About: Alderman

An Entity of Type: person, from Named Graph: http://dbpedia.org, within Data Space: dbpedia.org

An alderman is a member of a municipal assembly or council in many jurisdictions founded upon English law. The term may be titular, denoting a high-ranking member of a borough or county council, a council member chosen by the elected members themselves rather than by popular vote, or a council member elected by voters.

Property Value
dbo:abstract
 • Konšel (z lat. consul, rádce, radní) byl ve středověku přísežný člen městské rady (lat. consilium civitatis). Městská rada vykonávala správu města a měla nad jeho měšťany soudní pravomoc. V Kutné Hoře se používal pro konšely i výraz šepmistr (z německého Schöffe – konšel). (cs)
 • Assessor und Assessorin (von lateinisch assessor bzw. adsessor „Beisitzer, Gehilfe (im Amt)“; Abkürzungen: Ass., Assess.) sind in Deutschland Berufs- und Dienstbezeichnungen, etwa als Regierungsassessor, Studienassessor, Rechtsassessor (Assessor iuris), Bergassessor, Brandassessor oder Bauassessor. Die Bezeichnung darf von Akademikern geführt werden, die nach einem Hochschulstudium und der ersten Staatsprüfung (Staatsexamen) sowie der Absolvierung des staatlichen Vorbereitungsdienstes (Referendariat) die zweite Staatsprüfung (bei Juristen auch Assessorexamen genannt, veraltet: Akzeß, Akzess, in Bayern vor dem Ersten Weltkrieg auch als Staatskonkurs bezeichnet) abgelegt haben oder die in Laufbahnen, die kein erstes Staatsexamen erfordern, die Große Staatsprüfung für den höheren Dienst abgelegt haben. Sie haben damit die Laufbahnbefähigung für den höheren Dienst (höchste Laufbahngruppe der Beamten im öffentlichen Dienst) erworben, Juristen zudem die Befähigung zum Richteramt. (de)
 • Beigeordnete sind in den meisten Ländern Deutschlands nach den jeweiligen Gemeindeordnungen als haupt- oder ehrenamtliche Wahlbeamte dem Bürgermeister „beigeordnet“. Abteilungsleiter der Geschäftsstellen kommunaler Spitzenverbände werden auch als Beigeordnete bezeichnet. (de)
 • An alderman is a member of a municipal assembly or council in many jurisdictions founded upon English law. The term may be titular, denoting a high-ranking member of a borough or county council, a council member chosen by the elected members themselves rather than by popular vote, or a council member elected by voters. (en)
 • Un assesseur (ou juge assesseur) est une personne qui siège aux côtés d'une autre pour l'assister dans ses fonctions et la suppléer si nécessaire. En droit, en particulier, il s'agit d'un officier de justice qui aide le juge. En Italie, dans la région autonome Vallée d'Aoste, dans laquelle le français est langue officielle, ce terme (fém. assesseure) s'utilise en français valdôtain pour indiquer les membres du Conseil de la Vallée, ainsi que des conseils communaux. (fr)
 • Pamong desa adalah orang-orang yang menangani pemerintahan (administrasi) desa. Sebutan ini khususnya dipakai di Pulau Jawa. Secara tradisional, di dalamnya termasuk lurah (kepala desa, Kades), (sekretaris desa, Sekdes), , dukuh (kepala dusun, Kadus), serta beberapa orang pembantu yang biasa disebut sebagai kepala urusan atau kepala seksi (Kaur atau Kasi, yang umum adalah Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan). Posisi Kaur dan Kasi ini merupakan adaptasi modern dari jabatan-jabatan masa lalu, seperti, kebayan, ulu-ulu, modin, kamituwa, atau bekel. Berbeda dengan kepala kelurahan dan aparatnya, pamong desa tidak digaji dari atas, tetapi mendapat penghasilan tetap yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sebidang tanah yang dapat digarapnya sebagai kompensasi bagi pekerjaannya (disebut tanah bengkok). Konsep pamong desa erat berkaitan dengan konsep otonomi desa di Jawa, yang telah berlaku semenjak periode Hindu-Buddha dan bahkan mungkin sejak periode sebelumnya. * l * b * s (in)
 • Nei paesi anglosassoni l'aldermanno (inglese alderman) è un membro del consiglio municipale, con funzioni variabili. In passato il titolo è stato utilizzato anche per designare giudici municipali. Il titolo deriva dall'anglo-sassone ealdorman che significa letteralmente "uomo anziano" e che veniva attribuito al nobile posto a capo dello shire (l'analogo dell'attuale contea). (it)
 • Assessore (dal latino assessor, "chi siede accanto", da assidere) indica un funzionario incaricato di assistere un superiore nell'esercizio delle sue funzioni. Il significato concettuale si è evoluto nel corso del tempo; era altresì detto assessore (o savio o consigliere) il giurista al quale il giudice si rivolgeva per un parere sulla causa da decidere, secondo una prassi invalsa a partire dal XII secolo; in età contemporanea indica una carica politica. (it)
 • De functie van assessor kan meerdere betekenissen hebben. Het betekent in het Latijn een 'bijzitter', een helper. (nl)
 • Radny (staropol. radźca, póź. rajca) – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel, który ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności. W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu. W Polsce wybiera się radnych czterech szczebli: wojewódzkim, powiatowym, gminnym oraz jednostek pomocniczych gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla). Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Radnemu jako członkowi organu kolegialnego przysługuje roszczenie o zwrot kosztów podróży i prawo do diety. Wysokość pensji przysługującej radnemu nie może w ciągu miesiąca przekroczyć półtorakrotnej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Głównym obowiązkiem radnego jest praca społeczna. Do podstawowych czterech funkcji radnego należą: * utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami, * uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany, * wybór przewodniczącego rady, * reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy. Wybrani radni podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących gmin, powiatów, województw. Decydują na przykład o utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego. (pl)
 • Do daty wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 sygn. SK 7/06, tj. do 5 maja 2009 r. oraz przepisów nowelizujących, w związku z wydanym wyrokiem TK, ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, urząd asesora sądowego funkcjonował także w sądownictwie powszechnym. Asesorem sądowym mianował Minister Sprawiedliwości na czas nieokreślony osobę, która po odbyciu trzyletniej (wcześniej dwu- lub dwuipółletniej) aplikacji sądowej zdała egzamin sędziowski, względnie spełnia inne szczególne warunki określone w ustawie. Minister Spr. mógł za wypowiedzeniem zwolnić asesora ze stanowiska tylko za zgodą kolegium właściwego sądu okręgowego. Zajmowanie tego stanowiska przez okres co najmniej 3 lata (do 2001 r. – 2 lata) było jednym z podstawowych warunków ubiegania się o nominację na urząd sędziego sądu rejonowego. Minister Sprawiedliwości mógł powierzyć asesorowi sądowemu czasowo pełnienie obowiązków sędziego na okres nieprzekraczający czterech lat (tzw. votum sędziowskie, asesor nieposiadający votum mógł pełnić w sądzie rejonowym obowiązki referendarza sądowego). W zakresie orzekania asesorzy byli niezawiśli i podlegali tylko Konstytucji oraz ustawom. Asesorzy posiadali takie same uprawnienia i obowiązki jak sędzia. W odróżnieniu od sędziego, nie byli nieusuwalni, wymagało to decyzji Ministra Sprawiedliwości oraz zgody większości sędziów będących członkami kolegium danego sądu okręgowego. Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 sygn. SK 7/06 przepis uprawniający Ministra Sprawiedliwości do powierzania czynności sędziowskich asesorom utracił moc w dniu 6 maja 2009 r., z powodu jego niezgodności z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Trybunał orzekł też, że jego rozstrzygnięcie nie stanowi podstawy do wzruszania prawomocnych orzeczeń w sprawach, w których czynności podejmowali asesorzy sądowi, albowiem niekonstytucyjność standardu w odniesieniu do tego, komu można powierzyć sądzenie, nie musi przesądzać o niekonstytucyjności treści rozstrzygnięcia lub zastosowanej procedury jego wydawania. Wartości związane z cechą prawomocności przemawiają zaś za ochroną takich orzeczeń. Podobnie do dnia 5 maja 2009 r. była uregulowana instytucja asesorów w sądach wojskowych. Na mocy ustawy nowelizującej dotychczasowych asesorów sądów wojskowych przeniesiono z dniem 17 czerwca 2011 na stanowiska asystentów sędziów sądów wojskowych. (pl)
 • O perito judicial é o técnico, ou especialista que opina sobre questões que lhe são submetidas pelas partes, ou pelo juiz, a fim de esclarecer fatos que auxiliem o julgador a formar sua convicção; daí, a importância da perícia. O magistrado (juiz) não tem obrigação de conhecer, por exemplo, medicina, por isso convoca o profissional perito judicial médico; engenharia, perito judicial engenheiro, biomedicina, perito judicial biomédico, e assim sucessivamente; chama, ao processo, peritos judiciais de cada profissão, tantos quantos sejam necessários para deslindar a lide; para formar um juízo sobre o assunto. Para o exercício das funções de Perito Judicial, o profissional deverá estar registrado no Conselho de Classe de sua jurisdição e precisa estar em dia com as obrigações para com o seu respectivo órgão de Classe, CREA, CRBM, CRA, CRC, CRM etc. Conforme o artigo 331, I do Código de Processo Civil(CPC) a nomeação do perito é feita pelo juiz no despacho saneador, quando houver por bem deferir a prova técnica. No artigo 421 do CPC está inserido que o técnico que deve servir no processo como perito é escolhido pelo juiz. A perícia pode ocorrer na esfera judicial ou fora dela, nesse caso é chamada de Perícia extrajudicial. No Brasil, existem diversas instituições que representam os Peritos Judiciais, como Associações de Peritos Judiciais em diversos Estados, dentre eles, São Paulo (APEJESP), Rio de Janeiro (APJERJ), Minas Gerais (ASPEJUDI) e no Distrito Federal (APEJUSDF). Há alguns anos foi criado o primeiro Sindicato de Peritos Judiciais no Brasil, o SINPEJUS-DF. Em 2021 foi fundado o Sindicato Nacional dos Peritos da Justiça (SINPEJUS NACIONAL) com abrangência em todo o Brasil. Todas são de fundamental importância para a defesa da classe e valorização da atividade pericial. No âmbito do Judicial, o Perito Judicial, quando nomeado pelos tribunais, atuam como auxiliares da justiça e como "olhos dos magistrados" em questão técnicas específicas. (pt)
 • Асе́ссор (лат. assessor — «заседатель») — в Древнем Риме и средневековой Европе должностное лицо, облечённое судебной властью. В Российской империи — должность, соответствующая 8 классу в Табели о рангах (коллежский асессор), должность в центральных госучреждениях XVIII века, при губернских правлениях XIX— начала XX веков. В современном мире асессоры — это аттестаторы, которые участвуют в процессе независимой оценки соответствия: аттестации персонала, рабочих мест, процессов, систем менеджмента качества и других видах аттестации и оценки соответствия. В Европе и США «assessor» также называются российские «оценщики» — эксперты по независимой оценке стоимости имущества. (ru)
 • Assessor är i Sverige en färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst. Termen kommer från latin för bisittare och är en gammal ämbetsmannatitel. Titeln finns kvar som benämning på vissa jurister vid domstolar och som länsassessor som benämning för jurister vid länsstyrelserna. Titeln har också använts för ledamot av kollegialt organiserade myndigheter, vanligen domstolar. I juristkarriären vid hovrätter och kammarrätter är idag assessor karriärsteget efter fiskal. Så kallad assessorskompetens efterfrågas allmänt vid anställning som "kvalificerad jurist" såväl hos staten som hos andra arbetsgivare. Till assessor utnämns man efter att tjänstgjort i minst fyra år som fiskal i hovrätt eller kammarrätt. Hovrätts- eller kammarrättsassessor tjänstgör vanligen utanför domstolen för att meritera sig ytterligare. Det kan röra sig om utredningsuppdrag inom statligt verk eller som rättssakkunnig i Regeringskansliet. Därefter kan assessorn söka en fast anställning som ordinarie domare vid tingsrätt, förvaltningsrätt, hov- eller kammarrätt. Det finns också assessorer vid Hovkonsistoriet i Stockholm domkapitel. I Finlands evangelisk-lutherska kyrkan är assessorerna medlemmar i domkapitlet; det finns prästassessorer och lagfarna assessorer. Den lagfarna assessorn är medlem i domkapitlet och tjänsteman. Prästassessor är en bitjänst. Prästassessorerna väljs genom val där stiftets prästeroch lektorer har rösträtt. Tillsammans med de övriga medlemmarna i domkapitlet sköter assessorerna den kyrkliga administrationen och verksamheten i stiftet samt behandlar andra frågor som rör stiftsförvaltningen. I Danmark är en politiassessor en åklagare, motsvarande en svensk kammaråklagare. (sv)
 • О́лдермен, áльдерман (англ. alderman букв. «старшина, старейшина, староста») — член муниципального совета или муниципального собрания в Великобритании, в особенности в Англии и некоторых англоязычных странах; иногда — местный муниципальный судья по небольшим гражданским делам (например, в Пенсильвании). Исторически этот титул произошёл от позиции главы местного собрания или органа управления в англосаксонском обществе, занимаемой старейшим членом аристократии или старейшиной (мудрейшим). В средневековой Германии альдерман (или ольдерман) означал вообще старшину какой-либо корпорации и гильдии торговцев в особенности. (ru)
 • Ра́йці (однина — райця чи раєць), ратмани (нім. Rat — рада і нім. Mann — людина), також консули — члени виборної міщанами ради магістрату, яка відала дотриманням чинного законодавства, правил торгівлі, діяльністю ремісничих цехів, обороною міста (спорудженням фортифікацій, озброєнням), впорядкуванням і забудовою міста, закладенням міських шпиталів, шкіл, лазень, набуттям громадянства даного міста, успадкуванням майна (див. Магдебурзьке право). Райців обирали з представників заможної верхівки міського населення. Але фактично в ряді міст їх призначав війт. У великих містах питаннями судочинства займались спеціально обрані лавники, що засідали під головуванням війта. Інститут райців існував на теренах України, що входили до Польсько-Литовської держави. На теренах Московського царства самоврядування міст на основі магдебурзького права не було запроваджено. Після 1654 р. самоврядування зберігалося в багатьох містах, що перейшли під владу Московського царства. Посади райців були скасовані через ліквідацію магістратів у Галичині та Буковині в середині 1780-х рр., а на українських землях у складі Російської імперії — за судовою реформою 1864 року. (uk)
 • Асе́сор (лат. assessor — засідатель) — засідатель, помічник, лавник, певна службова посада. Звання асесора існувало в Стародавньому Римі і країнах феодаольної Європи. Збереглось воно і в деяких сучасних європейських країнах. У Російській імперії, відповідно до запровадженого Петром І Табеля про ранги, колезький асесор — звання 8-го класу, яке до 1845 надавалося лише дворянам. У Польщі асесори входили до складу земського, , асесорського та ін. судів. У Речі Посполитій титул учасника сеймику, який був радником маршалка. У католицькій церкві засідателі в духовній колегії, консисторії, єпископському (дієцезіальному) суді. В Україні у 2-й половині 18 століття асесори входили до складу генерального суду. (uk)
 • Олдермен (англ. alderman) — термін англосаксонського походження, що позначав шляхетного правителя графства, після норманнського вторгнення був замінений словом шериф. З 19 століття до скасування цього інституту в 1974 олдермени були старшими членами міських чи сільських рад в Англії й Уельсі, їх обирали інші члени ради. Цей титул збережений у Лондонському Сіті. Сьогодні олдермен — це член муніципальних зборів або муніципальної ради у деяких англомовних країнах. (uk)
dbo:wikiPageID
 • 286925 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 15941 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 1119313217 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
dbp:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
gold:hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Konšel (z lat. consul, rádce, radní) byl ve středověku přísežný člen městské rady (lat. consilium civitatis). Městská rada vykonávala správu města a měla nad jeho měšťany soudní pravomoc. V Kutné Hoře se používal pro konšely i výraz šepmistr (z německého Schöffe – konšel). (cs)
 • Beigeordnete sind in den meisten Ländern Deutschlands nach den jeweiligen Gemeindeordnungen als haupt- oder ehrenamtliche Wahlbeamte dem Bürgermeister „beigeordnet“. Abteilungsleiter der Geschäftsstellen kommunaler Spitzenverbände werden auch als Beigeordnete bezeichnet. (de)
 • An alderman is a member of a municipal assembly or council in many jurisdictions founded upon English law. The term may be titular, denoting a high-ranking member of a borough or county council, a council member chosen by the elected members themselves rather than by popular vote, or a council member elected by voters. (en)
 • Un assesseur (ou juge assesseur) est une personne qui siège aux côtés d'une autre pour l'assister dans ses fonctions et la suppléer si nécessaire. En droit, en particulier, il s'agit d'un officier de justice qui aide le juge. En Italie, dans la région autonome Vallée d'Aoste, dans laquelle le français est langue officielle, ce terme (fém. assesseure) s'utilise en français valdôtain pour indiquer les membres du Conseil de la Vallée, ainsi que des conseils communaux. (fr)
 • Nei paesi anglosassoni l'aldermanno (inglese alderman) è un membro del consiglio municipale, con funzioni variabili. In passato il titolo è stato utilizzato anche per designare giudici municipali. Il titolo deriva dall'anglo-sassone ealdorman che significa letteralmente "uomo anziano" e che veniva attribuito al nobile posto a capo dello shire (l'analogo dell'attuale contea). (it)
 • Assessore (dal latino assessor, "chi siede accanto", da assidere) indica un funzionario incaricato di assistere un superiore nell'esercizio delle sue funzioni. Il significato concettuale si è evoluto nel corso del tempo; era altresì detto assessore (o savio o consigliere) il giurista al quale il giudice si rivolgeva per un parere sulla causa da decidere, secondo una prassi invalsa a partire dal XII secolo; in età contemporanea indica una carica politica. (it)
 • De functie van assessor kan meerdere betekenissen hebben. Het betekent in het Latijn een 'bijzitter', een helper. (nl)
 • Олдермен (англ. alderman) — термін англосаксонського походження, що позначав шляхетного правителя графства, після норманнського вторгнення був замінений словом шериф. З 19 століття до скасування цього інституту в 1974 олдермени були старшими членами міських чи сільських рад в Англії й Уельсі, їх обирали інші члени ради. Цей титул збережений у Лондонському Сіті. Сьогодні олдермен — це член муніципальних зборів або муніципальної ради у деяких англомовних країнах. (uk)
 • Assessor und Assessorin (von lateinisch assessor bzw. adsessor „Beisitzer, Gehilfe (im Amt)“; Abkürzungen: Ass., Assess.) sind in Deutschland Berufs- und Dienstbezeichnungen, etwa als Regierungsassessor, Studienassessor, Rechtsassessor (Assessor iuris), Bergassessor, Brandassessor oder Bauassessor. (de)
 • Pamong desa adalah orang-orang yang menangani pemerintahan (administrasi) desa. Sebutan ini khususnya dipakai di Pulau Jawa. Secara tradisional, di dalamnya termasuk lurah (kepala desa, Kades), (sekretaris desa, Sekdes), , dukuh (kepala dusun, Kadus), serta beberapa orang pembantu yang biasa disebut sebagai kepala urusan atau kepala seksi (Kaur atau Kasi, yang umum adalah Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan). Posisi Kaur dan Kasi ini merupakan adaptasi modern dari jabatan-jabatan masa lalu, seperti, kebayan, ulu-ulu, modin, kamituwa, atau bekel. (in)
 • Radny (staropol. radźca, póź. rajca) – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel, który ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności. W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu. W Polsce wybiera się radnych czterech szczebli: wojewódzkim, powiatowym, gminnym oraz jednostek pomocniczych gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla). Do podstawowych czterech funkcji radnego należą: (pl)
 • Do daty wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 sygn. SK 7/06, tj. do 5 maja 2009 r. oraz przepisów nowelizujących, w związku z wydanym wyrokiem TK, ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, urząd asesora sądowego funkcjonował także w sądownictwie powszechnym. Podobnie do dnia 5 maja 2009 r. była uregulowana instytucja asesorów w sądach wojskowych. Na mocy ustawy nowelizującej dotychczasowych asesorów sądów wojskowych przeniesiono z dniem 17 czerwca 2011 na stanowiska asystentów sędziów sądów wojskowych. (pl)
 • O perito judicial é o técnico, ou especialista que opina sobre questões que lhe são submetidas pelas partes, ou pelo juiz, a fim de esclarecer fatos que auxiliem o julgador a formar sua convicção; daí, a importância da perícia. O magistrado (juiz) não tem obrigação de conhecer, por exemplo, medicina, por isso convoca o profissional perito judicial médico; engenharia, perito judicial engenheiro, biomedicina, perito judicial biomédico, e assim sucessivamente; chama, ao processo, peritos judiciais de cada profissão, tantos quantos sejam necessários para deslindar a lide; para formar um juízo sobre o assunto. Para o exercício das funções de Perito Judicial, o profissional deverá estar registrado no Conselho de Classe de sua jurisdição e precisa estar em dia com as obrigações para com o seu re (pt)
 • О́лдермен, áльдерман (англ. alderman букв. «старшина, старейшина, староста») — член муниципального совета или муниципального собрания в Великобритании, в особенности в Англии и некоторых англоязычных странах; иногда — местный муниципальный судья по небольшим гражданским делам (например, в Пенсильвании). Исторически этот титул произошёл от позиции главы местного собрания или органа управления в англосаксонском обществе, занимаемой старейшим членом аристократии или старейшиной (мудрейшим). (ru)
 • Асе́ссор (лат. assessor — «заседатель») — в Древнем Риме и средневековой Европе должностное лицо, облечённое судебной властью. В Российской империи — должность, соответствующая 8 классу в Табели о рангах (коллежский асессор), должность в центральных госучреждениях XVIII века, при губернских правлениях XIX— начала XX веков. (ru)
 • Assessor är i Sverige en färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst. Termen kommer från latin för bisittare och är en gammal ämbetsmannatitel. Titeln finns kvar som benämning på vissa jurister vid domstolar och som länsassessor som benämning för jurister vid länsstyrelserna. Titeln har också använts för ledamot av kollegialt organiserade myndigheter, vanligen domstolar. I juristkarriären vid hovrätter och kammarrätter är idag assessor karriärsteget efter fiskal. Så kallad assessorskompetens efterfrågas allmänt vid anställning som "kvalificerad jurist" såväl hos staten som hos andra arbetsgivare. (sv)
 • Ра́йці (однина — райця чи раєць), ратмани (нім. Rat — рада і нім. Mann — людина), також консули — члени виборної міщанами ради магістрату, яка відала дотриманням чинного законодавства, правил торгівлі, діяльністю ремісничих цехів, обороною міста (спорудженням фортифікацій, озброєнням), впорядкуванням і забудовою міста, закладенням міських шпиталів, шкіл, лазень, набуттям громадянства даного міста, успадкуванням майна (див. Магдебурзьке право). (uk)
 • Асе́сор (лат. assessor — засідатель) — засідатель, помічник, лавник, певна службова посада. Звання асесора існувало в Стародавньому Римі і країнах феодаольної Європи. Збереглось воно і в деяких сучасних європейських країнах. У Російській імперії, відповідно до запровадженого Петром І Табеля про ранги, колезький асесор — звання 8-го класу, яке до 1845 надавалося лише дворянам. У Польщі асесори входили до складу земського, , асесорського та ін. судів. У Речі Посполитій титул учасника сеймику, який був радником маршалка. (uk)
rdfs:label
 • Alderman (en)
 • Konšel (cs)
 • Assessor (de)
 • Beigeordneter (de)
 • Pamong desa (in)
 • Assesseur (fr)
 • Aldermanno (it)
 • Assessore (it)
 • Radny (pl)
 • Assessor (functie) (nl)
 • Asesor (pl)
 • Perito judicial (pt)
 • Асессор (ru)
 • Assessor (sv)
 • Олдермен (ru)
 • Райці (uk)
 • Олдермен (uk)
 • Асесор (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:award of
is dbo:governmentType of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:politician of
is dbo:profession of
is dbo:superintendent of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is dbp:honorificPrefix of
is dbp:honorificSuffix of
is dbp:inaugural of
is dbp:leaderTitle of
is dbp:occupation of
is dbp:office of
is gold:hypernym of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of
Powered by OpenLink Virtuoso    This material is Open Knowledge     W3C Semantic Web Technology     This material is Open Knowledge    Valid XHTML + RDFa
This content was extracted from Wikipedia and is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License