About: SOAP     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatNetworkProtocols, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FSOAP

SOAP (abbreviation for Simple Object Access Protocol) is a messaging protocol specification for exchanging structured information in the implementation of web services in computer networks. Its purpose is to provide extensibility, neutrality, verbosity and independence. It uses XML Information Set for its message format, and relies on application layer protocols, most often Hypertext Transfer Protocol (HTTP), although some legacy systems communicate over Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), for message negotiation and transmission.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • سواب
 • SOAP
 • SOAP
 • SOAP
 • SOAP
 • Simple Object Access Protocol
 • Simple Object Access Protocol
 • SOAP
 • SOAP
 • Simple Object Access Protocol
 • SOAP (プロトコル)
 • SOAP
 • SOAP
 • SOAP (protocol)
 • SOAP
 • SOAP
 • SOAP
 • SOAP
 • 简单对象访问协议
 • SOAP
rdfs:comment
 • SOAP (Simple Object Access Protocol o Protocol Simple d'Accés a Objectes) és un protocol de comunicació dissenyat per intercanviar missatges en format XML en una xarxa d'ordinadors, normalment sobre el protocol HTTP. Habitualment s'utilitza per accedir a Serveis web. Està pensat per facilitar la comunicació entre aplicacions, independentment de la plataforma on s'executin i del llenguatge de programació en què estiguin implementades. És senzill i fàcilment extensible.
 • SOAP edo Simple Object Access Protocol (Objektuak eskuratzeko protokolo sinplea) sare baten XML formatuan mezuak elkartrukatzeko sortutako protokoloa da, normalean HTTP protokoloaren gainean erabiltzen delarik. Batez ere eskuratzeko erabiltzen den protokoloa da.
 • SOAP (originalmente las siglas de Simple Object Access Protocol) es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Este protocolo deriva de un protocolo creado por en 1998, llamado XML-RPC. SOAP fue creado por Microsoft, IBM y otros. Está actualmente bajo el auspicio de la W3C. Es uno de los protocolos utilizados en los servicios Web.
 • In informatica SOAP (inizialmente acronimo di Simple Object Access Protocol) è un protocollo per lo scambio di messaggi tra componenti software. La parola object manifesta che l'uso del protocollo dovrebbe effettuarsi secondo il paradigma della programmazione orientata agli oggetti.
 • SOAP(ソープ)は、コンピュータネットワーク内のWebサービスの実装において、構造化された情報を交換するための通信プロトコルの仕様である。拡張性、中立性、独立性を導入することを目的とする。XML-RPCから発展した、XML Webサービスのための、XMLベースのRPCプロトコルである。 メッセージ形式としてXMLインフォメーションセットを使用する。また、メッセージのネゴシエーションおよび伝送はアプリケーション層のプロトコル(多くの場合HTTPまたはSMTP)に依存する。 SOAPにより、全く異なるオペレーティングシステム(例えばWindowsとLinux)上で走っているプロセス間でもXMLを使って意思疎通が可能になる。HTTPのようなWebプロトコルは全てのオペレーティングシステムにインストールされて走っているので、SOAPの仕組みを使えば、クライアントはその言語やプラットフォームが何であれ、ウェブサービスを起動してレスポンスを受け取ることが出来る。 元はSimple Object Access Protocolの頭字語とされていたが、現在は「何かの頭字語ではない」とされている。
 • SOAP(Simple Object Access Protocol)은 일반적으로 널리 알려진 HTTP, HTTPS, SMTP 등을 통해 XML 기반의 메시지를 컴퓨터 네트워크 상에서 교환하는 프로토콜이다. SOAP은 웹 서비스에서 기본적인 메시지를 전달하는 기반이 된다. SOAP에는 몇가지 형태의 메시지 패턴이 있지만, 보통의 경우 원격 프로시져 호출(Remote Procedure Call:RPC) 패턴으로, 네트워크 노드(클라이언트)에서 다른 쪽 노드(서버)쪽으로 메시지를 요청 하고, 서버는 메시지를 즉시 응답하게 된다. SOAP는 XML-RPC와 WDDX에서 envelope/header/body로 이루어진 구조와 전송(transport)과 상호 중립성(interaction neutrality)의 개념을 가져왔다. SOAP은 XML을 근간으로 헤더와 바디를 조합하는 디자인 패턴으로 설계되어 있다. 「헤더」는 선택사항으로 반복이나 보안 및 트랜잭션을 정보로 하는 메타 정보를 가지고 있다. 「바디」부분은 주요한 정보인 정보를 가지고 있다.
 • SOAP (aanvankelijk een afkorting voor Simple Object Access Protocol) is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten. SOAP wordt ondersteund door een groot aantal bedrijven en organisaties waaronder IBM, Novell, Microsoft, Oracle, Apache Software Foundation en het vroegere BEA Systems en Sun (nu Oracle). SOAP is een protocol dat XML-berichten stuurt, meestal over HTTP, maar ook over SMTP, HTTPS, JMS of FTP.
 • SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) – protokół komunikacyjny wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej protokół HTTP do ich przenoszenia, możliwe jest jednak wykorzystanie innych protokołów do transportu danych. SOAP jest standardem W3C, którego głównym celem było zastąpienie bardziej specyficznych protokołów komunikacyjnych (RPC), których wykorzystanie może być ograniczone poprzez zapory sieciowe lub inne zabezpieczenia. Nazwa protokołu jest myląca, ponieważ przede wszystkim dotyczy usług sieciowych, a nie obiektów definiowanych w sposób znany z programowania obiektowego.
 • SOAP är en dataterm och avser ett protokoll för utbyte av information i decentraliserade och distribuerade miljöer. SOAP är XML-baserat. Det kan användas tillsammans med flera protokoll, men vanligast är att det används tillsammans med HTTP. Tidigare var SOAP en akronym för Simple Object Access Protocol, men sedan version 1.2 är namnet inte längre en akronym. Tillsammans med UDDI och WSDL är SOAP en av de tre grundstenarna för web services.SOAP är standardiserat av W3C och mycket brett använt på alla plattformar.
 • SOAP(原为Simple Object Access Protocol的首字母缩写,即简单对象访问协议)是交换数据的一种协议规范,使用在计算机网络Web服务(web service)中,交换带结构的信息。SOAP为了简化网页服务器(Web Server)从XML資料庫中提取資料時,节省去格式化頁面時間,以及不同應用程序之間按照HTTP通信协议,遵从XML格式执行资料互换,使其抽象于语言实现、平台和硬件。此標準由IBM、Microsoft、和在1998年共同提出,並得到IBM、蓮花(Lotus)、康柏(Compaq)等公司的支持,於2000年提交給全球資訊網聯盟(World Wide Web Consortium,W3C),目前SOAP 1.1版是業界共同的標準,屬於第二代的XML協定(第一代具主要代表性的技術為XML-RPC以及WDDX)。 用一个简单的例子来说明SOAP使用过程,一个SOAP消息可以发送到一个具有Web Service功能的Web站点,例如,一个含有房价信息的数据库,消息的参数中标明这是一个查询消息,此站点将返回一个XML格式的信息,其中包含了查询结果(价格,位置,特点,或者其他信息)。由于数据是用一种标准化的可分析的结构来传递的,所以可以直接被第三方站点所利用。
 • سوابهو أحد البروتوكولات المستخدمة في عملية نقل البيانات بين شبكات الكمبيوتر وذلك باستخدام لغة الترميز القابلة للامتداد وذلك عند استخدام ما يعرف باسم Web services في نقل البياناتويقوم بعملية نقلة البيانات المكتوبة باستخدام لغة الترميز القابلة للامتداد باستخدام بروتوكولات الاتصال [Http ,Https]
 • SOAP (původně Simple Object Access Protocol) je protokolem pro výměnu zpráv založených na XML přes síť, hlavně pomocí HTTP. Formát SOAP tvoří základní vrstvu komunikace mezi webovými službami a poskytuje prostředí pro tvorbu složitější komunikace. Existuje několik různých druhů šablon pro komunikaci na protokolu SOAP. Nejznámější z nich je RPC šablona, kde jeden z účastníků komunikace je klient a na druhé straně je server. Server ihned odpovídá na požadavky klienta.
 • SOAP (ursprünglich für Simple Object Access Protocol) ist ein Netzwerkprotokoll, mit dessen Hilfe Daten zwischen Systemen ausgetauscht und Remote Procedure Calls durchgeführt werden können. SOAP ist ein industrieller Standard des World Wide Web Consortiums (W3C).
 • SOAP (abbreviation for Simple Object Access Protocol) is a messaging protocol specification for exchanging structured information in the implementation of web services in computer networks. Its purpose is to provide extensibility, neutrality, verbosity and independence. It uses XML Information Set for its message format, and relies on application layer protocols, most often Hypertext Transfer Protocol (HTTP), although some legacy systems communicate over Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), for message negotiation and transmission.
 • SOAP estas protokolo, konstruita sur HTTP aŭ SMTP kiu permesas kontakti objektojn sur serviloj pere de XML. SOAP estas angla mallongigo de Simple Object Access Protocol – "simpla protokolo por atingi objekton". La prononco de SOAP en la angla estas [sop] (kaj ĝi signifas sapo). SOAP povas formigi la fundan nivelon de retserva protokola stako, provizante bazan mesaĝadan kadron por retaj servoj. La XML-bazita protokolo konsistas de tri partoj:
 • SOAP (ancien acronyme de Simple Object Access Protocol) est un protocole d'échange d'information structurée dans l'implémentation de services web bâti sur XML. Il permet la transmission de messages entre objets distants, ce qui veut dire qu'il autorise un objet à invoquer des méthodes d'objets physiquement situés sur un autre serveur. Le transfert se fait le plus souvent à l'aide du protocole HTTP, mais peut également se faire par un autre protocole, comme SMTP. Le protocole SOAP est composé de deux parties : Le protocole SOAP emploie des métadonnées.
 • SOAP (Simple Object Access Protocol) adalah standar untuk bertukar pesan-pesan berbasis XML melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program yang berjalan pada suatu sistem operasi (OS) untuk berkomunikasi dengan program pada OS yang sama maupun berbeda dengan menggunakan HTTP dan XML sebagai mekanisme untuk pertukaran data. SOAP menspesifikan secara jelas bagaimana cara untuk meng-encode header HTTP dan file XML sehingga program pada suatu komputer dapat memanggil program pada pada komputer lain dan mengirimkan informasi, dan bagaimana program yang dipanggil memberikan tanggapan.
 • SOAP (от англ. Simple Object Access Protocol — простой протокол доступа к объектам) — протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде. Первоначально SOAP предназначался в основном для реализации удалённого вызова процедур (RPC). Сейчас протокол используется для обмена произвольными сообщениями в формате XML, а не только для вызова процедур. Официальная спецификация последней версии 1.2 протокола никак не расшифровывает название SOAP.SOAP является расширением протокола XML-RPC. SOAP является одним из стандартов, на которых базируются технологии веб-служб.
 • SOAP (Simple Object Access Protocol, em português Protocolo Simples de Acesso a Objetos) é um protocolo para troca de informações estruturadas em uma plataforma descentralizada e distribuída. Ele se baseia na Linguagem de Marcação Extensível (XML) para seu formato de mensagem, e normalmente baseia-se em outros protocolos da camada de aplicação, mais notavelmente em chamada de procedimento remoto (RPC) e Protocolo de transferência de hipertexto (HTTP), para negociação e transmissão de mensagens. SOAP pode formar a camada base de uma pilha de protocolos de serviços Web, fornecendo um arcabouço básico de mensagens sob o qual se podem construir os serviços Web. Este protocolo baseado em XML consiste de três partes: um envelope, que define o que está na mensagem e como processá-la, um cabeçal
 • SOAP (англ. Simple Object Access Protocol) — протокол обміну структурованими повідомленнями в розподілених обчислювальних системах, базується на форматі XML. Спочатку SOAP призначався, в основному, для реалізації віддаленого виклику процедур (RPC), а назва була абревіатурою: Simple Object Access Protocol — простий протокол доступу до об'єктів. Зараз протокол використовується для обміну повідомленнями в форматі XML, а не тільки для виклику процедур.SOAP є розширенням мови XML-RPC. SOAP є одним зі стандартів, на яких ґрунтується технологія веб-сервісів.
foaf:name
 • SOAP
name
 • SOAP
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software