A didactic method (Greek: διδάσκειν didáskein, "to teach") is a teaching method that follows a consistent scientific approach or educational style to present information to students. The didactic method of instruction is often contrasted with dialectics and the Socratic method; the term can also be used to refer to a specific didactic method, as for instance constructivist didactics.

Property Value
dbo:abstract
 • أسلوب تدريسي (بالإنجليزية: Didactic Method) هي طريقة تدريس تتبع نهج متسق علمي أو نمط تعليمي يشرك فهم الطالب وعقله. غالبا ما يتناقض مع . كلمة ديداكتيك تعني تعليم أو ما نتج عن التعلم وبكم أخرى علم التدريس (بالإنجليزية: science of teaching). الديداكتيك بمفهومها الضيق هي نظرية التعليم أو التدريس، وبمعنى أوسع هي نظرية وتطبيق عملي للتعليم والتعلم.ويقابله (بالإنجليزية: Mathetics) أو (بالإنجليزية: science of learning).قد يتناقض هذه النظرية مع مفهوم ""، والتي تتعلق بالتعلم الذاتي حول موضوعات ذات اهتمام وبطريقة غير منظمة. (ar)
 • Didaktika je teorie vzdělávání, která se zabývá formami, postupy a cíli vyučování. Je součástí pedagogiky, zabývající se metodami a formami školního vyučování. Didaktika je pojem odvozený z řeckého slova didasko, které znamená učím nebo vyučuji. Předmět didaktika je nezbytnou součástí studia každého studenta, který má v úmyslu se někdy zabývat učitelským povoláním. (cs)
 • La didàctica és la disciplina científico-pedagògica que té com a objecte d'estudi el procés d'ensenyament-aprenentatge. És per tant la part de la pedagogia que s'ocupa dels sistemes i mètodes pràctics d'ensenyament destinats a plasmar en la realitat les directrius de les teories pedagògiques. Molt vinculada amb altres ciències pedagògiques (com, per exemple, l' i l'), la didàctica pretén fonamentar i regular els processos d'ensenyament i aprenentatge. Els components que actuen en l'acte didàctic són: * El docent o professor, * El discent o alumne, * El contingut o matèria, * El context de l'aprenentatge i * Les estratègies metodològiques. La didàctica es pot entendre com pura tècnica o ciència aplicada i com teoria o ciència bàsica de la instrucció, educació o formació. La didàctica és també art, si ho considerem com la manera d’entendre,transformar i percebre la realitat amb estètica, poètica i forma bella. Així, el caràcter artístic en l'acció ve donat per la seua espontaneïtat, idiosincràsia, dinamicitat, per la seua adaptabilitat a les característiques de cada situació. Els diferents models didàctics poden ser models teòrics (descriptius, explicatius, predictius) o models tecnològics (prescriptius, normatius). La història de l'educació mostra l'enorme varietat de models didàctics que han existit. La majoria dels models tradicionals se centraven en el professorat i en els continguts. Els aspectes metodològics, el context i, especialment, l'alumnat, quedaven en un segon pla. Com resposta al verbalisme i a l'abús de la memorització típica dels models tradicionals, els models actius (característics de l'escola nova) busquen la comprensió i la creativitat, mitjançant el descobriment i l'experimentació. Aquests models solen tenir un plantejament més científic i democràtic i pretenen desenvolupar les capacitats d'autoformació. Avui dia, l'aplicació de les ciències cognitives a la didàctica ha permès que els nous models didàctics siguin més flexibles i oberts, i mostrin l'enorme complexitat i el dinamisme dels processos d'ensenyament-aprenentatge. Cal distingir: * Didàctica general, aplicable a qualsevol individu. * Didàctica diferencial, que té en compte l'evolució i característiques de l'individu. * Didàctica especial, que estudia els mètodes específics de cada matèria o assignatura (com per exemple didàctica de la llengua o de la música) En resum, els eixos bàsics de la didàctica són: * Disciplina teòrico-normativa o explicativa-normativa. * Processos d'ensenyament aprenentatge o educació formal i no formal. * Aspecte multidimensional de l'objecte d'estudi. * Relacions personals de comunicació intencional. * L'aspecte centrar de l'objecte d'estudi de la didàctica és: l'acte didàctic (és la relació bipolar activa entre el docent i l'alumne). * Instrucció formativa o formació intel·lectual. * Dins el marc institucional. * Planificació del currículum, acció prèviament reflexionada. * És una Ciència de l'Educació, és tècnica, és art. (ca)
 • Η Διδακτική είναι η επιστήμη (στο πλαίσιο των επιστημών της Αγωγής) ή κατά άλλους κλάδος της Παιδαγωγικής επιστήμης, που ασχολείται με τα προβλήματα της διδασκαλίας γενικά (Γενική Διδακτική) και με τα προβλήματα της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος ειδικά (Ειδική Διδακτική). Ο όρoς "διδακτική" χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον (W. Ratichius, 1571-1635) και λίγο αργότερα από τον Ιωάννη Άμος Κομένιους (J. Comenius, 1591-1670), όταν έγραψε το πρώτο βιβλίο Διδακτικής με τίτλο "Didactica Magna" ("Μεγάλη Διδακτική"). Διδακτική λοιπόν είναι μια επιστημονική περιοχή, η οποία προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς, τους βοηθά και συμβάλλει στο έργο τους, συνιστά δηλαδή ένα επιστημονικό τομέα που συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή μόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων και των υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Διακρίνεται σε Γενική και Ειδική Διδακτική. Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα "διδάσκω" που σημαίνει μεταδίδω με συστηματικό τρόπο σε κάποιον το αντικείμενο μάθησης. Βιωματικά το προσεγγίζουμε ως τη διδασκαλία των μορφωτικών αγαθών και της σχολικής μάθησης και γενικά ως μια επιστημονική θεωρία για τη διδασκαλία. Παρατηρώντας τον όρο "Διδακτική" μπορούμε να εντοπίσουμε άλλες έννοιες, λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με τον όρο όπως "μεθόδοι διδασκαλίας", "διδακτέα ύλη", "μέσα διδασκαλίας" κ.ο.κ.. Ο όρος "Διδακτική" πρωτοεμφανίστηκε στον Ευρωπαϊκό χώρο τον 17ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1657. Το 19ο αιώνα δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση απλά μια εξέλιξη του όρου και τέλος τον 20ο αιώνα σχετίστηκε με τη σωκρατική μέθοδο και την εμφάνιση της μεθόδου Project. Μετά από συστηματική μελέτη πηγών έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν απόλυτα συνώνυμες έννοιες, αλλά παρεμφερείς έννοιες όπως η μόρφωση, η μάθηση, η πληροφορία, η διδασκαλία. Η προσέγγιση της έννοιας "Διδακτική" γίνεται βάσει των εξής θεωριών: Διδακτική Μόρφωση, Διδακτική Μάθηση, Κυβερνητική Διδακτική, Κριτική-Επικοινωνιακή Διδακτική, Διδακτική Curriculum και η Κριτική Αποτίμηση. Αρκετοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με την έννοια "διδακτική". Ένας από αυτούς ήταν ο Κομένιος, ο οποίος διαπραγματεύτηκε τα προβλήματα της διδασκαλίας και της μάθησης στο πλαίσιο μιας καθολικής θεολογικο-φιλοσοφικής θεωρίας. Η διδακτική στον Κομένιο νοείται σαν η τέχνη της διδασκαλίας "όλων των πραγμάτων σε όλους τους ανθρώπους". Βασική διδακτική ιδέα του Κομένιου αποτελεί και η φυσική μάθηση, η οποία ακολουθεί τους τρόπους διδασκαλίας της φυσικής μάθησης. Ο όρος "διδακτική" χρησιμοποιήθηκε πριν από τον Κομένιο από το Ρατίχιο, ο οποίος υποστήριζε ότι νέοι και ηλικιωμένοι θα μπορούσαν σε μικρό χρονικό διάστημα και εύκολα να μάθουν άλλες γλώσσες. Επιπλέον, ήθελε να θεμελιώσει την αγωγή και τη διδασκαλία πάνω σε ψυχολογικές βάσεις, στη φύση του ανθρώπου, και όλα να γίνονται χωρίς καταπίεση. Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες (θεωρίες μάθησης), μια άλλη έννοια της διδακτικής θεωρίας είναι η κατεύθυνση των Curriculum. Ο όρος Curriculum περιλαμβάνει την ύλη, τους στόχους διδασκαλίας, τη συστηματική σπουδή των διδακτικών βιβλίων, ωρολόγιων προγραμμάτων και άλλων μέσων διδασκαλίας. Ένας νέος επιστημονικός κλάδος, ο κλάδος της Κυβερνητικής, μπορεί να θεωρηθεί ως αφετηρία της διδακτικής θεωρίας. Η διδακτική θεωρία παρουσιάζεται ως θεωρία της κατεύθυνσης των διδαδικασιών της διδασκαλίας και της μάθησης. Αυτές οι διαδικασίες περιέχουν τις μορφές της διδασκαλίας, τα ατομικά ή ομαδικά προγράμματα, τις διδακτικές μηχανές κ.λπ. Η κυβερνητική είναι μια επιστήμη που πηγάζει από τις περιοχές των μαθηματικών, της τεχνολογίας και της βιολογίας και έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ενιαία θεωρία, με την οποία θα μπορούσαν να ερμηνευτούν όλα τα φαινόμενα κατεύθυνσης και ελέγχου πληροφοριών είτε αυτές παρουσιάζονται στον κόσμο των ζώων είτε σε τεχνικά συστήματα. Σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνει μια σύγκριση μεταξύ των παλαιότερων διδακτικών θεωριών και των σύγχρονων. Οι μεν πρώτες θεωρίες προσπαθούν να λύσουν σχετικά προβλήματα με τους σκοπούς διδασκαλίας και μάθησης και με την εκλογή του περιεχομένου της διδασκαλίας, στις δε άλλες τόσο το περιεχόμενο της διδασκαλίας όσο και οι σκοποί είναι δεδομένοι από την κάθε κοινωνία και από τους ειδικούς των διαφόρων επιστημονικών κλάδων. (el)
 • Didaktiko (el la greka didaskein = lerni, instrui) estas pedagogia fako pri teorio de lerneja instruado. Sisteman didaktikon verkis Komenio, kiu okupiĝis ne nur pri instruado en la lernejo, sed ankaŭ pri morala edukado en la familio. En postaj jarcentoj la nocio de didaktiko limiĝis je teorio de instruado laŭ aĝoj, celoj, metodoj kaj organizaj formoj. Didaktiko de unuopaj stud-objektoj estas nomata metodiko, sed ekzistas didaktikoj de unuopaj lernej-tipoj (didaktiko de infanĝardeno, didaktiko de elementa lernejo, didaktiko de faka lernejo, didaktiko de helpa lernejo, didaktiko de blindula lernejo, didaktiko de lingvolernejo ktp.) (eo)
 • Die Didaktik (von altgriechisch διδάσκειν didáskein, deutsch ‚lehren‘) ist die „Kunst“ und die „Wissenschaft“ des Lehrens und Lernens. Sie ist eine zentrale Disziplin der Pädagogik und gehört neben der fachlichen Ausbildung zur Qualifizierung in der wissenschaftlichen Lehrerbildung. (de)
 • A didactic method (Greek: διδάσκειν didáskein, "to teach") is a teaching method that follows a consistent scientific approach or educational style to present information to students. The didactic method of instruction is often contrasted with dialectics and the Socratic method; the term can also be used to refer to a specific didactic method, as for instance constructivist didactics. (en)
 • Didaktika hezkuntzaren teknikak eta praktikak aztertu eta garatu egiten dituen pedagogiaren arlo aplikatua da, pedagogiak emandako teoria eta helburuei jarraiki. Didaktiko izenondoak ikaskuntzarako egokia den prozedura edo materialari egiten dio erreferentzia. Pedagogiak hezkuntza sistema osotu moduan aztertzen duen arlo teorikoa izanik, didaktikak zehaztu egiten ditu ikasketa- eta irakaskuntza-prozesurako egokienak diren metodoak eta baliabideak. Didaktikak bi ikuspegietatik azter daiteke: ikuspegi estatiko eta deskribatzaile batetik, aztertu soilik egiten ditu ikasketa-irakaskuntza praktika zehatzak; ikuspegi dinamiko, aktibo eta eragile batetik, berriz, didaktikak garatu egiten ditu praktika horiek, ikasketa-prozesurako proposamenak eginez eta erabakiak hartuz, pedagogia-sistemak ezarritakoari jarraiki. Bere baitan hainbat arlo biltzen ditu didaktikak, ikaslea nor den eta irakatsi beharrekoa zer den. Horrela, ikasketa- irakaskuntza-prozesu orotan jarraitu beharreko metodoak biltzen ditu. Didaktika diferentzialak ikasleen ezaugarriei eta egoerei buruz aztertzen du hezkuntzaren praktika. ikasi beharreko gaiari buruz ikertzen ditu praktika zehatzak (matematikaren didaktika, esaterako). Azkenik, ikasketan erabilitako baliabide teknologikoak aztertzen ditu. (eu)
 • La didáctica (del adj. didáctico, del griego διδακτικός [didaktikós])​​ es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico (objetivos sociales de la educación) con los desarrollos en las técnicas y métodos de enseñanza (que se fundamentan en una teoría general del aprendizaje).​ Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y política. Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el saber y la ciencia; es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos específicos y es política porque su propuesta está dentro de un proyecto social (Díaz Barriga, 1992:23). Cabe destacar que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la práctica. Juan Amos Comenio fue quién acuño la palabra didáctica en su obra Didáctica Magna, desarrollada en 1657.​ Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la organización escolar y la orientación educativa, y pretende fundamentar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Díaz Barriga​ menciona que los nuevos procesos en la construcción del conocimiento y en el aprendizaje están generando una nueva didáctica, es decir, "un movimiento en desarrollo, con distintas vertientes, que busca no excluir el sentido del saber, del trabajo docente, a la vez que recupera la importancia del trabajo, el deseo y la construcción de un proyecto personal por parte del alumno. Tiene acercamientos al constructivismo, pero se fundamenta en una profunda tradición didáctica.​ También la didáctica o género didáctico es el género literario que tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Antonio Medina en su libro Didáctica general, define este término como: "es una disciplina de naturaleza pedagógica, orientada por las finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora de todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación de los procesos sociocomunicativos y la adaptación y el desarrollo apropiado del proceso de enseñanza-aprendizaje". Para Domingo Contreras en su libro Enseñanza, curriculum y profesorado, "la didáctica es la disciplina que explica los procesos de enseñanza-aprendizaje para proponer su realización consecuente con las finalidades educativas". (es)
 • La didactique est l'étude des questions posées par l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans les différentes disciplines scolaires. Depuis les années 1970, la didactique s'est développée autour des mathématiques, des sciences, du français, des langues, des sciences de la vie et de la terre, de l'éducation physique et sportive, de l'histoire et de la géographie. (fr)
 • Metode didaktik, dari bahasa Yunani: didáskein yang berarti mengajar, adalah suatu metode pembelajaran yang mengikuti pendekatan ilmiah atau gaya pendidikan yang konsisten untuk berhubungan dengan pikiran peserta didik. Metode pembelajaran didaktik sering dibedakan dengan dialektik atau metode Socrates; istilah ini juga sering merujuk pada suatu metode didaktik tertentu seperti . Didaktik adalah teori pembelajaran dan, dalam arti luas, teori dan praktik penerapan pembelajaran dan belajar. Berbeda dengan , sebagai ilmu belajar, didaktik hanya merujuk pada ilmu pembelajaran. Didaktik metodik merupakan disiplin ilmiah yang berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat diajarkan oleh guru kepada siswa. Disiplin tersebut diajarkan pada pendidikan pra jabatan untuk guru di tingkat perguruan tinggi mulai jenjang sarjana sampai tingkat doktoral. (in)
 • La didattica (dal greco διδάσκω, cioè "insegnare"), indica la teoria e la pratica dell'insegnamento. Si può dividere in didattica generale, che riguarda i criteri e le caratteristiche generali della pratica educativa, e in didattica speciale che riguarda invece i singoli insegnamenti o le diverse caratteristiche (età, capacità specifiche, ambiente) dei soggetti dell'apprendimento. (it)
 • 教授学(きょうじゅがく、英: Didactics、仏: Didactique、独: Didaktik)は、教育 (teaching) と学習 (learning) を研究の対象とする学問。一般に、教育内容に特化している点が、教育学 (pedagogy) と異なる。 教授学の意味は国により若干異なる。英語圏で用いられることは少ない。日本では、教授法 (teaching method) を研究の対象とする学問と捉えられることがある。 (ja)
 • Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en houdingen of door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten. Dit vak komt in elke lerarenopleiding voor, van de hbo-bachelor ten behoeve van het basisonderwijs tot een masteropleiding aan een universiteit. Tegenover de didactiek (leer van het onderwijzen) staat de mathetiek (leer van het leren). Men maakt onderscheid tussen algemene didactiek en vakdidactiek. Beide zijn theoretisch van aard. (nl)
 • Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka. Podstawowym zainteresowaniem badawczym dydaktyki jest śledzenie na bieżąco sposobów postępowania osób biorących udział zarówno w procesie nauczania, jak i uczenia się. W ten sposób zbiera cele i metody kształcenia, by poddać je naukowej analizie. Zajmuje się też badaniem organizacji kształcenia i środków w tym celu wykorzystanych. Ponadto nauka ta zwraca uwagę na położenie materialne i społeczne badanych grup. Jak podaje W. Okoń, jej celem nadrzędnym jest „ustalanie zależności warunkujących działalność dydaktyczną”. (pl)
 • A palavra didática (AO 1945: didáctica) vem da expressão grega Τεχνή διδακτική (techné didaktiké), que se pode traduzir como arte ou técnica de ensinar. A didática é a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino, destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica. A didática estuda os diferentes processos de ensino e aprendizagem. O educador Jan Amos Komenský, mais conhecido por Comenius, é reconhecido como o pai da didática moderna, e um dos maiores educadores do século XVII. A Didática é um ramo da ciência pedagógica que tem como objetivo ensinar métodos e técnicas que possibilitem a aprendizagem do aluno por parte do professor ou instrutor. Os elementos da ação didática são: * o professor * o aluno * a disciplina (matéria ou conteúdo) * o contexto da aprendizagem * as estratégias metodológicas (pt)
 • Дида́ктика (др.-греч. διδακτικός «поучающий») — раздел педагогики и теории образования, изучающий проблемы обучения. Раскрывает усвоения знаний, умений, навыков и формирования убеждений, определяет объём и структуру содержания образования. Основной вопрос дидактики формулируется по-разному. Одни связывают его с вопросом о содержании обучения и воспитания, другие с тем, «как протекает мышление учащихся в процессе изучения» конкретного предмета; третьи резюмируют его в двух вопросах «чему учить?» и «как учить?». (ru)
 • Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet eller på museum. Ordet kommer av det grekiska ordet för undervisa, didaskein. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan. Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det föregående begreppet räknas allmän forskning kring didaktik, medan till det senare räknas ämnesspecifik didaktik. Ämnesspecifik didaktik kan exempelvis vara fysikens didaktik eller modersmålets didaktik. (sv)
 • Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός — повчальний) — один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу. (uk)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 984228 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9031 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 971872645 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • June 2020 (en)
dbp:reason
 • Oxford University Press publishes many dictionaries. Which one? (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • أسلوب تدريسي (بالإنجليزية: Didactic Method) هي طريقة تدريس تتبع نهج متسق علمي أو نمط تعليمي يشرك فهم الطالب وعقله. غالبا ما يتناقض مع . كلمة ديداكتيك تعني تعليم أو ما نتج عن التعلم وبكم أخرى علم التدريس (بالإنجليزية: science of teaching). الديداكتيك بمفهومها الضيق هي نظرية التعليم أو التدريس، وبمعنى أوسع هي نظرية وتطبيق عملي للتعليم والتعلم.ويقابله (بالإنجليزية: Mathetics) أو (بالإنجليزية: science of learning).قد يتناقض هذه النظرية مع مفهوم ""، والتي تتعلق بالتعلم الذاتي حول موضوعات ذات اهتمام وبطريقة غير منظمة. (ar)
 • Didaktika je teorie vzdělávání, která se zabývá formami, postupy a cíli vyučování. Je součástí pedagogiky, zabývající se metodami a formami školního vyučování. Didaktika je pojem odvozený z řeckého slova didasko, které znamená učím nebo vyučuji. Předmět didaktika je nezbytnou součástí studia každého studenta, který má v úmyslu se někdy zabývat učitelským povoláním. (cs)
 • Didaktiko (el la greka didaskein = lerni, instrui) estas pedagogia fako pri teorio de lerneja instruado. Sisteman didaktikon verkis Komenio, kiu okupiĝis ne nur pri instruado en la lernejo, sed ankaŭ pri morala edukado en la familio. En postaj jarcentoj la nocio de didaktiko limiĝis je teorio de instruado laŭ aĝoj, celoj, metodoj kaj organizaj formoj. Didaktiko de unuopaj stud-objektoj estas nomata metodiko, sed ekzistas didaktikoj de unuopaj lernej-tipoj (didaktiko de infanĝardeno, didaktiko de elementa lernejo, didaktiko de faka lernejo, didaktiko de helpa lernejo, didaktiko de blindula lernejo, didaktiko de lingvolernejo ktp.) (eo)
 • Die Didaktik (von altgriechisch διδάσκειν didáskein, deutsch ‚lehren‘) ist die „Kunst“ und die „Wissenschaft“ des Lehrens und Lernens. Sie ist eine zentrale Disziplin der Pädagogik und gehört neben der fachlichen Ausbildung zur Qualifizierung in der wissenschaftlichen Lehrerbildung. (de)
 • A didactic method (Greek: διδάσκειν didáskein, "to teach") is a teaching method that follows a consistent scientific approach or educational style to present information to students. The didactic method of instruction is often contrasted with dialectics and the Socratic method; the term can also be used to refer to a specific didactic method, as for instance constructivist didactics. (en)
 • La didactique est l'étude des questions posées par l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans les différentes disciplines scolaires. Depuis les années 1970, la didactique s'est développée autour des mathématiques, des sciences, du français, des langues, des sciences de la vie et de la terre, de l'éducation physique et sportive, de l'histoire et de la géographie. (fr)
 • La didattica (dal greco διδάσκω, cioè "insegnare"), indica la teoria e la pratica dell'insegnamento. Si può dividere in didattica generale, che riguarda i criteri e le caratteristiche generali della pratica educativa, e in didattica speciale che riguarda invece i singoli insegnamenti o le diverse caratteristiche (età, capacità specifiche, ambiente) dei soggetti dell'apprendimento. (it)
 • 教授学(きょうじゅがく、英: Didactics、仏: Didactique、独: Didaktik)は、教育 (teaching) と学習 (learning) を研究の対象とする学問。一般に、教育内容に特化している点が、教育学 (pedagogy) と異なる。 教授学の意味は国により若干異なる。英語圏で用いられることは少ない。日本では、教授法 (teaching method) を研究の対象とする学問と捉えられることがある。 (ja)
 • Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en houdingen of door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten. Dit vak komt in elke lerarenopleiding voor, van de hbo-bachelor ten behoeve van het basisonderwijs tot een masteropleiding aan een universiteit. Tegenover de didactiek (leer van het onderwijzen) staat de mathetiek (leer van het leren). Men maakt onderscheid tussen algemene didactiek en vakdidactiek. Beide zijn theoretisch van aard. (nl)
 • Дида́ктика (др.-греч. διδακτικός «поучающий») — раздел педагогики и теории образования, изучающий проблемы обучения. Раскрывает усвоения знаний, умений, навыков и формирования убеждений, определяет объём и структуру содержания образования. Основной вопрос дидактики формулируется по-разному. Одни связывают его с вопросом о содержании обучения и воспитания, другие с тем, «как протекает мышление учащихся в процессе изучения» конкретного предмета; третьи резюмируют его в двух вопросах «чему учить?» и «как учить?». (ru)
 • Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός — повчальний) — один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу. (uk)
 • La didàctica és la disciplina científico-pedagògica que té com a objecte d'estudi el procés d'ensenyament-aprenentatge. És per tant la part de la pedagogia que s'ocupa dels sistemes i mètodes pràctics d'ensenyament destinats a plasmar en la realitat les directrius de les teories pedagògiques. Molt vinculada amb altres ciències pedagògiques (com, per exemple, l' i l'), la didàctica pretén fonamentar i regular els processos d'ensenyament i aprenentatge. Els components que actuen en l'acte didàctic són: Cal distingir: En resum, els eixos bàsics de la didàctica són: (ca)
 • Η Διδακτική είναι η επιστήμη (στο πλαίσιο των επιστημών της Αγωγής) ή κατά άλλους κλάδος της Παιδαγωγικής επιστήμης, που ασχολείται με τα προβλήματα της διδασκαλίας γενικά (Γενική Διδακτική) και με τα προβλήματα της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος ειδικά (Ειδική Διδακτική). Ο όρoς "διδακτική" χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον (W. Ratichius, 1571-1635) και λίγο αργότερα από τον Ιωάννη Άμος Κομένιους (J. Comenius, 1591-1670), όταν έγραψε το πρώτο βιβλίο Διδακτικής με τίτλο "Didactica Magna" ("Μεγάλη Διδακτική"). Διδακτική λοιπόν είναι μια επιστημονική περιοχή, η οποία προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς, τους βοηθά και συμβάλλει στο έργο τους, συνιστά δηλαδή ένα επιστημονικό τομέα που συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή μόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων και των υπηρετούντων εκπ (el)
 • Didaktika hezkuntzaren teknikak eta praktikak aztertu eta garatu egiten dituen pedagogiaren arlo aplikatua da, pedagogiak emandako teoria eta helburuei jarraiki. Didaktiko izenondoak ikaskuntzarako egokia den prozedura edo materialari egiten dio erreferentzia. Pedagogiak hezkuntza sistema osotu moduan aztertzen duen arlo teorikoa izanik, didaktikak zehaztu egiten ditu ikasketa- eta irakaskuntza-prozesurako egokienak diren metodoak eta baliabideak. (eu)
 • La didáctica (del adj. didáctico, del griego διδακτικός [didaktikós])​​ es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico (objetivos sociales de la educación) con los desarrollos en las técnicas y métodos de enseñanza (que se fundamentan en una teoría general del aprendizaje).​ (es)
 • Metode didaktik, dari bahasa Yunani: didáskein yang berarti mengajar, adalah suatu metode pembelajaran yang mengikuti pendekatan ilmiah atau gaya pendidikan yang konsisten untuk berhubungan dengan pikiran peserta didik. Metode pembelajaran didaktik sering dibedakan dengan dialektik atau metode Socrates; istilah ini juga sering merujuk pada suatu metode didaktik tertentu seperti . Didaktik adalah teori pembelajaran dan, dalam arti luas, teori dan praktik penerapan pembelajaran dan belajar. Berbeda dengan , sebagai ilmu belajar, didaktik hanya merujuk pada ilmu pembelajaran. (in)
 • Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka. (pl)
 • A palavra didática (AO 1945: didáctica) vem da expressão grega Τεχνή διδακτική (techné didaktiké), que se pode traduzir como arte ou técnica de ensinar. A didática é a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino, destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica. A didática estuda os diferentes processos de ensino e aprendizagem. O educador Jan Amos Komenský, mais conhecido por Comenius, é reconhecido como o pai da didática moderna, e um dos maiores educadores do século XVII. Os elementos da ação didática são: (pt)
 • Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet eller på museum. Ordet kommer av det grekiska ordet för undervisa, didaskein. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan. (sv)
rdfs:label
 • أسلوب تدريسي (ar)
 • Didàctica (ca)
 • Didaktika (cs)
 • Didaktik (de)
 • Διδακτική (el)
 • Didactic method (en)
 • Didaktiko (eo)
 • Didáctica (es)
 • Didaktika (eu)
 • Didactique (fr)
 • Metode didaktik (in)
 • 教授学 (ja)
 • Didattica (it)
 • Didactiek (nl)
 • Dydaktyka (pl)
 • Дидактика (ru)
 • Didática (pt)
 • Didaktik (sv)
 • Дидактика (uk)
owl:differentFrom
owl:sameAs
skos:exactMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of