An Entity of Type: YagoPermanentlyLocatedEntity, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Cognitive therapy (CT) is a type of psychotherapy developed by American psychiatrist Aaron T. Beck. CT is one therapeutic approach within the larger group of cognitive behavioral therapies (CBT) and was first expounded by Beck in the 1960s. Cognitive therapy is based on the cognitive model, which states that thoughts, feelings and behavior are all connected, and that individuals can move toward overcoming difficulties and meeting their goals by identifying and changing unhelpful or inaccurate thinking, problematic behavior, and distressing emotional responses. This involves the individual working with the therapist to develop skills for testing and changing beliefs, identifying distorted thinking, relating to others in different ways, and changing behaviors. A cognitive case conceptualizat

Property Value
dbo:abstract
 • El terme estimulació cognitiva fa referència a totes aquelles activitats dirigides a millorar el general o algun dels seus processos i components específics (atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, càlcul, etc.), ja sigui aquesta en subjectes sans com en pacients amb algun tipus de lesió en el sistema nerviós central. En alguns contextos s'usa el terme rehabilitació, que va més enllà i implica el restabliment de la situació dels pacients al grau de funcionament més alt possible a nivell físic, psicològic i d'adaptació social. Això inclou posar tots els mitjans possibles per a reduir l'impacte de les condicions que són discapacitants i per a permetre als pacients arribar a un nivell òptim d'integració social. (ca)
 • العلاج المعرفي هو نوع من العلاج النفسي طوره الطبيب النفسي الأمريكي آرون ت. بيك. العلاج المعرفي هو واحد من الأساليب العلاجية ضمن مجموعة أكبر من العلاجات المعرفية السلوكية، والذي شرحه بيك لأول مرة في ستينيات القرن العشرين. يستند العلاج المعرفي إلى النموذج المعرفي، والذي ينص على أن الأفكار والمشاعر والسلوك كلها مرتبطة، وأنه يمكن للأفراد التحرك نحو التغلب على الصعوبات وتحقيق أهدافهم بتحديد وتغيير الأفكار غير المساعدة أوغير الدقيقة، والسلوك الإشكالي، والاستجابات العاطفية المؤلمة. يتضمن هذا تعاون الفرد مع المعالج لتنمية مهارات لاختبار وتعديل المعتقدات، وتحديد التفكير المشوه، والاتصال مع الآخرين بطرق مختلفة، وتغيير السلوكيات. توضع صياغة تصورية مفصلة للحالة المعرفية بواسطة المعالج المعرفي كخريطة لفهم الحقيقة الداخلية للفرد، واختيار التدخلات المناسبة، وتحديد مناطق الكرب. (ar)
 • Cognitive therapy (CT) is a type of psychotherapy developed by American psychiatrist Aaron T. Beck. CT is one therapeutic approach within the larger group of cognitive behavioral therapies (CBT) and was first expounded by Beck in the 1960s. Cognitive therapy is based on the cognitive model, which states that thoughts, feelings and behavior are all connected, and that individuals can move toward overcoming difficulties and meeting their goals by identifying and changing unhelpful or inaccurate thinking, problematic behavior, and distressing emotional responses. This involves the individual working with the therapist to develop skills for testing and changing beliefs, identifying distorted thinking, relating to others in different ways, and changing behaviors. A cognitive case conceptualization is developed by the cognitive therapist as a guide to understand the individual's internal reality, select appropriate interventions and identify areas of distress. (en)
 • Terapia kognitiboa ezagutza edo kognizioak aldatuz gero pertsonaren portaera alda daitekeela dioen psikoterapia da. Gaixoak bere buruaz edo gertaera jakin bati buruz pentsatzen duena aldatzea lortuz gero, beste era batera jardun eta sentitzea lortuko dela aldarrikatzen du terapia-mota horrek. Bi terapia kognitibo mota daude: * Terapia kognitibo arrazionalistak 1950eko hamarkadan sortu ziren hainbat aldaketa sozial eta zientifikotan oinarrituta, bereziki iraultza kognitiboan eta adimenaren metafora informazio-ordenagailu edo informazio-prozesadore gisa agertu zenean. Izan ere, psikologia kognitiboaren zati handi batek prozesu mentalak aztertzen ditu simulazio informatikoen eta adimen artifizialean oinarritutako ikerketaren bidez. * Terapia kognitibo konstruktibistak 1980ko hamarkadan agertu ziren terapia kognitibo arrazionalistek postulatutako prozesu arrazional eta intelektualen nagusitasunaren kritika gisa. Terapia kognitibo konstruktibistek arrazoiak ez duela lehentasun kausalik emozioen gainetik uste dute, eta , filosofia hermeneutiko eta fenomenologikoan eta zientzia kognitibo korporizatuan oinarritzen dira. (eu)
 • La terapia cognitiva es un conjunto de modalidades de psicoterapia que se dirigen a producir cambios en la percepción o los pensamientos que los pacientes tienen acerca de las situaciones de sus vidas. El postulado central de la terapia cognitiva es que las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por estos en sí mismos. Durante el proceso terapéutico se busca que la persona paciente flexibilice la adscripción de significados y encuentre en ella misma interpretaciones más funcionales y adaptativas.​ Existen dos variedades de terapias cognitivas: las terapias cognitivas racionalistas y las terapias cognitivas constructivistas (o post-racionalistas). Las terapias cognitivas racionalistas surgieron en los 1950 a partir de diversos cambios sociales y científicos, en particular la revolución cognitiva y la aparición de la metáfora de la mente como un computador o procesador de información. De hecho, una parte importante de la psicología cognitiva estudia los procesos mentales mediante simulaciones informáticas e investigación centrada en la inteligencia artificial.​ Las terapias cognitivas constructivistas aparecieron en los 1980s como crítica a la primacía de los procesos racionales e intelectuales postulados por las terapias cognitivas racionalistas. Las terapias cognitivas constructivistas consideran que la razón no tiene prioridad causal sobre las emociones, y se basan en la neurociencia afectiva, las filosofías hermenéutica y fenomenológica y la ciencia cognitiva corporizada. (es)
 • Terapi kognitif merupakan terapi terstruktur jangka pendek yang menggunakan kerjasama aktif antara pasien dan ahli terapi untuk mencapai tujuan terapetik (Kaplan, 1997). (in)
 • La terapia cognitiva è un tipo di psicoterapia fondata sui principi ed i processi della psicologia cognitiva e, limitatamente, del neocomportamentismo clinico. Anche se in linea teorica possono esistere forme di terapia "esclusivamente cognitiva", nella pratica si opera molto spesso una congiunzione funzionale tra gli approcci cognitivi e quelli comportamentali. Si parla quindi normalmente di CBT (Cognitive-Behavioural Therapy), o, in italiano, di TCC (Terapia Cognitivo-Comportamentale). Al momento attuale è una delle forme più note e diffuse di psicoterapia, applicata estensivamente per il trattamento di molti tipi di disturbi psicologici e psichiatrici (in particolare nella gestione dei disturbi d'ansia e dell'umore, e come trattamento di supporto o complementare nei disturbi della personalità, nelle psicosi ed in altre forme sindromiche). I suoi tassi di efficacia, a livello di riduzione sintomatologica in diverse forme psicopatologiche, sono valutati come buoni, e a volte sono usati come parametro funzionale di riferimento per altri tipi di psicoterapie. (it)
 • 認知療法(にんちりょうほう、cognitive therapy)とは、人が成長するにつれ固定的なスキーマが形成され、それに基づいて歪んだ思考方法や考えが自然に浮かぶ自動思考が起こっており、そうした認知の歪みに焦点を当てて、認知を修正することで症状が改善されるとされる心理療法である。1960年代にアーロン・ベックが提唱した。 また認知療法の語は、1950年代にアルバート・エリスが提唱した論理療法や、ドナルド・マイケンバウムの自己教示訓練など、認知に焦点を当てる技法を総称して呼ぶことがある。しかし1990年代頃より、認知行動療法の概念が登場し、現在ではここに分類される。 (ja)
 • 인지 요법(cognitive therapy, CT) 또는 인지 치료는 미국의 정신과의 에런 벡이 개발한 심리요법의 일종이다. 인지 요법은 더 큰 인지 행동 치료(CBT)의 치료적 접근 방법 가운데 하나로, 1960년대에 벡이 처음 상세히 설명하였다. 인지 요법은 생각, 정서, 행동이 모두 연결되어 있으며 개개인은 난재를 극복하고, 도움이 되지 않거나 부정확한 생각, 문제 행위, 고통스러운 감정 변화를 식별하고 변화시킴으로써 목표를 달성할 수 있다는 에 기반을 둔다. 이 요법에는 믿음의 시험과 수정, 왜곡된 사고의 식별, 각기 다른 방식으로 다른 사람과 연결짓기, 행동 변화를 위한 스킬을 개발하기 위해 치료사와 함께하는 일이 포함된다. (ko)
 • Cognitieve Therapie (CT) is een vorm van psychotherapie die ontwikkeld is door de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck in de jaren zestig van de 20e eeuw. Hij onderzocht de psychoanalytische, of psychodynamische, veronderstelling dat een depressie voortkomt uit 'naar binnen geslagen woede' en zou verdwijnen als de oorzaak ervan werd opgespoord en de kwaadheid opnieuw beleefd en verwerkt zou worden. Een benadering dus die uitgaat van het verkrijgen van inzicht in onbewuste emoties en drijfveren. Beck ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de patiënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen. Net als in de RET (rationeel-emotieve therapie) die is ontwikkeld door Albert Ellis gaat Beck ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet. Door deze 'disfunctionele' gedachten om te buigen en te leren anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen, en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen waardoor ook het gedrag verandert. Beck heeft een hele lijst van denkfouten samengesteld, die een depressie zouden kunnen veroorzaken en in stand houden. CT is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de patiënt is echter wel van belang. Samen met de therapeut moet hij er namelijk eerst achter komen hoe de vervormde, 'foute', denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door allerhande huiswerk komt de patiënt gaandeweg tot nieuwe gedachten en ander, positiever, gedrag. Oorspronkelijk is CT ontwikkeld voor depressiviteit, en recentelijk is er veel aandacht voor terugvalpreventie bij depressie. Hierbij gaat het om het voorkomen dat iemand opnieuw depressief wordt in plaats van het bestrijden van de huidige depressie. Inmiddels wordt CT ook effectief toegepast bij andere psychische aandoeningen zoals: verslavingen, eetstoornissen, fobieën, angststoornissen en paniekstoornissen. Beck beschreef zijn benadering in Depression: Causes and Treatment in 1967. In Cognitive Therapy and the Emotional Disorders uit 1976 worden ook andere psychische stoornissen en problemen behandeld. Beck introduceerde ook het gezichtspunt van het onderliggende 'schema' - de fundamentele onderliggende wijze waarop mensen informatie verwerken - hetzij over het zelf, de wereld of de toekomst. De nieuwe cognitieve benadering botste aanvankelijk met het behaviorisme. Volgens deze theorie zou spreken over al of niet mentale oorzaken van psychische stoornissen niet wetenschappelijk en niet zinvol zijn. Het belangrijkste zou zijn om stimuli en gedragsresponsen vast te stellen en slechts daarmee te werken.Na de 'cognitieve revolutie' in de psychologie in de jaren zeventig van de 20e eeuw, kwamen op het behaviorisme gebaseerde gedragstherapie en cognitieve therapie nader tot elkaar. Daarom spreekt men ook wel over cognitieve gedragstherapie. Een nieuwe toevoeging aan de cognitieve therapie is Mindfulness Based Cognitive Therapy MBCT. Het is het gebruiken van inzichtmeditatie-oefeningen ofwel mindfulness bij de behandeling van terugkerende depressies en andere psychische klachten. In MBCT staat niet de inhoud van de cognities ter discussie maar wordt er gestreefd naar een andere houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Deze houding kenmerkt zich door toelaten, niet-oordelen en acceptatie. Cognitieve therapie is aan een opmars begonnen. Het spiegelt zich af tegen de klassieke, klinische psychologie omdat het concreet zoekt naar oplossingen. Die aanpak zorgt ervoor dat een behandeling gemiddeld korter duurt dan een klassieke psychologische behandeling. In België en Nederland zijn er meerdere centra die deze methode toepassen om zo op een snelle en krachtige manier te kunnen behandelen. (nl)
 • O termo terapia cognitiva pode designar em psicoterapia: * em sentido restrito a abordagem psicoterapêutica criada por Aaron Beck; * um grupo de abordagens que se baseiam no conceito de cognição, sobretudo a abordagem de Beck, a de Albert Ellis e o método de autoinstrução de . No centro das terapias cognitivas se encontram as cognições. Cognições englobam atitudes, pensamentos, valores, juízos, e convicções. As terapias cognitivas partem do princípio de que a maneira como pensamos determina o modo como nos sentimos, nos comportamos e nossas reações corporais, e dão ênfase: * à tomada de consciência das próprias cognições; * à verificação de quão razoáveis, apropriadas ou realísticas tais cognições são; * à correção de cognições irracionais ou inapropriadas e * à transferência das cognições corrigidas na forma de comportamento A esse processo dá-se o nome de reestruturação cognitiva. As terapias cognitivas destacam o processo ativo da construção da percepção: não a realidade objetiva, mas a visão subjetiva - os processos de seleção e de juízo da percepção - determinam de modo decisivo o comportamento. Essa visão fenomenológica aproxima as terapias cognitiva da psicologia humanista. A ênfase no embasamento empírico aproxima as terapias cognitivas da terapia comportamental, levando assim ao surgimento da terapia cognitivo-comportamental. (pt)
 • Kognitiv terapi är en psykoterapiform som etablerades under 1960-talet och som koncentrerar sig på att belysa hur en patients mer eller mindre omedvetna medvetandemekanismer påverkar dennes tankar och känslor. (sv)
 • Когнітивна психотерапія, або когнітивна терапія (англ. Cognitive therapy) — поширена форма психотерапії, заснована на припущенні, що в основі психологічних проблем і психічних розладів людини лежать помилки мислення, і спрямована на зміну нелогічних або недоцільних думок і переконань людини, а також дисфункціональних стереотипів її мислення і сприйняття. В ході когнітивної психотерапії пацієнт вчиться вирішувати проблеми і знаходити виходи із ситуацій, що перше здавалися йому непереборними, при цьому він переосмислює і коригує своє мислення. Когнітивний терапевт допомагає пацієнтові вчитися мислити і діяти більш реалістично і адаптивно, тим самим усуваючи симптоми, що турбують його. Когнітивна терапія являє собою директивний, структурований, орієнтований на мішені підхід, заснований на когнітивній моделі тих чи інших психічних розладів або дисфункціональної поведінки і об'єднує в собі безліч технік — власних і запозичених у інших психотерапевтичних підходів: гештальт-терапії, психодрами, поведінкової та клієнт центрованої терапії. Для когнітивної терапії характерні ретельна експериментальна перевірка всіх теоретичних побудов, на яких засновані її терапевтичні принципи, і ретельна оцінка її ефективності. Від психоаналітичної терапії когнітивну терапію відрізняє, зокрема, те, що її зміст визначається проблемами «тут і зараз». Когнітивні терапевти, на відміну від психоаналітиків, не надають великого значення дитячим спогадам пацієнта (якщо тільки вони не допомагають прояснити поточні спостереження); головне для когнітивного терапевта — дослідити, що думає і що відчуває пацієнт під час психотерапевтичної сесії і в перервах між сесіями. Від поведінкової психотерапії когнітивну психотерапію відрізняє більша увага до внутрішнього (психічного) досвіду пацієнта, його думок, почуттів, бажань, фантазій і установок. Когнітивній психотерапії властива висока ефективність при різних психічних розладах, підтверджена багатьма дослідженнями. Для кожної нозологічної групи в рамках когнітивної психотерапії існує психологічна модель, що дозволяє описати специфіку порушень, і для кожної нозологічної групи описані мішені, етапи і техніки психотерапії. При цьому когнітивна терапія характеризується короткостроковістю (від 20-30 сесій) і економічністю, що вигідно відрізняє її від психоаналізу. Навіть при глибоких проблемах кількість сесій не надто велика, і лікування при глибоких проблемах може займати рік-два, а не кілька років, як в психоаналізі. Проте, хоча існує поширена думка про приземленість і утилітарність когнітивної терапії, в дійсності їй властива екзистенціальна орієнтація, що проявляється в спрямованості на з'ясування і аналіз глибинних уявлень людини про світ. Когнітивну психотерапію можна застосовувати в найрізноманітніших умовах — амбулаторних і клінічних — і застосовувати в різних формах: можливі такі її варіанти, як індивідуальна когнітивна психотерапія, групова, подружня або сімейна. Когнітивна психотерапія може бути короткостроковою (наприклад, 15-20 сеансів при тривожних розладах) або довгостроковою (наприклад, при особистісних розладах — 1-2 роки). Основу когнітивної психотерапії в 1960-х роках заклали праці Аарона Бека, що також дали поштовх розвитку когнітивного підходу в психології. Когнітивна психотерапія широко визнана в науковому товаристві. На основі когнітивної психотерапії і поведінкової психотерапії була розроблена комплексна когнітивно-поведінкова психотерапія, в даний час має дуже широке застосування в клінічній практиці Дуже близькою до когнітивної психотерапії є раціонально-емоційна терапія Альберта Елліса. У деяких джерелах терапія Бека і терапія Елліса розглядаються як два підвиди когнітивної психотерапії. Також до когнітивної терапії відносять когнітивно-поведінкову модифікацію Дональда Мейхенбаума, мультимодальну терапію Арнольда Лазаруса. Когнітивна терапія може застосовуватися для роботи з групами пацієнтів (див. Групова психотерапія) і в якості варіанту сімейної терапії. (uk)
 • Когнити́вная психотерапи́я, или когнитивная терапия (англ. cognitive therapy), — распространённая форма психотерапии, основанная на предположении, что в основе психологических проблем, а порой и психических расстройств человека лежат ошибки мышления, и направленная на изменение нелогичных или нецелесообразных мыслей и убеждений человека, а также дисфункциональных стереотипов его мышления и восприятия. В ходе когнитивной психотерапии пациент учится решать проблемы и находить выходы из ситуаций, прежде казавшихся ему непреодолимыми, при этом он переосмысливает и корректирует своё мышление. Когнитивный терапевт помогает пациенту учиться мыслить и действовать более реалистично и адаптивно, тем самым устраняя беспокоящие его симптомы. Когнитивная терапия представляет собой директивный, структурированный, ориентированный на мишени подход, основанный на когнитивной модели тех или иных психических расстройств или дисфункционального поведения и объединяющий в себе множество техник — собственных и позаимствованных у других психотерапевтических подходов: гештальт-терапии, психодрамы, поведенческой и клиент-центрированной терапии. Для когнитивной терапии характерны тщательная экспериментальная проверка всех теоретических построений, на которых основаны её терапевтические принципы, и тщательная оценка её эффективности. От психоаналитической терапии когнитивную терапию отличает, в частности, то, что её содержание определяется проблемами «здесь и сейчас». Когнитивные терапевты, в отличие от психоаналитиков, не придают большого значения детским воспоминаниям пациента (если только они не помогают прояснить текущие наблюдения); главное для когнитивного терапевта — исследовать, что думает и что чувствует пациент во время психотерапевтической сессии и в перерывах между сессиями. От поведенческой психотерапии когнитивную психотерапию отличает большее внимание к внутреннему (психическому) опыту пациента, его мыслям, чувствам, желаниям, фантазиям и установкам. Когнитивной психотерапии присуща высокая эффективность при самых различных психических расстройствах, подтверждённая многими исследованиями. Для каждой нозологической группы в рамках когнитивной психотерапии существует психологическая модель, позволяющая описать специфику нарушений, и для каждой нозологической группы описаны мишени, этапы и техники психотерапии. При этом когнитивная терапия характеризуется краткосрочностью (от 20—30 сессий) и экономичностью, что выгодно отличает её от психоанализа. Даже при глубоких проблемах количество сессий не очень велико, и лечение при глубоких проблемах может занимать год-два, а не несколько лет, как в психоанализе. Тем не менее, хотя существует распространённое мнение о приземлённости и утилитарности когнитивной терапии, в действительности ей свойственна экзистенциальная ориентация, что проявляется в направленности на выяснение и анализ глубинных представлений человека о мире. Когнитивную психотерапию можно применять в самых разных условиях — амбулаторных и клинических — и применять в различных формах: возможны такие её варианты, как индивидуальная когнитивная психотерапия, групповая, супружеской или семейной. Когнитивная психотерапия может быть краткосрочной (например, 15—20 сеансов при тревожных расстройствах) или долгосрочной (например, при личностных расстройствах — 1—2 года). Основу когнитивной психотерапии в 1960-х годах заложили труды Аарона Бека, также давшие толчок развитию когнитивного подхода в психологии. Когнитивная психотерапия широко признана в научном сообществе. На основе когнитивной психотерапии и поведенческой психотерапии была разработана комплексная когнитивно-поведенческая психотерапия, в настоящее время имеющая очень широкое применение в клинической практике. Очень близкой к когнитивной психотерапии является рационально-эмоциональная терапия Альберта Эллиса. В некоторых источниках терапия Бека и терапия Эллиса рассматриваются как два подвида когнитивной психотерапии. Также к когнитивной терапии относят когнитивно-поведенческую модификацию Дональда Мейхенбаума, мультимодальную терапию Арнольда Лазаруса. Когнитивная терапия может применяться для работы с группами пациентов (см. групповая психотерапия) и в качестве варианта семейной терапии. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 9037411 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 28535 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1106837631 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:date
 • 2019-03-13 (xsd:date)
dbp:meshid
 • D015928 (en)
dbp:name
 • Cognitive therapy (en)
dbp:url
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • El terme estimulació cognitiva fa referència a totes aquelles activitats dirigides a millorar el general o algun dels seus processos i components específics (atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, càlcul, etc.), ja sigui aquesta en subjectes sans com en pacients amb algun tipus de lesió en el sistema nerviós central. En alguns contextos s'usa el terme rehabilitació, que va més enllà i implica el restabliment de la situació dels pacients al grau de funcionament més alt possible a nivell físic, psicològic i d'adaptació social. Això inclou posar tots els mitjans possibles per a reduir l'impacte de les condicions que són discapacitants i per a permetre als pacients arribar a un nivell òptim d'integració social. (ca)
 • العلاج المعرفي هو نوع من العلاج النفسي طوره الطبيب النفسي الأمريكي آرون ت. بيك. العلاج المعرفي هو واحد من الأساليب العلاجية ضمن مجموعة أكبر من العلاجات المعرفية السلوكية، والذي شرحه بيك لأول مرة في ستينيات القرن العشرين. يستند العلاج المعرفي إلى النموذج المعرفي، والذي ينص على أن الأفكار والمشاعر والسلوك كلها مرتبطة، وأنه يمكن للأفراد التحرك نحو التغلب على الصعوبات وتحقيق أهدافهم بتحديد وتغيير الأفكار غير المساعدة أوغير الدقيقة، والسلوك الإشكالي، والاستجابات العاطفية المؤلمة. يتضمن هذا تعاون الفرد مع المعالج لتنمية مهارات لاختبار وتعديل المعتقدات، وتحديد التفكير المشوه، والاتصال مع الآخرين بطرق مختلفة، وتغيير السلوكيات. توضع صياغة تصورية مفصلة للحالة المعرفية بواسطة المعالج المعرفي كخريطة لفهم الحقيقة الداخلية للفرد، واختيار التدخلات المناسبة، وتحديد مناطق الكرب. (ar)
 • Terapi kognitif merupakan terapi terstruktur jangka pendek yang menggunakan kerjasama aktif antara pasien dan ahli terapi untuk mencapai tujuan terapetik (Kaplan, 1997). (in)
 • 認知療法(にんちりょうほう、cognitive therapy)とは、人が成長するにつれ固定的なスキーマが形成され、それに基づいて歪んだ思考方法や考えが自然に浮かぶ自動思考が起こっており、そうした認知の歪みに焦点を当てて、認知を修正することで症状が改善されるとされる心理療法である。1960年代にアーロン・ベックが提唱した。 また認知療法の語は、1950年代にアルバート・エリスが提唱した論理療法や、ドナルド・マイケンバウムの自己教示訓練など、認知に焦点を当てる技法を総称して呼ぶことがある。しかし1990年代頃より、認知行動療法の概念が登場し、現在ではここに分類される。 (ja)
 • 인지 요법(cognitive therapy, CT) 또는 인지 치료는 미국의 정신과의 에런 벡이 개발한 심리요법의 일종이다. 인지 요법은 더 큰 인지 행동 치료(CBT)의 치료적 접근 방법 가운데 하나로, 1960년대에 벡이 처음 상세히 설명하였다. 인지 요법은 생각, 정서, 행동이 모두 연결되어 있으며 개개인은 난재를 극복하고, 도움이 되지 않거나 부정확한 생각, 문제 행위, 고통스러운 감정 변화를 식별하고 변화시킴으로써 목표를 달성할 수 있다는 에 기반을 둔다. 이 요법에는 믿음의 시험과 수정, 왜곡된 사고의 식별, 각기 다른 방식으로 다른 사람과 연결짓기, 행동 변화를 위한 스킬을 개발하기 위해 치료사와 함께하는 일이 포함된다. (ko)
 • Kognitiv terapi är en psykoterapiform som etablerades under 1960-talet och som koncentrerar sig på att belysa hur en patients mer eller mindre omedvetna medvetandemekanismer påverkar dennes tankar och känslor. (sv)
 • La terapia cognitiva es un conjunto de modalidades de psicoterapia que se dirigen a producir cambios en la percepción o los pensamientos que los pacientes tienen acerca de las situaciones de sus vidas. El postulado central de la terapia cognitiva es que las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por estos en sí mismos. Durante el proceso terapéutico se busca que la persona paciente flexibilice la adscripción de significados y encuentre en ella misma interpretaciones más funcionales y adaptativas.​ (es)
 • Cognitive therapy (CT) is a type of psychotherapy developed by American psychiatrist Aaron T. Beck. CT is one therapeutic approach within the larger group of cognitive behavioral therapies (CBT) and was first expounded by Beck in the 1960s. Cognitive therapy is based on the cognitive model, which states that thoughts, feelings and behavior are all connected, and that individuals can move toward overcoming difficulties and meeting their goals by identifying and changing unhelpful or inaccurate thinking, problematic behavior, and distressing emotional responses. This involves the individual working with the therapist to develop skills for testing and changing beliefs, identifying distorted thinking, relating to others in different ways, and changing behaviors. A cognitive case conceptualizat (en)
 • Terapia kognitiboa ezagutza edo kognizioak aldatuz gero pertsonaren portaera alda daitekeela dioen psikoterapia da. Gaixoak bere buruaz edo gertaera jakin bati buruz pentsatzen duena aldatzea lortuz gero, beste era batera jardun eta sentitzea lortuko dela aldarrikatzen du terapia-mota horrek. Bi terapia kognitibo mota daude: (eu)
 • La terapia cognitiva è un tipo di psicoterapia fondata sui principi ed i processi della psicologia cognitiva e, limitatamente, del neocomportamentismo clinico. Anche se in linea teorica possono esistere forme di terapia "esclusivamente cognitiva", nella pratica si opera molto spesso una congiunzione funzionale tra gli approcci cognitivi e quelli comportamentali. Si parla quindi normalmente di CBT (Cognitive-Behavioural Therapy), o, in italiano, di TCC (Terapia Cognitivo-Comportamentale). (it)
 • Cognitieve Therapie (CT) is een vorm van psychotherapie die ontwikkeld is door de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck in de jaren zestig van de 20e eeuw. Hij onderzocht de psychoanalytische, of psychodynamische, veronderstelling dat een depressie voortkomt uit 'naar binnen geslagen woede' en zou verdwijnen als de oorzaak ervan werd opgespoord en de kwaadheid opnieuw beleefd en verwerkt zou worden. Een benadering dus die uitgaat van het verkrijgen van inzicht in onbewuste emoties en drijfveren. Beck ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de patiënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen. Net als in de RET (rationeel-emotieve therapie) die is ontwikkeld door Albert Ellis gaat Beck ervan uit dat het (nl)
 • O termo terapia cognitiva pode designar em psicoterapia: * em sentido restrito a abordagem psicoterapêutica criada por Aaron Beck; * um grupo de abordagens que se baseiam no conceito de cognição, sobretudo a abordagem de Beck, a de Albert Ellis e o método de autoinstrução de . No centro das terapias cognitivas se encontram as cognições. Cognições englobam atitudes, pensamentos, valores, juízos, e convicções. As terapias cognitivas partem do princípio de que a maneira como pensamos determina o modo como nos sentimos, nos comportamos e nossas reações corporais, e dão ênfase: (pt)
 • Когнити́вная психотерапи́я, или когнитивная терапия (англ. cognitive therapy), — распространённая форма психотерапии, основанная на предположении, что в основе психологических проблем, а порой и психических расстройств человека лежат ошибки мышления, и направленная на изменение нелогичных или нецелесообразных мыслей и убеждений человека, а также дисфункциональных стереотипов его мышления и восприятия. В ходе когнитивной психотерапии пациент учится решать проблемы и находить выходы из ситуаций, прежде казавшихся ему непреодолимыми, при этом он переосмысливает и корректирует своё мышление. Когнитивный терапевт помогает пациенту учиться мыслить и действовать более реалистично и адаптивно, тем самым устраняя беспокоящие его симптомы. (ru)
 • Когнітивна психотерапія, або когнітивна терапія (англ. Cognitive therapy) — поширена форма психотерапії, заснована на припущенні, що в основі психологічних проблем і психічних розладів людини лежать помилки мислення, і спрямована на зміну нелогічних або недоцільних думок і переконань людини, а також дисфункціональних стереотипів її мислення і сприйняття. В ході когнітивної психотерапії пацієнт вчиться вирішувати проблеми і знаходити виходи із ситуацій, що перше здавалися йому непереборними, при цьому він переосмислює і коригує своє мислення. Когнітивний терапевт допомагає пацієнтові вчитися мислити і діяти більш реалістично і адаптивно, тим самим усуваючи симптоми, що турбують його. (uk)
rdfs:label
 • Cognitive therapy (en)
 • علاج معرفي (ar)
 • Estimulació cognitiva (ca)
 • Terapia cognitiva (es)
 • Terapia kognitibo (eu)
 • Terapi kognitif (in)
 • Terapia cognitiva (it)
 • 認知療法 (ja)
 • 인지 요법 (ko)
 • Cognitieve therapie (nl)
 • Terapia cognitiva (pt)
 • Когнитивная психотерапия (ru)
 • Kognitiv terapi (sv)
 • Когнітивна психотерапія (uk)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:notableIdea of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License