About: Cost

An Entity of Type: company, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

In production, research, retail, and accounting, a cost is the value of money that has been used up to produce something or deliver a service, and hence is not available for use anymore. In business, the cost may be one of acquisition, in which case the amount of money expended to acquire it is counted as cost. In this case, money is the input that is gone in order to acquire the thing. This acquisition cost may be the sum of the cost of production as incurred by the original producer, and further costs of transaction as incurred by the acquirer over and above the price paid to the producer. Usually, the price also includes a mark-up for profit over the cost of production.

Property Value
dbo:abstract
 • Un cost és el muntant econòmic que representa la fabricació de qualsevol component o producte, o la prestació de qualsevol servei. Coneixent el cost d'un producte o servei es pot determinar el preu de venda al públic d'aquest producte o servei, ja que el PVP és la suma del cost més el benefici. Els principals apartats que té el cost d'un producte són els següents: * Preu de les primeres matèries * Preu de la mà d'obra directa emprada en la seva producció * Preu de la mà d'obra indirecta emprada en l'organització i funcionament de l'empresa * Cost d'amortització de maquinària i edificis. (ca)
 • كُلْفَة أو تَكْلِفَة (بالإنجليزية: Cost)‏ مصطلح اقتصادي يمثل أي شكل من أشكال التضحية في سبيل الحصول على منفعة. فإذا قيست بالنقود سميت نفقة نقدية وإذا قيست بالجهد أو الألم أو بما ضحي به في سبيلها من متاع سميت نفقة حقيقية. أو تمثل أيضاً أي شكل من أشكال التضحية المالية، سواء أثرت هذه التضحية في حقوق المساهمين أو المالكين خلال مدة معينة أم لم تؤثر. (ar)
 • Náklad je ekonomický a účetní pojem, znamenající spotřebování ekonomického zdroje, které je obvykle spojené též se současným nebo budoucím výdejem peněz. Ve finančním účetnictví se nákladem rozumí snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve formě poklesu hodnoty aktiv nebo zvýšení závazků, jehož následkem je snížení vlastního kapitálu jinou formou než jeho rozdělením (vyplacením) vlastníkům. (cs)
 • Το κόστος είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Ο υπολογισμός του κόστους παρέχει στο τμήμα της Διοίκησης τη δυνατότητα για σωστή εκτίμηση της οικονομικής και τιμολογιακής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει. Συνεπώς η χρησιμότητα της γνώσης του κόστους βοηθά σημαντικά στη σωστή λήψη αποφάσεων,στη καλύτερη οργάνωση,σχεδιασμό και προγραμματισμό των εκάστοτε λειτουργιών της επιχείρησης που αυτή αναπτύσσει. Αν και το κόστος εμφανίζεται μέσα στην οικονομική οντότητα με πολλές μορφές, τα αναγνωριστικά στοιχεία του,μπορούν να αναφερθούν στα ακόλουθα: * το κόστος αποτελεί επένδυση αγοραστικής δύναμης σε αγαθά και υπηρεσίες * το κόστος είναι στοιχείο του Ενεργητικού * το κόστος αλλάζει μορφή μέσα στην οικονομική οντότητα * το κόστος εξαφανίζεται όταν το προϊόν στο οποίο έχει ενσωματωθεί έχει πωληθεί ή απολεσθεί ή διατεθεί. (el)
 • Kosto estas sumo de mono por akiri ion. oni distingas en ekonomiko diversajn kostojn: * rektaj kostoj: estas tiuj kostoj kiujn, en la momento de ilia estiĝo, oni povas tuj alkalkuli al la produktunuoj. (eo)
 • In production, research, retail, and accounting, a cost is the value of money that has been used up to produce something or deliver a service, and hence is not available for use anymore. In business, the cost may be one of acquisition, in which case the amount of money expended to acquire it is counted as cost. In this case, money is the input that is gone in order to acquire the thing. This acquisition cost may be the sum of the cost of production as incurred by the original producer, and further costs of transaction as incurred by the acquirer over and above the price paid to the producer. Usually, the price also includes a mark-up for profit over the cost of production. More generalized in the field of economics, cost is a metric that is totaling up as a result of a process or as a differential for the result of a decision. Hence cost is the metric used in the standard modeling paradigm applied to economic processes. Costs (pl.) are often further described based on their timing or their applicability. (en)
 • Kosten (englisch cost) sind in der Wirtschaft die negativen Konsequenzen der erfolgswirksamen Nutzung von Produktionsfaktoren. Der Kostenbegriff wird sowohl in der als auch in der verwendet und hat dort – wegen des unterschiedlichen Aggregationsgrades beider Einzelwissenschaften – einen unterschiedlichen Begriffsinhalt. (de)
 • Kostua ondasun edo zerbitzu bat ekoiztean kontsumitzen diren faktoreen balio monetarioari esaten zaio. Ondasun baten ekoizpen prozesuak hainbat faktore produktiboen kontsumoa ekartzen du, kontsumo honi kostua esaten zaio. Honela sailkatzen dira: * Kostu finkoak: kostu hauek ez dira enpresaren ekoizpenaren arabera aldatzen, hau da ekoizpena igotzen bada ez dira kostuak igotzen eta ekoizpena jaisten bada ere kostuak mantendu egiten dira. * Kostu aldakorrak: kostu hauek ekoizpenaren arabera aldakorrak dira, hau da ekoizpenaren arabera kostuak igo edo jaitsi egiten dira. (eu)
 • En economía, el coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio a actividad. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de una serie de factores productivos, por lo que el concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio en que se incurre para producir tal bien. Todo costo conlleva un componente de subjetividad que toda valoración supone.​ Desde un punto de vista más amplio, en la economía del sector público, se habla de costes sociales para recoger aquellos consumos de factores (por ejemplo naturales o ambientales), que no son sufragados por los fabricantes de un bien y por tanto excluidos del cálculo de sus costes económicos, sino que por el contrario son pagados por toda una comunidad o por la sociedad en su conjunto. Un caso típico de costo social es el del deterioro de las aguas de un río derivado de la instalación de una fábrica de un determinado bien. Si no existe una legislación medioambientales, la empresa fabricante no tendrá en cuenta entre sus costes los daños ambientales provocados por el desarrollo de su actividad y los perjuicios derivados de la disminución de la calidad del agua serían soportados por todos los habitantes de la zona, se habla en estos casos de externalidades negativas a la producción.​ (es)
 • Un coût est la mesure d'une consommation exprimée en valeur monétaire. On peut dire également que c'est la mesure de l'appauvrissement d'un agent économique, associé à un événement ou une action de nature économique. Les comptables définissent plus précisément le coût comme une somme de charges (la charge mesure une consommation), c'est-à-dire un calcul. Il est alors possible de calculer toutes sortes de coûts (coût de revient, coût de production, coût marginal, etc.). Les deux graphies coût et cout sont maintenant correctes, néanmoins le rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques recommande l'utilisation de la graphie cout, sans accent circonflexe. (fr)
 • Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya. Keberagaman jenis biaya diakibatkan oleh beragamnya tujuan penentuan biaya. (in)
 • 원가(cost)는 특정물품이나 서비스와 같은 특정자원을 얻는 데 소멸된 재화나 용역의 가치를 화폐액으로 측정한 것이다. 특히 회계에서 재고자산평가나 경영자의 의사결정 등과 같이 원가정보의 이용목적을 위해서 소비된 원재료, 노동력 등의 경제적 가치를 가지는 자원을 모든 자원의 경제적 비용을 측정할 수 있는 화폐단위로 표시한 것을 말한다. (ko)
 • Il costo, nell'economia, direzione aziendale e contabilità, indica l'espressione in moneta o altro valore numerario del valore dei beni e servizi utilizzati per la produzione o l'acquisto di un bene o servizio. Può essere determinato sulla base di valutazioni interne al soggetto economico che lo detiene o in transazioni economiche con terze economie. In contabilità il costo può essere definito come l'azione necessaria per procurarsi un fattore produttivo che, di per sé, non è monetariamente quantificata e deve esserlo attraverso il debito che contestualmente sorge. Il costo di un bene esprime il valore dei fattori impiegati per la sua realizzazione. Si può avere un costo di produzione in senso stretto, così come un costo complessivo che comprende anche i costi di vendita e distribuzione, i costi generali, i costi di promozione, imposte e altri oneri generali. Il costo del bene, è quindi distinto dal prezzo che rappresenta invece il valore di mercato del bene, vale a dire il valore al quale viene ceduto a terzi. La determinazione del costo può avvenire attraverso numerose modalità e tenendo conto di più variabili, in funzione dello scopo specifico di determinazione di detto valore economico. (it)
 • 費用(ひよう、英: cost, expense)とは、生産や取引などの経済活動に伴って支払う金銭である。費用は、適用範囲などの違いから様々な形で記述される。 (ja)
 • Koszty – pojęcie księgowe. W analizie teoretycznej są to koszty, które obejmują zarówno wydatki poniesione w związku z wykorzystaniem danych zasobów, jak i koszty alternatywne (koszty utraconych możliwości – tj. koszty odzwierciedlające wartość najlepszej możliwej korzyści utraconej w wyniku dokonanego wyboru). Niekiedy w analizie teoretycznej przyjmuje się, że koszty ekonomiczne obejmują również zysk normalny, tj. wynagrodzenie za czas poświęcony przez przedsiębiorcę oraz za jego umiejętności i zdolności. Pojęcia przychody oraz koszty dotyczą perspektywy księgowej, a nie finansowej. Przychody i koszty tworzą rachunek zysków i strat. (pl)
 • No seu sentido mais geral, custo é o valor pago ao trabalho necessário para a produção de bens ou serviços. O conceito de custo é muitas vezes confundido com os conceitos de preço, despesa ou de desembolso financeiro. É comum dizer-se que, se um bem ou serviço tem um preço alto, esse bem ou serviço "custa" muito caro. (pt)
 • Затрати (англ. Cost) — розмір ресурсів (для порівнянності і інших цілей часто представлених у вартісній оцінці), використаних в процесі виробництва товарів і виконання послуг з метою одержання прибутків, які відносяться до даного звітного періоду і включають як прямі витрати і накладні видатки, так і неопераційні витрати, наприклад, виплату відсотків по кредитах. Затрати — це зменшення власного капіталу підприємства протягом звітного періоду в результаті діяльності цього підприємства, тобто це ресурси, які були використані або спожиті протягом даного звітного періоду.Категорія затрат безпосередньо пов'язана з рядом інших категорій (іноді помилково ототожнюються): * собівартістю - вартісною оцінкою використаних ресурсів (тобто собівартість - це вартісна оцінка затрат); * видатками - взятими суб'єктами зобов'язаннями в ході комерційних трансакцій (витрата ресурсів і видатки - не одне й те саме), * витратами - вартісною оцінкою затрат і\або видатків, які враховуються при обчисленні податків. (uk)
 • Utgift är en post i bokföring. Det avser anskaffningstillfället och priset (värde) av resursanskaffning. Tidpunkten är i princip då resursen men i praktiken anser man utgiftspunkten vara när man får fakturan (då har man papper på värdet). Utgift ska inte förväxlas med kostnad då kostnad uppstår i samband med att resursen förbrukas, inte inköps. Utgifter påverkar aldrig resultaträkningen men det gör däremot kostnaderna. (sv)
 • Затра́ты (англ. cost) — объём ресурсов (для сравнимости и других целей часто представленных в стоимостной оценке), использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый временной промежуток. Категория затрат непосредственно связана с рядом других категорий (иногда ошибочной отождествляемых): * себестоимостью — стоимостной оценкой использованных ресурсов (то есть себестоимость — это стоимостная оценка затрат); * расходами — взятыми субъектами обязательствами в ходе коммерческих трансакций (расход ресурсов и расходы — не одно и то же); * издержками — стоимостной оценкой затрат и\или расходов, учитываемой при исчислении налогов. (ru)
 • 在经济学、商业和会计学中,成本在经济学中指的是无可避免的最高代价,成本因选择而起,没有选择就没有成本。意指為了藉由購買或以物易物的方式獲得某樣物品,或是為了得到他人提供的服務,所花費或付出的金額,其中亦包括預定要花費或是付出的金額,往往和一个商业事件或者经济交易相联系。 成本也经常被以适用性为标准进行分类。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 166789 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9968 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1123927555 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:isPartOf
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Un cost és el muntant econòmic que representa la fabricació de qualsevol component o producte, o la prestació de qualsevol servei. Coneixent el cost d'un producte o servei es pot determinar el preu de venda al públic d'aquest producte o servei, ja que el PVP és la suma del cost més el benefici. Els principals apartats que té el cost d'un producte són els següents: * Preu de les primeres matèries * Preu de la mà d'obra directa emprada en la seva producció * Preu de la mà d'obra indirecta emprada en l'organització i funcionament de l'empresa * Cost d'amortització de maquinària i edificis. (ca)
 • كُلْفَة أو تَكْلِفَة (بالإنجليزية: Cost)‏ مصطلح اقتصادي يمثل أي شكل من أشكال التضحية في سبيل الحصول على منفعة. فإذا قيست بالنقود سميت نفقة نقدية وإذا قيست بالجهد أو الألم أو بما ضحي به في سبيلها من متاع سميت نفقة حقيقية. أو تمثل أيضاً أي شكل من أشكال التضحية المالية، سواء أثرت هذه التضحية في حقوق المساهمين أو المالكين خلال مدة معينة أم لم تؤثر. (ar)
 • Náklad je ekonomický a účetní pojem, znamenající spotřebování ekonomického zdroje, které je obvykle spojené též se současným nebo budoucím výdejem peněz. Ve finančním účetnictví se nákladem rozumí snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve formě poklesu hodnoty aktiv nebo zvýšení závazků, jehož následkem je snížení vlastního kapitálu jinou formou než jeho rozdělením (vyplacením) vlastníkům. (cs)
 • Kosto estas sumo de mono por akiri ion. oni distingas en ekonomiko diversajn kostojn: * rektaj kostoj: estas tiuj kostoj kiujn, en la momento de ilia estiĝo, oni povas tuj alkalkuli al la produktunuoj. (eo)
 • Kosten (englisch cost) sind in der Wirtschaft die negativen Konsequenzen der erfolgswirksamen Nutzung von Produktionsfaktoren. Der Kostenbegriff wird sowohl in der als auch in der verwendet und hat dort – wegen des unterschiedlichen Aggregationsgrades beider Einzelwissenschaften – einen unterschiedlichen Begriffsinhalt. (de)
 • Kostua ondasun edo zerbitzu bat ekoiztean kontsumitzen diren faktoreen balio monetarioari esaten zaio. Ondasun baten ekoizpen prozesuak hainbat faktore produktiboen kontsumoa ekartzen du, kontsumo honi kostua esaten zaio. Honela sailkatzen dira: * Kostu finkoak: kostu hauek ez dira enpresaren ekoizpenaren arabera aldatzen, hau da ekoizpena igotzen bada ez dira kostuak igotzen eta ekoizpena jaisten bada ere kostuak mantendu egiten dira. * Kostu aldakorrak: kostu hauek ekoizpenaren arabera aldakorrak dira, hau da ekoizpenaren arabera kostuak igo edo jaitsi egiten dira. (eu)
 • Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya. Keberagaman jenis biaya diakibatkan oleh beragamnya tujuan penentuan biaya. (in)
 • 원가(cost)는 특정물품이나 서비스와 같은 특정자원을 얻는 데 소멸된 재화나 용역의 가치를 화폐액으로 측정한 것이다. 특히 회계에서 재고자산평가나 경영자의 의사결정 등과 같이 원가정보의 이용목적을 위해서 소비된 원재료, 노동력 등의 경제적 가치를 가지는 자원을 모든 자원의 경제적 비용을 측정할 수 있는 화폐단위로 표시한 것을 말한다. (ko)
 • 費用(ひよう、英: cost, expense)とは、生産や取引などの経済活動に伴って支払う金銭である。費用は、適用範囲などの違いから様々な形で記述される。 (ja)
 • No seu sentido mais geral, custo é o valor pago ao trabalho necessário para a produção de bens ou serviços. O conceito de custo é muitas vezes confundido com os conceitos de preço, despesa ou de desembolso financeiro. É comum dizer-se que, se um bem ou serviço tem um preço alto, esse bem ou serviço "custa" muito caro. (pt)
 • Utgift är en post i bokföring. Det avser anskaffningstillfället och priset (värde) av resursanskaffning. Tidpunkten är i princip då resursen men i praktiken anser man utgiftspunkten vara när man får fakturan (då har man papper på värdet). Utgift ska inte förväxlas med kostnad då kostnad uppstår i samband med att resursen förbrukas, inte inköps. Utgifter påverkar aldrig resultaträkningen men det gör däremot kostnaderna. (sv)
 • 在经济学、商业和会计学中,成本在经济学中指的是无可避免的最高代价,成本因选择而起,没有选择就没有成本。意指為了藉由購買或以物易物的方式獲得某樣物品,或是為了得到他人提供的服務,所花費或付出的金額,其中亦包括預定要花費或是付出的金額,往往和一个商业事件或者经济交易相联系。 成本也经常被以适用性为标准进行分类。 (zh)
 • Το κόστος είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Αν και το κόστος εμφανίζεται μέσα στην οικονομική οντότητα με πολλές μορφές, τα αναγνωριστικά στοιχεία του,μπορούν να αναφερθούν στα ακόλουθα: (el)
 • In production, research, retail, and accounting, a cost is the value of money that has been used up to produce something or deliver a service, and hence is not available for use anymore. In business, the cost may be one of acquisition, in which case the amount of money expended to acquire it is counted as cost. In this case, money is the input that is gone in order to acquire the thing. This acquisition cost may be the sum of the cost of production as incurred by the original producer, and further costs of transaction as incurred by the acquirer over and above the price paid to the producer. Usually, the price also includes a mark-up for profit over the cost of production. (en)
 • En economía, el coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio a actividad. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de una serie de factores productivos, por lo que el concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio en que se incurre para producir tal bien. Todo costo conlleva un componente de subjetividad que toda valoración supone.​ (es)
 • Un coût est la mesure d'une consommation exprimée en valeur monétaire. On peut dire également que c'est la mesure de l'appauvrissement d'un agent économique, associé à un événement ou une action de nature économique. Les comptables définissent plus précisément le coût comme une somme de charges (la charge mesure une consommation), c'est-à-dire un calcul. Il est alors possible de calculer toutes sortes de coûts (coût de revient, coût de production, coût marginal, etc.). (fr)
 • Il costo, nell'economia, direzione aziendale e contabilità, indica l'espressione in moneta o altro valore numerario del valore dei beni e servizi utilizzati per la produzione o l'acquisto di un bene o servizio. Può essere determinato sulla base di valutazioni interne al soggetto economico che lo detiene o in transazioni economiche con terze economie. In contabilità il costo può essere definito come l'azione necessaria per procurarsi un fattore produttivo che, di per sé, non è monetariamente quantificata e deve esserlo attraverso il debito che contestualmente sorge. (it)
 • Koszty – pojęcie księgowe. W analizie teoretycznej są to koszty, które obejmują zarówno wydatki poniesione w związku z wykorzystaniem danych zasobów, jak i koszty alternatywne (koszty utraconych możliwości – tj. koszty odzwierciedlające wartość najlepszej możliwej korzyści utraconej w wyniku dokonanego wyboru). Niekiedy w analizie teoretycznej przyjmuje się, że koszty ekonomiczne obejmują również zysk normalny, tj. wynagrodzenie za czas poświęcony przez przedsiębiorcę oraz za jego umiejętności i zdolności. (pl)
 • Затра́ты (англ. cost) — объём ресурсов (для сравнимости и других целей часто представленных в стоимостной оценке), использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый временной промежуток. Категория затрат непосредственно связана с рядом других категорий (иногда ошибочной отождествляемых): (ru)
 • Затрати (англ. Cost) — розмір ресурсів (для порівнянності і інших цілей часто представлених у вартісній оцінці), використаних в процесі виробництва товарів і виконання послуг з метою одержання прибутків, які відносяться до даного звітного періоду і включають як прямі витрати і накладні видатки, так і неопераційні витрати, наприклад, виплату відсотків по кредитах. Затрати — це зменшення власного капіталу підприємства протягом звітного періоду в результаті діяльності цього підприємства, тобто це ресурси, які були використані або спожиті протягом даного звітного періоду.Категорія затрат безпосередньо пов'язана з рядом інших категорій (іноді помилково ототожнюються): (uk)
rdfs:label
 • Cost (en)
 • كلفة (ar)
 • Cost (ca)
 • Náklad (cs)
 • Kosten (de)
 • Κόστος (el)
 • Kosto (eo)
 • Coste (es)
 • Kostu (eu)
 • Coût (fr)
 • Biaya (in)
 • Costo (it)
 • 費用 (ja)
 • 원가 (회계) (ko)
 • Koszt (ekonomia) (pl)
 • Custo (pt)
 • Затраты (ru)
 • Затрати (uk)
 • Utgift (sv)
 • 成本 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:label of
is gold:hypernym of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License