювання кількості грошей, які платять людям), або на (кількість багатства, яку люди мають). Крім економічної нерівності між країнами або державами, існують важливі типи економічної нерівності між різними групами людей. Дослідження показують, що більша нерівність перешкоджає тривалості зростання, але не його швидкості. У той час як глобалізація зменшила глобальну нерівність (між країнами), вона збільшила нерівність у країнах. (uk)
rdfs:label
 • Economic inequality (en)
 • تفاوت (اقتصاد) (ar)
 • Desigualtat econòmica (ca)
 • Ekonomická nerovnost (cs)
 • Desberdintasun ekonomiko (eu)
 • Desigualdad de ingreso (es)
 • Inégalités de revenu (fr)
 • Kesenjangan ekonomi (in)
 • 経済的不平等 (ja)
 • Disuguaglianza economica (it)
 • 경제적 불평등 (ko)
 • Economische ongelijkheid (nl)
 • Nierówności społeczne (pl)
 • Desigualdade econômica (pt)
 • Экономическое неравенство (ru)
 • Економічна нерівність (uk)
 • 貧富差距 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:knownFor of
is dbo:mainInterest of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:cause of
is dbp:causes of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:focus of
is dbp:knownFor of
is dbp:mainInterests of
is dbp:motive of
is dbp:subject of
is dbp:subjects of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License