About: Protohistory     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FProtohistory

Protohistory is a period between prehistory and history during which a culture or civilization has not yet developed writing, but other cultures have already noted its existence in their own writings. For example, in Europe, the Celts and the Germanic tribes are considered to have been protohistoric when they began appearing in Greek and Roman sources.

AttributesValues
rdfs:label
 • Protohistory
 • فجر التاريخ
 • Protohistòria
 • Protohistorické období
 • Frühgeschichte
 • Protohistorio
 • Protohistoria
 • Protohistoria
 • Protohistoire
 • Protosejarah
 • Protostoria
 • 原史時代
 • 원사 시대
 • Protohistorie
 • Protohistoria
 • Протоистория
 • Proto-história
 • Protohistoria
 • 原史时代
rdfs:comment
 • فجر التاريخ هو مصطلح يستخدم في دراسة التاريخ وعلم الآثار ويشير إلى الفترة الواقعة بين التاريخ وما قبل التاريخ .
 • Protohistorické období (jiné názvy: protohistorie, raná dějinná doba je období v dějinách, pro které je k dispozici ještě jen malé množství soudobých písemných pramenů. Na Slovensku začíná příchodem Keltů (450/400 před. Kr. – začátek laténské doby) nebo se začátkem doby železné (850/800/750/700 př. Kr.) a končí kolem roku 800/863 po Kr. (Nitranské knížectví resp. Velká Morava / příchod Konstantina a Metoděje).
 • Protohistorio rilatas al periodo okazinta inter prahistorio kaj historio. Temas pri periodo dum kiu iu civilizo ankoraŭ ne konas aŭ ne transdonis skribon. Tamen ĝi jam aperas per la skribaĵoj far aliaj civilizacioj. En Eŭropo, la keltoj kaj la ĝermanoj estas rigardataj kiel protohistoriaj popoloj dum aŭtoroj jen grekaj jen latinaj parolas pri ili. Al tiu unua metodologia difino de protohistorio aldoniĝas dua difino kronolgia laŭ kiu ĝi rilatas al periodo inter prahistorio kaj historio (Bronz- kaj Fer-epokoj), kaj tria, ekonomia, laŭ kiu ĝi rilatas al periodo karakterizita de produktado (kontraste kun antaŭa ĉasperiodo).
 • La protostoria è il secondo periodo della preistoria, cioè quello generalmente compreso tra la prima età del bronzo (prima metà del IV millennio a.C.) e quella del ferro (che ha inizio nel Mediterraneo orientale attorno al XII secolo a.C.). Il termine deriva dal greco πρῶτος (prôtos, «primo, iniziale») e ἱστορία (historía, «storia»).
 • 原史時代(げんしじだい、英: Protohistory)とは、同時代における文献・伝承が断片的にまたは痕跡的に存在するが、それのみで当該時期における人類の過去を十分に知ることが不可能な時代をいう。先史時代および歴史時代に対応する時代概念であり、日本語における同音の原始時代と混同されやすいが別物である。日本では古墳時代(特に中国の歴史文献における記述がなく、ヤマト王権の成立過程などが把握しづらい「空白の4世紀」)がこれに該当するとされ、初期古代国家・日本文化発端期にあたる弥生時代も含まれるとする説もある。ただし、文献の遺存の有無や多少に基づいて時代区分を行う考え方には批判もあり、研究者の間でもこの呼称の使用に関しては意見が分かれている。
 • 원사 시대(原史 時代, protohistory)는 특정 문명이나 문화가 고유의 문자를 갖지 않았으나 다른 문화에서 그 존재를 인식하는 동안의 시기를 말하며 이는 선사 시대와 역사 시대의 중간 시기를 일컫는다. 가령, 유럽에서 켈트 족과 게르만 족은 고대 그리스와 로마의 문헌에 등장하기 시작했을 때 원사 시대의 종족으로 여겨졌다. 원사 시대는 또한 특정 사회 속에서 언어사용이 시작되는 시기에서 역사가에 의해 처음 기록으로 남겨지는 시기 사이를 일컫기도 한다. 구전의 전통이 기존에 원사 시대로 알려진 시기보다 이른 시기와 관련된 제2차적 사료를 제공한다면 원사 시대를 언제로 설정해야 하는지 논란이 생기기도 한다. 언어를 사용하는 집단과 그렇지 않은 집단을 포함하는 식민지 지역 또한 원사시대의 경우로서 연구된다. 원사 시대라는 용어는 또한 부분적 혹은 외적인 역사기록이 발견되는 시기를 일컫기도 한다. 가령, 한국의 삼한 시대, 미국의 미시시피 문화, 일본의 미생시대가 그러하다. 협의로서의 원사 시대는 선사시대로 여겨지기도 하며, 기술의 발달 상태에 따라 선사시대의 경우처럼 청동기 시대와 철기 시대로 나뉜다.
 • Protohistorie ("vroege geschiedenis") of protohistorische periode is de overgangsperiode van prehistorie naar oudheid of geschiedenis, waarbij de betreffende beschaving zelf nog niet over een schrift beschikt, maar wel beschreven wordt door buurvolkeren die wel al over een schrift beschikken.
 • 原史时代,或简称原史(英語:Protohistory)是史前时代与信史时代中间的一段时期,指在一种文明还没有发展出自己的书写系统,但被外部其它文明以其文字所记载的时期。比如在欧洲,凯尔特人与日耳曼人出现在同时期的希腊罗马文献中的时代就可以归为他们的原史时代。 原史时代也可以指一个社会从读写能力的出现到第一位历史学家的著作完成之间的过渡阶段。口述传统的保留会使问题变得更加复杂化,因为这会为记录更早的事件提供间接的历史资源。由识字的群体和不识字的群体共同建立的殖民据点也具有一些原史时代的特征。 原史时代同样可以指一个文明的某些不完整的或外部的历史记载(不一定包括一个完整的书写系统)被发现的时期。例如朝鲜前三国时代、日本弥生时代,以及早期欧洲探险者记载的密西西比文化都属于这一类的原史时代文明。
 • La protohistòria se situa cronològicament entre la prehistòria i la història. Les fonts per al seu estudi són gairebé completament arqueològiques, encara que també n'existeixen tradicions orals. Tenint en compte que els mil·lennis que van des de la invenció de l'escriptura (en distints llocs en tot el món, dels quals Orient Pròxim va ser el primer) fins a la seva difusió per tot el món (particularment per Europa i la conca del Mediterrani en el cas citat), poden utilitzar-se les fonts escrites per grecs, fenicis, hebreus o egipcis per a l'estudi d'aquest temps (mil·lennis IV aC al I aC) i aquests llocs, que pròpiament no havien entrat en la història.
 • Die Frühgeschichte ist ein Teilgebiet der archäologischen Disziplin „Ur- und Frühgeschichte“ und bezeichnet eine Periode der menschlichen Geschichte: Sie befasst sich mit jenen Kulturen der Menschheit, über die erste schriftliche Aufzeichnungen (teils aus anderen Kulturen) bekannt sind, ein Teil der Erkenntnisse aber auch durch archäologische Grabungen gewonnen wird. Sie beginnt regional sehr unterschiedlich mit dem ersten Auftreten von Schriftzeugnissen und reicht bis in die historische Zeit der Geschichte im engeren Sinne.
 • Protohistory is a period between prehistory and history during which a culture or civilization has not yet developed writing, but other cultures have already noted its existence in their own writings. For example, in Europe, the Celts and the Germanic tribes are considered to have been protohistoric when they began appearing in Greek and Roman sources.
 • Protohistoria historiaurrearen eta historiaren arteko trantsizio aldia da, ahozko tradizioetatik jasotako argibideak dituena. Historiaurrea bukatu zenetik historia (idazkera) hasi arteko aldiari esaten zaio protohistoria; historiaren atariko aldia da, beraz. Dena den, ez du ez kronologia zehatzik eta ez kokaleku jakinik, zeren eta, Ekialde Hurbilean lehen zibilizazioak eta idazkerak sortu ziren garai bertsuan, Europa Eneolitoan bizi baitzen. Beraz, Europako herri gehienetan, oro har, Bigarren Burdin Aroan eamten da protohistoria; Ekialdeko Europa mediterraneoan lehenago eta Euskal Herrian, erromatarrak sartu ziren garaian, bigarren burdin aroaren amaieran alegia.
 • El término protohistoria, del griego πρωτο ─prōto («primero») y del latín historĭa ─y este a su vez del griego ἱστορία (historía)─, se refiere a una fase no muy bien definida que se situaría entre el final de la prehistoria y el principio de la historia antigua. El promotor del término ha sido el arqueólogo francés Jean Guilaine.​ Sus límites temporales son algo difusos y se suelen encontrar varias interpretaciones:
 • Le terme « Protohistoire » renvoie à plusieurs notions distinctes : * d'une part, il a un sens épistémologique et désigne « la science qui regroupe l'ensemble des connaissances sur les peuples sans écriture contemporains des premières civilisations historiques ». L'étude de ces peuples se caractérise donc par l'impossibilité d'exploiter des sources écrites indigènes (inexistantes) et par la possibilité de s'appuyer sur des textes émanant d’autres peuples contemporains ; * d'autre part, il a un sens chronologique en désignant en Europe et en Asie centrale la période correspondant au Néolithique et aux âges des métaux : âge du cuivre, âge du bronze et âge du fer.
 • Protosejarah mengacu pada periode dalam sejarah, khususnya wilayah atau bangsa, yang telah memiliki sumber-sumber tertulis (sejarah) namun tidak berasal dari dari wilayah atau bangsa itu sendiri, atau telah ada sumber tertulis dari wilayah atau bangsa itu sendiri namun sumber itu belum bisa dibaca/ditafsirkan.
 • Protohistoria – termin określający dzieje społeczności, które nie stworzyły piśmiennictwa, lecz o których zachowały się informacje w źródłach innych kultur lub okres bezpośrednio poprzedzający okres historyczny, w którym ilość danych pisanych jest wciąż bardzo niewielka.
 • Proto-História é o período do desenvolvimento da humanidade entre a pré-história e a história, que precede o surgimento da escrita, mas que nos é permitido conhecer por ser descrito em algumas das primeiras fontes escritas. Praticamente coincide com a Idade dos Metais. Até ao século XIX, era crença geral de que o homem tivesse surgido em poucos milhares de anos. Os estudos arqueológicos mostraram, porém, que a espécie humana passou por um processo evolutivo de dezenas de milhares de anos, desde a fabricação dos primeiros utensílios até aos primeiros registos escritos.
 • Протоистория, англ. protohistory, нем. Frühgeschichte — термин, распространённый в зарубежной исторической литературе, но не укоренившийся в российской. Означает переходный период между доисторической эпохой и эпохой письменной истории, когда рассматриваемая культура или цивилизация ещё не создала своей письменности, однако уже попала в поле внимания других, имеющих письменность культур, и таким образом оказывается засвидетельствованной в письменных документах.
 • Protohistoria är en inledande övergångsperiod i ett områdes historieskrivning som det inte finns några samtida eller lokalt skrivna källor om, mellan förhistorisk och historisk tid. I många samhällen börjar historieskrivningen med myter och legender om deras härskare och folk, tillkomna i efterhand och med tveksamt eller inget historiskt värde. Utan källkritisk försiktighet kan man få intrycket att det finns mycket som en historiker kan veta om perioden i fråga, men när man gallrar bort alla svaga och sena källor blir det nästan ingenting kvar.
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
sameAs
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software