About: Cohousing

An Entity of Type: settlement, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Cohousing is an intentional community of private homes clustered around shared space. The term originated in Denmark in late 1960s. Each attached or single family home has traditional amenities, including a private kitchen. Shared spaces typically feature a common house, which may include a large kitchen and dining area, laundry, and recreational spaces. Shared outdoor space may include parking, walkways, open space, and gardens. Neighbors also share resources like tools and lawnmowers.

Property Value
dbo:abstract
 • السكن المشترك هو مجتمع متعمد من منازل خاصة تتجمع حول مساحة مشتركة. ويحوي كل منزل عائلي متصل أو منفرد على المرافق العامة الأساسية التقليدية بما في ذلك مطبخ خاص. وتتميز المساحات المشتركة عادةً بمنزل مشترك والذي قد يتضمن مطبخًا كبيرًا ومنطقة مخصصة لتناول الطعام وغسيل الملابس إضافة إلى مساحات ترفيهية. وقد تتضمن المساحة الخارجية المشتركة موقف السيارات والممرات المناسبة للمشاة ومساحة مفتوحة والحدائق. ويتقاسم الجيران أيضًا موارد مثل الأدوات وجزارات العشب. وللأسر دخل مستقل وحياة خاصة، ولكن الجيران يتعاونون على تخطيط وإدارة أنشطة المجتمعات المحلية والمساكن المشتركة. وعادة ما يكون الهيكل القانوني جمعية لمالكي المنازل أو تعاونية سكنية. وتتميز الأنشطة المجتمعية بالوجبات والاجتماعات وأيام العمل المشتركة والمجدولة بانتظام. يتجمع الجيران للحفلات أو الألعاب أو الأفلام أو الأحداث الأخرى. يسهل تشارك المنازل تكوين النوادي وتنظيم رعاية الأطفال وكبار السن ومشاركة السيارات. فالسكن المشترك يُيسر التفاعل فيما بين الجيران ويوفر بالتالي منافع اجتماعية وعملية واقتصادية وبيئية. (ar)
 • Cohabitatge (conegut majoritàriament pel terme anglès cohousing), és una comunitat de cases privades agrupades al voltant d'un espai compartit. Cada casa familiar, independent o adossada a una altra, té les comoditats tradicionals, incloent una cuina privada. Dels espais compartits típicament destaca una casa comuna, que pot incloure una cuina gran i àrea de menjador, bugaderia, i espais recreatius. L'espai exterior compartit pot incloure aparcament, passatges per caminar, espais oberts i jardins. El veïnatge també comparteix altres recursos com eines de bricolatge i de jardí o vehicles. Els i les habitants del cohabitatge tenen ingressos independents i vides privades, però organitzen activitats col·laborativament i comparteixen espais. Tot i que l'estructura legal depèn de cada comunitat i varia també d'un país a un altre, una fórmula molt estesa és la Cooperativa d'habitatge. Les activitats de la comunitat inclouen àpats compartits, reunions, i dies de treball. Els veïns es reuneixen per festes, jocs, veure pel·lícules o d'altres esdeveniments. El cohabitatge facilita la interacció entre veïns i proporciona beneficis socials i pràctics a més de beneficis econòmics i mediambientals. (ca)
 • Cohousing je nový způsob bydlení, který klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost. Snaží se zachovat to nejlepší, co nabízel život v tradičních provázaných vesnických společenstvích a přenést to do 21. století.Obyvatelé se už od fáze plánování projektu podílejí na budoucí podobě svého domova i pravidel jeho fungování a po nastěhování i na jeho provozu. (cs)
 • Eine Cohousing-Siedlung ist eine geplante Gemeinschaft und Wohnform aus privaten Wohnungen, die durch Gemeinschaftseinrichtungen ergänzt werden. Eine Cohousing-Siedlung ist häufig Eigentum der Bewohner und wird gemeinsam geplant und bewirtschaftet, mit dem Ziel, die Interaktion der Nachbarn zu fördern. In der Regel gibt es Speiseräume und zentrale Küchen, in denen die Bewohner abwechselnd für die Gemeinschaft kochen können. Gemeinschaftlich genutzt werden häufig auch Freizeit- und Veranstaltungsräume, Werkstätten, Waschküchen, Büroräume und Bibliotheken. Große Gemeinschaften können etwa über Internetcafés, Kindertagesstätten und Fitnessstudios verfügen. Planung und Gestaltung von Cohousing-Siedlungen sollen gemeinsame soziale Aktivitäten und Alltagsplanung ermöglichen und unterstützen. Die gemeinsame Ressourcennutzung und -planung der Kommune bietet wirtschaftliche und ökologische Vorteile. (de)
 • Cohousing is an intentional community of private homes clustered around shared space. The term originated in Denmark in late 1960s. Each attached or single family home has traditional amenities, including a private kitchen. Shared spaces typically feature a common house, which may include a large kitchen and dining area, laundry, and recreational spaces. Shared outdoor space may include parking, walkways, open space, and gardens. Neighbors also share resources like tools and lawnmowers. Households have independent incomes and private lives, but neighbors collaboratively plan and manage community activities and shared spaces. The legal structure is typically a homeowner association or housing cooperative. Community activities feature regularly-scheduled shared meals, meetings, and workdays. Neighbors gather for parties, games, movies, or other events. Cohousing makes it easy to form clubs, organize child and elder care, and carpool. Cohousing facilitates interaction among neighbors and thereby provides social, practical, economic, and environmental benefits. (en)
 • Le cohabitat ou habitat groupé est une forme de communauté intentionnelle qui réunit quelques familles, ménages, habitants ou groupes d'habitants ayant décidé de mettre en commun leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement, au sein d’un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments géré collectivement par une société dont ils sont fondateurs ou sociétaires. Ils décident alors de vivre selon des principes communs dont ils ont ensemble décidé des modalités, souvent autour de valeurs éthiques, sociales et environnementales communes. Les logements et locaux ou infrastructures de services peuvent éventuellement être construits via une coopérative d'habitation. Certains projets incluent un volet autoconstruction ou sont entièrement « autoconstruits ». En France, en 2014 la loi ALUR a modifié le Code de la construction et de l'habitation pour permettre, tout en l'encadrant, la création de société d'habitat participatif, de coopérative d'habitants et de société d’autopromotion (promotion immobilière autogérée par les habitants). Selon l'étude d'impact de cette loi : « Constituant une troisième voie pour le logement, l’habitat participatif peut se décrire comme un regroupement de ménages mutualisant leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement, au sein d’un bâtiment collectif. Selon les groupes, les projets sont construits dans le respect de valeurs essentielles comme la non spéculation, la solidarité, la mixité sociale, l’habitat sain et écologique, la mutualisation d’espaces et de ressources. Cette réappropriation de l’acte de concevoir leur logement témoigne du souhait d’un lien social renouvelé et contribue à la fabrication de la ville au sens large. » (fr)
 • No confundir con Co-living Una covivienda es una clase de comunidad intencional compuesta de casas privadas complementadas y agrupadas con extensos espacios comunitarios. Una comunidad de covivienda está planeada y manejada por su residentes propietarios o usuarios, que son grupos de personas que anhelan mayor interacción con sus vecinos. Los espacios comunitarios varían pero usualmente incluyen una gran cocina y comedor donde los residentes toman turnos para cocinar para la comunidad. Otros espacios pudieran incluir una lavandería, espacio para niños, oficinas, accesos a la red, sala de juegos, sala de televisión, taller o cuarto de herramientas y gimnasio, salón de reuniones y sala de exposiciones. Por medio del diseño espacial y de las actividades sociales y administrativas compartidas, la covivienda facilita la interacción entre vecinos en beneficios sociales y prácticos. Existen también beneficios económicos y ambientales al compartir recursos, espacios y objetos. (es)
 • Il termine coresidenza (in inglese cohousing) definisce degli insediamenti abitativi composti da alloggi privati, corredati da ampi spazi comuni (coperti e scoperti) destinati all'uso collettivo e alla condivisione tra i coresidenti (in inglese cohousers). Tra i servizi collettivi vi possono essere ampie cucine, lavanderie, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, per i bambini, palestra, piscina, internet cafè, biblioteca e altro. Le abitazioni private sono di solito di dimensioni più limitate rispetto alla media delle normali abitazioni (più piccole dal 5 al 15%). Il motivo è duplice: contenere i costi complessivi dell'intervento (poiché a carico di ciascun proprietario vi è anche una della spesa per la realizzazione degli spazi collettivi) e cercare di favorire in questo modo un più intenso utilizzo delle aree comuni. Di solito un progetto di coresidenza comprende dalle 20 alle 40 famiglie che convivono come una "comunità intenzionale" di e gestiscono gli spazi comuni in modo collettivo ottenendo in questo modo risparmi economici e benefici di natura ecologica e sociale. La coresidenza si sta affermando come strategia di sostenibilità: se da un lato, infatti, la progettazione partecipata e la condivisione di spazi, attrezzature e risorse agevola la socializzazione e la mutualità tra gli individui, dall'altro questa pratica, unitamente ad altri approcci quali ad esempio la costituzione di gruppi d'acquisto solidale, l'auto condivisa o i diversi servizi utilizzati in comune, favoriscono il risparmio energetico e diminuiscono l'impatto ambientale della comunità. (it)
 • 공동 주택(共同住宅, 영어: apartment house, block of flats)은 하나의 건물 내에 서로 여러 가구와 여러 세대가 공동으로 거주하는 주거의 형태이다. 가정 교육 시설을 포함하여 층수를 산정함에 있어서 1층 전부를 필로티(Pilotis) 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외한다. 유사한 뜻으로 건축에서 사용되는 ‘집합 주택’ 혹은 ‘집합 주거’라는 말이 있다. (ko)
 • Centraal wonen of cohousing is een alternatieve woonvorm waarbij een groep bewoners in verschillende woningen van meerdere, gemeenschappelijke gebruikmaken. Dit kan bijvoorbeeld een centrale ontmoetingsruimte zijn, een , een werkplaats en/of een gemeenschappelijke tuin. Een woning in een centraal wonen project kan een koopwoning zijn, maar ook een huurwoning. (nl)
 • Cohousing é uma comunidade intencional de casas particulares agrupadas em torno de espaço compartilhado. Cada casa anexa ou unifamiliar possui comodidades tradicionais, incluindo uma cozinha privativa. Os espaços compartilhados geralmente apresentam uma casa comum, que pode incluir uma grande área de cozinha e sala de jantar, lavanderia e espaços de lazer. O espaço ao ar livre compartilhado pode incluir estacionamento, passarelas, espaço aberto e jardins. Os vizinhos também compartilham recursos como ferramentas e cortadores de grama. As famílias têm renda independente e vida privada, mas os vizinhos planejam e gerenciam colaborativamente as atividades da comunidade e os espaços compartilhados. A estrutura legal é tipicamente uma associação de proprietários ou uma cooperativa habitacional. As atividades da comunidade incluem refeições, reuniões e dias úteis compartilhados regularmente. Os vizinhos se reúnem para festas, jogos, filmes ou outros eventos. A cohousing facilita a formação de clubes, a organização de cuidados a crianças e idosos e a partilha de caronas. A cohousing facilita a interação entre vizinhos e, portanto, fornece benefícios sociais, práticos, econômicos e ambientais. (pt)
 • Коха́узинг (англ. Cohousing) — вид жилищного сообщества, подразумевающий значительную долю бытовой взаимовключённости членов сообщества; совместного присмотра за детьми, проведение совместных праздников, совместного использования части имущества и т. п. Разновидность идейной общины. (ru)
 • 共同住宅是的一種類型,由私人住宅及廣大的共用空間組成。共同住宅皆由其中的居民一同規劃及管理,居民會與鄰居有頻繁的交流與互動。共用設施非常多樣,但通常都包括一個大廚房及餐廳,居民可以輪流掌廚開伙。其他設施包括洗衣房、游泳池、托兒設施、辦公室、網路接線、客房、遊戲間、視聽間、工房或健身房。透過空間設計以及在社交、管理活動上的分攤,共同住宅促進居民跨越年齡代溝交流,滿足社交和物質需求。共享資源、空間和物品對經濟和環境也相當有益。 在共同住宅的概念之下創立的社區有較強的社區意識。每週一、二次或更多的晚餐時間,社區成員分攤烹飪活動並分享餐食。共同分攤的還包括托兒、園藝等活動,與社區整體的管理,藉此培養社區意識。一般來說,社區的決策皆來自於會員的共識 —— 採納社區所有居民的意見,並基於會員公約作出決策。 在2009年11月的,其中一篇描述紐約市首個共同住宅計畫的文章中寫道:公共住宅「能讓人們擁有自己的溫暖窩,但不會和外界疏離,不會感到在冰冷的城市中迷失。」 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 207009 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 16955 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1024658408 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2007-09-30 (xsd:date)
 • 2013-01-19 (xsd:date)
dbp:title
 • Cohousing Interviews with Charles Durrett (en)
 • Voices of Cohousing: Rebuilding villages in the city (en)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Cohousing je nový způsob bydlení, který klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost. Snaží se zachovat to nejlepší, co nabízel život v tradičních provázaných vesnických společenstvích a přenést to do 21. století.Obyvatelé se už od fáze plánování projektu podílejí na budoucí podobě svého domova i pravidel jeho fungování a po nastěhování i na jeho provozu. (cs)
 • 공동 주택(共同住宅, 영어: apartment house, block of flats)은 하나의 건물 내에 서로 여러 가구와 여러 세대가 공동으로 거주하는 주거의 형태이다. 가정 교육 시설을 포함하여 층수를 산정함에 있어서 1층 전부를 필로티(Pilotis) 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외한다. 유사한 뜻으로 건축에서 사용되는 ‘집합 주택’ 혹은 ‘집합 주거’라는 말이 있다. (ko)
 • Centraal wonen of cohousing is een alternatieve woonvorm waarbij een groep bewoners in verschillende woningen van meerdere, gemeenschappelijke gebruikmaken. Dit kan bijvoorbeeld een centrale ontmoetingsruimte zijn, een , een werkplaats en/of een gemeenschappelijke tuin. Een woning in een centraal wonen project kan een koopwoning zijn, maar ook een huurwoning. (nl)
 • Коха́узинг (англ. Cohousing) — вид жилищного сообщества, подразумевающий значительную долю бытовой взаимовключённости членов сообщества; совместного присмотра за детьми, проведение совместных праздников, совместного использования части имущества и т. п. Разновидность идейной общины. (ru)
 • 共同住宅是的一種類型,由私人住宅及廣大的共用空間組成。共同住宅皆由其中的居民一同規劃及管理,居民會與鄰居有頻繁的交流與互動。共用設施非常多樣,但通常都包括一個大廚房及餐廳,居民可以輪流掌廚開伙。其他設施包括洗衣房、游泳池、托兒設施、辦公室、網路接線、客房、遊戲間、視聽間、工房或健身房。透過空間設計以及在社交、管理活動上的分攤,共同住宅促進居民跨越年齡代溝交流,滿足社交和物質需求。共享資源、空間和物品對經濟和環境也相當有益。 在共同住宅的概念之下創立的社區有較強的社區意識。每週一、二次或更多的晚餐時間,社區成員分攤烹飪活動並分享餐食。共同分攤的還包括托兒、園藝等活動,與社區整體的管理,藉此培養社區意識。一般來說,社區的決策皆來自於會員的共識 —— 採納社區所有居民的意見,並基於會員公約作出決策。 在2009年11月的,其中一篇描述紐約市首個共同住宅計畫的文章中寫道:公共住宅「能讓人們擁有自己的溫暖窩,但不會和外界疏離,不會感到在冰冷的城市中迷失。」 (zh)
 • السكن المشترك هو مجتمع متعمد من منازل خاصة تتجمع حول مساحة مشتركة. ويحوي كل منزل عائلي متصل أو منفرد على المرافق العامة الأساسية التقليدية بما في ذلك مطبخ خاص. وتتميز المساحات المشتركة عادةً بمنزل مشترك والذي قد يتضمن مطبخًا كبيرًا ومنطقة مخصصة لتناول الطعام وغسيل الملابس إضافة إلى مساحات ترفيهية. وقد تتضمن المساحة الخارجية المشتركة موقف السيارات والممرات المناسبة للمشاة ومساحة مفتوحة والحدائق. ويتقاسم الجيران أيضًا موارد مثل الأدوات وجزارات العشب. فالسكن المشترك يُيسر التفاعل فيما بين الجيران ويوفر بالتالي منافع اجتماعية وعملية واقتصادية وبيئية. (ar)
 • Cohabitatge (conegut majoritàriament pel terme anglès cohousing), és una comunitat de cases privades agrupades al voltant d'un espai compartit. Cada casa familiar, independent o adossada a una altra, té les comoditats tradicionals, incloent una cuina privada. Dels espais compartits típicament destaca una casa comuna, que pot incloure una cuina gran i àrea de menjador, bugaderia, i espais recreatius. L'espai exterior compartit pot incloure aparcament, passatges per caminar, espais oberts i jardins. El veïnatge també comparteix altres recursos com eines de bricolatge i de jardí o vehicles. (ca)
 • Eine Cohousing-Siedlung ist eine geplante Gemeinschaft und Wohnform aus privaten Wohnungen, die durch Gemeinschaftseinrichtungen ergänzt werden. Eine Cohousing-Siedlung ist häufig Eigentum der Bewohner und wird gemeinsam geplant und bewirtschaftet, mit dem Ziel, die Interaktion der Nachbarn zu fördern. Planung und Gestaltung von Cohousing-Siedlungen sollen gemeinsame soziale Aktivitäten und Alltagsplanung ermöglichen und unterstützen. Die gemeinsame Ressourcennutzung und -planung der Kommune bietet wirtschaftliche und ökologische Vorteile. (de)
 • Cohousing is an intentional community of private homes clustered around shared space. The term originated in Denmark in late 1960s. Each attached or single family home has traditional amenities, including a private kitchen. Shared spaces typically feature a common house, which may include a large kitchen and dining area, laundry, and recreational spaces. Shared outdoor space may include parking, walkways, open space, and gardens. Neighbors also share resources like tools and lawnmowers. (en)
 • No confundir con Co-living Una covivienda es una clase de comunidad intencional compuesta de casas privadas complementadas y agrupadas con extensos espacios comunitarios. Una comunidad de covivienda está planeada y manejada por su residentes propietarios o usuarios, que son grupos de personas que anhelan mayor interacción con sus vecinos. Los espacios comunitarios varían pero usualmente incluyen una gran cocina y comedor donde los residentes toman turnos para cocinar para la comunidad. Otros espacios pudieran incluir una lavandería, espacio para niños, oficinas, accesos a la red, sala de juegos, sala de televisión, taller o cuarto de herramientas y gimnasio, salón de reuniones y sala de exposiciones. Por medio del diseño espacial y de las actividades sociales y administrativas compartidas, (es)
 • Le cohabitat ou habitat groupé est une forme de communauté intentionnelle qui réunit quelques familles, ménages, habitants ou groupes d'habitants ayant décidé de mettre en commun leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement, au sein d’un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments géré collectivement par une société dont ils sont fondateurs ou sociétaires. Ils décident alors de vivre selon des principes communs dont ils ont ensemble décidé des modalités, souvent autour de valeurs éthiques, sociales et environnementales communes. (fr)
 • Il termine coresidenza (in inglese cohousing) definisce degli insediamenti abitativi composti da alloggi privati, corredati da ampi spazi comuni (coperti e scoperti) destinati all'uso collettivo e alla condivisione tra i coresidenti (in inglese cohousers). Tra i servizi collettivi vi possono essere ampie cucine, lavanderie, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, per i bambini, palestra, piscina, internet cafè, biblioteca e altro. (it)
 • Cohousing é uma comunidade intencional de casas particulares agrupadas em torno de espaço compartilhado. Cada casa anexa ou unifamiliar possui comodidades tradicionais, incluindo uma cozinha privativa. Os espaços compartilhados geralmente apresentam uma casa comum, que pode incluir uma grande área de cozinha e sala de jantar, lavanderia e espaços de lazer. O espaço ao ar livre compartilhado pode incluir estacionamento, passarelas, espaço aberto e jardins. Os vizinhos também compartilham recursos como ferramentas e cortadores de grama. (pt)
rdfs:label
 • سكن مشترك (ar)
 • Cohabitatge (ca)
 • Cohousing (cs)
 • Cohousing (de)
 • Cohousing (en)
 • Covivienda (es)
 • Cohabitat (fr)
 • Coresidenza (it)
 • 공동 주택 (ko)
 • Centraal wonen (nl)
 • Cohousing (pt)
 • Кохаузинг (ru)
 • 合作住宅 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License