In political theory and particularly Marxism, class consciousness is the set of beliefs that a person holds regarding their social class or economic rank in society, the structure of their class, and their class interests. According to Karl Marx, it is an awareness that is key to sparking a revolution that would "create a dictatorship of the proletariat, transforming it from a wage-earning, property-less mass into the ruling class".

Property Value
dbo:abstract
 • الوعي الطبقي هو مصطلح يستخدم في العلوم الاجتماعية والنظرية السياسية, لا سيما الماركسية, للإشارة إلى الاعتقادات التي يؤمن بها الفرد تجاه الطبقة الاجتماعية أو المرتبة الاقتصادية التي ينتمي إليها في المجتمع، وتجاه تركيب تلك الطبقة ومصالحها. (ar)
 • La consciència de classe és un concepte propi del socialisme i prové principalment de la teoria marxista, que fa referència a la possibilitat que una classe social tingui consciència de la seva pròpia posició social i de la seva capacitat d’actuar per promoure els seus interessos. (ca)
 • Třídní vědomí je jeden z ústředních pojmů marxistického filosofického systému, vychází z historického materialismu Karla Marxe. Jedná se o projev životních a existenčních podmínek třídy, materiálních i duchovních vztahů k jiným společenským třídám.Třídní vědomí je společenský konstrukt, který dává do spojitosti historické postavení třídy a její zájem. Třídní zájem je souhrn všeho, co vychází vstříc prosperitě a moci třídy, a který se zároveň vnucuje i subjektivnímu zájmu jednotlivce. V marxistické sociologii je třídní vědomí spíše abstraktním konceptem, který je těžko uchopitelný v empirické rovině. Nicméně je tento koncept občas využíván jako úhrn hodnotových orientací příslušníků operacionalizovaných tříd.Marxistický filosof György Lukács se domnívá, že je možné stanovit alespoň základní typologii jednání, která je determinovaná určitou pozicí v rámci výrobního způsobu. Postavení člověka ve společnosti a v rámci výrobního procesu ‒ jeho třída ‒ podmiňuje jeho třídní vědomí. Karl Marx však nehovoří o třídním vědomí jako o psychologickém pojmu. Třídní vědomí představuje určitý stav či instituci poskytující možnost historického jednání na celospolečenské úrovni a tím přesahuje samotné individuum. Třídní vědomí je generováno objektivními okolnostmi. Vymezuje ho soubor objektivních proměnných závisejících na společensko-kulturních okolnostech, prostředí a životním stylu třídy. Třídní vědomí je jako teorie uváděno do praxe skrze organizované úsilí a politickou reprezentaci. Konečně musí vést k naplnění historické úlohy a emancipaci dané třídy.Podle Karla Marxe se třídní vědomí vyvíjí spontánně. Pozdější marxisté, jako Karl Kautsky nebo Vladimir Lenin, byli přesvědčeni o nutnosti cíleného zavedení třídního vědomí zvenčí – socialističtí intelektuálové a politická strana s vysoce rozvinutým třídním vědomím se stanou předvojem, který bude vzdělávat a vést proletariát k revoluci. Třídní vědomí je vázáno na přechod z třídy o sobě na třídu pro sebe. Třída o sobě představuje úhrn jednotlivců s podobným vztahem k výrobním prostředkům, který však není schopen reflektovat své dějinné postavení a jedná pouze v souladu se svými bezprostředními zájmy. Jedinec projevuje pasivní sounáležitost ke své třídě.Naproti tomu třída pro sebe je aktivně zapojená do třídního boje, reflektuje své zájmy v širší dějinné perspektivě. Vnímá, že její zájmy jsou nevyhnutelně v opozici zájmům jiných tříd. Třída pro sebe se vyznačuje vyspělejším stupněm organizace a to se promítá i do prostředků, kterými vede ekonomický a politický boj. Proletariát nabude třídního vědomí právě tehdy, když se začne politicky organizovat, neboť to je jediná cesta k jejich emancipaci skrze svržení kapitalismu. Třídní vědomí je prostoupeno míněním o dějinném místě a poslání třídy, např. vzestup buržoazní třídy je spojován s hesly „svoboda, rovnost, bratrství“. Pro třídní vědomí je klíčové, aby zrcadlilo dynamiku společenského vývoje, především třídní rozpory: proletářské třídní vědomí je nevyhnutelně v rozporu s buržoazním. V buržoazní společnosti jsou buržoazie a proletariát jediné třídní subjekty, jejichž existence je poutána na vývoj kapitalistického módu produkce a jež mají kapacitu organizovat společnost. Zájmy zbylých, marginálních tříd se proto neshodují s rozvojem společnosti, ať už s radikální změnou poměrů ‒ jako v případě zájmu proletariátu ‒ nebo rozvíjením stávajícího systému v případě buržoazní strategie. Úloha vzestupu jakékoliv třídy je objektivní a pojí se s velkou společenskou a hospodářskou změnou. Podle Friedricha Engelse se v počáteční fázi třídní vědomí projevuje jen jako mlžné ponětí o rozporu mezi zájmy proletariátu a buržoazie. Dynamicky se s procesem třídní emancipace kvalitativně rozvíjí třídní vědomí. Stejně tak může degenerovat na nižší formy společně se stagnací třídy. (cs)
 • Klassenbewusstsein ist die spezifische Vorstellung einer Klasse über ihre grundlegenden Interessen und ihre Rolle in der Gesellschaft sowie ihre materiellen Existenzbedingungen.Anknüpfend an eine Formulierung von Karl Marx wurde in der Rezeption seines Werkes oftmals zwischen der „Klasse an sich“ und der „Klasse für sich“ unterschieden, und dieses Konzept mit Hegels Denken in Verbindung gebracht. Eine durch ihre Stellung in den gegebenen Produktionsverhältnissen „an sich“ gegebene Klasse könne nur zur politisch „für sich“ handelnden Klasse werden, wenn sie gemeinsam lernt, kämpft und Erfahrungen sammelt. Friedrich Engels definierte den Begriff „klassenbewußt“ als ein Bewusstsein des Einzelnen von seiner eigenen Klassenlage. Die Rezeption des Konzeptes fiel differenziert aus. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts war zwischen dem sozialdemokratischen Revisionismus / Reformismus Bernsteins, Lenins Avantgardismus, Rosa Luxemburgs Theorie der Spontaneität, sowie Antonio Gramscis oder Georg Lukács' „Philosophie der Praxis“ umstritten, unter welchen Bedingungen die Möglichkeit besteht, durch Klassenpolitik Klassenbewusstsein bzw. kollektives Identitätsbewusstsein und somit klassenbewusstes Handeln auszubilden. Während bei orthodoxen Interpretationen und nichtmarxistischen Rezeptionen oftmals die Klassen, ihre politischen Kämpfe, das Bewusstsein der einzelnen Individuen usw. als aus einer rein ökonomischen Bewegung abgeleitet aufgefasst werden, betonen Marxisten wie Gramsci, Althusser, Poulantzas usw. das gesellschaftliche Entstehen der Klassen in ökonomischen, politischen, ideologischen Herrschaftsverhältnissen oder Praxen, woraus sich ein komplexes Entstehen von Bewusstseinsformen der eigenen Klassenlage in umkämpften ökonomischen, politischen und ideologischen Herrschaftsverhältnissen ergibt. (de)
 • Klaskonscio estas esprimo uzita en politika teorio, precipe en marksismo, por rilati al la kredoj kiujn persono tenas koncerne al sia socia klaso aŭ ekonomia rango en socio, la strukturo de sia klaso, kaj siaj klasinteresoj. Estas konscio kiu estas ŝlosila al ekfunkciigado de revolucio kiu "kreus diktatorecon de la proletaro, transformante ĝin de salajro-gajna, senposedaĵa amaso en la regantan klason" laŭ Karl Marx. Kvankam germana teoriulo Karl Marx malofte uzis la esprimon "klaskonscio", li faris klaran distingon inter "klaso en si mem", kiu estas difinita kiel kategorio da homoj havantaj oftan rilaton al la produktadrimedoj, kaj "klason por si mem", kiu estas difinita kiel tavolo organizita en aktiva postkuro de siaj propraj interesoj. (eo)
 • Conciencia de clase es un concepto marxista que define la capacidad de los agentes que pertenecen a una clase social de ser conscientes (y de actuar de acuerdo a dicha conciencia) de las relaciones sociales antagónicas -ya sea económicas, políticas o ideológicas- que los condicionan o determinan, siendo la condición original de la organización política en una sociedad de clases. (es)
 • La conscience de classe est un concept socialiste et provenant surtout de la théorie marxiste, qui se rapporte à la possibilité pour une classe sociale de se rendre compte par elle-même de sa position sociale et de sa capacité à agir pour promouvoir ses intérêts. (fr)
 • Kesadaran golongan adalah sebuah istilah yang digunakan dalam teori politik, terutama Marxisme, untuk merujuk kepada kepercayaan bahwa seseorang terikat oleh golongan sosial atau tingkat ekonomi, struktur, dan kepentingan golongan mereka di dalam masyarakat. Kesadaran golongan dianggap menjadi kunci untuk memunculkan sebuah revolusi yang akan "mendirikan sebuah kediktatoran , mengubahnya dari masyarakat buruh miskin menjadi golongan penguasa" menurut Karl Marx. (in)
 • Coscienza di classe, può definirsi, in generale, la consapevolezza di essere inseriti in una determinata classe sociale, tramite l'analisi della posizione sociale acquisita nell'ambito della società osservata. Assieme agli altri membri appartenenti alla classe, l'individuo condivide interessi, talvolta, conflittuali con quelli delle altre classi costituenti la società. (it)
 • 階級意識(かいきゅういしき、英語: Class consciousness、ドイツ語: Klassenbewußtsein, Klassenbewusstsein)とは、それぞれの階級が自己の属する階級の社会的地位や歴史的な任務、経済的利害関係などに対して持つ社会的な自覚や、それに基づき自分の属する階級を発展・向上させようとする意識、またはある階級に特有の社会的・経済的立場を反映した自己意識や考え方、或いは客観的な階級の存在に条件づけられた事実的・可能的な意識の総体をいう。 (ja)
 • 계급의식(階級意識, class consciousness)은 어느 계급의 구성원이 계급에 소속함으로써 갖는 사회의식. 그 계급의 생활을 반영해서 본능적·감각적인 단계에 있는 것과 계급의 사회적 지위·요구·역사적 사명, 정치적 임무 등을 자각한 보다 높은 단계의 것이 있다. (ko)
 • Klassenbewustzijn is het besef dat arbeiders behoren tot een eigen sociale klasse omdat zij gemeenschappelijke belangen hebben op grond van hun gedeelde economische positie. Marx zag deze politieke bewustwording als voorwaarde tot de val van het kapitalisme middels een proletarische revolutie. Lenin zag twee soorten klassenbewustzijn, waarbij de eerste zich richtte op een onmiddellijke verbetering van de omstandigheden en het tweede de gehele samenleving om wilde vormen om verbetering op de lange termijn te bewerkstelligen. Volgens Marx zou de klassenstrijd aanvankelijk leiden tot de dictatuur van het proletariaat waarbij de arbeiders de burgerklasse onderdrukken om economische hervormingen door te voeren. Na deze periode zou een klasseloze samenleving ontstaan, het communisme. (nl)
 • Świadomość klasowa – artykulacja ideologiczna rozpowszechniona między członkami zbiorowości o podobnych interesach ekonomicznych, rozpoznanie zagrażających tym interesom wrogów klasowych oraz pojawiająca się na tym tle silna tożsamość grupowa oraz gotowość do walki w celu realizacji klasowych celów. (pl)
 • Consciência de classe é um termo usado nas ciências sociais e na teoria política, especialmente no âmbito do marxismo, para designar as crenças e atitudes de uma pessoa a respeito de sua classe social ou condição econômica, inclusive quanto aos interesses e à estrutura de sua classe social. (pt)
 • In political theory and particularly Marxism, class consciousness is the set of beliefs that a person holds regarding their social class or economic rank in society, the structure of their class, and their class interests. According to Karl Marx, it is an awareness that is key to sparking a revolution that would "create a dictatorship of the proletariat, transforming it from a wage-earning, property-less mass into the ruling class". (en)
 • 階級意識(英文:Class consciousness)是馬克思主義中的一個術語,意指一個社會階級的自覺,包括它的能力及利益所在,或指階級成員對自身歷史責任的意識。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 38794693 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18265 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 954617300 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الوعي الطبقي هو مصطلح يستخدم في العلوم الاجتماعية والنظرية السياسية, لا سيما الماركسية, للإشارة إلى الاعتقادات التي يؤمن بها الفرد تجاه الطبقة الاجتماعية أو المرتبة الاقتصادية التي ينتمي إليها في المجتمع، وتجاه تركيب تلك الطبقة ومصالحها. (ar)
 • La consciència de classe és un concepte propi del socialisme i prové principalment de la teoria marxista, que fa referència a la possibilitat que una classe social tingui consciència de la seva pròpia posició social i de la seva capacitat d’actuar per promoure els seus interessos. (ca)
 • Conciencia de clase es un concepto marxista que define la capacidad de los agentes que pertenecen a una clase social de ser conscientes (y de actuar de acuerdo a dicha conciencia) de las relaciones sociales antagónicas -ya sea económicas, políticas o ideológicas- que los condicionan o determinan, siendo la condición original de la organización política en una sociedad de clases. (es)
 • La conscience de classe est un concept socialiste et provenant surtout de la théorie marxiste, qui se rapporte à la possibilité pour une classe sociale de se rendre compte par elle-même de sa position sociale et de sa capacité à agir pour promouvoir ses intérêts. (fr)
 • Kesadaran golongan adalah sebuah istilah yang digunakan dalam teori politik, terutama Marxisme, untuk merujuk kepada kepercayaan bahwa seseorang terikat oleh golongan sosial atau tingkat ekonomi, struktur, dan kepentingan golongan mereka di dalam masyarakat. Kesadaran golongan dianggap menjadi kunci untuk memunculkan sebuah revolusi yang akan "mendirikan sebuah kediktatoran , mengubahnya dari masyarakat buruh miskin menjadi golongan penguasa" menurut Karl Marx. (in)
 • Coscienza di classe, può definirsi, in generale, la consapevolezza di essere inseriti in una determinata classe sociale, tramite l'analisi della posizione sociale acquisita nell'ambito della società osservata. Assieme agli altri membri appartenenti alla classe, l'individuo condivide interessi, talvolta, conflittuali con quelli delle altre classi costituenti la società. (it)
 • 階級意識(かいきゅういしき、英語: Class consciousness、ドイツ語: Klassenbewußtsein, Klassenbewusstsein)とは、それぞれの階級が自己の属する階級の社会的地位や歴史的な任務、経済的利害関係などに対して持つ社会的な自覚や、それに基づき自分の属する階級を発展・向上させようとする意識、またはある階級に特有の社会的・経済的立場を反映した自己意識や考え方、或いは客観的な階級の存在に条件づけられた事実的・可能的な意識の総体をいう。 (ja)
 • 계급의식(階級意識, class consciousness)은 어느 계급의 구성원이 계급에 소속함으로써 갖는 사회의식. 그 계급의 생활을 반영해서 본능적·감각적인 단계에 있는 것과 계급의 사회적 지위·요구·역사적 사명, 정치적 임무 등을 자각한 보다 높은 단계의 것이 있다. (ko)
 • Świadomość klasowa – artykulacja ideologiczna rozpowszechniona między członkami zbiorowości o podobnych interesach ekonomicznych, rozpoznanie zagrażających tym interesom wrogów klasowych oraz pojawiająca się na tym tle silna tożsamość grupowa oraz gotowość do walki w celu realizacji klasowych celów. (pl)
 • Consciência de classe é um termo usado nas ciências sociais e na teoria política, especialmente no âmbito do marxismo, para designar as crenças e atitudes de uma pessoa a respeito de sua classe social ou condição econômica, inclusive quanto aos interesses e à estrutura de sua classe social. (pt)
 • In political theory and particularly Marxism, class consciousness is the set of beliefs that a person holds regarding their social class or economic rank in society, the structure of their class, and their class interests. According to Karl Marx, it is an awareness that is key to sparking a revolution that would "create a dictatorship of the proletariat, transforming it from a wage-earning, property-less mass into the ruling class". (en)
 • 階級意識(英文:Class consciousness)是馬克思主義中的一個術語,意指一個社會階級的自覺,包括它的能力及利益所在,或指階級成員對自身歷史責任的意識。 (zh)
 • Třídní vědomí je jeden z ústředních pojmů marxistického filosofického systému, vychází z historického materialismu Karla Marxe. Jedná se o projev životních a existenčních podmínek třídy, materiálních i duchovních vztahů k jiným společenským třídám.Třídní vědomí je společenský konstrukt, který dává do spojitosti historické postavení třídy a její zájem. Třídní zájem je souhrn všeho, co vychází vstříc prosperitě a moci třídy, a který se zároveň vnucuje i subjektivnímu zájmu jednotlivce. (cs)
 • Klassenbewusstsein ist die spezifische Vorstellung einer Klasse über ihre grundlegenden Interessen und ihre Rolle in der Gesellschaft sowie ihre materiellen Existenzbedingungen.Anknüpfend an eine Formulierung von Karl Marx wurde in der Rezeption seines Werkes oftmals zwischen der „Klasse an sich“ und der „Klasse für sich“ unterschieden, und dieses Konzept mit Hegels Denken in Verbindung gebracht. Eine durch ihre Stellung in den gegebenen Produktionsverhältnissen „an sich“ gegebene Klasse könne nur zur politisch „für sich“ handelnden Klasse werden, wenn sie gemeinsam lernt, kämpft und Erfahrungen sammelt. Friedrich Engels definierte den Begriff „klassenbewußt“ als ein Bewusstsein des Einzelnen von seiner eigenen Klassenlage. (de)
 • Klaskonscio estas esprimo uzita en politika teorio, precipe en marksismo, por rilati al la kredoj kiujn persono tenas koncerne al sia socia klaso aŭ ekonomia rango en socio, la strukturo de sia klaso, kaj siaj klasinteresoj. Estas konscio kiu estas ŝlosila al ekfunkciigado de revolucio kiu "kreus diktatorecon de la proletaro, transformante ĝin de salajro-gajna, senposedaĵa amaso en la regantan klason" laŭ Karl Marx. (eo)
 • Klassenbewustzijn is het besef dat arbeiders behoren tot een eigen sociale klasse omdat zij gemeenschappelijke belangen hebben op grond van hun gedeelde economische positie. Marx zag deze politieke bewustwording als voorwaarde tot de val van het kapitalisme middels een proletarische revolutie. Lenin zag twee soorten klassenbewustzijn, waarbij de eerste zich richtte op een onmiddellijke verbetering van de omstandigheden en het tweede de gehele samenleving om wilde vormen om verbetering op de lange termijn te bewerkstelligen. (nl)
rdfs:label
 • وعي طبقي (ar)
 • Consciència de classe (ca)
 • Třídní vědomí (cs)
 • Klassenbewusstsein (de)
 • Class consciousness (en)
 • Klaskonscio (eo)
 • Conciencia de clase (es)
 • Conscience de classe (fr)
 • Kesadaran golongan (in)
 • Coscienza di classe (it)
 • 階級意識 (ja)
 • 계급의식 (ko)
 • Klassenbewustzijn (nl)
 • Świadomość klasowa (pl)
 • Consciência de classe (pt)
 • 階級意識 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:notableIdea of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of