About: Watermill     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:YagoPermanentlyLocatedEntity, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FWatermill

A watermill or water mill is a mill that uses hydropower. It is a structure that uses a water wheel or water turbine to drive a mechanical process such as milling (grinding), rolling, or hammering. Such processes are needed in the production of many material goods, including flour, lumber, paper, textiles, and many metal products. These watermills may comprise gristmills, sawmills, paper mills, textile mills, hammermills, trip hammering mills, rolling mills, wire drawing mills.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Watermill
 • طاحونة مائية
 • Molí hidràulic
 • Vodní mlýn
 • Νερόμυλος
 • Wassermühle
 • Akvomuelejo
 • Molino hidráulico
 • Ur-errota
 • Kilang tenaga air
 • Mulino ad acqua
 • 水車小屋
 • 물레방아
 • Watermolen (door water aangedreven molen)
 • Moinho de água
 • Młyn wodny
 • Vattenkvarn
 • Водяная мельница
 • Водяний млин
 • 水磨
rdfs:comment
 • Vodní mlýn je mlýn poháněný vodní energií. Energie proudící vody (kinetická nebo potenciální) je přenášena na hřídel prostřednictvím vodního kola. Tento vynález byl znám antickému světu již ve 3. století před n.l. Ve středověku byl dále rozvíjen a už od 7. století se mlýny rozšiřovaly mimo původní území Římské říše a Irska. Znalost mlýnů (latinsky molendinum, německy Mühle) do Čech pravděpodobně přinesli mniši – benediktýni. Nejstarší zmínky o vodních mlýnech v českých zemích pocházejí z 8. století. Základem vodního mlýnu obecně je vodní kolo, poháněné energií vodního toku.
 • Ο νερόμυλος ή υδρόμυλος είναι η πρώτη μηχανή παραγωγής έργου που κατασκεύασε ο άνθρωπος με τη χρήση φυσικής, ήπιας και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Με τη δύναμη που δημιουργεί η πτώση του νερού από ψηλά ή η ροή του και με τη βοήθεια του τροχού, εφεύρεση που άλλαξε την ανθρώπινη ιστορία, κινήθηκαν απλές και στη συνέχεια πολύπλοκες μηχανές, που κάλυψαν τις περισσότερες ανάγκες των προβιομηχανικών κοινωνιών, αντικαθιστώντας στις πρώιμες μηχανές την ανθρώπινη ή ζωϊκή δύναμη (χειρόμυλοι και ζωόμυλοι), κινητήριες δυνάμεις πριν το νερό και τον αέρα.Με τον νερόμυλο και την βοήθεια της μυλόπετρας επίσης άλεθαν το αλεύρι.
 • Akvomuelejo estas muelejo kiu konvertas la fluadon de rojo aŭ rivero pere de akvorado al rotacia energio, kiu povas esti utiligata por muelado de greno aŭ por presado de oleo. Akvomuelejoj povas esti dividitaj laŭ tipo de akvorado en: * subepropulsitaj muelejoj * mezepropulsitaj muelejoj * suprepropulsitaj muelejoj * turbinaj muelejoj * subepropulsita muelejo * mezepropulsita muelejo * suprepropulsita muelejo
 • Ur-errota edo errota hidraulikoa palak mugitzeko erreka edo itsasaldietako uraren korrontea baliatzen duen errota mota bat da.
 • Un mulino ad acqua o mulino idraulico è un impianto destinato ad utilizzare l'energia meccanica prodotta dalla corrente di un corso d'acqua, condotta alla ruota del mulino tramite opportuna canalizzazione. Nelle regioni costiere anche i movimenti di marea sono stati sfruttati per il funzionamento dei .
 • 水車小屋(すいしゃごや)または水車場(すいしゃば)は水車を備えた構造物で、水車によって穀粉、製材、織物生産、金属加工など何らかの機械的工程を駆動する。英語では watermill と呼ぶが、直訳すれば「水力の製作所」であり、必ずしも水車が必須とは言えないし、小屋とは限らない。 日本では、農村などで米搗きなどに利用する目的で近年までは全国各地に見られたが、最近ではその数は激減した。しかし、その牧歌的景観は日本の田園風景によくなじむものとして、観光目的などで残されたり、再建されたりしている。南ドイツ一帯にはまだ水車小屋の多く残る地帯がある。
 • 물레방아는 큰 바퀴를 물의 힘으로 돌려 곡식을 찧는 방아로, 큰 나무바퀴를 가로지르는 굴대에 넓적한 나무가 달려 있고, 이것이 공이를 끼운 방아채를 누르도록 설치되어 있다. 위에서 물이 떨어지는 힘으로 나무바퀴가 돌아가면 눌림대가 방아채의 끝을 눌러 방아채가 올라갔다 내려오는데, 이때 방아채 끝에 달린 공이가 땅에 묻혀 있는 속이 우묵한 통인 방아확 속에 있는 곡식을 찧는다. 몽테스키외는 물레방아가 농업 노동자의 일을 빼앗아갔다고 비난한 바 있다.
 • Młyn wodny – budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.
 • En vattenkvarn eller vattenmölla är en kvarn som drivs av strömmande vatten i ett vattenflöde med hjälp av ett horisontellt eller vertikalt monterat vattenhjul.
 • Водяна́я ме́льница — гидротехническое сооружение, использующее гидроэнергию, получаемую с водяного колеса, движение которого выполняет полезную работу посредством зубчатой передачи. Водяные мельницы обычно устраивают на реках. Для усиления энергии воды реку перегораживают плотиной, в которой оставляют отверстие для струи воды, вращающей водяное колесо (ср. выражение «лить воду на мельницу»). Для приведения в движение водяных колес иногда использовалась также сила морских приливов. Стихотворение Антипатра Фессалоникского «Водяная мельница» приводит в «Капитале» Карл Маркс.
 • 水磨(英語:watermill)是水力驱动的磨。这种结构使用水車或水轮机来驱动研磨、滚动或槌打等机械过程,可用来生产穀粉、木材、纸、布、金属产品等。装有水磨的工厂称为水磨坊,这包括了麵粉廠、鋸木廠、造纸厂、纺织厂、 、厂、轧制厂、厂等。
 • Eine Wassermühle ist eine meist historische technische Anlage, die mittels einer Wasserkraftmaschine durch Wasserkraft angetrieben wird und die kinetische Energie des Wassers nutzt. Bei der Anlage kann es sich um eine Mühle im engeren Sinne handeln, in der etwas gemahlen bzw. zerkleinert wird (Mahlmühle), oder um eine Mühle, in der sonstige Maschinen angetrieben werden (z. B. Hammerwerk, Sägemühle, Schleifmühle, Papiermühle, Pumpwerk, Pochmühle).
 • Molino hidráulico o molino de agua y sus variantes molino de caz o azud y aceña, es el conjunto de ingenios, construcciones y máquinas hidráulicas dedicadas desde la Antigüedad al aprovechamiento de la fuerza motriz natural del agua de ríos, mareas, etc. El modelo esencial está compuesto por una rueda –o turbina– que desencadena un doble proceso mecánico de traslación y fuerza, que a su vez será empleado en diversos usos industriales o agrícolas, desde sus más antiguas aplicaciones para moler cereales o el regadío, hasta su aprovechamiento como planta hidroeléctrica para producir electricidad.​​
 • A watermill or water mill is a mill that uses hydropower. It is a structure that uses a water wheel or water turbine to drive a mechanical process such as milling (grinding), rolling, or hammering. Such processes are needed in the production of many material goods, including flour, lumber, paper, textiles, and many metal products. These watermills may comprise gristmills, sawmills, paper mills, textile mills, hammermills, trip hammering mills, rolling mills, wire drawing mills.
 • Een watermolen is een molen die het stromen of vallen van water, bijvoorbeeld in een beek of een rivier, door middel van een waterrad omzet in rotatie-energie, die nuttig kan worden gebruikt voor het malen van graan of het persen van olie. De energie kon ook gebruikt worden voor andere industriële toepassingen: het bewerken van metalen als smeedijzer of koper, het vervaardigen van papier (papiermolen), en in de textielnijverheid, zoals een volmolen.
 • Um moinho de água, ou azenha, é qualquer tipo de mecanismo capaz de aproveitar a energia cinética da movimentação de águas, e que permite moer grãos, irrigar grandes arrozais, drenar terras alagadas e até gerar eletricidade. Hidro significa água. Energia hidráulica é a energia produzida através do movimento da água, podendo ser disponibilizada sob a forma de electricidade, ou diretamente sob a forma de energia mecânica (movimento de rotação). A transformação da energia contida nos cursos de água em energia aproveitável pode ser feito por meio de uma turbina ou de uma roda de água.
 • Водяни́й млин — млин, що використовує енергію води. У Словнику Грінченка водяний млин називається просто «млином» без уточнювального означення. Маленькі водяні млини називалися ще млиницями. Для України характерні два типи водяних млинів: гребляні (стаціонарні) та наплавні (лодяки). Наплавні млини базувалися лише на великих річках, зокрема Дніпрі, Десні, Сеймі. Основою, на яку встановлювали саму конструкцію млина, були човни-баржі. У разі потреби такі млини могли переміщуватись річкою. За типом водяного колеса розрізняли такі види стаціонарних млинів:
rdfs:seeAlso
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Medieval_mill_with_undershot_wheel.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/WaterMill_Interior_MotionBlur.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/WatermillWealdandDownland.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Watermills_Pliva_Jajce_Bosnia.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Plavajoci_mlin_na_Muri.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Roblinsmill.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/An_Afghan_Water_Mill_in_Afghanistan_WDL11490.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Breastshot_water_wheel_schematic.png
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Tapolca_(5).jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Braine-le-Château_JPG02.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/DalgarvenMillBuildings.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/DalgarvenMillWheel.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Pitchback_water_wheel_schematic_(2).svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Roda_de_Vitruvi.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Roman_mill_at_Chemtou.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Jahodna_vizimalom.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Shipmills,_Martyrdom_of_St_Ursula_at_Cologne_(detail).jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Mill_in_the_woods_(31546576571).jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Molino_Meraviglia_Ingresso_-_Sapore_D'antico.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Monjolo.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Overshot_water_wheel_schematic.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kohila_vesiveski2.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Römische_Sägemühle.svg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Song_Dynasty_Hydraulic_Mill_for_Grain.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Undershot_water_wheel_schematic.svg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 36 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software