About: Apatheism

An Entity of Type: Abstraction100002137, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

Apatheism (/ˌæpəˈθiːɪzəm/; a portmanteau of apathy and theism) is the attitude of apathy towards the existence or non-existence of God(s). It is more of an attitude rather than a belief, claim, or belief system. The term was coined by Robert Nash in 2001.

Property Value
dbo:abstract
 • L'agnosticisme apàtic (també anomenat agnosticisme pragmàtic) és un corrent fil·losòfico-religiós que es basa en la següent premissa: "Milers d'anys de debat no han demostrat, ni rebatut, la idea de l'existència d'una o més divinitats" (déus). Aquest punt de vista conclou que fins i tot si un o diversos déus existeixen, no semblen estar preocupats pel destí dels éssers humans. Per tant, la seva existència tindria poc impacte en els assumptes humans i, en reciprocitat, això fa que les persones haurien de tenir un interès teològic pobre. Apateisme és un acrònim de les paraules apatia i teisme. També és conegut com a pragmàtica o crítica de com l'ateisme pràctic actua sobre l'apatia, el menyspreu o la manca d'interès cap a les creences, o la falta de creença en una deïtat. Aquesta apatia descriu la manera d'actuar davant d'una creença o la manca d'una creença en una divinitat, de manera que s'aplica tant amb el teisme i amb l'ateisme. Un apateista també és algú que no està interessat a acceptar o denegar les reclamacions de si els déus existeixen o no existeixen. En altres paraules, un apateista és algú que considera que la qüestió de l'existència dels déus, ja que no és significativa ni rellevant per la seva vida. L'apateisme pot tenir diverses conseqüències : * Manca de motivació religiosa, en cas que hi hagi una creença en els déus aquesta no vindrà motivada per l'acció moral, * Manca d'acció religiosa, o qualsevol altra forma d'acció; * L'exclusió activa de la qüestió dels déus i la religió de la recerca intel·lectual i l'acció pràctica, o * La indiferència, que portarà a la manca d'interès en els problemes dels déus i la religió; * Afirmar que "La creença no està en el meu poder, si Déu vol que la gent cregui en ell, només ha de demostrar la seva existència. No hi ha res que els éssers humans puguin fer per provar l'existència d'un déu, i els déus són l'única força que pot provar la seva existència, per tant l'elecció de la fe humana no cau sobre les espatlles dels éssers humans, sinó a Déu" (ca)
 • Απαθεϊσμός (από το απάθεια και το θεϊσμός) είναι η στάση της απάθειας στο ερώτημα αν υπάρχει ή όχι θεός. Είναι περισσότερο στάση παρά πίστη ή σύστημα πίστης. Απαθεϊστής είναι κάποιος που δεν ενδιαφέρονται στην αποδοχή ή απόρριψη ισχυρισμών αν υπάρχουν ή όχι θεοί. Η ύπαρξη των θεοτήτων δεν ενδιαφέρει τον απαθεϊστή.. Ο επιστήμονας και φιλόσοφος Ian von Hegner έχει επιχειρηματολογίσει πως ο απαθεϊσμός είναι η εναλλακτική θέση απέναντι στον θεϊσμό, αθεϊσμό και αγνωστικισμό, με ηθικές συνέπειες οι οποίες έχουν παραβλεφθεί από την σύγχρονη φιλοσοφία.. Philosopher Trevor Hedberg has called apatheism uncharted territory in the . (el)
 • Apatheism (/ˌæpəˈθiːɪzəm/; a portmanteau of apathy and theism) is the attitude of apathy towards the existence or non-existence of God(s). It is more of an attitude rather than a belief, claim, or belief system. The term was coined by Robert Nash in 2001. An apatheist is someone who is not interested in accepting or rejecting any claims that gods exist or do not exist. The existence of a god or gods is not rejected, but may be designated irrelevant. One of the first recorded apatheists was arguably Denis Diderot (1713 - 1784), who wrote: "It is very important not to mistake hemlock for parsley, but to believe or not believe in God is not important at all." Scientist and philosopher Ian von Hegner has argued that apatheism is an alternative to positions such as theism, atheism, and agnosticism, with implications that have been overlooked in modern philosophical discussions. Philosopher Trevor Hedberg has called apatheism "uncharted territory in the philosophy of religion." Political theorist and constitutional law scholar, Adam Scott Kunz, has further defined apatheism as "the philosophical attitude of indifference, both public and private, to (1) the question of the existence of a deity, (2) the metaphysical and practical value of loyalty to that deity, and/or (3) the interaction of that deity with the natural world." (en)
 • Praktika ateismo, konata ankaŭ kiel pragmatika ateismo, estas unu el du ĉefaj branĉoj de la ateismo (dum la alia estas la teoria ateismo). Temas pri maniero vivi kaj agadi en kiu, kvankan oni ne neas la ekziston de dio(j), oni konsideras (ĉu implicite ĉu eksplicite) nula la influon kiun tiu(j) havas aŭ havus sur la ĉiutaga vivo. Pro tio, la praktikaj ateistoj vivas praktike kvazaŭ ili kredus, ke ne ekzistas dio aŭ religia valoro. Diference de la teoria ateismo, la praktika ateismo ne konstituas pensmanieron, sed agadmanieron. Kvankam en kelkaj okazoj ambaŭ aspektoj estas komplementeblaj, ne ĉiam kunekzistas: praktika ateisto povas ne subteni sian agadmanieron pere de ideoj aŭ teorioj, dum teoria ateisto povas ne subteni sian pensmanieron pere de agoj. Foje oni uzas la terminon praktika ateismo por aludi tiujn personojn kiuj diras, ke ili kredas en Dio aŭ ke efektive kredas en tiu, sed ne montras aŭ subtenas tiun kredon pere de ĉiutaga agado. Oni konsideras, ke tiu lasta fenomeno estas relative ĵusa, kaj ke ne okazas spontene en kredantoj, sed temas pri laŭgrada procezo. Simila koncepto al la praktika ateismo estas la tendenco konata en angla lingvo kiel apatheism (nome kompono de apaty «apatio» kaj theism «teismo» aŭ «diismo», foje tradukita kiel apateismo), konsistanta en apatio aŭ manko de intereso rilate al la ekzisto aŭ neekzisto de Dio. (eo)
 • El ateísmo práctico, también conocido como ateísmo pragmático, es una de las dos principales variantes del ateísmo (la otra es el ateísmo teórico). Se trata de una forma de actuar en la cual, aunque no se niega la existencia de dioses, se considera (implícita o explícitamente) nula la influencia que estos tienen o tendrían en la vida cotidiana. Por tanto, los ateos prácticos viven como si no existiera ninguna deidad o valor religioso.​ A diferencia del ateísmo teórico, el ateísmo práctico no constituye una forma de pensar, sino de actuar. Aunque en algunos casos ambos aspectos se complementan, no siempre conviven: un ateo práctico puede no respaldar su forma de actuar con ideas o teorías, mientras que un ateo teórico puede no respaldar su forma de pensar con actos o acciones.​ En ocasiones se usa el término ateo práctico para referirse a aquellas personas que dicen creer en Dios o que efectivamente creen en él, pero que no demuestran o respaldan esta creencia con sus acciones cotidianas.​​ Se considera que este último fenómeno es relativamente reciente,​ y que no se da instantáneamente en los creyentes, sino como un proceso gradual.​ Un concepto semejante al ateísmo práctico es la corriente conocida en inglés como apatheism (una composición de apaty «apatía» y theism «teísmo», a veces traducido como apateísmo), consistente en la apatía o falta de interés respecto a la existencia o inexistencia de Dios.​ (es)
 • L'apateismo (portmanteau di ateismo e apatia), conosciuto anche come ateismo pragmatico o ateismo pratico, è un "sottoinsieme" dell'agnosticismo. Un apateo non è interessato nell'accettare o negare l'esistenza o meno di Dio o qualsiasi altro essere soprannaturale. In altre parole, un apateo considera l'esistenza di Dio irrilevante per gli affari umani. Il filosofo francese Denis Diderot, accusato di essere ateo, replicò che semplicemente non si interessava dell'esistenza o meno di Dio. In risposta a Voltaire scrisse: , l'assistente universitario inglese che coniò il termine "secolarismo", sosteneva che i secolaristi non dovessero essere liberi pensatori militanti, e che quindi non dovessero interessarsi a nessuna questione religiosa perché irrilevante . Nel periodico The Atlantic Monthly descrive l'apateismo come '"un rifiuto a preoccuparsi della propria religione e una inclinazione addirittura più forte a non preoccuparsi della religione di altre persone". (it)
 • Apateisme, juga dikenal sebagai ateisme praktis atau pragmatis, adalah tindakan apatis, mengabaikan atau ketidaktertarikan terhadap kepercayaan. Dalam kata lain, apateisme adalah seseorang yang menganggap keberadaan tuhan tidak berarti atau tidak relevan terhadap kehidupan sehari-harinya. Salah satu bentuk ateisme praktis dengan implikasinya dalam komunitas ilmiah adalah naturalisme metodologis. (in)
 • Apatheïsme (een samenvoeging van de woorden "apathie" en "atheïsme"), ook bekend als pragmatisch atheïsme of praktisch atheïsme is een levenshouding waarbij men de bestaansvraag van goden niet relevant acht. Een apatheïst is niet geïnteresseerd in het aanvaarden of verwerpen van stellingen over het bestaan of niet bestaan van een God. Apathisch agnosticisme (ook wel pragmatisch agnosticisme genoemd) is een visie die stelt dat, ondanks het feit dat er eeuwen van debat over het bestaan of het niet bestaan van God heeft plaatsgevonden, dit een nutteloos debat is. Dit omdat het blijkbaar niet uitmaakt of goden al dan niet bestaan, want zelfs als "ze" zouden bestaan, lijken "ze" niet geïnteresseerd in de mensheid. Hierdoor acht men het bestaan van God onbelangrijk voor het persoonlijke leven, en in het beste geval een "louter academische vraag". (nl)
 • Apateizm (ang. apatheism) – przekonanie, założenie lub zaakceptowanie poglądu, że Bóg i religia nie mają znaczenia dla ludzkiego życia. Termin ten to neologizm, portmanteau powstałe z połączenia słów apatia i teizm, po raz pierwszy użyty w roku 2003 przez w The Atlantic Monthly w artykule zatytułowanym Let It Be – The greatest development in modern religion is not a religion at all – it's an attitude best described as "apatheism". (pl)
 • Apateísmo é uma contração das palavras apatia e teísmo/ateísmo, também conhecido como ateísmo apático ou ateísmo pragmático, e caracteriza-se pela total apatia ou indiferença em relação à existência de deus(es). Por não caracterizar uma opinião religiosa, mas uma abstenção do debate religioso e da preocupação religiosa, o termo pode ser aplicado tanto a um teísta quanto a um ateísta. Em outras palavras, um apateísta é alguém que não considera a questão da existência nem inexistência de deuses nem significativa nem relevante para a sua vida. O apateísta normalmente considera que milhares de anos de debates não têm provado a existência ou inexistência de um ou mais deuses. Assim ele conclui que, ainda que exista algum tipo de divindade, ela não se parece manifestar no destino dos seres humanos, o que torna o assunto desinteressante. (pt)
 • Апатеи́зм (от апатия + теизм) — это апатичное отношение к вопросам существования или не существования Божеств. Термин «апатеизм» ввёл в оборот Роберт Джей Нэш в 2001 году. Апатеист — это тот, кто не заинтересован в подтверждении или опровержении существования или не существования Божеств. Существование Божеств не отвергается, но рассматривается как не имеющее значение. Эту позицию не следует понимать как скептическую позицию, аналогичную позиции, например, атеистов или агностиков, которые ставят под сомнение существование богов или возможность их познания. Существование Божеств не отвергается по моральным или эпистемическим причинам — по демократическим и/или экзистенциальным, оно не считается необходимым. Это универсализация фундаментального демократического принципа, гласящего что нет людей первого и второго сорта, и что среди других видов или существ (включая гипотетических богов или пришельцев в другом месте Вселенной) люди также не являются вторым сортом, таким образом, вопрос о существовании Божеств не является одним из так называемых вечных вопросов философии. Один из аргументов апатеистов — то, что мораль не исходит от Божеств и, что если Божества существуют, то в человеческой морали ничего не изменится, следовательно существование или не существование Божеств не имеет значения. (ru)
 • 远神论(Apatheism,取自apathy与atheism) 又称为实用主义无神论,指的是一种对有神概念敬而远之的无神论态度,还包括对有神信仰的冷漠,无知以及对各类神祇的兴趣缺乏。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 722119 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 9445 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1058056369 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Apateisme, juga dikenal sebagai ateisme praktis atau pragmatis, adalah tindakan apatis, mengabaikan atau ketidaktertarikan terhadap kepercayaan. Dalam kata lain, apateisme adalah seseorang yang menganggap keberadaan tuhan tidak berarti atau tidak relevan terhadap kehidupan sehari-harinya. Salah satu bentuk ateisme praktis dengan implikasinya dalam komunitas ilmiah adalah naturalisme metodologis. (in)
 • Apateizm (ang. apatheism) – przekonanie, założenie lub zaakceptowanie poglądu, że Bóg i religia nie mają znaczenia dla ludzkiego życia. Termin ten to neologizm, portmanteau powstałe z połączenia słów apatia i teizm, po raz pierwszy użyty w roku 2003 przez w The Atlantic Monthly w artykule zatytułowanym Let It Be – The greatest development in modern religion is not a religion at all – it's an attitude best described as "apatheism". (pl)
 • 远神论(Apatheism,取自apathy与atheism) 又称为实用主义无神论,指的是一种对有神概念敬而远之的无神论态度,还包括对有神信仰的冷漠,无知以及对各类神祇的兴趣缺乏。 (zh)
 • L'agnosticisme apàtic (també anomenat agnosticisme pragmàtic) és un corrent fil·losòfico-religiós que es basa en la següent premissa: "Milers d'anys de debat no han demostrat, ni rebatut, la idea de l'existència d'una o més divinitats" (déus). Aquest punt de vista conclou que fins i tot si un o diversos déus existeixen, no semblen estar preocupats pel destí dels éssers humans. Per tant, la seva existència tindria poc impacte en els assumptes humans i, en reciprocitat, això fa que les persones haurien de tenir un interès teològic pobre. L'apateisme pot tenir diverses conseqüències : (ca)
 • Απαθεϊσμός (από το απάθεια και το θεϊσμός) είναι η στάση της απάθειας στο ερώτημα αν υπάρχει ή όχι θεός. Είναι περισσότερο στάση παρά πίστη ή σύστημα πίστης. Απαθεϊστής είναι κάποιος που δεν ενδιαφέρονται στην αποδοχή ή απόρριψη ισχυρισμών αν υπάρχουν ή όχι θεοί. Η ύπαρξη των θεοτήτων δεν ενδιαφέρει τον απαθεϊστή.. (el)
 • Apatheism (/ˌæpəˈθiːɪzəm/; a portmanteau of apathy and theism) is the attitude of apathy towards the existence or non-existence of God(s). It is more of an attitude rather than a belief, claim, or belief system. The term was coined by Robert Nash in 2001. (en)
 • Praktika ateismo, konata ankaŭ kiel pragmatika ateismo, estas unu el du ĉefaj branĉoj de la ateismo (dum la alia estas la teoria ateismo). Temas pri maniero vivi kaj agadi en kiu, kvankan oni ne neas la ekziston de dio(j), oni konsideras (ĉu implicite ĉu eksplicite) nula la influon kiun tiu(j) havas aŭ havus sur la ĉiutaga vivo. Pro tio, la praktikaj ateistoj vivas praktike kvazaŭ ili kredus, ke ne ekzistas dio aŭ religia valoro. (eo)
 • El ateísmo práctico, también conocido como ateísmo pragmático, es una de las dos principales variantes del ateísmo (la otra es el ateísmo teórico). Se trata de una forma de actuar en la cual, aunque no se niega la existencia de dioses, se considera (implícita o explícitamente) nula la influencia que estos tienen o tendrían en la vida cotidiana. Por tanto, los ateos prácticos viven como si no existiera ninguna deidad o valor religioso.​ (es)
 • L'apateismo (portmanteau di ateismo e apatia), conosciuto anche come ateismo pragmatico o ateismo pratico, è un "sottoinsieme" dell'agnosticismo. Un apateo non è interessato nell'accettare o negare l'esistenza o meno di Dio o qualsiasi altro essere soprannaturale. In altre parole, un apateo considera l'esistenza di Dio irrilevante per gli affari umani. Il filosofo francese Denis Diderot, accusato di essere ateo, replicò che semplicemente non si interessava dell'esistenza o meno di Dio. In risposta a Voltaire scrisse: (it)
 • Apatheïsme (een samenvoeging van de woorden "apathie" en "atheïsme"), ook bekend als pragmatisch atheïsme of praktisch atheïsme is een levenshouding waarbij men de bestaansvraag van goden niet relevant acht. Een apatheïst is niet geïnteresseerd in het aanvaarden of verwerpen van stellingen over het bestaan of niet bestaan van een God. (nl)
 • Апатеи́зм (от апатия + теизм) — это апатичное отношение к вопросам существования или не существования Божеств. Термин «апатеизм» ввёл в оборот Роберт Джей Нэш в 2001 году. Апатеист — это тот, кто не заинтересован в подтверждении или опровержении существования или не существования Божеств. Существование Божеств не отвергается, но рассматривается как не имеющее значение. Эту позицию не следует понимать как скептическую позицию, аналогичную позиции, например, атеистов или агностиков, которые ставят под сомнение существование богов или возможность их познания. (ru)
 • Apateísmo é uma contração das palavras apatia e teísmo/ateísmo, também conhecido como ateísmo apático ou ateísmo pragmático, e caracteriza-se pela total apatia ou indiferença em relação à existência de deus(es). Por não caracterizar uma opinião religiosa, mas uma abstenção do debate religioso e da preocupação religiosa, o termo pode ser aplicado tanto a um teísta quanto a um ateísta. Em outras palavras, um apateísta é alguém que não considera a questão da existência nem inexistência de deuses nem significativa nem relevante para a sua vida. (pt)
rdfs:label
 • لاكتراثية (ar)
 • Apateisme (ca)
 • Απαθεϊσμός (el)
 • Apatheism (en)
 • Praktika ateismo (eo)
 • Ateísmo práctico (es)
 • Apathéisme (fr)
 • Apateisme (in)
 • Apateismo (it)
 • Apateizm (pl)
 • Apatheïsme (nl)
 • Apateísmo (pt)
 • Апатеизм (ru)
 • Апатеїзм (uk)
 • Apateism (sv)
 • 远神论 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License