About: W and Z bosons     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FW_and_Z_bosons

The W and Z bosons are together known as the weak or more generally as the intermediate vector bosons. These elementary particles mediate the weak interaction; the respective symbols are W+, W−, and Z0. The W± bosons have either a positive or negative electric charge of 1 elementary charge and are each other's antiparticles. The Z0 boson is electrically neutral and is its own antiparticle. The three particles have a spin of 1. The W± bosons have a magnetic moment, but the Z0 has none. All three of these particles are very short-lived, with a half-life of about 3×10−25 s. Their experimental discovery was pivotal in establishing what is now called the Standard Model of particle physics.

AttributesValues
rdfs:label
 • بوزونات دبليو وزد
 • Bosons W i Z
 • Boson W a Z
 • Z-Boson
 • W και Z μποζόνια
 • Bosones W y Z
 • W eta Z bosoi
 • Boson Z
 • Z-cháithnín
 • W and Z bosons
 • Bosoni W e Z
 • ウィークボソン
 • W와 Z보손
 • Bozon Z
 • Z-boson
 • Bósons W e Z
 • W- и Z-бозоны
 • W och Z bosoner
 • W- і Z-бозони
 • W及Z玻色子
rdfs:comment
 • بوزونات دبليو وزد أو البوزوناتُ الواويَّة والعَينيَّة أو بوزون Z وبوزون W في الفيزياء (بالإنجليزية: Z boson ، W boson) هي جسيمات أولية تتوسط التآثر الضعيف. اعتبر اكتشاف هذه الجسيمات نجاحا كبيرا لنظرية النموذج العياري لفيزياء الجسيمات. سمي الجسيم دبليو من الحرف الأول لكلمة weak من القوة النووية الضعيفة (بالإنجليزية: weak nuclear force) أما الجسيم زد سمي اعتباطا زد الحرف الأخير في الأبجدية اللاتينية لأنه اعتبر آخر جسيم يحتاج للاكتشاف. وهناك تفسير آخر للتسمية Z التي تأتي من كلمة صفر (بالإنجليزية: zero) لأنه لا يحمل شحنة كهربائية (أي شحنة صفر) .
 • En física, els bosons W i Z són partícules elementals que produeixen la interacció de la força nuclear feble. Van ser descoberts en el CERN, l'any 1983, la qual cosa fou considerada un gran èxit del model estàndard de la física de partícules. La partícula W va ser anomenada així a causa del nom d'aquesta força en anglès (weak). La partícula Z fou anomenada d'aquesta manera per una broma segons la qual es deia que aquesta era la darrera partícula que es necessitava descobrir. Segons una altra explicació, el nom de la partícula Z deriva del fet de la seva càrrega elèctrica zero.
 • Bosony W a Z jsou elementární částice, které zprostředkovávají slabou (výměnnou) interakci v atomovém jádře a v reakcích elementárních částic. Byly objeveny v CERNu roku 1983 a jsou považovány za hlavní úspěch teorie Standardního modelu fyziky částic. Jméno částice W vychází z anglického slova „weak“, což znamená „slabý“ a označuje slabou interakci. Název Z částice pochází z domněnky, že to bude poslední částice, kterou je nutné objevit. Alternativní vysvětlení říká, že název je odvozený z toho, že má nulový elektrický náboj (Z jako „zero“, česky „nula“).
 • Στη φυσική, τα W και Z μποζόνια είναι τα στοιχειώδη σωμάτια που μεταδίδουν την ασθενή αλληλεπίδραση. Η ανακάλυψή τους στο CERN το 1983 αντιμετωπίστηκε ως μια σπουδαία επιτυχία του καθιερωμένου μοντέλου της σωματιδιακής φυσικής. Το σωμάτιο W ονομάστηκε έτσι από την ασθενή (weak) πυρηνική δύναμη. Το σωμάτιο Z πήρε το όνομά του με χιουμοριστικό τρόπο, καθώς θεωρούνταν το τελευταίο σωματίδιο που έμενε να ανακαλυφθεί. Μια άλλη εξήγηση έγκειται στο ότι το σωμάτιο Ζ πήρε το όνομά του από το γεγονός ότι έχει μηδενικό (zero) ηλεκτρικό φορτίο.
 • Das Z-Boson (Formelzeichen ) ist ein Eichboson und damit ein Elementarteilchen. Es vermittelt ebenso wie das mit ihm verwandte W-Boson die schwache Wechselwirkung. Während das W-Boson elektrisch geladen ist, ist das Z-Boson neutral. Es ist sein eigenes Antiteilchen. Ähnlich wie das Photon, aber anders als die W-Bosonen, vermittelt das Z-Boson eine Wechselwirkung zwischen Teilchen, ohne dabei deren Art (genauer: Flavour) zu ändern. Während das Photon nur Kräfte zwischen elektrisch geladenen Teilchen vermittelt, wechselwirkt das Z-Boson auch mit den ungeladenen Neutrinos.
 • Le boson Z0 est une particule élémentaire de la classe des bosons. Il est l'un des trois bosons de jauge de l'interaction faible, la particule porteuse de l'interaction, les deux autres étant le boson W sous deux états opposés de charges électriques notés W+ et W-.
 • I bosoni W e Z sono i bosoni di gauge della interazione debole. In quanto bosoni di gauge dotati di spin pari a 1 appartengono alla classe dei bosoni vettori e vengono definiti anche Bosoni vettori intermedi e Astenoni.
 • 입자 물리학의 표준 모형에서 W보손과 Z보손은 약한 상호작용을 매개하는 게이지 보손이자 기본입자다. 둘 다 벡터 입자 (스핀 1)다. W보손은 ±1의 전하를 갖고, Z보손은 전하를 갖지 않는다.
 • ウィークボソン (weak boson) は素粒子物理学において、弱い相互作用を媒介する素粒子である。弱ボソンとも言う。ウィークボソンはスピン1のベクトルボソンで、WボソンとZボソンの二種類が存在する。Wボソンは陽子の約80倍、Zボソンは約90倍と他の素粒子に比べて大きな質量をもち、ごく短時間のうちに別の粒子に崩壊してしまうという特徴を持つ。Wボソンは電荷 ±1 (W+,W−)をもち、両者は互いに反粒子の関係にある。Zボソンは電荷 0 で、反粒子は自分自身である。 1968年に理論で存在が予言され、1983年に欧州合同原子核研究所にてその存在が確認された。
 • Het Z-boson is een boson dat de zwakke kernkracht overbrengt. Het elementair deeltje is elektrisch neutraal (notatie Z0) en heeft een massa van 91 GeV/c2. Het deeltje werd voorspeld in de jaren '60 van de 20e eeuw in de theorie voor de elektrozwakke wisselwerking van Sheldon Glashow, Abdus Salam en Steven Weinberg, en werd voor het eerst waargenomen in 1983 in het CERN-lab. In 1984 kregen de natuurkundigen Simon van der Meer en Carlo Rubbia de Nobelprijs voor Natuurkunde onder andere voor hun bijdrage aan de ontdekking van het Z-boson.
 • W och Z bosonerna är de elementarpartiklar som tillsammans bär den svaga växelverkan. W-bosonen kan ha en positiv eller negativ laddning av 1 elementarladdning och de är varandras antipartikel, därav W+ och W−. Z-bosonen är en neutral partikel som är sin egen antipartikel. Dessa tre partiklarna har en spinn av 1 och har väldigt korta livslängder, kring 3×10−25 s. När neutrinos interagerar med dessa bosoner sprids de, detta sker där partikeln har en oförändrad rörelse, via Z-bosonen och oelastiskt, där rörelsen påverkas, via W-bosonen.
 • W- и Z-бозо́ны — фундаментальные частицы, переносчики слабого взаимодействия. Их открытие (ЦЕРН, 1983) считается одним из главнейших успехов Стандартной модели физики элементарных частиц. W-частица названа по первой букве названия взаимодействия — слабое (Weak) взаимодействие. Z-частица получила такое имя, поскольку Z-бозон имеет нулевой (Zero) электрический заряд.
 • 在物理學中,W及Z玻色子(boson)是負責傳遞弱核力的基本粒子。它們是1983年在歐洲核子研究組織發現的,被認為是粒子物理標準模型的一大勝利。 W玻色子是因弱核力的“弱”(Weak)字而命名的。而Z玻色子則半幽默地因是“最後一個要發現的粒子”而名。另一個說法是因Z玻色子有零(Zero)電荷而得名。
 • W- і Z-бозони — елементарні частинки, що переносять слабку взаємодію. Їх відкриття 1983 року в ЦЕРНі вважають одним з найголовніших успіхів Стандартної моделі фізики елементарних частинок. W-частинку названо за першою літерою англійської назви слабкої взаємодії (Weak). Іноді напівжартома кажуть, що Z-частинка отримала таку назву, оскільки мала б стати останньою частинкою, яку взагалі потрібно відкрити. (Z — остання буква латинського алфавіту). Інше пояснення полягає в тому, що назва походить від того факту, що Z-бозон має нульовий (Zero) електричний заряд.
 • The W and Z bosons are together known as the weak or more generally as the intermediate vector bosons. These elementary particles mediate the weak interaction; the respective symbols are W+, W−, and Z0. The W± bosons have either a positive or negative electric charge of 1 elementary charge and are each other's antiparticles. The Z0 boson is electrically neutral and is its own antiparticle. The three particles have a spin of 1. The W± bosons have a magnetic moment, but the Z0 has none. All three of these particles are very short-lived, with a half-life of about 3×10−25 s. Their experimental discovery was pivotal in establishing what is now called the Standard Model of particle physics.
 • W eta Z bosoiak elkarreragin nuklear ahularen partikula bitartekariak dira, naturako lau bat. Masa handiko hiru partikula mota dira, oro har beste partikula batzuen (leptoiak eta quarkak) zaporea aldatzeaz arduratzen direnak.
 • Los bosones W y Z son las partículas mediadoras de la interacción nuclear débil, una de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. Son dos tipos de partículas fundamentales, muy masivas, que se encargan en general de cambiar el sabor de otras partículas, los leptones y los quarks.
 • Cáithnín fonúicléach a iompraíonn an fórsa núicleach lag idir cáithníní cóngaracha. Neodrach ó thaobh luchta, guairne 1. Tá páirt ag an bhfórsa lag seo sa radaighníomhaíocht. Réamhinsíodh go raibh a leithéid de cháithnín ann ó theoiric Glashow-Weinberg-Salam, agus go nginfí iad dá n-imbhuailfeadh leictreoin dhiúltacha i gcoinne posatrón dearfach. Bósón ollmhór atá ann, 100 oiread níos mó ná prótón, le mais beagnach chomh mór le mais adamh airgid. Ceaptar go raibh sé flúirseach sa luath-Chruinne. Freagraíonn na Z-cháithníní do na buntuiscintí ar conas a cheanglaíonn na cáithníní bunúsacha go léir le chéile. Déantar na turgnaimh seo le luasghéaraitheoirí cáithníní, mar atá i CERN sa Ghinéiv mar ar cruthaíodh iad go saorga den chéad uair i 1983. Díscaoileann sé ina leictreon is ina phosatrón,
 • Bozon Z0 (zeton) – cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez np. elektrony czy neutrina i inne cząstki oddziałujące poprzez oddziaływanie słabe podczas zderzeń. Jest obojętny elektrycznie, jako bozon podlega statystyce Bosego-Einsteina. Jego istnienie przewidziała teoria oddziaływań słabych. Bozon Z jest równocześnie swoją antycząstką. Okres półtrwania wynosi 3,2×10−25 sekundy. Masa (energia spoczynkowa) bozonu Z0 to 91,1876 ± 0,0021 GeV.
 • Bosões (pt) ou Bósons (pt-BR) W e Z (conhecidos como bósons fracos ou, menos especificamente, os bósons vetoriais intermediários) são partículas elementares que mediam a força fraca; seus símbolos são W+, W− e Z. Os bósons W tem uma carga elétrica positiva e uma negativa de uma carga elementar, respectivamente, e são antipartículas um do outro. O bóson Z é eletricamente neutro e é a sua própria antipartícula. As três partículas têm um spin de 1, e os bósons W possuem um momento magnético, enquanto que o Z não tem nenhum. Todos as três destas partículas possuem duração muito curta com uma meia-vida de cerca de 3×10−25 s. Sua descoberta foi um grande sucesso para o que hoje é chamado de Modelo Padrão da física de partículas.
name
 • and Bosons
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software