About: Vulnerable species     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

A vulnerable species is a species which has been categorized by the International Union for Conservation of Nature as likely to become endangered unless the circumstances that are threatening its survival and reproduction improve. Vulnerability is mainly caused by habitat loss or destruction of the species' home. Vulnerable habitat or species are monitored and can become increasingly threatened. Some species listed as "vulnerable" may be common in captivity, an example being the military macaw.

AttributesValues
rdfs:label
 • Vulnerable species
 • نوع مهدد بخطر انقراض أدنى
 • Vulnerable (espècie)
 • Zranitelný taxon
 • Εκτεθειμένο είδος
 • Vundebla specio
 • Especie vulnerable
 • Espèce vulnérable
 • Spesies rentan
 • 危急種
 • Specie vulnerabile
 • 취약종
 • Kwetsbaare soort
 • Gatunek narażony
 • Espécie vulnerável
 • Sårbar
 • Уязвимые виды
 • Уразливі види
 • 易危物種
rdfs:comment
 • نوع مهدد بخطر انقراض أدنى أو النوع غير المحصن أو النوع الحساس أو النوع الضعيف مرتبة في حالة الحفظ. وهو النوع الذي من المحتمل أن يصبح معرض للخطر مالم تتحسن الظروف التي تهدد وجوده وتكاثره. يوجد حالياً 4728 نوع حيواني و4914 نوع نباتي مصنف كغير محصن، مقارنة مع مستويات عام 1998 حيث كان 2815 نوع حيوان و3222 نوع نبات مصنف كغير محصن.
 • Una espècie vulnerable és aquella que ha estat catalogada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN) com una espècie probable d'esdevenir una espècie en perill, a menys que les circumstàncies que amenacen la seva supervivència i reproducció millorin. La vulnerabilitat és causada principalment per la pèrdua o destrucció d'hàbitat. Les espècies vulnerables són monitoritzades i esdevenen amenaçades. No obstant això, algunes espècies catalogades de "vulnerables" poden, de fet, ser prou abundants en captivitat, com és el cas de la dionea.
 • Zranitelný taxon (ve zkratce VU, z anglického Vulnerable) je stupeň ohrožení podle červeného seznamu IUCN. Zranitelné taxony čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.
 • Ένα εκτεθειμένο ή ευάλωτο ή εύτρωτο είδος (Vulnerable VU) είναι εκείνο που έχει κατηγοριοποιηθεί από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for Conservation of Nature) γνωστή και με τα αρχικά IUCN ως τείνον να μετατραπεί σε εκτός και αν βελτιωθούν οι συνθήκες που απειλούν την ύπαρξη και την αναπαραγωγή του. Η κατάσταση ενός εκτεθειμένου είδους προκαλείται κυρίως από απώλεια ή καταστροφή του κατάλληλου περιβάλλοντος. Τα εκτεθειμένα είδη παρακολουθούνται για οποιεσδήποτε μεταβολές.
 • Vundebla specio estas kategorio de la Internacia Unio por Konservado de Naturo (IUCN) kiu probable fariĝos Minacata krom se la cirkonstancoj minacantaj tiun plibonigos. Vundebleco estas plejparte kaŭzita de habitatoperdo aŭ habitatodetruo. Minacata specio estas monitorita kaj estas fariĝanta minacita. Tamen, kelkaj specioj enlistigitaj kiel "minacataj" fakte povas esti tre abunda en kaptiveco, ekzemplo estanta la Muŝkaptulo.
 • 国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストにおける 危急種(ききゅうしゅ、Vulnerable species)とは、絶滅の危険性が高いと判断された種のことを指す。IUCNでは、「野生絶滅の高い危険性」がある種を危急種と定義している。危急種は、環境の悪化などちょっとした状況の変化によって、容易に絶滅危惧種にカテゴライズされる恐れがある。 種の保全状況が危急になる主な理由は、生息地の破壊や消失などである。生息状況をモニタリングされている危急種もおり、常に絶滅の危機に晒されている。
 • 취약종(脆弱種, vulnerable species)이란 국제자연보전연맹에서 생존위협과 번식환경이 개선되지 않으면 절멸위기에 빠질 가능성이 높다고 분류한 생물종이다. 보존상태의 취약성은 서식지 파괴가 주된 원인이다. 야생의 취약종이라 할지라도 인간에게 사육되는 개체는 풍부한 경우도 있다(예: ). 2012년 기준으로 동물 4728종, 식물 4914종이 취약종으로 분류되어 있다. 1998년에는 동물과 식물이 각각 2815종, 3222종이었다.
 • Gatunek narażony, gatunek wysokiego ryzyka (ang. vulnerable, akronim: VU) – jedna z kategorii w opublikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) klasyfikacji gatunków zagrożonych, przyjmowana powszechnie do stosowania w różnej rangi i różnego zasięgu Listach i Czerwonych Księgach Gatunków Zagrożonych. Kategoria ta obejmuje gatunki, wobec których stwierdzono ryzyko wymarcia w warunkach naturalnych i które spełniają przynajmniej jedno ze ściśle zdefiniowanych kryteriów odnoszących się do zasięgu, liczebności i dynamiki populacji.
 • «Находятся в уязвимом положении» (уязвимые виды) (англ. Vulnerable species, VU) — охранный статус, присваиваемый биологическим видам, которые находятся под риском стать вымирающими. Они нуждаются в мониторинге численности и темпа размножения, а также в мерах, способствующих сохранению их среды обитания. Иногда такие виды хорошо размножаются в неволе, но сохраняют статус «Находятся в уязвимом положении», так как существует угроза для дикой популяции вида. Подобным видом является венерина мухоловка, распространенная в качестве домашнего растения по всему свету и имеющая уязвимый статус.Благодаря своевременно предпринятым мерам по сохранению вида уязвимый вид может приобрести более безопасный статус, как произошло с горбатым китом, ныне имеющим статус «Находятся под наименьшей угрозой».
 • Sårbar (VU) (engelska: Vulnerable) är en term som används inom rödlistning av arter. En art tillhör kategorin "sårbar" om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig "akut hotad" eller "starkt hotad", men löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv.
 • 易危物種(英文:Vulnerable species,多寫作為VU)是世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中其中一個保護現狀分類。其指現存一些快成為瀕危物種的生物,例如是受到環境因素的影響及在中期內可能有比較高的滅絕威脅。現時有大約8,565個物種于紅色名錄當中分類為「易危物種」。當中較為有代表性的有大熊猫、大白鲨、北極熊、巽他雲豹、眼鏡熊、獵豹、美洲鱷以及考拉。
 • Una especie se considera vulnerable (abreviado oficialmente como VU) cuando, tras ser evaluada por la UICN, es clasificada en esta categoría de la Lista Roja tras determinarse que presenta una alta probabilidad de convertirse en "especie en peligro de extinción" ​ Entre los criterios por los cuales un taxón puede integrar esta categoría se encuentra una importante reducción en la población o una fragmentación o disminución en la distribución natural de la especie.​
 • En biologie et en écologie, une espèce vulnérable (ou préoccupante) est une espèce en péril car ses caractéristiques biologiques la rendent particulièrement sensible aux menaces liées aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels. Ce terme désigne le statut donné à l'espèce quand le premier niveau de risque d'extinction est atteint. Si la menace d'extinction de cette espèce augmente, elle est alors qualifiée d'espèce en danger. En Australie, la liste des espèces vulnérables est établie sur la base légale de l'Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EBPC act).
 • Spesies rentan (IUCN: VU; Vulnerable) adalah spesies yang akan menjadi spesies terancam kecuali jika penanganan keselamatan dan reproduksinya baik. Terdapat sekitar 8.565 spesies yang rentan dalam Daftar Merah IUCN. Contoh spesies yang rentan adalah Biawak Komodo, spesies khas Indonesia yang hanya terdapat di pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, Gili Dasami di Nusa Tenggara Timur. Contoh lain dari spesies rentan di Indonesia diantaranya:
 • A vulnerable species is a species which has been categorized by the International Union for Conservation of Nature as likely to become endangered unless the circumstances that are threatening its survival and reproduction improve. Vulnerability is mainly caused by habitat loss or destruction of the species' home. Vulnerable habitat or species are monitored and can become increasingly threatened. Some species listed as "vulnerable" may be common in captivity, an example being the military macaw.
 • Secondo la IUCN, una specie si considera vulnerabile (abbreviato ufficialmente come VU; in inglese Vulnerable) quando soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: riduzione della popolazione dell'ordine del 30-50%; deterioramento dell'ambiente ma in misura minore rispetto alle categorie in pericolo o in pericolo critico; dimensione della popolazione inferiore a 10.000 individui maturi ma in declino o fortemente fluttuante; popolazione al di sotto di 1000 individui maturi; probabilità di estinzione di almeno il 10% nei prossimi cento anni. La specie risulta quindi affrontare un rischio molto elevato di estinzione in natura.
 • Uma espécie é considerada vulnerável pela IUCN como provável em se tornar em perigo a menos que suas condições de ameaça diminuam. Há cerca de 4 728 animais e 4 914 plantas consideradas vulneráveis atualmente. Vulnerabilidade é causada principalmente pela perda de habitat ou destruição. Espécies vulneráveis são monitoradas e são consideradas ameaçadas. Entretanto, algumas espécies vulneráveis são abundantes em cativeiro, como por exemplo dendrobates azureus. De acordo com a IUCN, são usados muitos critérios para considerar uma espécie como vulnerável. A) Redução da população na seguinte forma:
 • Вра́зливі ви́ди (англ. Vulnerable species (VU)) є однією з категорій Міжнародного союзу охорони природи (IUCN). Для такого таксона є високий ризик зникнення в дикій природі у найближчому майбутньому. Такі види можуть отримати статус виду під загрозою вимирання, якщо вплив факторів, які загрожують їх виживанню і розмноженню, не буде зменшений. Здебільшого причиною надання статусу уразливих для організмів є втрата місць біотопів та їхня деградація. До уразливих відносять таксони, у випадку, коли надійні дані свідчать про те, що він відповідає критеріям одному з критеріїв від А до Е:
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
Faceted Search & Find service v1.17_git81 as of Jul 16 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Jul 22 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software