About: Western world     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:YagoPermanentlyLocatedEntity, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FWestern_world

The Western world, also known as the West, refers to various regions, nations and states, depending on the context, most often consisting of the majority of Europe, Northern America, and Australasia. The Western world is also known as the Occident (from the Latin word occidens, "sunset, West"), in contrast to the Orient (from the Latin word oriens, "rise, East") or Eastern world. It might mean the Northern half of the North–South divide, the countries of the Global North (often equated with developed countries).

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Western world
 • الحضارة الغربية
 • عالم غربي
 • Cultura occidental
 • Occident
 • Západní svět
 • Δυτικός πολιτισμός
 • Δυτικός Κόσμος
 • Westliche Welt
 • Okcidenta civilizo
 • Cultura occidental
 • Occidente
 • Mendebaldea (kultura)
 • Société occidentale
 • Occident
 • Dunia Barat
 • Budaya Barat
 • Civiltà occidentale
 • 西洋
 • 서양 문화
 • Westerse wereld
 • 서양
 • Mundo ocidental
 • Westerse cultuur
 • Cultura ocidental
 • Cywilizacja zachodnia
 • Западная культура
 • Västerländsk kultur
 • Західний світ
 • Западный мир
 • Västvärlden
 • 西方世界
 • 西方文化
rdfs:comment
 • Mendebaldea edo Sartaldea Lurreko kultura eremu bat da, ondorengo lur hauek barne hartzen dituena: Amerika osoa; Mendebaldeko, Iparraldeko eta Erdialdeko Europa (gehi Grezia eta Zipre); eta Australia eta Zeelanda Berria. Kontzeptu eurozentriko honen sustraiak eta kristautasunaren zabalkundean daude. Mendebalde edo Sartaldeari kontrajartzen zaio Ekialdea edo Sortaldea.
 • De term westerse cultuur heeft betrekking op de verzameling aan normen, waarden, gebruiken en soms artefact (voorwerpen) en die de vele culturen in de westerse wereld met elkaar delen. Tegenwoordig verspreiden 'westerse waarden' zich over de hele wereld en grijpen ze diep in in alle geledingen van voorheen traditioneel conservatieve samenlevingen.
 • 西洋(せいよう、英: the West、Occident)は、東洋(the East, Orient、オリエント)の対概念。歴史的にはユーラシア大陸の西端と東端に数千年にわたる二つの文化圏が存在し、現代日本語では二つの文化圏を西洋と東洋という概念で表現する。一方、中国では歴史学の東西比較研究がテーマとなる場合、西洋と東洋という表現の代わりに西方と東方と表現する。 日本語では洋が西洋の略として使われており、明治頃には、洋式・洋風とは西洋の方式および西洋風を意味し、洋画、洋風建築、洋式トイレ、和洋折衷、洋服、洋傘、洋食、洋楽などの語句が広く使われるようになった。中国語圏でもzh:洋服、zh:洋蔥、zh:洋酒など洋に西洋の意味を持たせている熟語もあるが、日本語の洋式にあたる中国語は西式である。ウィクショナリーの中国語版「zh:wikt:洋」を参照。
 • Cywilizacja zachodnia, kultura zachodnia, Zachód, kultura europejska, kultura euroatlantycka – kultura bądź cywilizacja ukształtowana w Europie Zachodniej, a wraz z ekspansją gospodarczo-polityczną od czasów renesansu rozprzestrzeniona na inne tereny, w szczególności Amerykę Północną, Australię i Nową Zelandię. Niekiedy zalicza się do kultury zachodniej również Europę Wschodnią łącznie z Rosją i Amerykę Łacińską. Zasady cywilizacji zachodniej wywodzą się z trzech źródeł: antyku grecko-rzymskiego, chrześcijaństwa i oświecenia.
 • De westerse wereld, ook bekend als het Westen of de Occident, is een groep landen waarvan de precieze samenstelling afhangt van de context waarin de term gebruikt wordt. De meest gebruikte betekenissen verwijzen naar een groep cultureel en etnisch verwante staten die met name tussen 1500 en het heden een dominante positie opbouwden in kapitalistische delen van de wereld, vaak zeer rijk en machtig zijn: eerst West-Europa, geleidelijk een steeds groter deel van Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, en later ook Australië en Nieuw-Zeeland. Dit valt niet samen met het westelijk halfrond. Een groot deel van West-Europa, waaronder Nederland en België, ligt namelijk ten oosten van de meridiaan van Greenwich, en dus op het oostelijk halfrond.
 • За́падный мир, также известный как За́пад или западная цивилизация, — понятие в культурологии и политике, а также в обиходной речи, относящееся к определённому кругу наций и государств, чаще всего включающему в себя западную часть Европы, Австралазию и Америку.
 • 西方世界(英語:Western World),也称西方国家(Western Countries)、西方文化区、西洋,在不同场合和不同时间有不同定义,主要用來指稱歐洲、北美洲、澳大拉西亞的國家。有時候也稱為西方文明(Occident,字源為拉丁語「occidens」),以與「」(Orient,字源為拉丁語「oriens」)或「東方世界」來對比。这些国家的文化與文字皆是一脉相承,惟地理上不一定位於「西方」,例如澳大利亞、新西蘭。 西方的概念根源於希臘文明、古罗马及後來的基督教文化,經由文艺复兴、宗教改革、啟蒙時代及通過帝国主义、殖民主义、科學革命、工業革命擴張形成當今西方世界。冷战時期,西方的觀點確立於深受自由主義思想影響,反對共產主義的资本主義國家,形成反共陣營,有別於政治經濟方面不同的歐洲共產主義國家。 這個詞原本字面意思是一個地理概念,15世紀以來西歐人相對於將看到的西亚、南亚、东亚當作東方。在當代文化含義裡,這句西方世界除包括歐洲也包括歐洲殖民時期源自大量歐洲的祖先人口移民至北美洲、大洋洲的國家。西方世界也是古代中国人以中国为中心的一个地理概念,现代用法则与“西方世界”同义,明朝初期以婆罗洲中间为界,以东称为东洋,以西称为西洋,故过去所称南海之处,明朝称为东洋、西洋,且暹罗湾之海,称为“涨海”。
 • 西方文化指的是最初形成於南欧、北歐;盛行於西歐、北歐、北美,拉丁美洲、澳洲,纽西蘭等國家的文化。与西方这个词相对应的是非西方国家。
 • Західний світ, іноді прирівнюється до західної цивілізації, західної культури; просто «Захід»; застарілим є «Окцидент» (від лат. occidens — «Західний Світ», що протиставлено «Орієнт» — «Схід (макрорегіон)») — є культурно-географічною загальною назвою для цілої низки країн, що залежить від контексту та історичного періоду часу. В контексті є важливим те, що в це вкладають дослідники, журналісти, політики чи інші класифікуючи території, цивілізації Землі, культури, географічні регіони або «блоки», котрі можуть бути класифіковані за багатьма параметрами: релігією, демократичні/недемократичні, економіками, мовами, історією, союзами і т.д
 • العالم الغربي أو الغرب مصطلح متعدد المعاني وفقاً لسياق الحديث (أي حسب الفترة الزمنية والمنطقة والحالة الاجتماعية). وعليه فإن التعريف الأساسي لما يشكل «الغرب» متنوع حيث يتوسع ويتقلص مع الزمن وفقاً للظروف التاريخية المختلفة.
 • Západní svět, západní civilizace nebo Západ je souhrnné označení pro mnohé státy Evropy, Ameriky a Oceánie, které pojí podobné kulturní, hodnotové a společenské rysy jako svoboda, lidská práva, vláda práva, rovnost, individualismus, tolerance a liberální demokracie. Z historického hlediska byl vývoj západní civilizace silně ovlivněn antikou, křesťanstvím, judaismem a západní filozofií. V pozdější době pak renesancí, osvícenstvím, průmyslovou a vědeckou revolucí. Skrze imperialismus, kolonialismus a christianizaci v průběhu 15. až 20. století a pozdější export popkultury ovlivnila západní civilizace velmi výrazně celý zbytek světa a hrála rozhodující roli v jeho globalizaci. Samotný pojem Západ, včetně jeho rozsahu a významu, se v průběhu dějin a v závislosti na kontextu měnil a zůstává pře
 • Die Begriffe westliche Welt, der Westen, westliche Hochkultur oder auch Abendland (Okzident) können je nach Kontext verschiedene Bedeutungen haben. Der Begriff des „Westens“ bzw. des „Abendlandes“ entstand als Gegenüber zum „Morgenland“, das Luther in seiner Bibelübersetzung zuerst gebrauchte, und wurde von Kaspar Hedio 1529 in die deutsche Sprache eingeführt. Während der Begriff ursprünglich die westeuropäische Kultur bezeichnete, wird er heute meistens auf gemeinsame Werte der Nationen in Europa und Nordamerika bezogen, die Bürger- und Menschenrechte garantieren, nach westlichen Werten wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit, Individualismus und Toleranz leben und die liberale Demokratie praktizieren. Die Gesellschaftssysteme der westlichen Welt beruhen auf dem Wirtschaftssystem de
 • Ο Δυτικός Κόσμος ή αλλιώς και Δύση (αγγλ.: West) είναι όρος που αναφέρεται στα κράτη από τα οποία αποτελείται, τα λεγόμενα δυτικά κράτη. Σήμερα, τμήμα του δυτικού κόσμου αποτελούν οι ΗΠΑ, οι χώρες-μελη που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση,το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και Καναδάς ως χώρα με μεγάλη τεχνολογική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.
 • Okcidenta civilizo (500- ) estas la civilizo, kiu evoluis en Eŭropo post la falo de la romia imperio. Ĝi estas miksaĵo de greka, romia, kelta, ĝermana, afrikaj kaj (per kristanismo) juda kulturoj, sed la fundamenton ĝi heredis de la romia imperio. Dum 1500-2000, ĝi disvastiĝis al Ameriko, Oceanio kaj subsahara Afriko, nun enhavante 33% de homaro. Nuntempe ĝi estas la plej granda kaj avangarda civilizo, sed antaŭ 1750, la ĉina kaj islama civilizo estis egalaj aŭ pli altaj ol la okcidenta civilizo. Kvankam ĝia teknologio kaj ekonomio estas tre alta, ĝi estas civilizo tre sanga kaj malstabila politike (ekzemple, du mondmilitoj kaj la holokaŭsto). Malsimile al aliaj civilizoj, universala imperio mankas al ĝia historio (spite de la penoj de Karolo la Granda, Napoleono la 1-a de Francio kaj Hitl
 • Con los términos cultura occidental, civilización occidental, mundo occidental, sociedad occidental, civilización europea o civilización cristiana se hace referencia al siguiente conjunto: normas sociales, valores éticos, costumbres, tradiciones, creencias religiosas, formas de Estado, sistemas políticos, artefactos o tecnologías de Occidente que tienen su origen y están asociados a Europa. Sin embargo, el término también se refiere a espacios extraeuropeos, en concreto, a aquellos territorios cuya historia está fuertemente conectada a Europa debido a la colonización, la cual conllevó a una subsecuente influencia cultural mediante la inmigración; así, determinados países de América y de Oceanía se consideran parte de la cultura occidental.​
 • Occidente es una expresión surgida en el siglo XVI​ para referirse a las culturas de base cristiana ubicadas en la zona occidental de Eurasia y por extensión utilizada para referirse también a aquellos países que, en el proceso de expansión europea, adoptaron su cultura (cultura occidental) y conformaron la llamada civilización o bloque occidental.​​ Su relación con la ubicación geográfica es incierta y relativa, variando según las épocas y la política internacional, pudiendo abarcar desde una región limitada de Europa, hasta una amplia área que abarca la totalidad de los continentes europeo y americano, partes considerables de Oceanía y Asia y algunos países de África.​ Durante la Guerra Fría, «Occidente» se identificó con el capitalismo enfrentado con el mundo comunista.​ En la actualida
 • L'Occident, ou le monde occidental, est un concept géopolitique qui s'appuie généralement sur l'idée d'une civilisation commune, héritière de la civilisation gréco-romaine dont est issue la société occidentale moderne. Son emploi actuel sous-entend également une distanciation avec soit le reste du monde, soit une ou plusieurs autres zones d'influences du monde comme le monde arabe, le monde chinois ou la sphère d'influence russe. À l'origine, cette distanciation s'exprimait face à l'Orient.
 • La société occidentale est le milieu humain qui résulte de l'Histoire, des institutions, des organisations, des normes, des lois, des mœurs, des coutumes et des valeurs propres à l'Occident. Entre les XVe et XXe siècles, la colonisation, puis l'impérialisme et l'hégémonie économique des pays occidentaux a permis la diffusion de plusieurs aspects du mode de vie occidental sur l'ensemble des continents, ce phénomène est appelé l'occidentalisation.
 • Dunia Barat (atau sering disebut Barat saja) merujuk kepada negara-negara yang berada di benua Eropa, Amerika, dan Australasia. Dunia Barat dibedakan dari dunia Timur yang digunakan untuk merujuk kepada Asia. Meskipun begitu, pada umumnya kata ini lebih sering diasosiasikan terhadap negara-negara yang mempunyai mayoritas penduduk berkulit putih. Oleh karena itu, Israel, Australia dan Selandia Baru juga sering dianggap sebagai bagian dari dunia Barat. Orang-orang yang tinggal di dunia Barat dipanggil orang Barat.
 • The Western world, also known as the West, refers to various regions, nations and states, depending on the context, most often consisting of the majority of Europe, Northern America, and Australasia. The Western world is also known as the Occident (from the Latin word occidens, "sunset, West"), in contrast to the Orient (from the Latin word oriens, "rise, East") or Eastern world. It might mean the Northern half of the North–South divide, the countries of the Global North (often equated with developed countries).
 • Mundo ocidental, civilização ocidental ou simplesmente Ocidente (em latim: occidens - "pôr do sol, oeste", como distinto de Oriente), é um termo que se refere a diferentes nações, dependendo do contexto. Não há consenso sobre a definição das semelhanças desses países, além de terem uma população significativa de ascendência europeia e de terem culturas e sociedades fortemente influenciadas e/ou ligadas pela Europa.
 • Cultura ocidental, muitas vezes referida como civilização ocidental, estilo de vida ocidental ou civilização europeia, é um termo comumente usado para se referir a um legado cultural de normas sociais, valores éticos, tradições, crenças, sistemas políticos, artefatos e tecnologias que têm alguma origem ou associação com a Europa. O termo se aplica a países cuja história tem ligações estreitas com a emigração dos habitantes de países europeus, mas que não é restrita a esta, tais como os países da América do Norte e da Australásia. A cultura ocidental é caracterizada por um conjunto de temas e tradições artísticos, filosóficos, literários e legislativos e pelo legado das civilizações Celta, Germânica, Helénica, Latina e Cristã (a partir do século IV). As três principais bases de formação par
 • Западная культура, иногда приравниваемая к западной цивилизации, западной культуре, западному миру, западному обществу и европейской цивилизации, является культурным наследием социальных норм, этических ценностей, традиционных обычаев, верований, политических систем, культурных артефактов и технологий, которые возникли в Европе или ассоциируются с Европой. Этот термин также применяется за пределами Европы к странам и культурам, история которых тесно связана с Европой в результате иммиграции, колонизации или политического влияния. Например, западная культура включает в себя страны Северной, Южной Америки и Австралазии, в которых большинство населения по языку и имеют европейское происхождение. Западная культура берёт начало в греко-римской культуре времён классической античности (см. Запад
 • Västerländsk kultur (engelska Western Culture) är den kultur som uppstod i västvärlden i modern tid. Man kan säga att den västerländska kulturen är intimt sammankopplad med kristen religion (framförallt den västliga kristendomen). Ibland räknas även Östeuropa och Ryssland som tillhörande den västerländska . Men det står klart att hela världen mer eller mindre har påverkats av västerländsk kultur. Dikotomin mellan västerländskt och österländskt är längsamt på väg att ersättas av en "global" kultur som kan stå i motsättning till lokala kulturer. [källa behövs]
 • Västvärlden, Västerlandet, även känt som Väst och Occidenten (Latin: occidens -solnedgång). Väst-, (till skillnad från Orienten), är en kulturgeografisk term som kan vara användbar trots begreppets olika betydelser beroende på sammanhang och historisk tidsperiod. Även definitionen om vad som idag utgör Väst varierar. I allmänhet är man överens om att Väst åtminstone utgörs av Europa och de s.k. liberala demokratierna (demokratiska staterna med marknadsekonomi) i Angloamerika samt Nya Zeeland, Australien, Argentina, Uruguay och Israel. Viktigt i sammanhanget är att det är just forskare, journalister, politiker m.fl. i västvärlden som gör och som gjort indelningar av jordens landområden i västvärlden, Mellanöstern, Indokina, Arabvärlden, Främre Orienten, "Svarta Afrika" etc.
skos:exactMatch
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Diadochi_satraps_babylon-it.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Theodosius_I's_empire.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Christ_Islam.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Christian_world_map.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Christianity_percent_population_in_each_nation_World_Map_Christian_data_by_Pew_Research.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Income_groups_2016_by_GNI_per_capita.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Arte_greca,_giovane_vittorioso,_300-100_ac._02.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Primary_Human_Language_Families_Map.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Jean-Léon_Gérôme_-_The_Slave_Market_-_Google_Art_Project.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Intermediate_Region_Western_Boundary_FR.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Invasions_of_the_Roman_Empire_1.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/ColumbusHouseOfValladolid.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/628px-Western_and_Eastern_Roman_Empires_476AD(3).png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Africa_(orthographic_projection).svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Age_of_Discovery_explorations_in_English.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Byzantium@1180.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Europe_1988.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flickr_-_portableantiquities_-_Hilt_Fitting.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/We_Can_Do_It!_NARA_535413_-_Restoration_2.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/2019_UN_Human_Development_Report.svg
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 38 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software