About: Papyrology     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:YagoPermanentlyLocatedEntity, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FPapyrology

Papyrology is the study of manuscripts of ancient literature, correspondence, legal archives, etc., preserved on portable media from antiquity, the most common form of which is papyrus, the principal writing material in the ancient civilizations of Egypt, Greece, and Rome. Papyrology includes both the translation and interpretation of ancient documents in a variety of languages as well as the care and conservation of rare papyrus originals.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Papyrology
 • علم البرديات
 • Papirologia
 • Papyrologie
 • Παπυρολογία
 • Papirusologio
 • Papirología
 • Papyrologie
 • Papirologi
 • Papirologia
 • パピルス学
 • 파피루스학
 • Papyrologie
 • Papirologia
 • Papirologia
 • Папирология
 • 纸莎草学
 • Папірологія
rdfs:comment
 • La papirologia és la ciència que estudia els papirs escrits. És part de la codicologia i de la paleografia. Inclou encara els óstraka i fins i tot els pergamins trobats en excavacions. La papirologia es divideix en antiga i medieval. L'antiga comprèn els manuscrits jeroglífics, hieràtics, demòtics i coptes, a més dels papirs arameus, entre els quals sobresurten els d'Elefantina (segle v aC. La papirologia antiga, però, més rellevant és la grecoromana, especialment la grega, que és la més ben representada, amb milers de manuscrits.
 • علم البرديات هو العلم الذي يختص بدراسة الأدب والمراسلات والمحفوظات القانونية وغير ذلك من السجلات القديمة المخطوطة على ورق البردي، الذي كان أكثر أنواع الرقاع استخدامًا في الحضارات القديمة في كل من مصر واليونان وروما. ويشمل علم البرديات أيضًا ترجمة وتأويل الوثائق القديمة المكتوبة بعدة لغات، إلى جانب حفظ وثائق البردي الأصلية النادرة والعناية بها.
 • Papirusologio (de greka πάπυρος, pápyros, „papiruso“ kaj λόγος, lógos, „vorto, instruo“) estas speciala scienco, subfako de studoj pri antikvaj kulturo kaj arto resp. de historio pri antikva epoko. Ĝi esploras tekstojn skribitajn sur papirusoj kaj trovitajn precipe en Egipto, sur ostrakoj, sur pergamenoj, sur lignaj kaj plumbaj tabuletoj kaj similaj materialoj el la malnovgreka-romia epoko de ĉ. 300 a.K. ĝis 700 p.K., do el la jarmilo inter la konkero de Nilujo fare de Aleksandro la Granda kaj la abolo de la greka administra lingvo fare de la araboj.
 • De papyrologie (Oudgrieks: πάπυρος - papier, λόγος - betoog, definitie) is een archeologisch-historische discipline die alle documentaire bronnen (papyri, ostraka, houten plankjes, enz.) uit de klassieke oudheid bestudeert. De papyri uit de Egyptische oudheid behoren tot het vakgebied van de egyptologie. Papyrologische bronnen vinden we van 330 v.Chr. tot 700. De term ontstond in Engeland in 1898. Papyrologie werd daar een zelfstandige wetenschap naar aanleiding van belangrijke ontdekkingen die de Britten deden bij graafwerken in Egypte omstreeks 1890.
 • La papyrologie (du grec: πάπυρος, « papyrus », et λόγος « logos ») est la branche des études classiques qui déchiffre les documents grecs et latins provenant de divers sites de l’Égypte et surtout en exploite les données. Elle apparaît ainsi comme l’étude d’une société de notables grecs ou hellénisés dans un milieu oriental bien spécifique, le monde égyptien tardif avec ses vieilles traditions sociales et religieuses. Certains dictionnaires et encyclopédies considèrent que la papyrologie relève de la paléographie ; cependant, les paléographes s'intéressent spécifiquement à l’écriture des documents, tandis que les papyrologues étudient leur contenu.
 • La papirologia è la scienza che studia i testi letterari e documentari antichi così come si sono conservati dei manoscritti su supporti mobili e deperibili, come il papiro, la più comune forma di supporto scrittorio nel mondo egizio, greco e romano.
 • パピルス学(Papyrology)は、写本としてパピルスに書かれて保存された古代の文学、手紙、法律文等の文書を研究する学問である。
 • Papirologia (łac. papyrus „papirus”, gr. pápyros) – nauka zajmująca się badaniem i odczytywaniem rękopisów (zwłaszcza greckich, rzadziej łacińskich, zwykle sporządzonych na papirusie).
 • Papirologia (do grego πάπυρος, papyros, e λόγος, logos é o estudo dos antigos papiros, principalmente de origens egípcia, grega e romana, que eram fabricados a partir da extração da polpa da planta do papiro, onde os escritos eram feitos com tinta e cálamo, feito de junco. Os papiros se deterioram rapidamente e os últimos que chegaram até a época atual datam do século X.
 • Με την ονομασία Παπυρολογία, ή κατά τη γραφή «Παπυρογραφία», και κατά την επισταμενη έρευνα «Παπυροδιφία», φέρεται νεότερη φιλολογική επιστήμη που σπουδάζει γενικά τα χειρόγραφα των παπύρων που βρέθηκαν κυρίως τον προηγούμενο αιώνα στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, καθώς και τη συντήρηση αυτών των παπύρων. Οι αποκαλυφθέντες πάπυροι φέρουν μεγάλη ποικιλία αρχαίων γραφών – γλωσσών όπως αρχαία αιγυπτιακή, σε διάφορα στάδια αυτής, ιερογλυφική, αραμαϊκή, εβραϊκή, ασσυριακή, περσική, κοπτική, αραβική καθώς βεβαίως και αρχαία ελληνική και λατινική.
 • Die Papyrologie (von griechisch πάπυρος pápyros, dem Namen für die Papyrusstaude bzw. für den daraus hergestellten Beschreibstoff Papyrus, und λόγος lógos, ‚Wort‘, ‚Lehre‘) ist eine Spezialdisziplin der Klassischen Altertumswissenschaft, hier vor allem der Klassischen Philologie und der Alten Geschichte. Ihr Gegenstand sind vor allem altgriechische, seltener lateinische Texte auf Papyrus, Ostraka, Pergament, Holz-, Wachs- und Bleitäfelchen und ähnlichen Beschreibstoffen aus archäologischen Fundzusammenhängen.
 • Papirologi adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan penemuan, pelestarian, klasifikasi dan interpretasi dari papirus (tumbuhan yang menyerupai gelagah). Secara lebih luas, papirologi juga mengacu pada artefak nonmonumental yang digunakan untuk menulis, seperti tanah liat, batu pecahan, lilin, timah, perunggu dan kayu. Ilmu ini digunakan pada milenium ketiga sebelum masehi sampai awal abad pertengahan. Ilmu ini mempelajari teks-teks Yunani yang tertulis di papirus yang ditemukan di Mesir. Naskah yang tertulis di papirus banyak menambah pengetahuan sejarah tentang kesusastraan kuno di bidang keagamaan, kehakiman dan pengetahuan umum. Papirologi fokus pada dua kategori utama dalam penelitiannya, yaitu dokumen dan literatur. Dokumen meliputi tulisan-tulisan resmi (titah raja, pengumuman publ
 • Papyrology is the study of manuscripts of ancient literature, correspondence, legal archives, etc., preserved on portable media from antiquity, the most common form of which is papyrus, the principal writing material in the ancient civilizations of Egypt, Greece, and Rome. Papyrology includes both the translation and interpretation of ancient documents in a variety of languages as well as the care and conservation of rare papyrus originals.
 • 파피루스학(papyrus學)은 이집트, 그리스, 로마의 고대 문명에서 가장 일반적인 형태의 필기 재료인 파피루스에 기록된 고대 문학, 서신, 법률 기록 등의 필사본을 연구하는 학문이다. 파피루스학은 다양한 언어로 된 고대 문서의 번역 및 해석과 희귀한 파피루스 원본의 관리 및 보전을 모두 포함한다. 체계적 학문으로써의 파피루스학은 고고학자들이 이집트의 아르시노에(파이윰), 옥시링쿠스 등지에서 잘 보존된 파피루스의 대형 저장소가 발견한 1890년대까지 거슬러 올라간다. 파피루스학을 이끄는 중심지로는 옥스퍼드 대학교, 하이델베르크 대학교, 컬럼비아 대학교, 미시간 대학교, 오스트리아 국립도서관, 캘리포니아 대학교 버클리가 있다. 파피루스학의 창시자로는 빈의 동양학자 비서학의 창시자는 비엔나의 동양 학자 (아랍 파피루스학), (그리스 파피루스학), 이집트에서 오스트리아 이 구입한 그리스어, 아랍어, 콥트어, 페르시아어로 된 파피루스 100,000여권 이상을 얻은 오스트리아의 골동품 전문가 , 러시아와 그루지야의 파피루스 컬렉션을 공개한 , , , , 와 기타 저명한 과학자 등이 있다.
 • Папироло́гия (англ. Papyrology, неологизм образован от греч. πάπυρος и греч. λόγος) — историко-филологическая дисциплина, изучающая тексты на папирусах, найденные в Египте и за его пределами. Термин «папирология» был введён в 1898 году в рецензии на издание египетских находок Британского музея. Благодаря уникальному климату, на территории Египта массово сохранились собственно египетские папирусы, а также документы на греческом и латинском языках. В песках Египта были найдены также папирусы на арамейском, древнееврейском, пехлеви, сирийском, ливийском, коптском, эфиопском и арабском языках и даже обрывки готских и этрусских текстов.
 • Папірологія (від папірус і логос (знання), буквально — папірусознавство) — допоміжна історико-філологічна дисципліна, підгалузь палеографії, що вивчає давні папіруси, знайдені в Єгипті та за його межами. Термін "папірологія" запровадив 1898 року у рецензії на видання єгипетських знахідок Британського музею. На території Єгипту збереглися власне , а також документи грецькою та латинською мовами. У пісках Єгипту були також знайдені папіруси вірменською, давньоєврейською, пахлеві, сирійською, лівійською, коптською, ефіопською та арабською мовами, а ще клаптики готських та етруських текстів.
 • 纸莎草学(英語:Papyrology)是研究古代文献、信件和法律文书等书写于沙草纸上的手稿,这种记录方式是古埃及、古希腊和古罗马文明时期的常用方式。 纸莎草学包括转录翻译各种语言的古代文献,以及保存珍稀沙草纸原件。 纸莎草学作为一个系统化学科的建立可追溯到1890年代。当时,考古学家在埃及多地,如阿尔西诺伊(法尤姆和俄克喜林庫斯,发现了大量保存完好的的沙草纸。其建立着有维也纳的阿拉伯纸莎草学者约瑟夫·冯·卡拉巴契克,德国的希腊纸草学者威廉·舒巴特,以及奥地利的西奥多·格拉夫,他们在埃及得到了超过10万份希腊、阿拉伯、和波斯的莎草纸,后被奥地利的大公莱纳购得;格鲁吉亚科学家采列泰利发表了俄罗斯和格鲁吉亚的莎草纸收集;以及其它一些科学家。 维也纳的基督教、非基督教和阿拉伯的沙草纸被称为莱纳莎草纸,代表了首次在埃及法尤姆大量发现的莎草纸手稿。大约1880年时,代表冯·卡拉巴契克的一位地毯交易商在开罗得到了超过1万份莎草纸以及一些写有文字的麻织物,其中超过3000份是用阿拉伯语书写的。1882年,这些莎草纸鹤织物被出口到维也纳公开展示,并引起轰动。随后,莱纳大公买下了它们,并展示于维也纳的皇家科学院。
sameAs
foaf:depiction
 • External Image
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git93 as of Oct 15 2021


Alternative Linked Data Documents: iSPARQL | ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Oct 25 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 60 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software