Catatonia is a state of psycho-motor immobility and behavioral abnormality. It was first described in 1874 by Karl Ludwig Kahlbaum as Die Katatonie oder das Spannungsirresein (Catatonia or Tension Insanity).

Property Value
dbo:abstract
 • الجامود أو شذوذ الحركة الفصامي أو شذوذ الحركة أو الإغماء التخشبي هي حالة من زيادة توتر العضلات وقت الراحة، تزول عند الحركات الإرادية، ولهذا يجب أن تميز عن الجمود خارج الهرمي. ويتنوع الجامود ومثال على أنواعه (Waxy Flexibility). كما أنه يمكن التعبير عنه بمتلازمة سريرية تقع ضمن المجموعة الانفصامية، وتتميز بتحلل وظيفي دوري في تعصيب العضلات في النوع الموصوف. (ar)
 • La catatonia és un estat físic i psíquic, que es pot definir des d'una crisi fins a un trastorn, depenent del temps que duri. Pot durar des d'unes hores, fins mesos, o simplement pot presentar-se en variacions o intervals en la vida d'una persona que té tendència a la catatonia esquizofrènica. La catatonia no és una malaltia en si mateixa sinó una síndrome degut a múltiples causes. Habitualment es produeix en pacients amb esquizofrènia i en psicosi . Però pot produir-se a conseqüència de diverses malalties del sistema nerviós central (tumors, accidents cervell-vasculars, encefalitis i traumatismes), com manifestació d'una epilèpsia i en encefalopaties de causes diverses (per malalties metabòliques, endocrines i intoxicacions). Hi ha dos tipus de catatonia: una forma benigna i una altra forma maligna d'elevada mortalitat (catatonia letal de Stauder). La forma maligna es manifesta en fases d'excitació i d'estupor. (ca)
 • Katatonie (altgriechisch κατά ,von oben nach unten‘ und τόνος ,(An-)Spannung‘, zusammen also ,Anspannung von Kopf bis Fuß‘) ist ein verhaltensbezogenes und psychomotorisches Syndrom. Auftreten kann sie als Begleiterscheinung [ggf. Ursache/Folge] von psychischen Erkrankungen (wie schweren Depressionen, Manien, bipolaren affektiven Störungen und vor allem katatoner Schizophrenie), von Stoffwechselstörungen, nach dem Konsum von Alkohol und anderen Drogen, aber auch bei anderen neurologischen Erkrankungen bzw. Erkrankungen des Immunsystems (zum Beispiel als neurologische Störung infolge einer AIDS-Erkrankung, im Rahmen einer Autoimmunenzephalitis oder eines malignen Neuroleptika-Syndroms). Der Erstbeschreiber des Krankheitsbildes war Karl Ludwig Kahlbaum (1828–1899), Psychiater und Inhaber einer Privatheilanstalt für Nerven- und Gemütskranke in Görlitz. Über lange Zeit wurde [und wird] die Katatonie hauptsächlich als Form der Schizophrenie diagnostiziert. Die katatone Schizophrenie, eine Unterform der „Gruppe der Schizophrenien“ (Eugen Bleuler, 1911), geht mit Störungen der Motorik einher, die zwischen extremer Erregung und Passivität hin- und herwechseln können. Die Vielfalt der tatsächlich möglichen Zusammenhänge verdeutlicht die Schwierigkeiten bei der Diagnosestellung und bezüglich der Wahl der richtigen Therapie. In der neuen ICD-11, die 2019 von der Weltgesundheitsorganisation verabschiedet werden soll, ist erstmals eine eigene Diagnosekategorie – getrennt von der Gruppe der Schizophrenien – vorgesehen. (de)
 • Catatonia is a state of psycho-motor immobility and behavioral abnormality. It was first described in 1874 by Karl Ludwig Kahlbaum as Die Katatonie oder das Spannungsirresein (Catatonia or Tension Insanity). Though catatonia has historically been related to schizophrenia (catatonic schizophrenia), it is now known that catatonic symptoms are nonspecific and may be observed in other mental disorders and neurological conditions. In the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), catatonia is not recognized as a separate disorder, but is associated with psychiatric conditions such as schizophrenia (catatonic type), bipolar disorder, post-traumatic stress disorder, depression, narcolepsy, drug abuse or overdose (or both). It may also be seen in many medical disorders including infections (such as encephalitis), autoimmune disorders, meningitis, focal neurological lesions (including strokes), alcohol withdrawal, abrupt or overly rapid benzodiazepine withdrawal, cerebrovascular disease, neoplasms, head injury, and some metabolic conditions: homocystinuria, diabetic ketoacidosis, hepatic encephalopathy and hypercalcaemia. It can be an adverse reaction to prescribed medication. It bears similarity to conditions such as encephalitis lethargica and neuroleptic malignant syndrome. There are a variety of treatments available; benzodiazepines are a first-line treatment strategy. Electroconvulsive therapy is also sometimes used. There is growing evidence for the effectiveness of the NMDA receptor antagonists amantadine and memantine for benzodiazepine-resistant catatonia. Antipsychotics are sometimes employed but require caution as they can worsen symptoms and have serious adverse effects. (en)
 • La catatonia es un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por anormalidades motoras, que se presentan en asociación con alteraciones en la consciencia, el afecto y el pensamiento. (es)
 • Katatonia asaldu motor ugari dituen sindromea da, kasu batzuetan mugiezintasuna (estupore katatonikoa) eta beste batzuetan hiperaktibitatea (eszitazio katatonikoa) erakusten duena; bi kasuetan, asalduak muturrekoak izaten dira. Lehendabizikoz 1874an deskribatu zuen, Die Katatonie oder das Spannungsirresein bere liburuan. (eu)
 • Katatonia merupakan suatu keadaan yang mana seseorang menjadi bisu, atau telah beradaptasi dengan keanehan, posisi yang kaku. Mata masih membuka dan orang tersebut kelihatanya masih terbangun, tetapi tidak ada gerakan sadar sama sekali. Keadaan ini merupakan bentuk yang jarang dari skizofrenia ataupun kerusakan otak.Pertama kali dijelaskan pada tahun 1874 oleh dalam (). (in)
 • La catatonie est un syndrome psychiatrique s'exprimant à la fois dans la sphère psychique et motrice. Elle constitue notamment une forme d'expression de nombreuses pathologies autant neurologiques que psychiatriques. Elle était considérée autrefois comme une forme exclusive de la schizophrénie (schizophrénie hébéphrénocatatonique), caractérisée par des périodes de passivité et de négativisme alternant avec des excitations soudaines. De nos jours, il est reconnu qu'un syndrome catatonique peut apparaitre lors de l'évolution de troubles de l'humeur (dépression ou troubles bipolaires) ou comme symptôme de maladies organiques, avec une prévalence principale des causes organiques sur les causes psychiatriques. Cette reconnaissance a amené le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV-TR) publié par l'Association américaine de psychiatrie (AAP) à ne pas la reconnaitre en tant que trouble à part ou comme une sous-forme de schizophrénie, mais comme un syndrome associé à d'autres troubles. (fr)
 • La catatonia è una sindrome di tipo psichiatrico caratterizzata da anomalie motorie, emotive e comportamentali che può dipendere sia da patologie organiche sia psichiche. È una sindrome riconosciuta ed elencata all'interno del DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, pubblicato dall'Associazione Psichiatrica Americana). (it)
 • 緊張病(きんちょうびょう)、カタトニア、カタトニー(Catatonia)とは、精神運動の低下および昏迷状態に代表される異常行動を特徴とする状態である。1874年にドイツの医師により 独: Die Katatonie oder das Spannungsirresein として報告された。 歴史的に、緊張病は統合失調症と関連付けられてきたが(カタトニア型統合失調症)、現在ではカタトニア症候群(catatonic symptoms)として非特異的であり、その他の精神障害および神経学的状態においても観察されうるとされている。DSM-5においては、緊張病は単独の疾患としては分類されていないが、統合失調症(カタトニア型)、双極性障害、PTSD、うつ病、その他の精神疾患、ナルコレプシー、 薬物乱用、抗精神薬などのオーバードーズなどにその原因が探られている。 また多くの身体的疾患、感染症(たとえば脳炎)、自己免疫疾患、神経病変(たとえば脳卒中)、、アルコール離脱、急速なベンゾジアゼピン離脱 などからも起りうるとされる。 DSM-5では、様々な医学的状態で起こりえると記され、とりわけ脳炎、脳血管疾患、新生物、頭部外傷 といった神経学的状態が挙げられる。 さらに、ホモシスチン尿症、糖尿病性ケトアシドーシス、肝性脳症、高カルシウム血症といった代謝異常も挙げられている。 また、抗精神薬を含む処方薬に対しての副作用である可能性があり、それはlethargica脳炎および神経弛緩性悪性症候群(neuroleptic malignant syndrome)などの状態にも似ている。治療法はベンゾジアゼピンが第一選択肢となる。電気けいれん療法(ECT)も時に用いられる。ベンゾジアゼピン耐性緊張病へのNMDA受容体拮抗薬の効果に対する証拠も集まっている。 抗精神病薬はときおり使用されているが、しかし症状を悪化させ重大な副作用を引き起こす可能性があるため注意が必要である 。 (ja)
 • Catatonie is geen psychiatrische ziekte, alhoewel het wel vaak als zodanig wordt geduid. Het is een cluster van verschillende symptomen, waarbij bizarre motorische verschijnselen optreden, waaronder mutisme, flexibilitas cerea (wasachtige buigzaamheid), catalepsie en stupor. De term werd in 1874 geïntroduceerd door de Duitse psychiater Karl Ludwig Kahlbaum (1828-1899) om uitdrukking te geven aan het ‘door en door gespannen zijn’ dat hij als hoofdkenmerk zag van de aandoening. Dit beeld kan veroorzaakt worden door uiteenlopende aandoeningen. In ruim de helft van de gevallen is er sprake van een bipolaire stoornis als onderliggende oorzaak, maar ook andere psychische aandoeningen zoals schizofrenie of somatische (lichamelijke) aandoeningen als intoxicaties, drugs, bijwerking van bepaalde medicatie, infecties van de hersenen (encefalitis, meningitis), sommige metabole stoornissen, epilepsie kan dit beeld veroorzaken. Belangrijk is dat catatonie kan optreden als symptoom van een maligne neurolepticasyndroom, een zeldzame zeer ernstige bijwerking van sommige medicijnen, vooral antipsychotica. In het verleden werd catatonie vooral gezien in het kader van schizofrenie, vandaar dat men soms denkt dat het alleen bij psychiatrische aandoeningen voorkomt. Tegenwoordig is duidelijk dat dat niet het geval is. Catatonie komt in gradaties voor, van milde symptomen waarbij patiënten zelf nog eten en drinken en er enige communicatie mogelijk is, tot volkomen onbeweeglijkheid zonder enige zelfzorg. Catatonie kan indien onbehandeld of onvoldoende behandeld, zich (relatief snel) ontwikkelen tot letale catatonie, waarbij er tevens sprake is van wisselende bloeddruk, wisselend hoge hartslag, extreme stijfheid, afbraak van spieren, koorts. De kans dat patiënten hieraan komen te overlijden indien niet tijdig herkend en behandeld wordt is sterk verhoogd. De spierafbraak leidt tot een verhoging van het creatinekinase, wat schade geeft aan de nieren, waardoor nierfalen kan optreden (rabdomyolyse). Het beeld van catatonie bij een patiënt kan sterk wisselen over de dag, maar ook langere tijd hetzelfde blijven. (nl)
 • Katatonia (od gr. katá- w złożeniach oznaczające „całkowicie, w pełni” lub stosowane jako wzmocnienie; tonikós „napięty”) – występowanie zwiększonej lub zmniejszonej aktywności ruchowej. Objawy katatoniczne występują w schizofrenii katatonicznej, w zaburzeniach afektywnych, w innych zaburzeniach psychicznych spowodowanych chorobami mózgu, zaburzeniami metabolicznymi lub substancjami psychoaktywnymi (organiczne zaburzenia katatoniczne). Postaci katatoniczne schizofrenii występują rzadziej w krajach rozwiniętych. Objawy katatoniczne dzielą się na: * sztywność katatoniczną – pacjent utrzymuje jedną pozycję i wykazuje opór przy próbie jej zmiany * postawę katatoniczną – pacjent układa ciało w niezwykłą bądź dziwaczną pozycję i utrzymuje ją przez jakiś czas * – stawianie oporu przed wykonywaniem jakichkolwiek poleceń lub wykonywanie czynności do nich przeciwnych * giętkość woskową – pacjent przez pewien czas utrzymuje pozycję nadaną mu przez inną osobę * objawy echowe (echolalia, echopraksja) * pobudzenie katatoniczne – występowanie bezcelowej aktywności ruchowej niespowodowanej żadnym czynnikiem zewnętrznym * osłupienie katatoniczne – występowanie akinezji, mutyzmu i braku reakcji u pacjenta z zachowaną świadomością (lub nieznacznym jej przymgleniem). Pojęcie katatonii wprowadził w 1874 roku Karl Ludwig Kahlbaum. (pl)
 • A Catatonia é uma perturbação do comportamento motor que pode ter tanto uma causa psicológica ou neurológica. A sua forma mais conhecida envolve uma posição rígida e imóvel que pode durar horas, dias ou semanas. Mas também pode se referir a agitação motora sem propósito mesmo sem estímulos ambientais. Uma forma menos extrema de catatonia envolve atividade motora muito lenta. (pt)
 • Кататони́ческий синдро́м, кататони́я (от др.-греч. κατατείνω — «натягивать, напрягать») — психопатологический синдром (группа симптомов), основным клиническим проявлением которого являются двигательные расстройства. Впервые кататония описана Кальбаумом (1874) как самостоятельное психическое заболевание, впоследствии Крепелином и Блейлером отнесена к шизофрении, хотя далеко не все авторы того времени разделяли эту точку зрения. В структуре кататонического синдрома выделяют кататоническое возбуждение и кататонический ступор. Если в начале XX века кататония рассматривалась главным образом как подтип шизофрении, то в настоящее время постепенно становится очевидным, что она представляет собой синдром, часто развивающийся при аффективных и других психических расстройствах, соматических и неврологических заболеваниях, отравлениях. Согласно DSM-5, кататония может проставляться как смежный диагноз (уточняющий показатель) не только при шизофрении, но также при депрессивном, биполярном и психотическом расстройствах. В МКБ-11 (2018) появились диагностические рубрики «кататония, ассоциированная с другим психическим расстройством», «кататония, вызванная психоактивными веществами, включая лекарства», а также «вторичный кататонический синдром». В настоящее время всё более распространённым становится утверждение, что кататония чаще является следствием аффективных расстройств, чем шизофрении. В 2009 году в публикации в журнале Schizophrenia Bulletin отмечалось, что кататония гораздо чаще встречается при депрессии и мании и при нейротоксических расстройствах, чем при шизофрении, и что нежелание признавать этот факт часто приводит к неверному лечению и неблагоприятным результатам лечения, в частности повышенному риску смертности. (ru)
 • Katatoni är ett allvarligt psykiatriskt och medicinskt syndrom, som karakteriseras av förändrad muskelspänning och störd motorik. (sv)
 • 紧张性抑郁障碍(catatonia)是重性抑郁障碍的一种少见但是严重的形式,包括运动功能紊乱和其他症状。病人经常保持缄默且僵直,或者不能活动或做无目的的甚至是怪诞的动作。紧张性抑郁障碍也发生在思覺失調症患者身上或者在躁期也可能由引起。 (zh)
dbo:icd10
 • F06.1
dbo:icd9
 • 293.89
dbo:meshId
 • D002389
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5237 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 18854 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 979804262 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:caption
 • A patient in catatonic stupor (en)
dbp:field
dbp:icd
 • 293.890000 (xsd:double)
 • (en)
 • F06.1 (en)
dbp:meshid
 • D002389 (en)
dbp:name
 • Catatonia (en)
dbp:snomedCt
 • 247917007 (xsd:integer)
dbp:synonyms
 • Catatonic syndrome (en)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:wordnet_type
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الجامود أو شذوذ الحركة الفصامي أو شذوذ الحركة أو الإغماء التخشبي هي حالة من زيادة توتر العضلات وقت الراحة، تزول عند الحركات الإرادية، ولهذا يجب أن تميز عن الجمود خارج الهرمي. ويتنوع الجامود ومثال على أنواعه (Waxy Flexibility). كما أنه يمكن التعبير عنه بمتلازمة سريرية تقع ضمن المجموعة الانفصامية، وتتميز بتحلل وظيفي دوري في تعصيب العضلات في النوع الموصوف. (ar)
 • La catatonia es un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por anormalidades motoras, que se presentan en asociación con alteraciones en la consciencia, el afecto y el pensamiento. (es)
 • Katatonia asaldu motor ugari dituen sindromea da, kasu batzuetan mugiezintasuna (estupore katatonikoa) eta beste batzuetan hiperaktibitatea (eszitazio katatonikoa) erakusten duena; bi kasuetan, asalduak muturrekoak izaten dira. Lehendabizikoz 1874an deskribatu zuen, Die Katatonie oder das Spannungsirresein bere liburuan. (eu)
 • Katatonia merupakan suatu keadaan yang mana seseorang menjadi bisu, atau telah beradaptasi dengan keanehan, posisi yang kaku. Mata masih membuka dan orang tersebut kelihatanya masih terbangun, tetapi tidak ada gerakan sadar sama sekali. Keadaan ini merupakan bentuk yang jarang dari skizofrenia ataupun kerusakan otak.Pertama kali dijelaskan pada tahun 1874 oleh dalam (). (in)
 • La catatonia è una sindrome di tipo psichiatrico caratterizzata da anomalie motorie, emotive e comportamentali che può dipendere sia da patologie organiche sia psichiche. È una sindrome riconosciuta ed elencata all'interno del DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, pubblicato dall'Associazione Psichiatrica Americana). (it)
 • A Catatonia é uma perturbação do comportamento motor que pode ter tanto uma causa psicológica ou neurológica. A sua forma mais conhecida envolve uma posição rígida e imóvel que pode durar horas, dias ou semanas. Mas também pode se referir a agitação motora sem propósito mesmo sem estímulos ambientais. Uma forma menos extrema de catatonia envolve atividade motora muito lenta. (pt)
 • Katatoni är ett allvarligt psykiatriskt och medicinskt syndrom, som karakteriseras av förändrad muskelspänning och störd motorik. (sv)
 • 紧张性抑郁障碍(catatonia)是重性抑郁障碍的一种少见但是严重的形式,包括运动功能紊乱和其他症状。病人经常保持缄默且僵直,或者不能活动或做无目的的甚至是怪诞的动作。紧张性抑郁障碍也发生在思覺失調症患者身上或者在躁期也可能由引起。 (zh)
 • La catatonia és un estat físic i psíquic, que es pot definir des d'una crisi fins a un trastorn, depenent del temps que duri. Pot durar des d'unes hores, fins mesos, o simplement pot presentar-se en variacions o intervals en la vida d'una persona que té tendència a la catatonia esquizofrènica. Hi ha dos tipus de catatonia: una forma benigna i una altra forma maligna d'elevada mortalitat (catatonia letal de Stauder). La forma maligna es manifesta en fases d'excitació i d'estupor. (ca)
 • Katatonie (altgriechisch κατά ,von oben nach unten‘ und τόνος ,(An-)Spannung‘, zusammen also ,Anspannung von Kopf bis Fuß‘) ist ein verhaltensbezogenes und psychomotorisches Syndrom. Auftreten kann sie als Begleiterscheinung [ggf. Ursache/Folge] von psychischen Erkrankungen (wie schweren Depressionen, Manien, bipolaren affektiven Störungen und vor allem katatoner Schizophrenie), von Stoffwechselstörungen, nach dem Konsum von Alkohol und anderen Drogen, aber auch bei anderen neurologischen Erkrankungen bzw. Erkrankungen des Immunsystems (zum Beispiel als neurologische Störung infolge einer AIDS-Erkrankung, im Rahmen einer Autoimmunenzephalitis oder eines malignen Neuroleptika-Syndroms). (de)
 • Catatonia is a state of psycho-motor immobility and behavioral abnormality. It was first described in 1874 by Karl Ludwig Kahlbaum as Die Katatonie oder das Spannungsirresein (Catatonia or Tension Insanity). (en)
 • La catatonie est un syndrome psychiatrique s'exprimant à la fois dans la sphère psychique et motrice. Elle constitue notamment une forme d'expression de nombreuses pathologies autant neurologiques que psychiatriques. Elle était considérée autrefois comme une forme exclusive de la schizophrénie (schizophrénie hébéphrénocatatonique), caractérisée par des périodes de passivité et de négativisme alternant avec des excitations soudaines. De nos jours, il est reconnu qu'un syndrome catatonique peut apparaitre lors de l'évolution de troubles de l'humeur (dépression ou troubles bipolaires) ou comme symptôme de maladies organiques, avec une prévalence principale des causes organiques sur les causes psychiatriques. Cette reconnaissance a amené le Manuel diagnostique et statistique des troubles menta (fr)
 • 緊張病(きんちょうびょう)、カタトニア、カタトニー(Catatonia)とは、精神運動の低下および昏迷状態に代表される異常行動を特徴とする状態である。1874年にドイツの医師により 独: Die Katatonie oder das Spannungsirresein として報告された。 歴史的に、緊張病は統合失調症と関連付けられてきたが(カタトニア型統合失調症)、現在ではカタトニア症候群(catatonic symptoms)として非特異的であり、その他の精神障害および神経学的状態においても観察されうるとされている。DSM-5においては、緊張病は単独の疾患としては分類されていないが、統合失調症(カタトニア型)、双極性障害、PTSD、うつ病、その他の精神疾患、ナルコレプシー、 薬物乱用、抗精神薬などのオーバードーズなどにその原因が探られている。 また多くの身体的疾患、感染症(たとえば脳炎)、自己免疫疾患、神経病変(たとえば脳卒中)、、アルコール離脱、急速なベンゾジアゼピン離脱 などからも起りうるとされる。 DSM-5では、様々な医学的状態で起こりえると記され、とりわけ脳炎、脳血管疾患、新生物、頭部外傷 といった神経学的状態が挙げられる。 さらに、ホモシスチン尿症、糖尿病性ケトアシドーシス、肝性脳症、高カルシウム血症といった代謝異常も挙げられている。 (ja)
 • Catatonie is geen psychiatrische ziekte, alhoewel het wel vaak als zodanig wordt geduid. Het is een cluster van verschillende symptomen, waarbij bizarre motorische verschijnselen optreden, waaronder mutisme, flexibilitas cerea (wasachtige buigzaamheid), catalepsie en stupor. De term werd in 1874 geïntroduceerd door de Duitse psychiater Karl Ludwig Kahlbaum (1828-1899) om uitdrukking te geven aan het ‘door en door gespannen zijn’ dat hij als hoofdkenmerk zag van de aandoening. (nl)
 • Katatonia (od gr. katá- w złożeniach oznaczające „całkowicie, w pełni” lub stosowane jako wzmocnienie; tonikós „napięty”) – występowanie zwiększonej lub zmniejszonej aktywności ruchowej. Objawy katatoniczne występują w schizofrenii katatonicznej, w zaburzeniach afektywnych, w innych zaburzeniach psychicznych spowodowanych chorobami mózgu, zaburzeniami metabolicznymi lub substancjami psychoaktywnymi (organiczne zaburzenia katatoniczne). Postaci katatoniczne schizofrenii występują rzadziej w krajach rozwiniętych. Objawy katatoniczne dzielą się na: (pl)
 • Кататони́ческий синдро́м, кататони́я (от др.-греч. κατατείνω — «натягивать, напрягать») — психопатологический синдром (группа симптомов), основным клиническим проявлением которого являются двигательные расстройства. Впервые кататония описана Кальбаумом (1874) как самостоятельное психическое заболевание, впоследствии Крепелином и Блейлером отнесена к шизофрении, хотя далеко не все авторы того времени разделяли эту точку зрения. В структуре кататонического синдрома выделяют кататоническое возбуждение и кататонический ступор. (ru)
rdfs:label
 • شذوذ الحركة (ar)
 • Catatonia (síndrome) (ca)
 • Katatonie (de)
 • Catatonia (en)
 • Catatonia (síndrome) (es)
 • Katatonia (eu)
 • Catatonie (fr)
 • Katatonia (in)
 • 緊張病 (ja)
 • Catatonia (it)
 • Catatonie (nl)
 • Catatonia (pt)
 • Katatonia (pl)
 • Кататонический синдром (ru)
 • Katatoni (sv)
 • 紧张性抑郁障碍 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Catatonia (en)
is dbo:differentialDiagnosis of
is dbo:symptom of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:differential of
is foaf:primaryTopic of