About: Physical chemistry     Goto   Sponge   Distinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:PersonFunction, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FPhysical_chemistry

Physical chemistry is the study of macroscopic, and particulate phenomena in chemical systems in terms of the principles, practices, and concepts of physics such as motion, energy, force, time, thermodynamics, quantum chemistry, statistical mechanics, analytical dynamics and chemical equilibrium. Some of the relationships that physical chemistry strives to resolve include the effects of:

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Physical chemistry
 • كيمياء فيزيائية
 • Química física
 • Fyzikální chemie
 • Physikalische Chemie
 • Φυσικοχημεία
 • Fizika kemio
 • Fisicoquímica
 • Kimika fisiko
 • Chimie physique
 • Kimia fisik
 • Chimica fisica
 • 物理化学
 • 물리화학
 • Fysische chemie
 • Chemia fizyczna
 • Físico-química
 • Физическая химия
 • Fysikalisk kemi
 • Фізична хімія
 • 物理化学
rdfs:comment
 • الكيمياء الفيزيائية علم يقوم على دراسة خواص وبناء مختلف المواد والجسيمات التي تتكون منها هذه المواد وذلك تبعا لتركيبها وبنائها الكيميائي وللظروف التي توجد فيها وعلى دراسة التفاعلات الكيميائية والأشكال الأخرى من التأثير المتبادل بين المواد تبعا لتركيبها الكيميائي وبنائها، وللظروف الفيزيائية التي تحدث فيها هذه التفاعلات.يعود نشوء الكيمياء الفيزيائية إلى منتصف القرن الثامن عشر. فقد أدت المعلومات التي تجمعت حتى تلك الفترة في فرعي الفيزياء والكيمياء إلى فصل الكيمياء الفيزيائية كمادة علمية مستقلة، كما ساعدت على تطورها فيما بعد. ولقد وضع العالم الروسي ميخائيل لومونوسوف أول كتاب جامعي في الكيمياء الفيزيائية.
 • Fyzikální chemie je interdisciplinární obor chemie. Využívá poznatků a metod chemie, fyziky, elektrochemie a kvantové mechaniky pro zkoumání makroskopických vlastností látek na molekulární úrovni. Např. změny teploty nebo tlaku v systému dává do vztahu s interakcemi mezi atomy a molekulami.
 • Η Φυσικοχημεία είναι επιστημονικός κλάδος της Χημείας με κύριο αντικείμενο τη μελέτη των φυσικών φαινομένων που παρατηρούνται στα (εφαρμογή αρχών, νόμων και θεωριών της Φυσικής σε προβλήματα της Χημείας). Η Φυσικοχημεία, όπως φανερώνει και το όνομά της, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Φυσικής και της Χημείας.
 • Kimika fisikoa materiaren propietate kimikoak eta portaera fisikaren ikuspuntutik aztertzen dituen kimikaren adarra da. Arlo honek, fisikaren legeez baliatuz sistema kimikoen eredu matematikoak garatzen ditu.
 • La chimica fisica è la branca della chimica che studia le leggi fisiche che sottostanno ai processi chimici, ovvero studia il dettaglio dei processi chimici considerando molecole e atomi come sistemi fisici. Classiche aree di lavoro della chimica fisica sono la termodinamica, la cinetica chimica, la meccanica quantistica e la spettroscopia.
 • 物理化学(ぶつりかがく、英: physical chemistry)とは、化学の対象である物質、あるいはその基本的な構成を成している化合物や分子などについて、物質の構造、物質の性質(=物性)、物質の反応を調べるために、物理学的な手法を用いて研究する領域に対する呼称。理論的な基礎として熱力学と量子力学、およびこれら2つをつなぐ統計力学を大きな柱とする。 化学は対象とする物質によって有機化学、無機化学などがあるが、物理化学でも対象によって有機物理化学、無機物理化学と呼び分けられている。 物理化学の中の分野としては以下のものがある。 * 反応速度論 * 電気化学 * 量子化学 - 量子力学の考え方を応用したもの。計算化学・化学シミュレーションなどが含まれる。 * 分光学 * * 熱化学(化学熱力学) * 生物物理化学 * 計算化学 * 分子動力学法 - コンピュータを使って分子の運動や反応ダイナミックスをシミュレートし予測する。 * 分子軌道法 - 分子内の電子を構成原子の軌道で記述する。
 • 물리화학(物理化學)은 화학연구 중 화학과정을 질량·운동·열·전기·복사와 같은 물질의 물리적 성질로 해석하는 분야로 계면화학·고체화학·반응속도론·복사화학·양자화학·열역학·입체화학·핵화학이 있다.
 • Физи́ческая хи́мия (часто в литературе сокращённо — физхимия) — раздел химии, наука об общих законах строения, структуры и превращения химических веществ. Исследует химические явления с помощью теоретических и экспериментальных методов физики. Наиболее обширный раздел химии.
 • Фізи́чна хі́мія — галузь науки, що вивчає та процеси на основі загальних принципів фізики з використанням фізичних експериментальних методів. На відміну від хімічної фізики, яка використовує більш мікроскопічний підхід, фізична хімія застосовує фізичні поняття для вивчення макро- і мезоскопічних систем. Проте, оскільки фізична хімія є міждисциплінарною наукою, класифікувати конкретне дослідження як чисто фізичне, хімічне, приналежне до фізичної хімії чи до хімічної фізики, часто доволі складно.
 • 物理化學(英語:Physical Chemistry),是一門從物理學角度分析物質體系化學行為的原理、規律和方法的學科,可謂近代化學的原理根基。物理化學家關注於分子如何形成結構、動態變化、分子光譜原理、平衡態等根本問題,涉及的物理學有靜力學、動力學、量子力學、統計力學等。大體而言,物理化學為化學諸分支中,最講求數值精確和理論解釋的學科。化學物理學和都是物理學和化學的交叉學科,但二者还是有細微區别的。化學物理學主要是研究化學過程的特征現象和物理理論,而物理化學主要研究化學的物理本質,主要借助原子與分子物理學和凝聚態物理學中的理論方法和實驗技術,研究物理化學現象的學科。 以下是都在物理化學要研究的範圍之中: 1. * 影響物體物理性質(包括塑性變形、強度及液體中的表面張力)的分子間作用力。 2. * 有關反應速率的化學動力學。 3. * 材料的導電性。 4. * 细胞膜的表面化學及電化學。 5. * 物體和其他物體之間熱及功交換,稱為熱力學。 6. * 化學系統和環境之間,在相變或化學反應中產生的熱交換,稱為熱化學。 7. * 溶液中依數性的研究。 8. * 配合相律判斷相數、成份數及自由度。 9. * 電化電池的反應。
 • La química física o la fisicoquímica és una branca de la química que estudia els conceptes de la química des d'un punt de vista físic. D'acord amb el químic nord-americà de renom Gilbert Lewis, "La Química física és qualsevol cosa interessant", probablement referint-se al fet que molts fenòmens de la naturalesa pel que fa a la matèria són de principal interès en la química física.
 • Die physikalische Chemie (kurz: PC oder Phys.Chem., auch: Physikochemie) ist neben der anorganischen und der organischen Chemie eines der „klassischen“ Teilgebiete der Chemie. Sie behandelt den Grenzbereich zwischen Physik und Chemie, insbesondere die Anwendung von Methoden der Physik auf Objekte der Chemie, weshalb manchmal auch der Begriff chemische Physik verwendet wird. Während in der präparativen Chemie Fragestellungen der Methodik der chemischen Synthese bekannter und neuer Substanzen im Vordergrund stehen, versucht die physikalische Chemie mit Hilfe theoretischer und experimenteller Methoden die Eigenschaften von Stoffen und deren Umwandlung zu beschreiben, mit dem Ziel, für alle relevanten Vorgänge allgemein gültige mathematische Formeln mit klar definierten Einheiten und exakten Z
 • Physical chemistry is the study of macroscopic, and particulate phenomena in chemical systems in terms of the principles, practices, and concepts of physics such as motion, energy, force, time, thermodynamics, quantum chemistry, statistical mechanics, analytical dynamics and chemical equilibrium. Some of the relationships that physical chemistry strives to resolve include the effects of:
 • Fizika kemio estas scienca branĉo, kiu aplikas fizikajn konceptojn kaj metodojn por priskribi kemiajn fenomenojn. Ĝi estas formita de teoriaj kaj eksperimentaj priskribantaj bazoj por la tuto de la kemio inkluzive de organika, neorganika kaj analiza kemio. En ĝi oni studas kemian ekvilibron, gradon de la kemiaj reakcioj kaj fizikajn propraĵojn de la substancoj, ankaŭ influon de temperaturo, premo, elektro kaj lumo sur ili. En la fizika kemio ĉiun sistemon oni povas rigardi el tri vidpunktoj: termodinamika, kiu studas kvalitojn de granda nombro da molekuloj en sia ensemblo, kinetika, kiu studas kemiajn ŝanĝiĝojn tra tempo kaj studo de la molekula strukturo, kiu ankaŭ estas studo de elektrona kaj atoma aranĝoj, kiuj estiĝas laŭ leĝoj de la kvantuma mekaniko. Ĉi lasta aliro, kiu ĉefe estas te
 • La fisicoquímica, también llamada química física, es una subdisciplina de la química que estudia la materia empleando conceptos físicos y químicos. Según Gilbert N. Lewis, «la fisicoquímica es cualquier cosa interesante», con lo cual probablemente se refería al hecho de que muchos fenómenos de la naturaleza con respecto a la materia son de principal interés en la fisicoquímica.
 • La chimie physique est l’étude des bases physiques des systèmes chimiques et des procédés. En particulier, la description énergétique des diverses transformations fait partie de la chimie physique. On y trouve des disciplines importantes comme la thermodynamique chimique (ou thermochimie), la cinétique chimique, la mécanique statistique, la spectroscopie et l’électrochimie. Sont comptés parmi les phénomènes que la chimie physique essaie d'expliquer :
 • Kimia fisik adalah ilmu yang mempelajari fenomena makroskopik, mikroskopik, atom, subatom dan partikel dalam sistem dan proses kimia berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep fisika, dengan bidang khusus a.l. termodinamika kimia, kimia kuantum, dan kinetika. Kimia Fisik banyak menggunakan konsep-konsep dan prinsip Fisika Klasik (seperti energi, entropi, suhu, tekanan, tegangan permukaan, viskositas, hukum Coulomb, interaksi dipol), Fisika Kuantum (seperti foton, bilangan kuantum, spin, kebolehjadian, prinsip ketakpastian), maupun Mekanika Statistik (seperti fungsi partisi, distribusi Boltzmann). Bagian penting dari ilmu ini termasuk termodinamika kimia, kinetika kimia, kimia kuantum, elektrokimia, kimia permukaan dan kimia padatan, dan spektroskopi. Kimia fisik juga penting bagi ilmu m
 • Fysische chemie, fysische scheikunde of fysicochemie is, naast de anorganische en de organische chemie, een van de klassieke deelgebieden van de scheikunde. Zij houdt zich bezig met het grensgebied tussen natuur- en scheikunde, in het bijzonder de toepassing van fysische methoden op chemisch gebied. Terwijl in de preparatieve chemie de chemische synthese van bekende en onbekende stoffen op de voorgrond staat, tracht de fysische chemie met behulp van theoretische en experimentele methoden de eigenschappen van stoffen en hun veranderingen te beschrijven en te begrijpen, met als doel voor alle relevante processen algemeen geldige wetmatigheden te formuleren.
 • Chemia fizyczna jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk makroskopowych, atomowych, subatomowych i międzycząsteczkowych w układach chemicznych uwzględniając prawa i pojęcia fizyki. Stosuje się zasady i pojęcia fizyki, takie jak ruch, energia, siła, czas, termodynamika, chemię kwantową, mechanikę statystyczną, dynamikę i równowagę.Chemia fizyczna, w odróżnieniu od fizyki chemicznej, jest głównie (ale nie zawsze) nauką makroskopową lub struktur makrocząsteczkowych, jako że większość zasad chemii fizycznej ma swoje podłoże na założeniach związanych z masą, niż ze strukturami cząsteczkowymi lub subatomowymi. Przykładem jest równowaga chemiczna czy koloidy.
 • A físico-química é a disciplina que estuda os fenômenos químicos sob a ótica dos princípios, conceitos e práticas da física, sendo assim a combinação dessas duas ciências: a física e a química. Dessa forma, busca-se explicar os fenômenos químicos através dos conceitos de movimento, energia, força, tempo, temperatura, pressão, volume, calor, e trabalho, química quântica e equilíbrio químico, mecânica estatística e eletroquímica. Alguns dos tópicos mais comumente tratados na físico-química são:
 • Fysikalisk kemi är en av kemins huvudgrenar, och använder fysik, framförallt termodynamik och kvantmekanik, för att förklara och studera kemiska fenomen på molekylnivå. Exempelvis är förändringar i temperatur, tryck och volym hos ett system, samt det arbete och den värmeöverföring som utförs av eller på systemet kopplade till växelverkan på atom- och molekylnivå.
differentFrom
rdfs:seeAlso
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3321 as of Jun 2 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software