About: Mobilization     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FMobilization

Mobilization, in military terminology, is the act of assembling and readying troops and supplies for war. The word mobilization was first used, in a military context, in the 1850s to describe the preparation of the Imperial Russian Army. Mobilization theories and tactics have continuously changed since then. The opposite of mobilization is demobilization.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • تعبئة عامة
 • Mobilització
 • Mobilizace
 • Mobilmachung
 • Mobilization
 • Επιστράτευση
 • Mobilizo
 • Movilización militar
 • Mobilisation
 • Mobilitazione
 • 動員
 • 동원령
 • Mobilizacja
 • Mobilisatie
 • Mobilização
 • Мобилизация
 • Mobilisering
 • Мобілізація
 • 動員
rdfs:comment
 • Γενικά με τον όρο επιστράτευση χαρακτηρίζεται η μετάπτωση των στρατιωτικών δυνάμεων από ειρηνικής περιόδου σε εμπόλεμη κατάσταση. Στην Ελλάδα παλαιότερα η επιστράτευση κηρύσσονταν με βασιλικό διάταγμα που ανακοινώνονταν, παρούσας της Βουλής την ίδια μέρα, διαφορετικά ανακοινώνονταν σ΄ αυτή με την πρώτη σύγκλησή της. Σήμερα η αρμοδιότητα αυτή έχει περάσει στην Προεδρία της Δημοκρατίας με έκδοση προεδρικού διατάγματος.
 • Milita Mobilizo estas mobilizo de disponeblaj resursoj (homaj, militaj, industriaj, agrikulturaj, naturaj, teknologiaj, sciencaj, aŭ ĉiutipaj) por ke ŝtato aŭ lando akiru sian maksimuman militan kapablon. La mobilizo povas esti parta aŭ totala laŭ la gravo de la konflikto (militeto kontraŭ totala milito). La jenaj estas tipaj rimedoj en mobilizo de lando: * Alvoki al armeo. * Fari de civitanol. * Militigi la industrian produktadon. * Apliki la kodon de milita justico. Fine de milito plej ofte okazas por reveni al civila ekonomio.
 • Mobilmachung bedeutet die Vorbereitung der Streitkräfte eines Staates auf den Einsatz, meist für einen Angriffs- oder Verteidigungskrieg. Die bestehenden aktiven und teilaktiven Truppenteile werden mobilisiert (also „beweglich“ gemacht): Sie werden in die Lage versetzt, ihre Friedensstandorte zu verlassen, um Kampfhandlungen ausführen zu können. Bisher nichtaktive Truppenteile (vgl. Reserve) werden neu aufgestellt. Die Rücknahme der Mobilmachung ist die Demobilisierung.
 • 動員(どういん)とは通常何らかの目的の為に物資・人員を集中することをいう。現代では、例えば映画やイベントなどにおける集客数の意味でも「動員数」という言葉が使用されている。しかし、元々は軍事用語からの転用であり、この項目では軍事用語としての「動員」を解説する。 動員は19世紀後半から第一次世界大戦後までの間、全ての主権国家が恫喝や戦争遂行のために準備していた軍事的手段。動員によって軍隊は平時編制から戦時編制に移行し、この時期の軍隊においては動員の主任務は兵を召集することにあった。 動員の下地である近代徴兵制度はフランス革命後のフランス共和国において初めて実施され、1850年代のプロシアが国民皆兵を実施し普仏戦争に大勝したことにより、その後数十年の陸軍の基本が徴兵と動員に決定した。 近代において動員と召集はほぼ同義であるが、現代においては戦時編制に移行する際に兵の召集を行わないために、動員の意味は変化している。
 • 동원령(動員令, mobilization)은 국가 체제를 전시 동원 체제로 변환하고, 병력과 보급 물자 생산에 국가 총력을 기울이는 것을 말한다. 프랑스 대혁명 당시 처음 공표된 적은 있었지만, 이 단어가 군사적 용어로 정착되기 시작한 것은 1850년대와 1860년대 러시아 군이 크림 전쟁 등으로 군사 충원을 위해서였던 것으로 알려져 있다. 동원 이론과 기술은 시대에 따라 조금씩 그 의미를 달리했으며 전쟁의 성격 자체가 동원 실시 이전과 이후가 크게 바뀔만큼 큰 영향을 끼쳤다. 반댓말은 동원 해제다. 동원은 많은 수의 징병을 위한 제도적 장치로서, 예비군을 모두 정규군화하고 국내 생산을 모두 군수 물자 생산으로 돌리게 되므로 단기간에 격심한 기술적 사회적 변화가 수반된다. 총력전 양상을 띄게 된 전쟁에서 동원은 필수불가결한 것이 되었다. 점차 전화 전신의 발달로 국가 훈령이 단시간 내에 넓은 지역에 확산될 수 있었던 것과 더불어 19세기 철도의 보급으로 대규모 병력이 빠른 시간 내에 전개될 수 있게 된 점, 그리고 징집 제도로 사전에 훈련시켜 놨던 예비 병력을 전시 상황에 바로바로 준비시켜 전쟁에 쓸 수 있게 됐다는 점이 동원을 가능케 했다.
 • Mobilisatie is het in staat van paraatheid brengen van de krijgsmacht van een land: landmacht, en indien van toepassing ook marine en luchtmacht.
 • Mobilisering innebär att en stat omorganiseras inför ett krig. Mobilisering kan genomföras med några av följande medel: * inkallelse av totalförsvarspliktiga * omställning av industriell produktion * ransonering av vissa varor och tjänster * statlig rekvirering av viktig egendom * iordningställande av skyddsrum och befästningar.
 • Мобіліза́ція — комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни у військовий стан у зв'язку з надзвичайними умовами всередині країни або ж за її межами. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано. У політичному лексиконі залучення і приведення в готовність сил, засобів, ресурсів, внутрішніх резервів для вирішення певного важливого завдання, здійснення масової кампанії.
 • 動員是召集軍隊及物資的行動,為戰爭作準備。自從徵兵、電報及鐵路等科技革新在十九世紀興起,令徵集大量士兵變得更容易。動員由法國大革命時開始制度化,然而大規模的動員卻發生在第一次及第二次世界大戰。
 • التعبئة العامة (بالإنجليزية: General Mobilization) هي تحويل القوات المسلحة الوطنية إلى حالة الحرب أو شبه الحرب وإعادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادية والبشرية وقوانينها لتوفير حاجات حرب طويلة الأمد وتحقيق أهدافها، وخصوصاً مبدأ حشد القوى. وتجدر الإشارة إلى أن الكوارث الطبيعية والنكبات تندرج تحت حالة شبه الحرب.تختلف النسبة بين تعداد القوات الموجودة تحت السلاح في زمن السلم أو المدعوة للقيام بأي واجب قومي إبّان دورة التعبئة وتعداد القوات بعد اكتمال التعبئة، وذلك بحسب المذهب العسكري للدولة والإمكانات المتاحة لها وتوافر التسليح والزمن اللازم لرفع الجاهزية القتالية للقوات العاملة وسرعتها في احتلال الدفاع العاجل، ومن ثم تحويله إن أمكن إلى دفاع مدبّر، وصمود هذه القوات ريثما يُستدعى الاحتياط ويتجَّهز لخوض المعركة انطلاقاً من تقدير الموقف.
 • Una mobilització és la posada a punt de recursos militars (humans, militars, industrials, agrícoles, naturals, tecnològics, científics, o de qualsevol altre tipus) perquè un país aconsegueixi la seva màxima capacitat militar. La mobilització pot ser parcial o total segons la intensitat del conflicte (guerra de baixa intensitat vs. guerra total). Aquestes són les mesures típiques en una mobilització d'un país: * Cridar als reservistes a files. * Fer lleva de ciutadans. * Militaritzar la producció industrial. * Aplicar el codi de entre altres mesures.
 • Mobilizace označuje proces přípravy na válečný konflikt. Slovo pochází z latiny a znamená uvedení někoho nebo něčeho v pohyb. V tomto případě se uvádí v pohyb armáda, logistika a ekonomika směrem k zajištění potřeb a zdrojů pro vedení ozbrojeného boje. Mobilizací se označuje odvod záložníků do armády a formování nových jednotek. Vláda společně s vrchním velením armády se tak snaží navýšit početní stavy ozbrojených složek v očekávání vojenského konfliktu či jiné mimořádné události.
 • Mobilization, in military terminology, is the act of assembling and readying troops and supplies for war. The word mobilization was first used, in a military context, in the 1850s to describe the preparation of the Imperial Russian Army. Mobilization theories and tactics have continuously changed since then. The opposite of mobilization is demobilization.
 • Movilización militar es la movilización de recursos disponibles (humanos, militares, industriales, agrícolas, naturales, tecnológicos, científicos, o de cualquier otro tipo) para que un país consiga su máxima capacidad militar. La movilización puede ser parcial o total según la intensidad del conflicto (guerra de baja intensidad vs guerra total). Estas son las medidas típicas en una movilización de un país: * Llamar a los reservistas a filas. * Hacer leva de ciudadanos. * Militarizar la producción industrial. * Aplicar el código de justicia militar entre otras medidas.
 • La mobilisation est l'acte d'assembler des troupes et du matériel afin de préparer une guerre, ou plus généralement de former des professionnels en réponse à une crise. Dans le domaine militaire, le mot « mobilisation » a été utilisé pour la première fois pour décrire la préparation de l'armée de Prusse pendant les années 1850 et 1860. La mobilisation devint un objet majeur d'organisation des armées avec le recours à la conscription, et encore plus avec l'introduction des chemins de fer au XIXe siècle.
 • La mobilitazione è il complesso delle predisposizioni, delle operazioni e dei provvedimenti mediante i quali tutta una nazione passa in ogni suo elemento dallo stato di pace allo stato di guerra. Nelle civiltà orientali, in Grecia e nell'antica Roma, in caso di guerra tutta la popolazione valida concorreva alla difesa del proprio paese, considerando ciò un diritto e un sacrosanto dovere di ogni cittadino libero. Tutto il popolo scendeva in campo per il proprio paese e chi non poteva brandire un'arma sostituiva, nei compiti e nelle mansioni della vita civile, gli uomini validi che erano stati arruolati, o serviva nelle retrovie come lavoratore.
 • Mobilizacja (fr. mobilisation od mobiliser 'mobilizować; uruchamiać' z ang., mobile 'ruchomy' z łac. mobilis 'ruchomy; zmienny' od movēre 'ruszać się') – przejście sił zbrojnych państwa z etapu pokojowego na organizację stanu wojny, przekształcenie gospodarki pokojowej w gospodarkę wojenną oraz dostosowanie administracji państwowej dla potrzeb wojny. Od daty rozpoczęcia mobilizacji oblicza się czas na osiągnięcie całkowitej lub częściowej gotowości do działań. Przeciwieństwem mobilizacji jest demobilizacja.
 • Мобилизация (М, мобилизационное развёртывание, фр. mobilisation, от mobiliser — приводить в движение) — совокупность , направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в военное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире. Впервые слово «мобилизация» было применено для описания мероприятий, проводимых Пруссией в 1850—1860 годах. Теория и методы мобилизации с тех пор непрерывно развивались.
 • Mobilização é o ato de reunir e preparar tanto tropas como provisões, em geral para uma guerra. O termo "mobilização" (em alemão "Mobilmachung") foi primeiro usada, em um contexto militar, para descrever a preparação do exército prussiano durante os anos de 1850 e 1860. As teorias e técnicas de mobilização modificaram-se continuamente desde então. Notavelmente, antes da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, vários países desenvolveram planos intricados para realizar uma mobilização rápida e efetiva em caso de guerra.
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software